Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Bandy, Prešov, Martin Pribula, Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Doručenie verejnou vyhláškou 
podľa § 26, ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
r-o-o MESTO PRESOV 
e:.::J Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/140327/12298/2018/Pir V Prešove 
dňa 05.09.2018 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát 
písomnosti: Jaroslav Bandy, Prešov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na Mestskom úrade v 
Prešove, Jarko vá 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. III. 
;/, .// 
l 
PhDr. Mária Hum'Ímíková, PhD. 
vedúca odboru 
Toto 
doručenie verejnou vyhláškou musi byť vyvesené IS dní na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené na internetovej stránke mesta 
Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabul'a". 
Posledný 
deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
Doručenie verejnou vyhláškou 
podl'a 
§ 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších 
predpisov 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/140361/12302/2018 V Prešove dňa 05.09.2018 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Martin Pribula, Prešov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. 111. 
PhDr. Mária Hqíneníková, PhD. 
vedúca odboru 
Toto doručenie verejnou vyhláškou musí byt' vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta 
a 
zverejnené na internetovej stránke mesta Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabul'a". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)