Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu: "Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29 - 49".

Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia

13.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Obec Ľubotice 
stavebný úrad 
so sídlom na MsÚ Prešov, Hlavná ul. č. 73 
Číslo: SU-S/13863/2017-Sf/223 
Vybavuje: JUDr. Štefko. 
e-mail : miroslav.stefko@presov.sk 
if 051/3100533 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 10.09.2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje doplnenie podkladov pre vydanie rozhodnutia o využití územia pre 
inžiniersku stavbu: 
"Revitalizácia vnútro blokového priestoru na ul. M. 
Čulena č. 29 -49" 
verejnoprospešná stavba 
Dňa 11.07.2017 podalo Mesto Prešov v zastúpení MsÚ Prešov-Odbor strategického 
rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti so 
sídlom na Ul. Hlavná 73, Prešov na stavebný 
úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu: 
"Revitalizácia vnútroblokového priestoru na 
ul. M. Čulena č. 29 -49" , na pozemkoch parc. 
č. KN-C 861711, KN-C 8616, KN-C 8618, KN-C 8622, KN-C 8626 katastrálne územie 
Prešov. Stavebný úrad po vykonaní ústneho pojednávania dňa 08.02.2018 prerušil konanie 
o využití územia a vyzval na prepracovanie projektovej dokumentácie. 
V súlade s 
§ 119 ods. 3 stavebného zákona Krajský úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej 
správy 
dňa 13.1.2011 pod číslom 2011-49/100-2 určil Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný 
úrad, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre stavby, v prípadoch ktorých je Mesto 
Prešov stavebným úradom 
a 
zároveň stavebníkom. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov : 
SO O l Spevnené plochy 
SO 02 Detské zariadenia a drobná architektúra 
SO 03 Verejné osvetlenie 
SO 04 Sadové úpravy 
SO 05 Úprava kábelového vedenia SO 06 Parkoviská 
Obec 
Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad podľa§ 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon"), v znení 
jeho zmien a doplnkov 
podľa § 26 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej 
v texte len "správny poriadok") a v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona, 
oznamuje všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom doplnenie podkladov 
pre vydanie rozhodnutia o využití územia pre navrhovanú stavbu. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' najneskoršie do 
7 pracovných dní odo doručenia oznámenia, 
inak sa na neskoršie podané námietky 
v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona neprihliadne. Do podkladov na vydanie rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu je možné 
nahliadnuť pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, stavebnom úrade, 
Jarkovej 26, 
Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred dohodnutého termínu. 
Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, aby 
sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Podľa § 36 ods. l stavebného zákona môžu účastníci územného konania svoje námietky a 
pripomienky k návrhu 
uplatniť najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim 
neprihliadne. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje 
pripomienky a námietky 
účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov 
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas je povinný požiadať stavebný úrad o 
primerané predÍženie lehoty. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o 
začatí územného 
konania neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad 
bude 
mať za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje doplnenie podkladov pre vydanie rozhodnutia o 
využití územia pre inžiniersku stavbu, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 26 
ods. 2 zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona po 
dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta 
Prešov www.presov.sk. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania o 
využití územia. 
Úradný záznam : Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje doplnenie podkladov pre vydanie rozhodnutia o 
využití územia pre inžiniersku stavbu: "Revitalizácia vnútroblokového priestoru na 
ul. M. 
Čulena č. 29 -49" verenoprospešná stavba, bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
Dňa .... ~_······-··_·_ ... ~.:= __ ., .......... .. 
~ ' / 
. . . 
......... ~~-----·~-: ......... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa doplnenie podkladov pre vydanie rozhodnutia o využití 
územia pre inžiniersku stavbu: "Revitalizácia vnútroblokového priestoru na 
ul. M. Čulena č. 
29-49" verenoprospešná stavba, bola zvesená z úradnej tabuli Mesta Prešov 
Dňa .................................... . 
Podpis a pečiatka 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)