Oznámenie mesta Prešov: "Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018".

Oznámenie mesta Prešov

14.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
MESTO PREŠOV 
V Prešove 11.9.2018 
OHAM/2018/12502 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Naše číslo Vybavuje l linka Prešov 
Mesto Prešov, zastúpené Odborom hlavného architekta mesta, 
podl'a § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, doručil Mestu 
Prešov podl'a § 6 ods. 2 tohto zákona oznámenie o strategickom 
dokumente 
"Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018", 
ktorého obstarávatel'om je obec Vyšná Šebastová. 
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente 
je zverejnené na 
webovej stránke mesta www.presov.sk v sekcii úradná tabul'a, na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie a na 
stránke Ministerstva životného prostredia SR http://www. enviroportal.sk/ 
sk/eia/ de ta i 1/uzem ny-pl a n-o bce-vysna-sebastova-zmeny-dopln ky-20 18. 
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko podl'a § 6 predmetného 
zákona 
doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, 
Nám. mieru č. 2, 081 92 Prešov, najneskôr do 15 
dní od dňa zverejnenia oznámenia. 
. ' ' 
' ·-l_ ' 
Ing. arch. Mária č'utková 
vedúca odboru 
hlavná architektka mesta Mestský úrad v Prešove: Hlavná ?31 OBD 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)31001111 Fax.: +421(51)77336651 E-mail: meslo.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
_-,a.~ . 
,. 
l 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)