Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav.

Nariadenie konania

11.09.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR 
Masarykova l O, 080 Ol Prešov 
OU-PO-PL0-20 
18/034 756-2/ŠK V Prešove dňa 05. 09. 2018 
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav 
-zverejnenie 
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova IO, 080 Ol Prešov, ako vecne 
a miestne príslušný orgán štátnej správy 
(ďalej iba "správny orgán") podľa§ 5 ods. 4 zákona 
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej iba "zákon") v zmysle § 7 ods. 2 zákona v spojení s § 8b ods. 4 
zákona 
nariaďuje 
konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav (prípravné konanie) 
o ktoré požiadal žiadosťou zo dňa 07. 08. 2018 Jozef Baran, bytom Hradisko č. SS, 082 67 
Terňa (ďalej iba "navrhovate!"'), doručenej dňa 08. 08. 2018, a ktoré sa majú vykonať 
formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou v časti 
katastrálneho územia (ďalej iba "kat. úz.") Nižná Šebastová (ďalej iba "JPÚ") z dôvodu 
uvedeného v 
§ 2 ods. l písm. h) zákona, teda že je potrebné usporiadať pozemky 
v navrhovanom obvode, ktorého grafické znázornenie tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto 
nariadenia, vzhl'adom na ich budúce použitie na iné 
účely, ako je hospodárenie na pôde. 
Zákonný rámec prípravného konania: 
V zmysle§ 18 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej iba "správny 
poriadok") 
sa konanie o pozemkových 
úpravách začalo dňom podania návrhu na správnom 
orgáne. 
Navrhovaný obvod 
JPÚ tvoria parcely E KN č. 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 334, 335, 336/1, 
336/2, 336/3, 337/1, 337/2, 338/1, 338/2, 339, 
340, 34111 a 865/1 a časti parciel C KN č. 830 
a 338112 kat. úz. Nižná Šebastová, ktoré podľa platného územného plánu mesta Prešov 
dostupného na webovej stránke mesta, sú navrhnuté ako obytné plochy rodinných domov. 
Realizáciou pozemkových úprav má 
dôjsť k racionálnemu usporiadaniu pozemkového 
vlastníctva a vytvoreniu nových pozemkov prístupných z verejnej cesty. 
Podľa návrhu 
o vykonanie 
JPÚ finančné náklady spojené s realizáciou pozemkových úprav uhradia vlastníci 
pozemkov pomerným spôsobom. 
Podľa § 8b ods. 4 zákona prípravné konanie pri jednoduchých pozemkových úpravách sa 
vykoná podľa § 7. 
Podl'a § 7 ods. 2 zákona pred rozhodnutím o nariadení alebo povolení pozemkových úprav 
okresný úrad nariadi konanie o 
začatí pozemkových úprav (ďalej len "prípravné konanie") 
na účel 
a) preverenia dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonania pozemkových úprav, 
2 
b) určenia hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z 
pozemkových úprav, 
c) zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa§ 2 ods. l písm. b) 
a h); záujem je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej 
polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav, a o 
prejavenom záujme spíše okresný úrad zápisnicu, 
d) zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa § 2 ods. l písm. j) 
a 
k), pričom záujem vlastníkov sa zisťuje a vyhodnocuje len v samostatnom obvode pozemkov 
pod osídlením alebo v samostatnom obvode pozemkov v hospodárskom dvore; záujem 
vlastníkov sa preukazuje rovnako ako 
je uvedené v písmene c). 
Podľa § 7 ods. 4 zákona v prípravnom konaní okresný úrad najmä 
a) vykoná potrebné zisťovanie, 
b) prerokuje dôvody a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou, 
c) prerokuje s orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností potreby revízie údajov 
katastra 
nehnuteľností, 
d) v spolupráci s orgánmi územného plánovania určí záväznosť územnoplánovacích 
podkladov v obvode projektu pozemkových úprav a možnosti ich využitia, 
e) zabezpečí, aby pred rozhodnutím o návrhu na vykonanie pozemkových úprav bolí účastníci 
konania vhodnou formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovaní o plánovanom 
konani, 
j) v spolupráci s obcou zriadi na účely prípravného konania prípravný výbor; prípravný výbor 
sa 
nezriaďuje, ak nevzniká združenie účastníkov pozemkových úprav podľa§ 23 ods. 4, 
g) obstará odborné posudky a vyjadrenia potrebné na konanie o pozemkových úpravách. 
Podľa § 7 ods. 6 zákona ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 
l písm. a), okresný úrad prerokuje ich vykonanie s 
a) poľnohospodárskym podnikom a lesným podnikom, 
b) osobou, ktorá obhospodaruje pozemok, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, správcom, 
nájomcom na základe zmluvy o nájme alebo zo zákona alebo ktoré obhospodarujú pozemok 
na základe iného zákonného dôvodu 
(ďalej len .,hospodársky subjekt"). 
Podľa § 7 ods. 7 zákona ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v§ 2 ods. l 
písm. 
h), j) a k), okresný úrad prerokuje ich vykonanie okrem subjektov podľa odseku 6 aj s 
obcou a orgánom štátnej správy na úseku územného plánovania. 
Podľa § 7 ods. 8 zákona prípravný výbor podľa odseku 4 písm. j) spolupracuje s okresným 
úradom najmä 
pri určovaní obvodu pozemkových úprav, zisťovaní záujmu vlastníkov a 
vypracovaní 
návrhu stanov združenia 
účastníkov pozemkových úprav. Prípravný výbor zaniká 
zvolením predstavenstva združenia 
účastníkov pozemkových úprav. Ak predstavenstvo 
združenia 
účastníkov pozemkových úprav nie je zvolené, plní do zvolenia jeho funkciu v 
konaní o pozemkových úpravách prípravný výbor; okresný úrad eviduje prípravný výbor v 
registri združení 
účastníkov pozemkových úprav. 
Podľa § 6 ods. l zákona účastníkmi pozemkových úprav sú 
a) vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám okrem vlastníkov pozemkov 
podľa§ 4 ods. 4, ak nejde o osoby uvedené v písmene d), 
b) nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám, 
c) vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v 
obvode pozemkových úprav, 
d) .fYzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými 
úpravami dotknuté, 
3 
e) investor, ak ide o pozemkové úpravy z dôvodu uvedeného v § 2 ods. l písm. c), alebo iná 
fyzická osoba alebo 
právnická osoba, na žiadosť ktorej sa pozemkové úpravy vykonávajú, 
j) Slovenský pozemkový fond(§ 34 až 36), 
g) správca, 
h) obec alebo vyšší územný celok. 
Podľa § 6 ods. 6 zákona ak sa nepreukáže opak, účastníkom je aj ten, kto o sebe tvrdí, že 
spÍňa niektorý z predpokladov uvedených v odseku l písm. a) až e). 
Podľa § 8d ods. l zákona žiadateľ o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu 
podľa § 2 ods. l písm. h) musí v prípravnom konaní preukázať zabezpečenie financovania 
nákladov spojených s 
jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej 
s fyzickou osobou alebo právnickou osobou 
podľa§ 25 ods. l. 
Predmetom prípravného konania je komisionálne určit' hranice obvodu JPÚ, zistit' 
záujem vlastníkov pozemkov navrhovaného obvodu JPÚ o vykonanie JPÚ, vykonat' 
potrebné 
zisťovania v zákonom stanovenom rozsahu, zhodnotiť výsledky rokovaní a na 
ich podklade rozhodnúť o povolení resp. nepovolení alebo o zastavení pozemkových 
úprav. 
Týmto nariadením správny orgán vyzýva účastníkov konania, aby sa v lehote 30 dní od 
zverejnenia tohto nariadenia vyjadrili k žiadosti o vykonanie JPÚ, resp. aby uplatnili 
pripomienky, námietky a návrhy súvisiace s riešením právnych pomerov k pozemkom v 
žiadateľom navrhovanom obvode JPÚ. 
Podl'a 
§ 
7 ods. 3 zákona 
nariadenie prípravného konania zverejní okresný úrad v dotknutých 
obciach 
na verejne prístupnom mieste. Na nariadenie prípravného konania sa nevzťahuje 
všeobecný predpis o správnom konaní. 
V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia správny orgán určuje lehotu 30 dní na zverejnenie 
tohto nariadenia prípravného konania na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 
Prešov a tiež 
na úradnej tabuli a webovom sídle správneho orgánu. 
Príloha -grafické znázornenie 
navrhovaného obvodu 
JPÚ 
Doručuje sa 
i\:iu::.2rykova 1.0, 080 01 ?rEŠ-:J\ 
··1-
l /} i 
~v--~~ 
Ing. Mária Nováková 
vedúca odboru 
Okresný úrad 
Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 Ol Prešov -úradná 
tabul'a, webové sídlo 
Mesto 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov-úradná tabul'a, webové sídlo 
Vyvesené: 
pečiatka, podpi~. 
t'. 
/ Zvesené: 
pečiatka, podp/? 
Obvod JPÚ Nižná Šebastová 
JJ/1</1 
l ; 
ll JJ81/2< 
l-c--''"' 
Q,, 
r---------c:
8
=---~ A l r-----,-----"'=""'·"'1 
JJ8~//0 JJ<H/22 
l 
1 r--og==-,-,_-:;,-. -1-",: 
1 
---i 
,----., 
! ' 
JMI/20 
JJ/H/11 
príloha č. OÚ-PO-PL02018/034756-2/ŠK 
~ l 
' 
' 
' 
' 
'" 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)