Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu na ul. Švábska 56-62. Prešov".

Stavebné povolenie

12.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        .... '"' '· 
MESTO PREŠOV 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/10426/140709/2018-Se V Prešove dňa: 07.09.2018 
Oznámenie 
stavebného povolenia 
podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov 
verejnou vyhláškou 
Stavebné povolenie 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 
zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval 
žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s 
dotknutými orgánmi a so známymi 
účastníkmi konania a po preskúmaní podl'a § 62 stavebného 
zákona rozhodol, že stavba pod pracovným názvom: 
"Obnova bytového domu na ul. Švábska 56-62. Prešov 
(ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare)", 
* ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov: Obnova bytového 
domu 
na ul. Švábska 56-62, Prešov, 
* ktorej stavebníkom je: SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 
Ol Prešov (ďalej v texte len "stavebník"), 
* kde predmetom je Obnova bytového domu rieši odstráneníe zatekanía, zníženia sálania a 
tepelných strát prestupmí 
na obvodového plášťa ,zníženie infiltrácie, vylepšenie estetického 
hľadiska a životností konštrukcie. Uvedené popisovane defekty sa odstránia kontaktným 
zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny hr. 150 mm, zateplenie stropu suterénu, 
obnova strešného 
plášťa, obnova okapového chodníka, nové vstupne zádverie v zmysle 
projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Tomáš 
Fabišík-Prešov. 
* Účelom stavby je odstránenie zlého techoického stavu s cieľom zabezpečenia zvýšenej 
spoľahlivosti dodávky el. energie jej konečným spotrebiteľom, 
* na pozemku parc. č. 2861/69 v kat. území Solivar, 
sa podl'a §66 stavebného zákona a podl'a 
§lO vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povol'uje. 
Na uskutočnenie stavby Mesto Prešov-stavebný úrad určuje tieto podmienky: 
l. Stavba bude ukončená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, ktorú vypracoval Ing. Tomáš Fabišík
autorizovaný stavebný inžinier. 
-2-
2. Zhotovíte!' stavby bude určený stavebníkom; do 15 dní od určenia zhotoviteľa stavby, 
stavebník jeho meno (názov) a adresu oznámi stavebnému úradu. 
3. Stavebník preukáže zhotovíte!' ovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú zo stavebného 
povolenia. 
4. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písomnou formou. 
5. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, a to 
od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení § 46d 
stavebného zákona a § 
28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 
6. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na označení 
je potrebné uviesť kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia, 
meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom a termín 
začatia a ukončenia stavby. 
7. Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov od dňa právoplatnosti stavebného 
povolenia. 
8. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona 
vzťahujúce sa na stavenisko. 
9. Stavebník, resp. zhotovíte!' je povinný počas výstavby dodržiavať ustanovenie§ 13 Vyhlášky 
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na 
výstavbu a 
ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na 
ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády 
SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
l 
O. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie 
existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
ll. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných objektov sa 
nesmie 
používať vibračný valec, ryhy sa musia kopať ručne. 
12. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenía, tak následne ku konečnému zasypávani u ryhy 
stavebník resp. zhotovíte!', bude 
prizývať aj zodpovedných pracovníkov tých správcov sietí, 
ktorých obnažené vedenia majú 
byť zasypané, o čom bude vyhotovený písomný záznam. 
13. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom. 
14. Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stavebného zákona. 
15. Pri stavebných prácach nesmie byt' narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení. 
16. Stavebník, resp. zhotovíte!' je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú technicky 
spôsobilé. 
17. Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia 
telekomuníkačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovatel'a; práce zastaví 
a urobí 
zabezpečeníe proti prípadnému ďalšiemu poškodeníu. 
18. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN. 
19. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov o odpadoch. 
20. Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenía odborného dozoru, inšpekčných a 
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný dohl'ad a orgánov 
povol'ujúcich stavbu; 
zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe, 
ktoré by ohrozovali 
bezpečnosť a zdravie. 
21. 
Stavbu nemožno začať, pokia!' rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle ustanovenia 
§ 
52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po uplynutí IS-dňovej 
lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie právoplatnosti 
stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 
-3-
Ďalšie podmienky podl'a posúdenia verejného záujmu: 
22. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby boli priľahlé 
komunikácie v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené. 
23. Stavebník, resp. zhotoviteľ počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných 
vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a 
hasičskej služby. 
24. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ nesmie cesty a miestne komunikácie a premávku na nich 
stavebnou 
činnosťou ohrozovať. 
25. Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému 
obmedzeniu premávky 
na pozenmých komunikáciách. 
26. 
Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností. 
27. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých 
účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov. 
28. 
Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písonmý 
návrh stavebníka 
vydá stavebný úrad; ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží okrem 
náležitých dokladov (tzv. revíznych správ) aj atesty a certifikáty všetkých výrobkov 
a materiálov použitých 
na stavbe; 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani zo strany dotknutých 
orgáoov, ktoré chránia verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola spoplatnená podľa položky 60 písm. g) zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 100€. Správny poplatok žiadateľ uhradil 
v pokladni MsÚ 
Prešov dňa 12. 07. 2018. 
Tunajší stavebný úrad upozorňuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby. 
Stavebné povolenie stráca 
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc 
sa so stavbou 
nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona. 
Odôvodnenie 
Žiadateľ, ktorým je SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
v zastúpení, podal dňa 12.07.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia pre stavbu pod pracovným názvom: 
"Obnova bytového domu na ul. Švábska 56-62, 
Prešov". Tunajší stavebný úrad listom zo dňa 16. 08. 2018 oznámil začatie stavebného konania 
účastníkom formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré chránia 
verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov jedootlivo. Zároveň, pretože stavebnému úradu sú 
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby, upustil v zmysle 
§ 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania 
a ústneho pojedoávania. Súčasne upozornil účastníkov, že svoje námietky môžu uplatniť 
najneskôr do 7. pracovných doí, inak sa na ne neprihliadne. V stavebnom konaní k predmetnej 
stavbe 
neboli vznesené námietky. V rámci stavebného konania sa k stavbe kladne vyjadrili, alebo 
stavebník doložil kladné vyjadrenia 
od dotknutých orgánov. Dokumentácia stavby spÍňa 
požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z. z. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za 
účelom zabezpečenia: -ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe; -komplexnosti výstavby; 
dodržanie všeobecných technických požiadaviek 
na výstavbu, ich predpisov a technických 
noriem a dodržanie požiadaviek 
určených dotknutými orgáomi štátnej správy a na vylúčenie 
negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie, ako aj na zabezpečenie ochrany 
zdravia a osôb. 
Na základe výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad 
-4-
konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené zauJmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 
konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, 
preto rozhodol tak, ako 
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie 
Pod>a § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), 
a to v lehote 
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto Prešov stavebný 
úrad, Hlavná 
č. 73, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie je 
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
Úradný záznam: Ing. Andrea 
Turčanová 
primátorka mesta 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: 
"Obnova bytového domu na ul. Švábska 56-62, Prešov" bola vyvesená na úradnej tabuli 
mesta 
Prešov 
'' ,, .. 
dňa ......... ~·····=·=.-............... :···""' 
........... ~~ .. ;·"·15""""' 
. ta a a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: 
"Obnova bytového domu na ul. Švábska 56-62, Prešov" bola zvesená z úradnej tabule mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Na vedomie: 
l. Spravbytkomfort a. s., Volgogradská 88, Prešov 
2. Ing. Tomáš Fabišík, Protifašistických bojovníkov 3, Prešov 
3. Miroslav Dvorščák, Šváb ska 612, Prešov 
4. Ing. Adriana Petrovičova, Švábska 60, Prešov 
5. Pavol Kvašňák, Švábska 56, Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)