Prerušenie distribúcie elektriny Prešov: časť mesta Prešov- ul. Protifašistických bojovníkov č. 7, 8, 8C v termíne 5. október 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

14.09.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš ,;st číslo/ zo dňa 
N<ls:? C1~lo 
Vybavt,•je 
Telefon/t'-rnail 
M1esto/Oôiturn: 
Vážený zákazník, 
l 
31480215/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l(ošice/13.09.2018 
3/480215/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Protifašistických bojovníkov č. 7, 8, BC 
v termíne 
5. 
október 2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.l. Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k 
dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
.Člen .. O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka 
VSD: 0850123 312 
E info@vsds.sk 
f www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s 
Mlynská 31, 042 911<ošíce 
Slovenská republika 
<;polo2oostr< '"'"'an<i v Obchadnnm 
reg1s:" Okresr~h" 'du l<oS:,cc l, 
o<ldrei Sa. vlnik" 
1~11!V 1(0 36 599 3G1 i DIČ 202~(J82997 
t DPH Sl<2onua2g~-, 
Bo"~uvé SJ)úJ~nle C-t•bar-< turoM plc 
po\Joč:," za~ron "órreJ h;,nk)· 
O 
ú 2Ct08480008181JO 
IBA:'J Si~07 !l>JO OGCO CO~(J 0848 0108 
BIC. CIT l Sl~ BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)