Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anton Hrin, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: 509139/2018 
Dátum: 07.09.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Anton Hrin, 080 Ol Prešov, r. č. 660416129, IČO 43031358, DIČ 1021024730 
Písomnosť 
č. 46558112018 zo dňa 13.08.2018 
č. 468260/2018 zo dňa 14.08.2018 
je uložená na Daňovom úrade Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručujú sa písomnosti Daňového úradu 
Prešov 
č. 46558112018 zo dňa 13.08.2018 
č. 468260/2018 zo dňa 14.08.2018 
verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uložené písomnosti prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 OL Prešov, 4,_ ROschod~-
č. dv. 418 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona 
č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň 
doručenia. 
. ,,., 
4--/ 
,Ť'. 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúca Oddelenia daňovej exekúcie 2 
Daňového úradu Prešov 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: ~._...-( 
. . . . 
ľ'/ 1:::.-srJ ?fV__Jó o ( IH-# IJ ffi f-3. 
Tato vyhlaska bola vyvesena ............................................................ .; ...................... ] .................... . 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)