Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, dodatočného majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby" 1/68 Prešov odbočka Škultétyho- ZVL".

Zámer predaja nehnutel'nosti

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 47. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 1021/2018 zo dňa 28. 8. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER PREDAJA: 
nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, dodatočného 
majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby"l/68Prešov odbočka 
Škultétyho-ZVL" týkajúci sa pozemkov: 
-diel 7 o výmere 160m
2, 
odčlenený od parcely č. KNE 259/1 o výmere 817m
2, 
orná pôda, k. 
ú. Solivar, 
-diel 8 o výmere 70m
2, 
odčlenený od parcely č. KNE 260/1 o výmere 500m
2, 
orná pôda, k. 
ú. Solivar, ktoré boli pričlenené k parcele č. KNC 3088/23 o výmere 230 m
2, 
zastavané 
plochy a nádvoria, vytvorenej GP č. 501012/2017 vyhotovený firmou ISPO, s. r. o., 
Inžinierske stavby, Slovenská 86, 
080 Ol Prešov, zo dňa 12.6.2017, úradne overený 
26.6.2017, zapísané na LV č. 2065, k. ú. Solivar, 
pre SR-Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 836 19 Bratislava, IČO: OO 
33 28 
-za cenu 38,15 €/m
2
, 
celková kúpna cena 8 774,50 €. 
,~_)_/~ 
JUDr. Miroslav ~kara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)