Oznámenie mesta Prešov - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radatice na roky 2018- 2024".

Oznámenie mesta Prešov

14.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V Prešove 11.9.2018 
OHAM/20 18/12504 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Váš list číslo f zo dňa Naše číslo Vybavuje /linka Prešov 
Mesto Prešov, zastúpené Odborom hlavného architekta mesta, podl'a § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, doručil Mestu 
Prešov 
podl'a § 6 ods. 2 tohto zákona oznámenie o strategickom 
dokumente 
"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Radatice 
na roky 2018-2024", 
ktorého obstarávatel'om je obec Radatice. 
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente 
je zverejnené na 
webovej stránke mesta www.presov.sk v sekcii úradná tabul'a, na 
Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie a na 
stránke Ministerstva životného prostredia 
SR http://www.enviroportal.sk/ 
sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-obce-radatice
na-roky-2018-20. 
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko podl'a 
§ 6 predmetného 
zákona 
doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, Nám. mieru 
č. 2, 081 92 Prešov, najneskôr do 15 
dní od dňa zverejnenia oznámenia. 
.':"l\·;:,(] \i) ._·_,::-,v;·j 
"':.,· ,''''~t-·>.:,"1'"~ ~-.~r-t.: "·. ,., "'' 
L...,.;,i •• ~:.,u ,1ll'..dl, • .:.·~-,;>.ii:,;;;; 
Ge u 8i h·eJ _;v 
l_;;/ , ~ 
:;r # l 
; / 
' ./ . " 
v ', -l '-· ' 
Ing. arch. Mária Cútl<ová 
vedúca odboru 
hlavná architektka mesta 
MestskY úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)