Prerušenie distribúcie elektriny Prešov: časť mesta Prešov - ul. Požiarnická č.d. 1. 5, 7, 7 A, 9, 9A, 11. 11A, 2, 4, 6, 10, ul. Okružná č.d. 17, 17 A, 19, 21, 23, 25 v termíne 4. október 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny Prešov

14.09.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                / 
i 
' 
VCJ~. i: st éislo/:o drlc,. 
~Jui;E" .::islo 
v,'tJvuJe 
rrll'ŕ6r:/lC mail 
r·,liesto/06\..;m 
Vážený zákazník, 
l 
6/479982/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 
l<ošice/13.09.2018 
6/479982/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Požiarnická č.d. 1. 5, 7, 7 A, 9, 9A, 11. 11A, 2, 4, 6, 10, ul. 
Okružná č.d. 17, 17 A, 19, 21, 23, 25 
v termíne 
4. október 2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Udržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom 
webovom sídle a pod .l. Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak 
preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
1, . fiQ ')flíO 
-~. Uv, r.U rU 
Člen Q 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F t421 55 678-0516 
Poruchovil linka VSO: 
0800123 33? 
Adresa pre pisomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s 
Mlynská 31, 042 91i<ošice 
Slovenská republika 
SpoloénG>t 1• "'~soo ;i v Obchocrom 
1 eg•,;\r, Ohosr·<llD ;,jdu 
•:oSKe '· 
uUd1el ó:>o, vlozkd ~~ll! V 
ICO 36 59~ 361. lJIC 2(122n<l;:>J~7 
IC (l?H Sť-2C2~082997 
Sonkovt s~uJe"'" c;t,ba~k Europe nic, 
pQUuč><o <ohra~liMJ lh<nky, 
( 
u· 2CC848010S/813U 
~A'• Sl'.07 8:3ll GliOO OC;>n 08!,8 01U8 
SIC C'll ~l< B4 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)