Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sibírska č. 6, 8 v termíne 3. október 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

12.09.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                V aS list čísl o/zo dňo. 
Naše číslo 
Vybavuje 
T 
e!efón/1-rnail 
J\.1iesw/Ocitum 
Vážený zákazník, 
l 514 
73906/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
Košice/11.09.2018 
5/473906/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie 
distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na územi Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Sibírska č. 6, 8 
v termíne 
3. október 2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou dis~ribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. U držba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke 
miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia. budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste 
k dispozicii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušeni 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123 312 
E 
info@vsds.sk l www.vsds.sk 
F +421 5.) 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 33;.> 
Adresa pre písomn)' kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a_s. 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovensi<03 republika 
S~oloOrms( je LaP"·'~" v Obchodnom 
reg.s\rl Okresnélln sU ou KnS ICe:. 
uJdrel Sa, v',oLka ~411!V 
ICO 36 599 3611 OIC· 2G22Lo!l~997 
rC DPH 5:<20~2082997 
BankuvO spOJen:e (rt:banl< Eurnre plc, 
pobočka ;:ohronórej banky 
c U 20084SO'.US '8',3C 
8A'<' S;(C7 !!~3(1 t:OGG OO~IJ 084fl [J1C8 
BICCITISI\flA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)