Začatie stavebného konania: " Obnova nákupného centra Centrál ".

Začatie stavebného konania

07.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Obec Ľubotice 
stavebný úrad 
so sídlom 
na MsÚ v Prešove, Hlavná 73 080 Ol Prešov 
Číslo: SÚ/12296/2018-Sf/218 
Vybavuje: JUDr. Miroslav Štefko 
05113100533 
V Prešove dňa: 04.09.2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu 
" Obnova nákupného centra Centrál " 
Na Obec Ľubotice, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 119 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 
len stavebný zákon) bola podana 
dňa 06.08.2018 Mestom Prešov v. z. MsÚ Prešov, 
Odborom strategického rozvoja, oddelením investičnej činnosti, illavná 73, Prešov 
žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: " Obnova nákupného centra Centrál 
"súp. č. 4693 na pozemkoch parc. č.: KN-C 8398 k. ú. Prešov, zapísaných na LV č. 
6492. 
V súlade s § 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor 
štátnej stavebnej správy, 
so sídlom Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov určil pod č. 20 ll-49/100-2 
zo dňa 13. Ol. 2011 Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania 
a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je Mesto Prešov stavebným 
úradom a 
zároveň 
navrhovateľom. 
Obec Ľubotice ako príslušný stavebný úrad v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ustanovením 
§ 39a ods. 4 stavebného zákona spája konanie o umiestnení stavby so 
stavebným konaním a zároveň podľa § 36 ods. l a § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje 
verejnou vyhláškou 
začatie stavebného konania. Súčasne stavebný úrad nariaďuje na základe § 61 ods. l stavebného zákona o predloženom 
návrhu ústne pojednávanie na 
deň: 
02.10.2018 o 09.00 hod. 
So stretnutím na Mestskom úrade-stavebnom úrade, Ul. Jarková 26, č.d 217 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť v pracovných dňoch, pred dňom ústneho 
pojednávania (po predchádz1ljúcej telefonickej dohode s príslušným referentom SÚ) na 
Mestskom úrade v 
Prešove, stavebnom úrade, Ul. Jarková 26 (č.dv. 306). 
Obec 
Ľubotice, stavebný úrad v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konani (správny poriadok) umožňuje účastníkom konania, aby sa pred 
vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Stavebný úrad 
upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky 
a stanoviská môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Ak upovedomený správny orgán alebo 
účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje 
L 
stanovisko k navrhovanej stavbe, má zato, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou 
súhlasí. Ak 
sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú 
moc v zmysle § 17 ods. 3 správneho poriadku. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného lmnania, musí byť vyvesená 
v súlade s ustanovením 
§ 26 ods. 2 zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 61 
ods. 4 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená 
na internetovej stránke Mesta Prešov WWW.)!)ll'CSIW.sik. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania o 
využití územia. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, keď došlo 
ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam : 
'\ 
~ 
Ing. Jo~efTuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
" Obnova nákupného 
centra 
Centrál" bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa ............ ., .... _ .... _ .............................. . 
)tp 
••••••••••••••••• 'f"l''',.,. ~ ••••• ' ••••••••••••••••••
••••••••••• 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie začatie stavebného konania pre 
stavbu: " Obnova nákupného centra Centrál " bola zvesená z úradnej tabuli Mesta 
Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)