Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Božena Makulová naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

12.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1826/2018 Prešov, 6. 9. 2018 
VE RE J N Á V Y H LÁ Š K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: Božena Makulová 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 1826/2018 zo dňa 06.09.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1826/2018 zo dňa 06.09.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 324a v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Martina Kolarčíková 
vedúca odboru ekonomiky a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)