Ponuka prenájmu nebytových priestorov - zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 8. 8. 2018.

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

12.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Ponuka prenájmu nebytových priestorov 
Obchodná verejná súťaž 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom voľných 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov: viď príloha "Zoznam vol'ných nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta Prešov k 8. 8. 2018". 
Formulár 
na podávanie návrhov (prihlášok) do súťaže, ktorý obsahuje podstatné náležitosti 
a dojednania zmluvy o budúcom prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov, je 
prístupný 
na internetovej stránke mesta Prešov a na oddelení služieb občanom Mestského úradu 
v Prešove v kancelárii prvého kontaktu. 
Záujemca 
odovzdá svoju písomnú ponuku, ktorú budú tvoriť nižšie uvedené prílohy, do podatel'ne 
Mestského úradu 
v Prešove, Hlavná 73, alebo Jarková 26 (klientske centrum), v zalepenej obálke 
s 
názvom "PONUKA PRENÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV-NEOTVÁRAŤ-k rukám predsedu 
komisie" v termíne do Z 7. SE P. 2018 do 15.00 hod. 
Písomné ponuky bez príloh budú zo súťaže vylúčené. 
Prílohy tvoria: 
vyplnený formulár -prihláška do obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom 
nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta Prešov (v prílohe), 
súhlas so spracúvaním osobných údajov (fyzická osoba -nepodnikatef), 
Predložené ponuky budú komisionálne otvorené, pričom hlavným kritériom hodnotenia bude najvyššia 
ponúknutá cena 
za m
2, 
zároveň ponúkaná cena by nemala byť nižšia ako najnižšia cena nájmu 
v zmysle§ 9a ods. 9 zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (uvedené 
v prílohe "Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta Prešov k 8. 8. 2018"). 
Vyhlasovatel' 
si vyberie najvýhodnejší z predložených návrhov a oznámi výsledok vyhodnotenia súťaže 
záujemcom v lehote do 5 pracovných dni od jej vyhodnotenia. Vyhodnotenie súťaže vyhlasovatel' 
uskutočni najneskôr do 1 O pracovných dni po uplynuli termínu na predkladanie návrhov. 
Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť, odmietnuť všetky predložené 
návrhy, právo zmeniť termín podávania návrhov a právo nepriznať záujemcovi nárok na náhradu 
nákladov spojených s účasťou v súťaži, a to spôsobom a za podmienok ustanovených § 281 a nasl. 
zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
Pri tzv. prechodne obsadených nebytových priestoroch má doterajší nájomcalpodnájomca právo 
pokračovať v ich prenájme za najvyššiu cenu ponúknutú za príslušné nebytové priestory v rámci súťaže, ak si toto právo uplatní najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy za týmto účelom; 
uplatnenie tohto práva nie je podmienené účasťou doterajšieho nájomcu/podnájomcu v súťaži. 
V prípade záujmu o obhliadku nebytových priestorov, je potrebné si túto dohodnúť priamo so správcami 
uvedených nebytových priestorov, a 
to: 
PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 40, Prešov-č. t. 7732084-p. Nadzonová 
Oddelenie školstva, mládeže a športu -Msú v Prešove, Jarková 26, Prešov č. t. 3100 543 -p. 
Kol/árová 
Oddelenie mestského 
majetku-Msú v Prešove, Jarková 24, Prešov č. t. 3100 240-p. Tureková 
PKO Prešov, Hlavná 50, Prešov-č. t. 7723741 
V Prešove dňa 
F-MsÚ/SP-22/1/3 
-fi. SE P. 2013 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta Prešov 
lliJ;®el MESTO PREŠOV 
S Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 O l Prešov 
PRIHLÁŠKA 
Mestský úrad v Prešove 
odbor správy majetku mesta 
Jarková 24 
080 O l Prešov 
do obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 
l. Fyzická osoba 
Nepodnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ........................................................................
....................... .. 
Trvalé bydlisko žiadateľa: ........................................................................
............................ .. 
(u fyzickej osoby. nepodnikateľského subjektu je potrebné doložiť súhlas so spracúvaním osobn),ch údajov, 
ktor~ho formulár je prílohou prihlášky) 
Podnikateľský snbjekt: 
Meno a priezvisko žiadatel'a: ................................................................. IČO: .................... .. 
Obchodné meno: ........................................................................
........................................... . 
Miesto podnikania: ........................................................................
........................................ . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .................................................................. . 
2. Právnická osoba 
Obchodné meno: ........................................................................
............. IČO: ................... .. 
Sídlo: ........................................................................
............................................................. . 
Korešpondenčná adresa: ........................................................................
............................... . 
Osoba oprávnená 
konať v mene subjektu: ........................................................................
.... . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .................................................................. . 
3. Požadované nebytové priestory: 
-adresa predmetného NP, o ktorý žiadame 
uli~: ........................................................................
........................................................................
 . 
-poradové 
číslo pod ktorým je NP vedený v zozname voľných NP ................................................ .. 
-požadovaná plocha v m
2: 
........................................................................
........................................ .. 
-účel využitia NP: ........................................................................
...................................................... . 
V 
. h . 
·-k .. 
2/ 
k 
-arni navr ovana vys a naJm u za m ro : ........................................................................
......... . 
-navrhovaná doba nájmu: ........................................................................
.......................................... . 
-kontakt /telefón, 
fax, mobil, e-mail!: ........................................................................
........................ . 
Čestne prchlasujem, že nemám k dnešnému dňu žiadne záväzky voči Mestu Prešov, ani k iným obchodným 
spoločnostiam s účasťou mesta (dane, poplatky, nájomné) a nenachádzam sa v konkurze, príp. v likvidácii. 
Dátum: ...................... . 
podpis 
žiadateľa 
Prílohy: 
-súhlas so spracúvaním osobných údajov (fyzická osoba-nepodnikatel'), 
Íi!i>o!J MESTO PREŠOV 
"C3 Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 O l Prešov 
PRÍLOHA Č. l K PRIHLÁŠKE 
do obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Prešov 
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v zmysle čl. 6 ods. l písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o vol'nom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
(Titul, meno, priezvisko) 
ako 
súťažiaci svojim podpisom udel'ujem prevádzkovatel'ovi-Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, 
IČO: 00327646 (ďalej len: "prevádzkovate!'") súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov formou 
získavania, vyhotovovania) zhromažďovania, uchovávania, zhrávania na dátové nosiče osobných údajov 
a zverejňovania na webovom sídle prevádzkovatel'a, v interných priestoroch, pri p. iných zmluvných 
médiách pre 
účel v rámci JS Organizovanie súťaží v spojení s IS Majetkové vzťahy a to na účel 
organizovania obchodnej verejnej súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomnej komunikácie s nimi, 
zasielanie informácii týkajúcich sa 
súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže, 
zmien, vysvetl'ovania a odpovedania na otázky, vyhodnotenia priebehu súťaže a vyhlásenia výsledkov a to 
v rozsahu poskytnutých údajov. 
Tento súhlas so spracúvaním osobných 
úd'\iov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a 
jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udel'ujem na obdobie 2 rokov po naplnení účelu spracúvania, 
resp. 
30 dní po mojom odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje mechanicky 
zlikvidované (skartované) a nebudú 
ďalej spracúvané v žiadnej databáze. 
Pred udelením súhlasu som boli-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: 
moje osobné údaje budú poskytované príjemcom -orgánom verejnej moci, kontrolným orgánom, 
orgánom verejnej správy iným osobám, v rámci poskytovanej 
súčinnosti a iným oprávneným 
subjektom. 
moje osobné údaje, ktorých poskytnutie 
je dobrovol'né, budú uchovávané počas obdobia platnosti 
súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný 
účel, než na ten, na ktorý boli získané. 
ako dotknutá osoba mám právo 
požadovať od prevádzkovatel'a prístup k mojim osobným údajom, 
ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo 
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 
v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo 
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
beriem na vedomie, že 
cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 
beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. 
Svoje právo kedykol'vek 
odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, 
môžem ako dotknutá osoba 
uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu nikol.turekova@presov.sk, katarina.juricova@presov.sk, 
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovate!' a s uvedením textu "GDPR-odvolanie 
súhlasu" na obálke. 
Som 
si vedomý, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zosúhlasu 
pred jeho odvolaním. 
V 
Prešove dňa: .................................. . 
podpis dotknutej osoby 
V prípade akýchkol'vek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich 
práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali. 
Zoznam 
voľných 
nebytových 
priestorov 
vo 
vlastníctve 
mesta 
Prešov 
k 
8. 
8. 
2018 
rmjnižšia ccua 
možnosť 
por. 
f. 
adresa 
NJ• 
tislo 
vchodu 
posch. 
plocha 
v 
m
2 
l<atc~úria 
priestorov 
nájmu/ 
vol'né 
od 
zníženia 
ceny 
spr:Í\'COvi;~. 
vol'uých 
' 
podn:ijnm 
v 
nájmu 
o 
' 
€/ne/rok* 
hodnotu 
nebytových 
pl"ic.storov 
l 
l 
Hlavná 
67 
l.NP 
79.09 kancci{Jrske 
účely, 
služby, 
vnlclávanic 
75,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.n 
' 
2 
I!lavnú 
67 
LNP 
142,!3 
aJ 
obchodné, 
služby, 
kancelárske 
75,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
J 
lllavnú 
67 
!.Nl' 
40,98 
a/ 
obchodné, službv. kancelárske 
75,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
6nnosti 
8,30 
•l 
lllnvná 
67 
JI.NP 
548,41 
reštauračné 
služby 
55.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
5 IJiavn<'i 
67 III. 
Nl' 
517.18 
apartmány 
55.00 
voľné 
PRE80V REAL. 
s.r.o. 
(, 
l 
rlavJú 
**~' 
69 
I.PP 
157.67 
aJ 
obchodné, 
služby 
40.00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAl,, 
s.r.o. 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
~,30 
Illavnú 
69 
III.NP 
J•J 
1,71 
aJ 
obchodné, 
služ.hy 55,00 
voľné 
od 
50% 
PREŠOV 
REAL, 
s 
r.o 
7 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 1.1.2019 
J\lavnít 
69 
III.NP 170,37 
al 
obchodné, 
služby 
55,00 
v 
orné 
od 
50% 
PREŠOV 
HEAL, 
s.r.o. 
s 
1.1.2019 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8.30 
aJ 
obchodné, slu7.by 
55,00 
voľné 
od 
i 
" 
lllavuá 
69 
!!.Nl' 
122,07 
50% 
PREŠOV 
IZl~/\I,, 
s.r.o. 
' 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
1.1.2019 
lllavnú 
69 
JI.NP 
30,64 
aJ 
obchodné, služby 
55,00 
vol'né 
ou 
50% 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
IO 
h/ verejnoprospešné 
činnosti 
~.30 
1.1.2019 
ll 
l-llttvná 
*** 
72 
I. 
pp 
211 
reštauračné 
služby 
•10,00 
voľné 
50?/ó 
PREŠOV 
REJ\L, s.r.o. 
12 
lii<wnú 
*** 
122 podkrovie 202.72 
služby 55,00 
vol'né 
50'% 
PREŠOV 
REJ\L 
s.r.o. 
aJ 
obchodné a 
kancelárske 
účely, 
33,00 
13 
.larkovú 
2 
IJJ.NP 89,30 
službv 
voľné 
PREŠOV 
REJ\1. 
s.r.o 
h/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
aJ 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
1•1 
Jarkovú 
2 
lli.NP 
19,40 
služby vol'né 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
a/ 
obchodné a 
kancelárske 
účely, 
33,00 
15 
.Jarková 2 
III.NP 
20,80 
slu71Jy 
vofné 
PREŠOV 
R 
F.AL. 
o.r.o. 
b/ vcrej11oprospešné 
činnosh 
X.30 
aJ 
obchodné 
a 
kancelárske 
účely, 
33,00 
](, 
Jarkov 
ú 
2 
l!f.NP 
24,60 
služby vol'né 
!'REŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
h~ 
v~cj~o~o~c~~é 
(i~~-
__ 
8,30 
- - - - -- --
-·-
~ 
.. 
a/ 
obchodné 
a kancclúrske 
účely, 
33,00 
17 
Jnrkovú 
2 
Ili.NP 
42,90 
služby 
voľné 
PHEŠOV 
RI~Al,, 
s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
1-UO 
al 
obchodné 
a 
kancelárske 
llčcly, 
33,00 
JR 
Jnrkovú 
2 
lll.NP 
25,40 
slu:1by 
voľné 
PREŠOV 
l~EAL, 
s.r.o 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
S,30 
aJ 
obchodné 
a kanccl<'irskc 
účely, 
33.00 
JO 
J<lrkOV<Í 
2 
lli.Nl' 
23,80 
služby 
voľné 
PREŠOV REi\L. 
s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
20 
J>oJ.iärnická 
17 
!.PP 
23,94 
sklad 
č. 
3, 
služby 
20.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
o.r.o 
21 
PoJiarnická 
17 
I. 
PP 
10,08 
'il/ 
sklad, 
služby 
20,00 
voľ11é 
!'REŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8.30 
7.2 
J>trl;imnickú 
17 
L 
NP 
~sklad 
l 
1,57 
a/ 
sklad, 
služby 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL_ 
s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činností 
8,30 
al 
kancelárske 
účely. 
služby 
30.00 
PREŠOV REAL, 
s.r.o. 
::'.J 
Požiamická 
17 
II.NP-
kane. 
č. 
29 
22.07 
voľné 
b/ 
vornočasové 
aktivity. 
vzdelávanie 
8.30 
2'1 
PoJ.iarnická 
17 ll 
.NP 
-
kane. 
č. 
34 
25,53 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
RFAL, 
s.r.o. 
h/ 
voľnočasové 
<1ktivity, 
vzdelávanie 
8,30 
l 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
l 
25 
i'oJ.iarnická 
17 
IJI.NP-
l<anc. 
č. 
41 
29,82 
voľné 
b/ 
voľnočasové 
aktivily, 
vzdelávanie 
8.30 
2() 
l'ožiarnick<'l 
17 
IILNP-
kane. 
č. 
43 
29.94 
a/ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
vo!'né 
PRilŠOV REAL, 
s.r.o. 
bi 
voľnočnsové 
aktivity, 
vzdelávanie 
8,30 
).7 
PoJ.ianJicb 
l 7 
IJJ.NP 
~ 
kane. 
30,93 
al 
bmcehírskc 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REJ\L, 
s.r.o. 
b/ 
vol'nočasové 
aktivity, 
vzdelávanie 
8,30 
2g 
PoJ.iarnick<i 
17 
III.NP-
kane. 
č. 
48 
28,76 
a/ 
kancelárske 
účely, 
slu7by 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, 
vzdelávanie 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
8,30 
29 
Prostčjovská 
33/13/793 l 
I.NP 
42,73 
zdravotnícke 
účely 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
30 
Prostčjovská 
33/B/793 
l 
I.NP 
61,04 
zdravotnícke 
účely 
50.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
31 
Slovenská-
vo 
dvore 
40 
ll.NP 
16,19 
ai 
kancelárske 
účely 
33,00 
voľné 
PRI'ŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
al 
kauccl{Jrskc 
účely 
33,00 
32 
Slovenská-
vo 
dvore 
40 
JLNP 
61,40 
bi 
vcrcjnoprospc~né 
ú
ely, 
vzdelávanie, 
vo!'né 
PREŠOV 
H.EJ\L, 
S. 
LO. 
archívne 
účely 
8.30 
aJ 
kancelárske 
účely 
33,00 
u 
Slovenská 
-vo 
dvore 
40 
JII.NP 
76,61 
b/ 
verejnoprospešné 
účely, 
vzdelávanie, 
vorné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
archívne 
účely 
8,30 
'" 
~-
----
. 
~~ 
H 
Čsl. 
Annády""" 
29 
ILNP 
82.7 
obchodné 
účely 
n slu7.by 30,00 
voľné/prechodne 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
obsadené 
35 
Raymanova 
4 
!ll. 
NP 
45,32 zdravotníctvo 
40.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
Jú 
IZayJnauova 
4 L 
Nľ 
66,22 
zdravotníctvo 
50.00 
voľné 
PREŠUV REAL, s.r.o. 
37 
Švtibska 
41/A 
!LNP 
42,43 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
.l 
X 
.~vúbska 
41/A 
ll.NP 
52,18 zdravoliJíctvo 
40,00 
voľné 
PREŠC)V 
REAL, 
s.r.o 
. 
1') 
Švúhska 24 
ll.NP 
73,00 kancelárske 
účely 
40.00 
voľné 
PREŠOV REAL, 
s.r.o. 
dO 
Švúbska 
L 
Nl' 
64,40 
obchod, 
služby, sklad 40,00 
voľné 
l' 
REŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
•ll 
Kováčska 
-
MU(~O 
15 
podkrovie 
79,00 
archívz1e 
účely 
3.00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
•12 
Kovúčska 
-
MU(~O 
[5 
podkrovie 
19,80 
archívne 
účely 
3.00 
vol" 
né 
PREŠOV 
REI\ 
L, 
s.r.o. 
43 
Kovúčska-
M1JÓ) 
[5 
I. 
PP 
136,33 zdravotníctvo 35,00 
voľné 
PREŠOV 
H.E/\L, s.r.o 
!J') 
Kov<'ičslGl-
Ml 
J(:O 
15 
I. 
PP 
151,22 
zdravotníctvo 
35,00 
voľné 
PIU~ŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
l 
•15 
Ná1n. 
Osloboditeľov 
15 
L 
NP 
53,84 
zdravotníctvo 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
[{EJ\ L, 
s.r.o. 
-l 
(1 
Núm. 
Krúľovncj 
pokoja 3 
LPP 
51 
,7X 
sklad 
č. 
l 
20.110 
voľné 
PREŠOV REAL, 
s.r.o. 
<17 
Núm. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
!.PP 
46,19 
sklad 
l:. 
2 
20,110 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o_ 
tj8 
Nflm_ 
Král'ovnej 
pokoja 3 
!.PP 
!6, 
12 
sklad 
č. 
3 
20,011 
vol' 
né 
!'REŠOV 
REAL. s.r.o. 
•19 
Nám. 
Kráľovnej 
pokojn 
3 
!.PP 
16.26 sklad 
č. 
1
1 
211,(10 
vol' né 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
50 
Núm. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
15,30 sklad 
č. 
5 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
RF.AL, s.r.o. 
51 
!\rim. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
!.PP 
39,lí8 
sklad 
č. 
6 
20,00 
voľné 
PREŠOV REAL. 
s.r.o. 
52 
N{mJ. 
KrúľoVJICj 
pokoja 
3 
I.PP 
26,32 sklad 
č. 
7 
20,011 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
53 
Nám. 
Kníľovncj 
pokoja 
3 
J.PP 
8,26 
sklad 
č. 
9 
20,011 
voľné 
PREŠOV REAL. 
s.r.o. 
5,1 
Nám. 
Kr~fovncj 
pokoja 
3 
T.PP 
36,10 
sklad 
č. 
l 
O 
211,011 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
.s.r.o. 
55 
Ncí1n. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
I.PP 11,92 
sklad 
č. 
ll 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
56 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
l.l'P 
21,17 
sklad 
č. 
12 
20,011 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
57 
Núm. 
Krúľovncj 
pokoja 3 
!.PP 18,44 
sklad 
č. 
ll 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o 
58 
Núm. KrM'ovnej 
pokoja 3 !L 
NP 
101,72 
zdravotJJÍctvo 
30,011 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o~ 
59 
Justičná 
15 
l. 
NP 
3,50 
bankomat 
250/rok 
voľné 
PREŠOV 
HEAL, 
s.r.o. 
-- -
--
60 (,J 1>2 (JJ ()rl ()5 6ú <>7 68 ú9 70 71 72 n 7,1 75 
J~udov<ltcľská 
57 
I. 
NP-
garហ
č. 
21 
l~11dovatcrskú 
57 
L 
NP-
sklad 
Košick{} 
18 
l. 
NP 
Bernolákova 
17 
II.NP 
ZMlOrské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.l2 
II.NP 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.04 
II.NP 
Zúborské 
č. 
50~~ 
kancelária 
č. 
2.05 
II.Nľ 
/.áborské 
č. 
50r~ 
kancelária 
č. 
2.06 
li.NP 
Záhorské 
č. 
50,1 
kancelária 
l:. 
2.07 
li.NP 
Vú.ecká 
ll 
l.Nľ 
Vn7.ccká 
ll 
lll.NP 
Važce 
kú 
ll 
l. 
Nl' 
Va:l.ccl<ú 
II 
l.NP 
l 
.csníclm 
l L 
Nl' 
J·:xnúrova 
IA 
l. 
NP 
Exninova 
SA 
l. 
NP 
---
---+----
)k 
__ 
-) 
Schválil: Ing. 
Andrea 
Turčanuvá 
primátorl<a 
mesta 
Prešov 
21,00 
8,91 
50,45 
259,10 
8.39 
42,93 29.58 44,03 28,84 41,40 
377, 
IO 
12,00 69,00 
69.00 109,30 
146,30 ganíž, sklncl 
27.00 
voľné 
PREŠOV 
REI\1.. 
s.r.o. 
sklad 
28,00 
voľn 
L' 
PREŠOV 
REJ\L 
s.r.o. 
garáž, sklad 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REJ\L, 
s.r.o. 
al 
obchodné 
účely, 
slu7.hy, 
sklad 40.00 
PREŠOV 
RJ-;',J\1 
,, 
s.r.o. 
voľné 
b/ 
verejnoprospešné 
účely 
8,]0 
kancelárske 
účely 
25.00 
voľné 
PREŠOV 
Rl~AL 
s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o 
kancelárske 
llčcly 
25,011 
voľné 
PH.EŠOV REAL, s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PH.ESOV 
IU~AL. 
s.r.o. 
kancelárske 
úl:e!y 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
zdravotníctvo 
/zubná 
ambulancia/ 
50,00 
voľné 
7,Š Va7.eckú 
výchovno 
-vzdelúvncí proces 8.30 
voľné 
ZŠ 
Važecká 
obchodné 
účely, 
služby 
50,00 
voľné 
ZŠ 
Val.ccká 
kancelárske 
účely 
50,(10 
voľné 
?:Š 
V<Jž.cckú 
7.dravntníctvo 
17:ulmá ambulancia, 
60,00 
voľné 
ZŠ Lesnícka 
všeobecn)' 
lekár/ 
obchodné 
účely, 
slu:f.by 50,00 
voľné 
!'KO 
Prešov 
obchodné 
účely, 
služby 
50,00 
voľné 
ľK.O 
Prešov 
''všetky 
ceny sú uvedené bez 
služieb 
spojcuých s nájmom, resp. podnájmoru 
a 
bez 
DPH 
** 
prechodne obsadené nebytové priestory 
*** 
nebytové 
pristory 
v zlom tcchniclwm stave 
-pri 
uplatnení 
zl'avy 
z ceny nájmu vo výške 
50 
°/o 
v zmysle smernice 
SP 
22 sa nebytové priestory 
označu.iú 
al<.o 
''prechodne 
obsadené" 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)