Oznámenie o začatí územného konania o využití územia pre inžiniersku stavbu: "Parkovisko pre zamestnancov" - Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.

Oznámenie o začatí územného konania

14.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                1 4. 09. Z3~·l 
Vy~Jesené dňa __________ _ 
"Zvesené dňa -----------
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
so sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 73 080 Ol 
Prešov Spis č.: SÚ/12539/2018-Su V Prešove dňa: 13. 09. 2018 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e -mail: egon.suchar@presov.sk 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania o využití územia 
pre inžiniersku stavbu: "Parkovisko pre zamestnancov" 
Na Mesto Prešov, bol podaný dňa 28.08.2018 navrhovateľom Lear Corporation Seating 
Slovakia, s.r.o., návrh na vydanie územného rozhodnutia o využití územia 
"Parkovisko pre zamestnancov" 
Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel 
oznamuje 
začatie konania o využití územia všetkým účastníkom konania o vydanie 
rozhodnutia o využití územia 
"Parkovisko pre zamestnancov", na pozemku parc. č. KN-C 
14835/224, 14835/225, v katastrálnom území 
Prešov, verejnou vyhláškou. 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad uskutočňovať konanie podľa § 119 odst.3 
stavebného zákona, v znení jeho noviel súčasne nariaďuje v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku v znení jeho noviel /stavebný zákon/, 
ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
dňa ll. 10. 2018 olO.OO hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, Jarkova 26, Prešov 
na l. poschodí, v zasadačke č. dverí 217. 
poschodií, miestnost' 
č. 217. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je možné nahliadnuť pred 
stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v 
Prešove, na Jarkovej ulici 26, 2. 
poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred dohodnutého 
termínu. Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
( 
2 
Stavebný úrad zároveň upozorňuje že v súlade s§ 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej 
môžu 
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. 
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas je 
povinný 
požiadať stavebný úrad o primerané predÍženie lehoty. 
Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o 
začatí územného konania 
neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad bude 
mať 
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 
7111967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty 
sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam 
MmST9 PN!JE®~c : .. 
STAVE~NÝ ÚftJ.:~n-. 
Hlavná 73, 080 01 Pu:.,,':_ 
-1f'_ . 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej 
tabuli mesta Prešov. 
r,r. z·r
• ' \:1. ,_ ,'j 
Dňa ..................................... . 
·· ····· ·· ·~~~ič~t~I:~~i:r ~ ·~~ 
ORO Ol PRE Š O V 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elt?ktronickej 
úradnej tabule mesta Prešov. 
Dňa ..................................... . 
MEST ľ'R"'~jfoV 
~--·"' ( ' , ,r ll 
....................... M ... ~ .. , .. , ...... r 4\l 
Pečiatka alJiodpisč. 73 
080 Ol PRE Š O V 
-t-
s -f~ = é .-c ..,,~ . 
lL: eup· r. .. Lin 
Pr 
Pr 
vEJ 
u 
. 
. . 
'l 
•• 
o ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE 
,. 
l' 
ll 
' j 
t 
,, 
.: 
VYPRACOVAL 
ZOD. PROJ. OBJ~~ 
ING.F.TOMKO ING.F.TOMKO 
KRAJ OKRES STAVBY 
PRE~OVSKÝ PRE~OV 
INVESTOR 
LEAR CORPORATION SEATING SLOVAKIA 
l ZOD. PROJEKTANT 
STAVBA 
PREŠOV-PARKOVISKO PRE LEAR 
CORPORATION SEATING SLOVAKIA 
OBSAH 
PREHĽADNÁ SITUÁCIA OBLASTI 
o~ 
Ing. František Tomko 
Al SKSI 0354*A2 
2elezničiarska 3824/34 
080 01 Prešov 
STUPEŇ FORMÁT 
DSP+RP 
DÁTUM MIERKA 
04.2018 
Č.ZÁKAZKY .SÚPRAVY 
.PRfLOHY 
(,"2-
l: 
c 
/ .... ; 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)