Oznámenie mesta Prešov: „Distribučno-skladový areál MED-ART, s.r.o.“

Oznámenie mesta Prešov

26.03.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor dopravy a životného prostredia 
Jarková 24 
080 01 Prešov 
 
 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
 
  
ODaŽP-69367/2018             
MVDr. Tibor Bindas                      19.3.2018                
       051/3100210                    
             
tibor.bindas@presov.sk 
 
  
  
Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych 
služieb,
 
oddelenie dopravy a životného prostredia 
oznamuje verejnosti, že 
 v zmysle zákona 
þ=]R
 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, VDQDYUKRYDQiþLQQRVĢÄ'LVWULEXþQR-skladový areál 
MED-ART, s.r.o.", VD QHEXGH SRVXG]RYDĢ Uvedený dokument je zverejnený na 
internetovej stránke MŽP SR: 
 
 http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/distribucno-skladovy-areal-med-art-s-r-o- 
 
Uvedený dokument 
je dostupný na 
úradnej tabuli mesta a na Mestskom úrade Prešov, Jarková 
24, Prešov
 
- odbor dopravy a životného prostredia. 
 
  
3URWLWRPXWRUR]KRGQXWLXPRåQRSRGDĢRGYRODQLHSRGĐD†D†]iNRQDþ=E
o
 
správnom konaní, v
 
znení neskorších predpisov na 
Okresný úrad Prešov, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia v SUDFRYQêFKGĖRFKna Námestie mieru 3, 081 92 Prešov v lehote do 15 dní odo 
GĖDR]QiPHQLDGRUXþHQtPStVRPQpKRY\KRWRYHQLDUR]KRGQXWLD~þDVWQtNRYLNRQDQLD
 
 
 
    
                        
S pozdravom 
                                         Ing. Stanislav Ondirko 
vedúci odboru 
                                          
dopravy a životného prostredia  
9\YHVHQpGĖD ......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND 
 
 
 
 
 
=YHVHQpGĖD .......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)