Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Ku Starej tehelni č. 10 a č. 11 v termíne 5. april 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

16.03.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                vo 
Váš list čísle/zo dHa: 
Naše číslo· 
Vybavuje 
Telefón/E"m<Jil 
Miesto/Dátum 
Vážený zákazník, 
l 
6/126654/2018 
Linka VSO 
0850123 312 
l(ošice/15.03.2018 
6!126654/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v 
lokalite, ktorá sa 
nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Ku Starej tehelni č. 10 a č. ll 
v termíne 
5. 
april 2018 od 07:30 h do 16:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas 
využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej 
odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom 
webovom sídle a podJ Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portálí eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T linka 
VSD: 0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
Poruchovä linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučnä, a_s. 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovensl<á republika 
Spoločno;( 1~ '"P"OnÓ v Obohod~u"' 
r•Bistri Okreo<'•ho súdu Košice l. 
oddiol So, 
vlo<k• 1411/V 
!CO 36 599 3511 DIČ· 2022082991 
IČ DPH-51<2022082997 
6"nkove spojonio U!1bonk ["rup~ plc, 
pob otka zanraničnoJ banky, 
i: u 200848010~18130 
IB AN: SKOl 1!"30 0000 0020 0848 0108 
BIC: CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)