Rozhodnutie primátorky mesta Prešov o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v meste Prešov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú dňa 10.novembra 2018.

Rozhodnutie primátorky mesta Prešov

11.09.2018 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        PRIMÁTOR KA 
MESTA PREŠOV 
Váš list éislo l zo dňa: 
Naše čislo: OV S/l 0244/2018 
V Prešove: 3. septembra2018 
ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV 
O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ 
V MESTE PREŠOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, 
KTORÉ SA VYKONAJÚ DŇA 10. NOVEMBRA 2018 
Podľa § 8 zákona č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Rozhodnutím predsedu 
Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 203/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy 
obcí, ktoré sa vykonajú 
dňa l O. novembra 2018, na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie 
hlasov voličov v meste Prešov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa l O. novembra 2018, 
I. 
UTVÁRAM 
80 volebných okrskov územne vymedzených v prílohe č. l tohto rozhodnutia; Il. 
URČUJEM 
pre každý utvorený volebný okrsok samostatnú volebnú miestnost' v týchto budovách: 
Poradové číslo 
volebného Volebná 
okrsku: miestnosť: 
l. Základná škola, Bajkalská 29 
2. Základná škola, Bajkalská 29 
3. 
Základná škola, Šmeralova 25 
4. Základná škola, Šmeralova 
25 S. Základná škola, Šmeralova 25 
6. Kultúrne stredisko PKO Centrum, Prostejovská 35D 
7. Základná škola, Prostejovská 3 8 
8. 
Základná škola, Prostejovská 38 
9. Základná škola, Prostejovská 38 
10. Súkromná 
základná škola DSA, Mukačevská l 
ll. Súkromná základná škola DSA, Mukačevská l 
12. 
Základná škola, Matice slovenskej 13 
13. Základná škola, Matice slovenskej 13 
14. Základná škola, Mirka Nešpora 2 
IS. 
Základná škola, Mirka Nešpora 2 
16. 
Základná škola, Mirka Nešpora 2 
Strana 
l z 3 Mesto Prešov 1 MestskY úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov l Tel.: +421{51 )3100101 l Fax. +421(51 )7733665 l E-mail: prlmatorka@presov.sk l www.presov.sk 
17. Obchodná akadémia, Volgogradská 3 
18. 
Kultúrne stredisko PKO Družba, Námestie Král'ovnej pokoja 2 
19. 
Stredná odborná škola technická, Volgogradská l 
20. Základná škola, Odborárska 30 
21. Základná škola, Odborárska 30 
22. ABC -Centrum voľného času, Októbrová 30 
23. Základná škola, Československej armády 22 
24. Základná škola, Československej armády 22 
25. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova l O 
26. Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, 
Pod Kalváriou 36 
27. Technické služby mesta Prešov, a. s., Bajkalská 33 
28. Zariadenie Šidlovčanka, K Okruhliaku 3 
29. Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 
16 
30. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska l 
31. 
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska l 
32. 
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 
33. Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 
34. Reštaurácia Išľa, Fintická 8 
35. 
Zdravotné stredisko, Haburská 9 
36. 
Študentský domov a jedáleň PU, 17. novembra 13 
37. Študentský domov a jedáleň PU, 17. novembra 13 
38. Základná škola, Kúpel'ná 2 
39. 
Základná škola, Kúpel'ná 2 
40. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská l 
41. 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská l 
42. 
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3 
43. 
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3 
44. 
Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičova 4 
45. 
Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská l O 
46. Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská l O 
47. Základná škola, Važecká ll 
48. Základná škola, Važecká ll 
49. Základná škola, Važecká ll 
50. Základná škola, Važecká ll 
51. Kultúrne stredisko PKO Šváby, Švábska 27 
52. 
Kultúrne stredisko PKO Šváby, Švábska 27 
53. 
Kultúrny dom PKO Solivar, Solivarská 80 
54. Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49 
55. 
Základná škola, Lesnícka l 
56. 
Základná škola, Lesnícka l 
57. 
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 
58. 
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 
59. 
Základná škola, Májové námestie l 
60. Základná škola, Májové námestie l 
61. 
Základná škola, Májové námestie l 
62. 
Základná škola, Májové námestie l 
63. 
Základná škola, Májové námestie l 
64. 
Gymnázium bi. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21 
65. Gymnázium bi. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21 
66. Gymnázium bi. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21 
Strana 2 z 3 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
Príloha č. 1: 
Gymnázium bi. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21 
Základná škola, Šrobárova 20 
Základná škola, Šrobárova 20 
Základná škola, Šrobárova 20 
Základná škola, Šrobárova 20 
Kultúrne stredisko PKO Sekčov, Exnárova IA 
Kultúrne stredisko PKO Sekčov, Exnárova lA 
Základná škola, Sibírska 42 
Základná škola, Sibírska 42 
Základná škola, Sibírska 42 
Základná škola, Sibírska 42 
Základná škola, Sibírska 42 
Základná škola, Sibírska 42 
Športový 
areál U Ko miň ára, Sekčovská 54 
71~/\,_/l~'/ 
Ing. Andrea TURČAN OV Á 
• Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Prešov pre voľby do orgánov samosprávny 
obcí 
dňa IO. novembra 2018 
Strana 3 z 3 
Príloha č. l 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Prešov pre vol"by do orgánov samosprávy obcí dňa IO. novembra 2018 
Okrsok č. l Základná škola, Bajkalská 29 
Bajkalská 
Kocel'ova 
Pribinova 
Rastislavova 
Okrsok č. 2 Základná škola, Bajkalská 29 
Bikoš 
Gorazdova 
Na Bikoši 
Prostejovská 
95, 97, 99, IO I, I03, I05, I07, 109, III, 113, II5, 117, 123, I25 
Šmeralova 
Okrsok č. 3 Základná škola, Šmeralova 25 
Prostejovská 
39 
Tomášikova 
2, 4, 6, 8, IO, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 
Okrsok č. 4 Základná škola, Šmeralova 25 
Prostejovská 
40,4I,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60 
Okrsok č. 5 Základná škola, Šmeralova 25 
Prostejovská 
57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79,81,83,85,87,89,91,93 
Okrsok č. 6 Kultúrne stredisko PKO Centrum, Prostejovská 35D 
Antona Prídavka 
26,28,30 
Námestie biskupa Vasil'a Hopka 
Prostejovská 
37, 37A 
Tomášikova 
44,46,48,50,52,54,56 
Okrsok č. 7 Základná škola, Prostejovská 38 
Antona Prídavka 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, IO, 12, 14, 16, 18, 20, 22,24 
Prostejovská 
23,25,27,29,31 
Strana: l 
Príloha č. l 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Prešov pre vol"by do orgánov samosprávy obcí dňa IO. novembra 2018 
Okrsok č. 8 Základná škola, Prostejovská 38 
Mukačevská 
22, 24, 26, 28A, 30 
Prostejovská 
l, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,38 
Okrsok č. 9 Základná škola, Prostejovská 38 
Prostejovská 
3, 5, 7, 9, ll, 13, 15, 17, 19,21 
Okrsok č. lO Súkromná základná škola DSA, Mukačevská l 
Mukačevská 
l, 2, 3, 4, 6, 8, IO, 12, 14, 16, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,57 
Okrsok č. ll Súkromná základná škola DSA, Mukačevská l 
Mukačevská 
5, 7,9, ll, 13, 15, 17, 19,2!,23,25,29,31,33,35,37,39 
Okrsok č. 12 Základná škola, Matice slovenskej 13 
Matice slovenskej 
l, 3, 4, 5, 6, 8, IO, 12, 14, 16, 18, 20, 22,24 
Okrsok č. 13 Základná škola, Matice slovenskej 13 
Matice slovenskej 
2,2A 
Vlada Clementisa 
Okrsok č. 14 Základná škola, Mirka Nešpora 2 
Mirka Nešpora 
l, 3, S, 7, 9, ll, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,31 
Okrsok č. 15 Základná škola, Mirka Nešpora 2 
Mirka Nešpora 
35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69, 71, 73, 75,77 
Okrsok č. 16 Základná škola, Mirka Nešpora 2 
Alexeja Duchoňa 
Aurela Stodolu 
Holländerova 
Jána Lazoríka 
Ku 
Kráľovej hore 
Michala Bosáka 
Mirka Nešpora 
4,6,8, IO, 12, 14, 16, 18,20,24,26,28,30,32,33,34,36,38,40A,40B,40C 
Štefana Náhalku 
Strana: 2 
Príloha č. I 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Prešov pre vol"by do orgánov samosprávy obci dňa 10. novembra 2018 
Okrsok č. 17 Obchodná akadémia, Volgogradská 3 
Volgogradská 
1,3,5,9A, IO, 12, 13, 14, 16, 18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46 
Okrsok č. 18 Kultúrne stredisko PKO Družba, Námestie Kráľovnej pokoja 2 
Námestie Kráľovnej pokoja 
Volgogradská 
54,56,58,60,62,64,66,68, 70, 72, 74, 76, 78,80,82,84,86,90,92,94 
Okrsok č. 19 Stredná odborná škola technická, Volgogradská l 
Jána Béreša 
Jána Nováka 
Levočská 
Strana: 3 
116, 116B, 116C, 118, liSA, 120, 122, 122A, 124, 124B, 126, 126A, 128, 130, 130A, 130B, 130C, 
132, 132A, 134, 134B, 136, 138, 140, 142, 144A, 144B, 148, 148A, 150, 152, 154 
Na Rúrkach 
Pod Rúrkami 
Poschlova 
Tarjányiho 
Tehelná 
Volgogradská 
2,4 
Okrsok č. 20 Základná škola, Odborárska 30 
Átriová 
Marka 
Čulena 
Odborárska 
Staré záhrady 
Okrsok č. 21 Základná škola, Odborárska 30 
Cemjata 
Čerešňová 
Jabloňová 
Jazvečia 
Jelenia 
Kvašná voda 
Líščia 
Medvedia 
Októbrová 
34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,65,67,69, 71, 73, 75, 77,79,81,83 
Ortáš 
Skromná 
Srnčia 
Vlčia 
Zabíjaná 
Príloha č. l 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste 
Prešov pre vol"by do orgánov samosprávy obcí dňa IO. novembra 2018 
Okrsok č. 22 ABC -Centrum voľného času, Októbrová 30 
Československej armády 
Fraňa Kráľa 
Nábrežná 
Námestie mládeže 
Októbrová 
Strana: 4 
l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ll, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
30A,30B,31,31A,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63 
Okrsok č. 23 Základná škola, Československej armády 22 
!riso vá 
Obrancov mieru 
Rombauerova 
Vydumanec 
Zajačia 
Okrsok č. 24 Základná škola, Československej armády 22 
Levočská 
47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69, 71, 73, 75, 77, 79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99, 
!Ol, 103, 105, 107, 109, 115, 125, 127, 135A, 141, 143, 145, 145A, 149 
Okrsok č. 25 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova lO 
19. januára 
Bachingerovka 
Botanická 
Engelsova 
Fučíkova 
Gorkého 
Kollárova 
Matúša 
Trenčianskeho 
Mojmírova 
Petiífiho 
Sázavského 
Okrsok č. 26 Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladost', 
Pod Kalváriou 36 
Borkut 
Bulharská 
Dúhová 
Horárska 
Jána 
Pavla II. 
Ku Brezinám 
Ku Kyslej vode 
Malkovská 
Matky Terezy 
Pod Kalváriou 
Pod Kamennou baňou 
Pod Wilec hôrkou 
Príloha č. l 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Prešov pre vol'by do orgánov samosprávy obcí dňa IO. novembra 2018 
Poľovnícka 
Pražská 
Slávičia 
Súľovská 
Športová 
Terchovská 
Turistická 
Za Kalváriou 
Zimný potok 
Okrsok č. 27 Technické služby mesta Prešov, a.s., Bajkalská 33 
Bendík o va 
Broskyňová 
Dúbravská 
Jánošíkova 
Nemčíkova 
Pod komínom 
Sabinovská 
116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,149,151,153,155, 155A, 157,159,161,163 
Severná 
Spannerovej 
Šidlovec 
Šidlovská 
Okrsok č. 28 Zariadenie Šidlovčanka, K Okruhliaku 3 
Brezová 
Buková 
Hrabová 
Jahodová 
Javorinská 
K Okruhliaku 
Lesná 
Liesková 
Malinová 
Orgovánová 
Pod dubom 
Pod Vinicami 
Pustá dolina 
Slnečná 
Stavbárska 
Veterná 
Okrsok č. 29 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16 
Kotrádova 
Murárska 
Sabinovská 
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32A,33,35,36,37,38,39,41,43,45,47,49 
Strana: 5 
Príloha č. I 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Prešov pre vol"by do orgánov samosprávy obcí dňa IO. novembra 2018 
Údenárska 
Veselá 
Okrsok č. 30 Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska l 
Duklianska 
Gerlachovská 
Horská 
K Surdoku 
Kúty 
Kvetná 
Pod Skalkou 
Pri kostole 
Račia 
Riečna 
Ružová 
Rybníčky 
Surdok 
Tatranská 
Záhradnícka 
Okrsok č. 31 Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska l 
K Starej tehelni 
Sabinovská 
Strana: 6 
l, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ll, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 
54,55,56,57,58,59,60,60A,61,62,62A,63,64,65,66,67,68B, 70, 71, 72, 72A, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 
78A, 78B, 79,80, 81,82,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,96A,97,98,99, 100, 
101,102,103,104,105,107,108,109,110,111,113, 114A, 115,117,119,121, 121A, 123,125, 
125A, 127,129,131, 
133,135,137,139,141, 143,145 
Okrsok č. 32 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 
Bjornsonova 
Čapajevova 
Jána Bottu 
Janouškova 
Levočská 
4,6,8, IO, 14, 16,20B,22,24,26,28,30 
Lipová 
Mudroňova 
Narcisová 
Okrsok č. 33 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 
Bezručova 
Jazdecká 
Jesenského 
Komenského 
Krížna 
Letná 
Majakovského 
Príloha č. l 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Prešov pre vol'by do orgánov samosprávy obcí di'ía lO. novembra 2018 
Mičurinova 
Mlynská 
Plavárenská 
Wolkerova 
Západná 
Okrsok č. 34 Reštaurácia Išľa, Fintická 8 
Belianska 
Bociania 
Družstevná 
Fintická 
Garbiarska 
Hraničná 
Hrnčiarska 
Jarná 
K 
prameňu 
Kopaniny 
Ku vykládke 
Lúčna 
Nová 
Potočná 
Pri ihrisku 
Rezbárska 
Rybárska 
Strojnícka 
Topoľová 
Trnková 
Včelárska 
Vodná 
Za 
traťou 
Železničná 
Okrsok č. 35 Zdravotné stredisko, Haburská 9 
Agátová 
Borovicová 
Gaštanová 
Genplk. Jána Ambruša 
Haburská 
Herlianska 
Jedľová 
Južná 
Limbová 
Ľubotická 
MatejaHuľu 
Mateja Murgaša 
Na Rovni 
Pažica 
Strana: 7 
Príloha č. l 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Prešov pre vol"by do orgánov samosprávy obcí dňa IO. novembra 2018 
Pol' ná 
Priemyselná 
S lanská 
Strážnická 
Šebastovská 
Školská 
Vranovská 
Okrsok č. 36 Študentský domov a jedáleň PU, 17. novembra 13 
17. novembra 
2, 4, 6, 8, IO, ll, 12, 13, 14, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 
36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68, 70, 72, 74, 76, 78,80,82,84,84A, 
84B, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 
128, 
130, !32, 134, 136, 138, 140, 142 
Francisciho 
Záborského 
Železničiarska 
Okrsok č. 37 Študentský domov a jedáleň PU, 17. novembra 13 
17. novembra 
Strana: 8 
!44, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 
184, 
186, 188, 
190, 192, 194 
Duchnovičovo námestie 
Medzinárodného 
dňa žien 
Protifašistických bojovníkov 
Sedliackeho povstania 
Tarasa 
Ševčenka 
1,2,2A,3,4,5,6, 7, 7A, 7B,8,9, IO, ll, IIA, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,24,26, 
26A, 28, 30, 32, 34 
Okrsok č. 38 Základná škola, Kúpeľná 2 
bez ulice 
Biskupa 
Gojdiča 
Hlavná 
l, 3, 6, 7, 8, 9, IO, ll, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26A, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 34A, 34B, 36, 37, 39, 
40,42,44,45,52,53,56,57,58,59,60,63,64,65,67, 71, 73,74 
Hviezdoslavova 
Janka 
Borodáča 
Jarko vá 
Kúpel'ná 
Partizánska 
Pavlovičovo námestie 
1,2,3,4,5,6, 7,8,9, IO, ll, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21 
Tkáčska 
Weberova 
Príloha č. I 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Prešov pre vol'by do orgánov samosprávy obcí dňa IO. novembra 2018 
Okrsok č. 39 Základná škola, Kúpel'ná 2 
Baštová 
Štefánikova 
Tarasa 
Ševčenka 
23,25,27,29,31,33,35,36,38,40,42,44,46 
Zápotockého 
Okrsok č. 40 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská l 
Budovateľská 
1,2,3,4,5,6, 7,9, ll, 13,15 
Námestie l. máj a 
Pavlovičovo námestie 
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 
Okrsok č. 41 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská l 
Budovateľská 
Strana: 9 
IO, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 44A, 44B, 
44C,44D,44E,44F,46,57,59A,63,63B,63E, 75 
Jilemnického 
Košická 
8, IO, 12, 14, 16 
Ku Škáre 
Maybaumova 
Radlinského 
Škultétyho 
Štúrova 
Okrsok č. 42 Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych 
hrdinov 3 
Floriánova 
Hlavná 
77, 79, 
80, 81, 82, 83, 
84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 
!OO, !Ol, 102, 103, 104, 106, 107, 107A, 
109,110, 
III, 113,115,118,119,121,123,126,127,128,129,131,132, 132A, 136,137,138, 
140, 144, 146 
Kováčska 
Ku Kumštu 
Levočská 
5, 17, 19,21,23,25,27,29 
Námestie mieru 
Okružná 
Suchomlynská 
Šarišská 
Urbánkova 
Záhradná 
Príloha č. l 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Prešov pre vol'by do orgánov samosprávy obcí di1a IO. novembra 2018 
Okrsok č. 43 Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych 
hrdinov 3 
Požiarnická 
Pri Toryse 
Remscheidská 
Sídlisko duklianskych hrdinov 
Okrsok č. 44 Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, 
Sládkovičova 4 
Dilongova 
Hviezdna 
Kmeťovo stromoradie 
Krátka 
Moyzesova 
Námestie Národného povstania 
Puškin o 
va 
Ruman o va 
Sládkovičova 
Šafárikova 
Vodárenská 
Okrsok č. 45 Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10 
Bayerova 
Burianova 
Františkánske námestie 
Gre š o va 
Hodžova 
Hurbanistov 
Jána Hollého 
Metodova 
Svätoplukova 
Špitálska 
Vajanského 
Okrsok č. 46 Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10 
Dostojevského 
K amfiteátru 
Konštantínova 
Kpt. Nálepku 
Kuzmányho 
Lesík delostrelcov 
Masarykova 
Námestie legionárov 
Plzenská 
Pod Táborom 
l, 1A,3,5,6,7,8,9, 10, ll, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,21,21A,22,23,24,25,26,27,28,29, 
30, 31,33 
Strana: 10 
Príloha č. l 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Prešov pre voľby do orgánov samosprávy obci dňa IO. novembra 2018 
Raymanova 
Rusínska 
Slovenská 
Východná 
Okrsok č. 47 Základná škola, Važecká ll 
Royova 
Važecká 
Okrsok č. 48 Základná škola, Važecká ll 
Kamencová 
Šváb ska 
33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 
Okrsok č. 49 Základná škola, Važecká ll 
Lomnická 
Pekná 
Okrsok č. 50 Základná škola, Važecká ll 
Šváb ska 
56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69, 70, 71, 72, 74, 76, 78,86,93,95,97,99, 101, 
103, 105, 107, 
108 
Okrsok č. 51 Kultúrne stredisko PKO Šváby, Švábska 27 
Chalupkova 
Jelšová 
Jesenná 
Košická 
5, 7,22,24 
Petrovianska 
Šváb ska 
24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54 
Okrsok č. 52 Kultúrne stredisko PKO Šváby, Švábska 27 
Janáčkova 
Jiráskova 
Pionierska 
Sol'anková 
Sol' ná 
Suchoňova 
Šváb ska 
l, 2, 3, 4, 4A, 12, 22 
Urxova 
Okrsok č. 53 Kultúrny dom PKO Solivar, Solivarská 80 
Banícka 
Boženy Nemcovej 
Čipkárska 
Dlhá 
Strana: ll 
Príloha č. l 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Prešov pre vol'by do orgánov samosprávy obci dúa IO. novembra 2018 
Gápl'ová 
Chmel'ová 
Kutuzovova 
Lidická 
Námestie osloboditel"ov 
Padlých hrdinov 
Pod Debrami 
Pod 
Turňou 
Pri Delni 
Pri hati 
Sol"nobanská 
Tokajícka 
Valkovská 
Zborovská 
Zlato banská 
Strana: 12 
Okrsok č. 54 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 
49 
Bohúňova 
Kysucká 
Na brehu 
Ondavská 
Opavská 
Palackého 
Pod Hrádkom 
Sadová 
Suvorovova 
Šípková 
Tajovského 
Úzka 
Okrsok č. 55 Základná škola, Lesnícka l 
L. Novomeského 
1,1A,5,9,11 
Ľ. Podjavorinskej 
1,2,2A,3,4,5,6,7,8,9, 10, ll, 12, 13, 14, 15, 17, 18,19,20,21 
Lesnícka 
Pri mlyne 
Solivarská 
Zimná 
7A 
Okrsok č. 56 Základná škola, Lesnícka l 
Arm. gen. Svobodu 
l, IA, lB, 3 
Bencúrova 
Čajkovského 
Príloha č. l 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Prešov pre voľby do orgánov samosprávy obci dúa IO. novembra 2018 
K studničke 
Kraskova 
Kukučínova 
Na vyhliadke 
Okrajová 
Palárikova 
Pri majáku 
Smetanova 
Okrsok č. 57 Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 
Arm. gen. Svobodu 
2, 4, 6, 
8, IO, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 
Ľ. Podjavorinskej 
23 
Okrsok č. 58 Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 
Pavla Horova 
Okrsok č. 59 Základná škola, Májové námestie l 
Alexandra Matušku 
Martina Benku 
Okrsok č. 60 Základná škola, Májové námestie l 
Dargovská 
Májové námestie 
Smreková 
Okrsok č. 61 Základná škola, Májové námestie l 
Bratislavská 
L. Novomeského 
2, 4, 6, 7, 8, IO, 14, 16, 18, 20, 22,24 
Zemplínska 
Okrsok č. 62 Základná škola, Májové námestie l 
Kozmonautov 
Oravská 
Popradská 
Zimná 
!,2,3,3B,4,5,6,7,8,9, IO, ll, 12, 13,15,23 
Okrsok č. 63 Základná škola, Májové námestie l 
Federátov 
Okrsok č. 64 Gymnázium bi. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21 
Dubová 
1,2,3,4,5 
Vansovej 
Strana: 13 
Príloha č. l 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste 
Prešov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa l O. novembra 2018 
Okrsok č. 65 Gymnázium bi. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21 
Bernolákova 
K potoku 
Orechová 
Sekčovská 
l, IA, 5, 7, 23A 
Okrsok č. 66 Gymnázium bi. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21 
Justičná 
Šoltésovej 
Okrsok č. 67 Gymnázium bi. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21 
Dubová 
6, 7, 8, 9, IO, ll, 13,15 
Višňová 
Okrsok č. 68 Základná škola, Šrobárova 20 
Jurkovičova 
Okrsok č. 69 Základná škola, Šrobárova 20 
Keratsinské námestie 
Šrobárova 
Okrsok č. 70 Základná škola, Šrobárova 20 
Karpatská 
4, 5, 6, 7, 8, 9, IO, ll, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
Námestie Krista Král'a 
Okrsok č. 71 Základná škola, Šrobárova 20 
Čergovská 
Okrsok č. 72 Kultúrne stredisko PKO Sekčov, Exnárova lA 
Ďumbierska 
1,2,3,4,5 
Exnárova 
18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,36A,36B 
Pod Táborom 
35,39,41 
Okrsok č. 73 Kultúrne stredisko PKO Sekčov, Exnárova lA 
Exnárova 
1,2,3,4,5,6, 7,8,9, IO, ll, 12, 13, 14, 15, !6, 17 
Karpatská 
l, 2, 3 
Magurská 
l, 3, 5 
Strana: 14 
Príloha č. l 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Prešov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018 
Okrsok č. 74 Základná škola, Sibírska 42 
Ďumbierska 
6, 8, IO, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,28 
Jantárová 
Okrsok č. 75 Základná škola, Sibírska 42 
Ďumbierska 
7, 9, ll, 13,15 
Magurská 
2, 
4, 6, 7, 8, 9, IO, ll, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 
Okrsok č. 76 Základná škola, Sibírska 42 
Ďumbierska 
30,32,34,36,40 
Pod Šalgovíkom 
l, 
3, 5, 6, 7, 8, IO, ll, 12, 13, 14, 15, 16 
Sibírska 
l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ll, 12, 13, 14 
Okrsok č. 77 Základná škola, Sibírska 42 
Sibírska 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,38 
Okrsok č. 78 Základná škola, Sibírska 42 
Sibírska 
21,23,25,27,29,3!,33,35,37,39,41 
Vihorlatská 
19, 20, 21, 22,23 
Okrsok č. 79 Základná škola, Sibírska 42 
Vihorlatská 
l, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, IO, ll, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
Okrsok č. 80 Športový areál U Komiňára, Sekčovská 54 
Astrová 
Bažantia 
Drozdia 
Hol ubia 
Hruny 
Jastrabia 
Kamenná 
Labutia 
Lastovičia 
Levanduľová 
Mätová 
Medová 
Muškátová 
Strana: 15 
Príloha č. l 
Územné vymedzenie volebných okrskov v meste 
Prešov pre vol'by do orgánov samosprávy obcí dňa IO. novembra 2018 
Nevädzová 
Or lia 
Pá via 
Pod Šalgovíkom 
IA 
Púpavová 
Sekčovská 
Strana: 16 
3, 4, 6, 8, IO, ll, 12, 14, 14A, 14B, !4C, 15, 16, I 7, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,40A,43,44,45,45A,46,47,48,49,50,50A,51,53,
55,55A, 
57,59,61,63,65,67,69, 
71, 73, 75, 77, 79,81,81A,83,85,87A,89,97,99 
Sokolia 
Sovia 
Šalviová 
Teriakovská 
Tichá 
Tulipánová 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)