Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory organizácie vykonávajúcej verejno-prospešnú spoločenskú činnosť, a to nebytových priestorov o výmere 42,56 m2, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 3967 na Ul. Požiarnickej 17, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Občianske združenie Podaj ďalej, Lesná 5432/42, 080 01 Prešov.

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)