Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného záujmu, týkajúci sa pozemkov: - parc. č. KNE 167/15 o výmere 271 m2, ostatná plocha a KNE 167/115, ostatná plocha o výmere 2 485 m2, L V č. 426, k. ú. Lipovce, pre Obec Lipovce, 082 36 Lipovce č. 92.

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)