Oznámenie mesta Prešov: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

Oznámenie mesta Prešov

19.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
V Prešove 28.6.2018 
OHAM/2018/12833 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Váš list číslo l zo dňa Naše číslo Vybavuje /linka Prešov 
Mesto Prešov, zastúpené Odborom hlavného architekta mesta, 
podl'a 
§ 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 
doručil Mestu 
Prešov podl'a § 6 ods. 2 tohto zákona oznámenie o strategickom 
dokumente 
"Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov", 
ktorého obstarávatel'om je mesto Prešov. 
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na 
webovej stránke mesta www.presov.sk v sekcii úradná tabul'a, na 
Okresnom úrade 
Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie a na 
stránke Ministerstva životného prostredia SR http://www. enviroportal.sk/ 
sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mesta-presov. 
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko podl'a § 6 ods. 6 
predmetného zákona 
doručiť na 
adresu: Okresný úrad Prešov, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, Nám. mieru 
č. 2, 081 92 Prešov, najneskôr 
do 15 dní od dňa 
zverejnenia oznámenia. 013001 p/~~ 
Ut-?/ 
Ing. arch. Mária čutková 
vedúca odboru 
hlavná architektka mesta 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
-----------~ ·-------
" 
b-;4M-o 
OKRESNÝ ÚRAD P·REŠO·V 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
• 
Podľa rozdeľovníka 
• 
Vaše číslo/zo dňa: Naše číslo: Vybavuje: Prešov 
• 
• 
OU-PO-OSZP3-20 18/036890-02/ZM Ing. Zuzana Michniewiczová 06. 09. 2018 
Vec 
Oznámenie o strategickom dokumente 
"Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta 
Prešov" 
zaslanie oznámenia 
Obstarávateľ, Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, v zast. Ing. Andreou 
Turčanovou, primátorkou mesta, doručil dňa 27.08.2018 Okresnému úradu Prešov, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia 
podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len "zákon") oznámenie o vypracovaní 
strategického dokumentu 
"Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov", ktoré 
Vám 
podľa § 6 ods. 2 zákona zasielame. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyzýva 
Mesto Prešov ako obstarávateľa 
strategického dokumentu v súlade s § 6 ods. l a zároveň ako dotknutú obec podľa§ 6 ods. 5 
zákona na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, 
nepovinne miestnou 
tlačou, miestnou televíziou alebo podobne, spolu s informáciou, kde 
možno 
do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady 
zhotoviť kópie. 
Oznámenie musí byt' verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od dňa jeho 
doručenia. 
Súčasne všetky dotknuté obce žiadame, aby podľa § 6 ods. 5 zákona informovali do 3 
pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o ňom verejnosť spôsobom v mieste 
obvyklým a 
zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť 
si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť 
verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní odo dňa jeho doručenia. 
~l 
OKRESNÝ 
. . ÚMO. 
. . _ PlUSov 
Telefón Fax 
++421-51-7082423 
E-mail Internet 
zuzana.michniewiczova www.minv.sk 
@minv.sk 
111 
r{/· 
Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa§ 6 ods. 6 zákona žiadame 
doručiť na adresu : Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. mieru 3, 
080 Ol Prešov 
najneskôr 
do 15 dní od doručenia oznámenia. 
Verejnost' môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, Nám. mieru 3, 
080 Ol Prešov do 15 dní od dňa, keď bolo oznámenie zverejnené 
dotknutou obcou. 
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente 
je zverejnené na webovom sídle MŽP 
SR: 
http:/ /www. enviroportal. sk/ sk/ eia/ detail/strategia-udrzatelneho-rozvoj a-dopravy-mesta-presov 
PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
vedúci odboru 
Rozdeľovník: 
l. Mesto Prešov, MsÚ, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
2. Mesto Veľký Šariš, MsÚ, Nám.sv.Jakuba č. l, 082 21 Veľký Šariš 
3. Obec Petrovany, OcÚ, 082 53 Petrovany 
4. Obec Bzenov, OcÚ, 082 42 Bzenov 38 
5. Obec Dulová Ves, Ocú, Dulová Ves 18082 52 Kokošovce 
6. Obec Fintice, OcÚ, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice 
7. Obec Haniska, OcÚ, Bajzova 14,080 Ol Haniska-Prešov 
8. Obec Kapušany, OcÚ, Hlavná 104/6,082 12 Kapušany 
9. Obec Ľubotice, OcÚ, Čsl.letcov 2, 080 06 Ľubotice 
1_0. Obec Malý Šariš, OcÚ, Malý Šariš 104, 080 Ol Prešov 
ll. Obec Ruská Nová Ves, OcÚ Ruská Nová Ves 168,080 05 Prešov 
12. Obec Teriakovce, OcÚ, 080 05 Prešov 
13. 
Obec Vyšná Šebastová, OcÚ, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov 
14. Obec Záborské, Ocú, 082 53 Záborské 39 
15. 
Obec Župčany, OcÚ, Župčany 95, 080 Ol Prešov 
16. 
Obec Gregorovce, 082 66 Uzovce 
17. Obec Janov, 082 42 Bzenov 
18. 
Obec Kendice, 082 32 Svinia 
19. Obec Kokošovce, 082 52 Kokošovce 
20. Obec Kojatice, 082 32 Svinia 
21. 
Obec Medzany, 082 21 Veľký Šariš 
22. 
Obec Okružná, 082 12 Kapušany 
23. 
Obec Podhradík, 080 06 Prešov 
24. 
Obec Radatice, 082 42 Radatice 
25. 
Obec Rokycany, 082 41 Bajerov 
26. 
Obec Svinia, Hlavná 10, 082 32 Svinia 
27. 
Obec Šarišské Michaľany, 082 22 šarišské Michaľany 
28. Obec Terňa, 082 67 Terňa 
29. Obec Tulčík, 082 13 Tulčík 
30. Obec Záhradné, 082 16 Záhradné 
31. 
Obec Zlatá Baňa, 082 52 Kokošovce 
32. 
Obec Žehňa, 082 06 Žehňa 
• EURÓPSKA ÚNIA 
Kohézny fond 
OP Integrovaná infraštruktúra 2.014-2020 
R MINISTERSTVO 
• 
DOPRAVY A V'fSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPU BUKY 
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
MESTO PREŠOV 
podl'a zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA DOPRAVY 
MESTA PREŠOV 
Prešov, august 2018 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
OBSAH 
l. 
1. 
2. 
3. 
4. 
Základné údaje o obstarávatel'ovi 
Názov 
Identifikačné číslo 
Adresa sídla 
Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
o bst a rávate 
l' a 
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, 
od ktorej možno 
dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto 
konzultácie 
ll. Základné údaje o strategickom dokumente 
1. Názov 
2. Charakter 
3. Hlavné ciele 
4. Obsah (osnova) 
S. Uvažované variantné riešenia zohl'adňujúce ciele a geografický rozmer strategického 
dokumentu 
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schval'ovania 
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom 
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie 
9. Druh schval'ovacieho dokumentu 
111. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 
prostredie vrátane zdravia 
1. 
2. 
3. 
4. 
Požiadavky na vstupy 
Údaje o výstupoch 
Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
Vplyv 
na zdravotný stav obyvatel'stva 
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia európskeho 
významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 
2000), národné parky, 
chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu 
na ich 
zmiernenie 
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu 
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice 
IV. DOTKNUTÉ SUBJEKTY 
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení 
2. Zoznam dotknutých subjektov 
3. Dotknuté susedné štáty 
V. Doplňujúce údaje 
1. Mapová a iná grafická dokumentácia 
7. M<ltf'riály pou7itP pri vypr<1r.ovaní str<ltf'gir.kPho dokumentu 
Vl. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
VIl. Potvrdenie správnosti údajov 
1. Meno spracovatel'a oznámenia 
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávatel'a, 
pečiatka 
str. 3 
str. 
3 
str. 3 
str. 3 
str. 3 
str. 3 
str. 3 
str. 3 
str. 3 
str. 4 
str. 4 
str. 11 
str. ll 
str. 12 
str. 13 
str. 13 
str. 14 
str. 14 
str. 16 
str. 19 
str. 29 
str. 30 
str. 40 
str. 40 
str. 41 
str. 41 
str. 41 
str. 42 
str. 42 
str. 42 
str. 42 
str. 43 
str. 43 
str. 43 
str. 43 
Strana 2 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
l. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEťOVI 
l. Názov 
Mesto Prešov 
2. Identifikačné 
íslo 
oo 327 646 
3. Adresa sídla 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávatel'a 
Ing. Andrea Turčanová-primátorka mesta 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
t. č. : + 421 513 100 10 
e-mail 
: primatorka@presov.sk 
v zastúpení: 
Ing. Stanislav Ondirko 
S. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od 
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto 
konzultácie 
Ing. Robert Michek-konateľ 
NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 OO Praha l, Czech Republic 
t.č. : + 420 251 019 231 
e-mail : ndcon@ndcon.cz 
v zastúpení: 
Ing. Jan Kašík 
ll. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
l. Názov 
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov 
2. Charakter 
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov (ďalej aj "SURDMP"} je strategický dokument, ktorý 
na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby mesta Prešov v oblasti 
dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2020, 2025, 2030 s výhl'adom do roku 2040. Predstavuje komplexný 
strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej 
infraštruktúry, stanovujú 
sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. 
Aktuálne platná územnoplánovacia dokumentácia -Územný plán mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov, 
vo svojej dopravnej časti definuje požiadavky na dopravnú infraštruktúru, ktoré vychádzajú z potrieb 
navrhovaného územného rozvoja mesta. Tieto požiadavky 
sa v konečnom dôsledku premietli do množstva 
Strana 3 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
dopravných stavieb, ktoré si navrhovaný územný rozvoj vyžaduje. Reálny priebeh rozvoja mesta Prešov v 
posledných 
20 rokoch poukazuje na výrazné zaostávanie rozvoja infraštruktúry jednotlivých dopravných 
subsystémov 
za územným rozvojom, výsledkom čoho sú prehlbujúce sa problémy v ich prevádzke. 
Sekundárnym dôsledkom 
súčasných trendov je výrazný odklon od pôvodne plánovanej prognózy dopravy 
vyjadrený najmä ukazovatel'om del'by dopravnej práce. Tento jav 
je najviac viditel'ný v nežiaducom raste 
individuálnej automobilovej dopravy, 
čo popri zaostávaní rozvoja cestnej siete a zariadení statickej dopravy 
smeruje k neudržatel'nému trendu zvyšovania objemov automobilovej dopravy. 
Na základe týchto 
skutočností možno konštatovať naliehavú potrebu aktualizácie východísk pre návrh dopravnej sústavy 
mesta 
Prešov a jeho zázemia, viazaných na jeho reálne možnosti a ich priemet do celkového riešenia ÚPN 
mesta. 
Hlavným 
účelom strategického dokumentu bude získanie takých podkladov, ktoré svojím obsahom : 
• aktualizujú reálne trendy dopravných charakteristík mesta, 
• vytvoria základ pre ďalší územný rozvoj mesta z hl'adiska dopravy, 
• navrhnú efektívny a udržatel'ný dopravný systém, či už technicky alebo finančne. 
3. Hlavné ciele 
Ciel'om spracovania Stratégie udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov je aktualizácia výhl'adových 
dopravných charakteristík, parametrov a služieb mesta 
Prešov s ich priemetom do reálneho návrhu 
riešenia, ktorý bude 
zohl'adňovať možnosti finančných prostriedkov mesta, vrátane fondov EÚ. Úlohou 
strategického dokumentu 
je zadefinovanie podmieňujúcej regulácie prípadného ďalšieho územného 
rozvoja mesta z hl'adiska dopravnej vybavenosti a obslužnosti. 
SURD mesta Prešov bude rešpektovať 
princípy plánovania udržatel'nej mestskej mobility a strategické dokumenty Európskej únie (EÚ). 
Spracovaním SURDMP sa taktiež sleduje aktualizácia prognózy dopravy v reálnych ukazovatel'och, ktorá 
bude základným podkladom pre návrhovú 
časť jednotlivých dopravných subsystémov. 
Nedelitel'nou 
súčasťou SURDMP bude územný priemet a definovanie územných požiadaviek na líniové 
dopravné stavby a dopravné plochy vyplývajúce z návrhu. 
Ciel'om SURDMP je systematizovať problematiku 
dopravy vo 
vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a 
medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím 
na 
potreby a potenciál mesta Prešov. Dokument sa zameria na organizačnú a inštitucionálnu úroveň, 
prevádzku a infraštruktúru a bude mať konkrétne zameranie na podporu verejnej dopravy a "mäkkých{{ 
režimov a na účinné využitie nových technológií. Prepoja sa aj iné, paralelne prebiehajúce činnosti v oblasti, 
ako 
sú súčasné plány rozvoja cestnej siete v Košiciach a Prešove a súvisiace priebežné smerové prieskumy z 
tejto oblasti, aby sa zabránilo opakovaniu, resp. hl'adaniu synergii. Výsledky týchto prieskumov budú k 
dispozícii v 
SURDMP. 
4. Obsah {osnova) 
l. Úvodná časť 
• obsah dokumentu 
• identifikačné údaje projektu 
• stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy strategického dokumentu 
• určenie hlavných ciel'ov spracovania SURDMP 
• stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia 
(existujúce strategické dokumenty mesta 
Prešov a strategické dokumenty širších väzieb) 
Strana 4 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
ll. Analytická 
časť-zber údajov, prieskumy, dopravné modelovanie a analýzy 
• Vymedzenie 
záujmového a riešeného územia 
analýza územia, 
vymedzenie územia {záujmové územie, riešené územie), 
definícia dopravno-urbanistických okrskov {dopravných zón) 
na základe stanovených princípov {153 
dopravno-urbanistických okrskov 
na území mesta Prešov, 36 dopravno-urbanistických okrskov 
v 
okolitých obciach patriacich do riešeného územia a 18 vstupov z externých dopravných okrskov 
z obcí v 
pril'ahlých okresoch a zvyšku SR). 
• Zber demografických dát a ich vyhodnotenie 
Dáta o zadávatel'a-mesta Prešov 
Dáta z ostatných zdrojov 
Demografický vývoj a 
skladba obyvatel'stva v rokoch 1970-2010 
demografický potenciál územia, 
demografické charakteristiky a trendy rozvoja mesta, 
pohyb obyvatel'stva mesta 
Prešov a spádových obcí, 
migračné trendy obyvatel'stva (za prácou a bývaním), denne prítomné obyvatel'stvo, 
trh práce a pracovné príležitosti, 
demografický potenciál a potreby mesta. 
Analýza disproporcií územia a ľudského potenciálu 
analýza vzťahov bydlisko a pracovisko vo vzťahu k hybnosti, 
centrá zamestnanosti a bývania vo 
vzťahu k dopravným systémom. 
Prognóza demografického vývoja 
demografická prognóza vo 
vzťahu k potenciálu územia, 
prognóza pracovných 
príležitostí k potenciálu územia, 
navrhované využitie rozvojových 
plôch v riešenom území. 
Stupeň automobilizácie a motorizácie v Prešove 
• 
Zber dát týkajúcich sa dopravy 
Organizácia {cesty, verejná osobná doprava, ostatné dopravné módy) 
Prevádzka 
cesty (prepravné nároky, dopravné nehody, nákladná doprava, účel využitia ciest) 
verejná osobná doprava (prepravný výkon, dopyt, tarifný systém, dopravné nehody, údržba) 
prímestská a regionálna verejná doprava osôb 
železničná osobná doprava 
(počty r.estujlíc:ir.h, tnrifn n ocihnvenie cestujúcich, bezpečnosť a nehody, údržba), 
autobusová doprava 
(počty cestujúcich, tarifa a odbavenie cestujúcich, bezpečnosť a nehody, údržba), 
ostatné módy dopravy 
cyklistická doprava 
{základné 
vzťahy cyklistickej dopravy v riešenom území, intenzita a počet užívatel'ov na 
hlavných ťahoch, bezpečnosť a dopravné nehody, opatrenia na zabezpečenie 
dostupnosti pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, údržba) 
pešia doprava {problémové body a bariéry pešej dopravy v meste 
Prešov) 
l 
nfraštru k tú ra 
cesty 
vonkajšie 
Strana 5 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržate/'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
vnútorné 
kategória, 
označenie a dÍžka cesty 
počet jazdných pruhov 
maximálna povolená rýchlosť 
riadenie dopravy a preferencia verejnej osobnej dopravy 
základné parametre 
statická doprava 
l parkovanie (lokalizácia, parkovací systém) 
verejná osobná doprava 
prímestská 
železničná doprava (depá, trate, stanice a zastávky, vozidlá) 
autobusová a trolejbusová doprava 
(vozovne a garáže, infraštruktúra 
na trasách liniek, vozidlá) 
ostatné dopravné módy 
cyklistická infraštruktúra 
infraštruktúra pre odstavovanie 
bicyklov 
pešia infraštruktúra {bezbariérové opatrenia v pešej doprave) 
• Zisťovanie dopravného správania v domácnostiach 
Popis metodiky 
prieskum dopravného správania domácnosti 
doba 
realizácie prieskumu 
metodika 
výskumu-vzorka a výber vzorky výskumu 
proces stanovenia výberovej vzorky 
Priebeh prieskumov 
priebeh a zhodnotenie dopravného správania domácností 
popis výberovej 
vzorky-reprezentatívnosť prieskumu 
Spracovanie a vyhodnotenie dát 
zo zisťovania 
výstupy za jednotlivcov z prieskumu domácnosti (osoby bývajúce v domácnostiach) 
Popis výstupov-základné charakteristiky domácností 
• Prieskum dopravy cez hranice mesta 
Popis metodiky 
prieskum dopravy cez hranice mesta-automobilová doprava 
prieskum dopravy 
cez hranice mesta-prímestská autobusová doprava 
prieskum dopravy 
cez hranice mesta-železničná doprava 
Vyhodnotenie prieskumu dopravy 
cez hranice mesta-automobilová doprava 
Vyhodnotenie 
doplňujúceho zisťovania pri sčítacom prieskume 
Vyhodnotenie prieskumu dopravy 
cez hranice mesta-prímestská autobusová doprava 
Vyhodnotenie prieskumu dopravy 
cez hranice mesta-železničná doprava 
Vyhodnotenie 
výsledkov 
doplňujúceho zisťovania 
• Dopravný prieskum mestskej hromadnej dopravy (MHD) 
Popis metodiky {doba realizácie prieskumu, metodika výskumu, priebeh výskumu) 
Výstupy z dopravného prieskumu MHD 
• Dopravný prieskum dopravy ASD (automatické dopravné sčítanie) 
Profily prieskumu 
Proces schval'ovania dopravného prieskumu 
Dopravné obmedzenie 
počas prieskumu 
Priebeh 
profilového prieskumu 
Strana 6 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržate/'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
Výsledky profilového dopravného prieskumu 
• Smerový dopravný prieskum 
Prieskum smerový (doba realizácie prieskumu) 
Prieskum výskumu (školenie a vybavenie anketárov, zaznamenávanie EVČ) 
Vyhodnotenie výskumu 
metodika analýzy 
EVČ 
výsledné matice 
výsledné matice vnútorného okruhu 
výsledné matice centrum 
podiel 
typov pohybov vozidiel na jednotlivých stanovištiach vonkajšieho okruhu mesta Prešov 
• Prieskum 
intenzity dopravy vo vybraných križovatkách 
Výsledky dopravného prieskumu a smerového prieskumu intenzít dopravy 
na vybraných križovatkách 
• Dopravný prieskum statickej dopravy (parkovací systém) 
Analýza územia 
Vyhodnotenie statickej dopravy 
• Dopravné modelovanie 
Model dopravnej ponuky 
Čiastkový model vzniku jazdy (Trip generation sub-model) 
Čiastkový model rozdelenia jazdy (Trip distribution sub-model) 
Čiastkový model výberu dopravného prostriedku (Mode choicer sub-model) 
Pridelenie 
Scenáre 
a dopravné prognózy 
Zaškolenie pracovníka 
• Analýza súčasného stavu a trendu vývoja 
Verejná hromadná doprava 
analýza fungovania verejnej dopravy ako systému a 
trendy rozvoja tohto systému 
analýza fungovania 
železničnej dopravy 
analýza fungovania MHD v 
Prešove 
rýchlosť a spol'ahlivosť prepravy cestujúcich 
slabé stránky a príležitosti verejnej hromadnej dopravy v Prešove a okolí 
Cestná 
sieť a klasifikácia ciest 
intenzita premávky 
úroveň kongescií 
modelovanie 
hladín hluku 
modelovanie úrovne emisií C02, NOX, CO, 502 a HC 
spotreba energie 
prevádzkové 
náklady na siete 
Iné druhy dopravy-soft mo des (chodci, cyklisti atď.) 
statická doprava v meste Prešov 
• Analýza 
súčasného stavu a trendu vývoja 
Súčasný stav siete 
Budúce scenáre 
"BAU" (pre referenčné časové horizonty +5, 10, 20 a 30 rokov) 
Strana 7 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
• SWOT analýza bude obsahovať silné a slabé stránky, príležitosti, hrozby, ktoré vyplynú z analytickej 
časti súčasného stavu pre každý druh dopravy a použijú sa ako vstup do prognózy. V SWOT analýze 
budú taktiež zahrnuté 
organizačné a finančné otázky a inštitucionálne usporiadanie. 
hlavné problémové body automobilovej dopravy v meste 
Prešov 
SWOT analýza-automobilová doprava 
hlavné problémové body verejnej dopravy v meste 
Prešov 
SWOT analýza-verejná doprava 
problémové body a bariéry rozvoja cyklistickej dopravy v meste 
Prešov 
zhrnutie hlavných problémov pešej dopravy 
SWOT analýza-nemotorová doprava 
111. Návrhová časť 
• Definícia špecifických cieľov 
Na základe výsledku z vykonaných analýz budú stanovené multimodálne výhl'adové ciele, ktoré budú riešiť 
potenciál, rozvíjať silné stránky, alebo prekonávať slabé stránky, alebo hrozby systému identifikované v 
SWOT. Tieto špecifické ciele budú zamerané pre dostupnosť či prepojenie územia a subsytémov a pod. Pre 
každý konkrétny ciel' bude definovaný konkrétny kvantifikovatel'ný ukazovatel' a jeho ciel'ová hodnota tak, 
aby bolo možné 
sledovať vývoj a úroveň dosiahnutia požadovaných ciel'ov v SURDMP. Tieto ukazovatele by 
mali 
byť l'ahko meratel'né s prihliadnutím na možnosti, ktoré ponúka dopravný model. 
Celková dopravná stratégia mesta bude navrhnutá na základe výstupov z analytickej časti pre 
obdobie 
2020, 2025, 2030 s výhl'adom do roku 2040 v kapitolách : 
trendy dopravných charakteristík mesta, 
reálne možnosti 
ďalšieho rozvoja dopravnej infraštruktúry, 
zásady dopravnej regulácie územného rozvoja mesta, 
priority v rozvoji dopravných subsystémov. 
Opatrenia budú 
definovať princípy navrhovaného riešenia konkrétnych dopravných subsystémov 
podl'a rôznych scenárov. V rámci strategického dokumentu SURDMP bude vypracovaný návrh zásad 
riešenia jednotlivých dopravných subsystémov v súlade s celkovou dopravnou stratégiou : 
závermi analytickej 
časti súčasného stavu a prijatými návrhmi scenárov rozvoja územia mesta 
Prešov a jej aglomerácie, 
sociálno-ekonomickým a demografickým vývojom (nízky, stredný a vysoký variant vývoja), 
rozvojom dopravnej sústavy mesta pre návrhové 
časové horizonty +5, 10, 20 a 30 rokov, 
rozvojom jednotlivých druhov a subsystémov dopravného procesu, 
určením miery zaostávania stavu dopravnej infraštruktúry za reálnymi potrebami 
(porovnať so stavom v roku 2010). 
Navrhované opatrenia budú slúžiť na dosiahnutie vytýčených ciel'ov pre všetky druhy dopravy a budú 
sa týkať nasledovných oblastí: 
organizácia systému (predaj lístkov, dopravné združenia, harmonizácia 
časových rozvrhov, 
nový prístup 
ku koordinácie verejnej dopravy, systémové zmeny projektu procesu plánovania, 
zmeny existujúcich dopravných politík a legislatívy 
atď.), 
prevádzka (eliminácia alebo zavedenie nových zastávok a staníc, presmerovanie liniek, zmeny 
prevádzkovej koncepcie, vozového parku, riadenie prevádzky 
atď.), 
infraštruktúra (rozšírenie, zvýšenie kapacity, zvýšenie konštrukčnej rýchlosti, preskupením 
zastávok a staníc, 
atď.) 
Strana 8 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
Konečným výsledkom vyššie uvedeného procesu bude zoznam opatrení, ktoré významne podporia ciele 
účinným a efektívnym spôsobom. 
• Návrh riešenia dopravných subsystémov 
Strategický dokument navrhne a posúdi cestnú sieť a verejnú hromadnú dopravu v dvoch variantoch 
(rastový/vyrovnaný) s ich dopravno-inžinierskym overením pomocou dopravného 
modelu pre každý časový 
interval. 
Cestná sieť mesta Prešov bude navrhnutá zo záverov analytickej časti, navrhovanej dopravnej 
stratégie a prognózy v 
časových horizontoch +5, 10, 20 a 30 rokov (odporúčaná postupnosť realizácie 
s rastovým l vyrovnaným finančným plánom) : 
návrh siete spracovaný formou matematického 
modelu zaťažením dopravy, 
výpočet zaťaženia navrhovanej cestnej siete, 
vyhodnotenie variantov a návrh pre 
ďalší postup spolu s analýzou SWOT z hl'adiska obslužnosti 
územia. 
Sieť verejnej osobnej dopravy vrátane integrovanej dopravy v rámci regiónu mesta Prešov spolu 
s návrhom vplyvov v tejto oblasti na úrovni 2 širších vzťahov bude navrhnutá zo záverov analytickej 
časti, navrhovanej dopravnej stratégie a prognózy v časovom horizonte +5, 10, 20 a 30 rokov: 
návrh novej optimalizovanej siete 
liniek, princípy linkového vedenia, účel a nadväznosť liniek, 
prestupové body, určenie zastávok nevyhnutných pre zabezpečenie dostupnosti pre 
cestujúcich, pokrytie územia, 
návrh dopravného 
modelu a modelovanie zaťaženia súčasného stavu siete MHD, identifikáciu 
úsekov maximálneho 
zaťaženia rozhodujúcich na dimenzovanie prepravnej kapacity na linkách, 
určenie nosných liniek v závislosti od vel'kosti prepravných prúdov, návrh druhov a typov 
vozidiel, stanovenie intervalov (počtu spojov) pre ranné špičkové obdobie, dopoludňajšiu 
prevádzku, popoludňajšie špičkové obdobie, večernú prevádzku pracovných dni, prevádzku 
vol'ných dní, stanovenie obežných rýchlostí, stanovenie dopravnej potreby vozidiel, výpočet 
potrebných dopravných výkonov a ostatných parametrov optimalizovanej obsluhy územia 
dopravnými 
službami vo verejnom záujme, stanovenie parametrov pre zhodnotenie 
finančných a ekonomických nárokov prevádzky liniek a pre porovnanie súčasného stavu a 
základného stavu dopravnej obslužnosti MHD a jej 
kvality podl'a STN EN 13816, 
zhodnotenie 
účinkov, prínosov, dopadov, úspor navrhovanej dopravnej obslužnosti MHD pri 
porovnaní 
so súčasným stavom v oblasti dopravnej, prevádzkovej a ekonomickej, vrátane 
stanovenia potrebného príspevku z 
rozpočtu mesta, 
určenie podmienok pre vytváranie fungovania trhového prostredia na prepravu osôb v 
aglomerácii 
Prešov niekol'kých prevádzkovatel'ov, 
posúdenie technických nástrojov a požiadavky preferovaného systému 
na cestnej 
infraštruktúre a vozového parku, 
analýza a návrh nástrojov pre organizáciu a reguláciu dopravy, vrátane nástrojov na riadenie 
dopravy, 
zásad a preferovaného dizajnu pre signalizáciou riadené križovatky. 
Na základe výstupov z analytickej časti, dopravnej stratégii, prognózy dopravy a dopravnej politiky mesta 
Prešov budú navrhnuté samostatné kapitoly : 
Integrovaná verejná doprava 
Statická doprava 
Cyklistická doprava 
Pešia doprava 
Strana 9 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov 
Železničná doprava 
Inteligentné dopravné systémy (IDS) 
IV. Opatrenia pre ďalší rozvoj a implementáciu 
Ďalší vývoj opatrení 
V návrhovej časti strategického dokumentu SURDMP budú vypracované odporúčania pre jednotlivé priority 
realizácie dopravnej infraštruktúry zvažujúce každý druh použitého dopravného prostriedku, pričom budú 
zohl'adnené výsledky návrhovej 
častí v časovej postupností v intervale S rokov s vyhliadkou do roku 2040 
(zahrnie možné finančné zdroje). Okrem toho budú identifikované činnosti, ktoré sú nevyhnutné na 
prípravu všetkých krokov týkajúcich sa dokumentu (t.j. špecifické štúdie uskutočnitel'ností, ElA, stavebné 
povolenie, nákup pozemkov, príprava 
súťažných podkladov atď.) s orientačným načasovaním. 
Prevádzka, údržba a hodnotenie udržatel'nosti 
Strategický dokument bude tiež obsahovať podrobné vyhodnotenie prevádzky, údržby a 
inštitucionálnych/finančných aspektov poskytovania verejných dopravných služieb, s cieľom dosiahnuť 
porozumenie súčasných a očakávaných hladín prevádzkových a údržbových (O&M) nákladov na sieť a jej 
udržatel'nosti, a 
to či už technickej tak i finančnej. 
Opatrenia pre ďalší rozvoj opatrení a pokračovanie v projekte 
Vytváranie dokumentu je sústavná činnosť, samotný dokument, použité údaje, predpoklady, ciele a 
opatrenia musia 
byť aktualizované v súlade s vývojom vonkajších podmienok. Z tohto pohl'adu, riadne 
monitorovanie realizácie projektu a jeho hlavné výstupy musia 
byť predvídatel'né -metodika a 
míl'niky/úlohy týkajúce 
sa projektu musia byť spracované v rámci tohto dokumentu. To zahŕňa, okrem 
iného, potrebu 
ďalšieho zlepšenia údajov a ich udržanie v aktuálnom stave-vrátane činností spojených s 
dopravným modelom a možných interakciách resp. spätnej väzby v rámci Územného plánu. 
Je zrejmé, že v 
prípade významných zmien 
či už v sociálno-ekonomickej a demografickej štruktúre alebo v územnom pláne 
mesta 
sa musí stanoviť hÍbková revízia spomínaného dokumentu. Je nanajvýš dôležité, aby sa zachovala 
úzka spolupráca medzí zúčastnenými stranami, ktoré sú zodpovedné za dopravnú stratégiu na regionálnej a 
národnej úrovní s 
ciel'om nájsť maximálnu konzistenciu medzi projektmi a politikami. 
V. Plán implementácie a monitorovania strategického dokumentu 
Implementačný plán bude vychádzať z návrhovej častí strategického dokumentu, pričom jednotlivé 
opatrenia 
ďalej špecifikuje a bude obsahovať: 
zoznam jednotlivých činností, 
vzťah činností k jednotlivým ciel'om, 
uvedenie 
zodpovednosti vo 
vzťahu k jednotlivým činnostiam, 
časový rámec realizácie jednotlivých činností, 
predpokladané náklady na jednotlivé činností, 
zdroj financovania jednotlivých činností. 
Monitoring a hodnotenie plánovacieho procesu a implementácie opatrení stanoví mechanizmus 
monitoringu a hodnotenia, ktorý umožní identifikáciu a predvídanie 
ťažkostí v implementačnom 
procese. Ex post sa zhodnotia štádiá implementácie a celkové výsledky v rámci rozhodovacích 
procesov. 
Súčasťou budú : 
výstupy (podniknuté kroky), 
výsledky (vplyvy krokov). 
Strana 10 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
S. Uvažované variantné riešenia zohl'adňujúce ciele a geografický rozmer strategického 
dokumentu 
Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov navrhne vo svojej strategickej časti opatrenia, ktoré 
je potrebné 
realizovať pre dosiahnutie stanovených vízií a ciel'ov. V priebehu spracovania predmetného 
dokumentu budú zvažované variantné riešenia prostredníctvom rôznych scenárov vývoja, 
no v závere bude 
navrhnutý 
len jeden "optimálny", resp. odporúčaný variant. V súvislosti s navrhnutým "optimálnym" 
variantom budú prognózované prepravné prúdy, ako aj možnosti ďalšieho územného rozvoja mesta Prešov 
z hl'adiska dopravy, vrátane definície územných požiadaviek na líniové dopravné stavby a dopravné plochy, 
ktoré budú navrhnuté invariantne. 
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schval'ovania 
Na spracovanie predmetného strategického dokumentu -SURDMP, získalo Mesto Prešov finančný 
príspevok z Kohézneho fondu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 -
2020. Externý spracovate!' strategického dokumentu bol vybraný v procese verejného obstarávania, zmluva 
o 
dielo bola 
podpísaná v 
septembri 
2014. Proces spracovania Stratégie udržateľného rozvoja dopravy mesta 
Prešov začal v septembri 2017 a jeho ukončenie je plánované v novembri 2018. Schválenie finálneho 
dokumentu v Zastupitel'stve mesta Prešov sa predpokladá v štvrtom štvrťroku 2018. Dokument bude platný 
od l. januára 2019. 
Vecný a časový harmonogram prípravy: 
• Analytická časť strategického dokumentu (zber údajov, prieskumy, dopravné modelovanie a analýzy) 
Termín :september 2017-júl 2018 
• 
Návrhová časť strategického dokumentu 
Termín : august 
2018 
• 
Oznámenie o strategickom dokumente 
Termín : august 
2018 
• 
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu 
Termín :september 
2018 
• 
Vypracovanie a zverejnenie správy o hodnotení strategického dokumentu 
Termín: 
október-november 2018 
• 
Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu, pripomienky 
Termín : november 
2018 
• 
Vypracovanie odborného posudku 
Termín : december 
2018 
• 
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu 
Termín : december 
2018 
• 
Vypracovanie čistopisu 
Termín : december 2018 
• Predloženie 
strategického dokumentu na rokovanie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
Termín : december 2018 
Strana 11 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom 
Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov má vzájomné prepojenie s množstvom dokumentov, 
nie len 
na národnej, ale aj na európskej úrovni, ktoré majú vplyv hlavne na dopravný sektor a koncepciu 
rozvoja dopravnej infraštruktúry. 
SURD mesta Prešov bude zároveň v súlade s platnými strategickými dokumentmi regionálneho rozvoja 
spracovanými 
na národnej a regionálnej úrovni, najmä s : 
Koncepciou územného rozvoja Slovenska 
(KURS) 2001 v znení KURS 2011 
Územným plánom vel'kého územného celku Prešovský kraj (ÚPN VÚC PSK) 
Územným plánom mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov (ÚPN HSA Prešov) 
Územnými plánmi priľahlých miest a obcí spadajúcich do riešeného územia SURDMP 
Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030 
Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR na obdobie 2014-2020 
Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2014-2020 
Programu 
rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 
Okrem 
vyššie uvedených dokumentov sú v rámci prípravy strategického dokumentu brané do úvahy i ďalšie 
národné a regionálne koncepčné dokumenty z oblasti dopravy, územného rozvoja, ochrany životného 
prostredia a zdravia. 
• Európske dokumenty : 
Európa 
2020 Stratégia pre inteligentný a udržateľný rast podporujúci začlenenie, KOM(2010) 2020 v 
konečnom znení 
Plán prechodu na konkurencieschopné nízko-uhlíkové hospodárstvo do roku 2050, KOM(2011) 112 v 
konečnom znení 
BIELA KNIHA Plán jednotného európskeho dopravného priestoru vytvorenie 
konkurencieschopného dopravného systému 
účinne využívajúceho zdroja, KOM(2011) 144 v 
konečnom znení 
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 661/2010/EU o hlavných smeroch Únie pre rozvoj 
transeurópskej dopravnej siete 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre 
konkurencieschopnú nákladnú dopravu 
Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/57 /ES o interoperabilite systému železníc v 
Spoločenstve 
Akčný plán pre podporu zavádzania inteligentných dopravných systémov (ITS), KOM(2008) 886 v 
konečnom znení 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EU o rámci pre zavedenie inteligentných 
dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a pre rozhranie s inými 
druhmi dopravy 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EU, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o výbere 
poplatkov 
za užívanie určitých pozemných komunikácií ťažkými nákladnými vozidlami 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES zo dňa 21. mája 2008 o kvalite vonkajšieho 
ovzdušia a 
čistejšom ovzduší pre Európu 
Stratégia 
EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy 
• Multisektorové národné dokumenty: 
Národný rozvojový plán, marec 2003 
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR na obdobie 2014-2020 
Strana 12 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
Národný plán regionálneho rozvoja SR, schválený uznesením vlády SR č. 240/2001 
Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, schválená uznesením vlády SR č. 
140/2005 
Národná stratégia trvalo udržatel'ného rozvoja, schválená uznesením vlády SR č. 978/2001 
Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005-2010, schválený uznesením vlády SR č. 
574/2005 
Program 
rozvoja vidieka SR 2014-2020 
Národný strategický referenčný rámec 2014-2020 
Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 
Štátna politika zdravia Slovenskej republiky 
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky IV. (NEHAP IV.) 
Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike pre roky 2014-2030 
• 
Národné dopravné dokumenty 
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry 
SR do roku 2030 
Program 
prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011-2014 
Dlhodobý program rozvoja železničných ciest 
Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy 
Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy 
SR do roku 2020 
Rozvoj verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou 
• Regionálne dokumenty 
Generálny dopravný plán 
SÚ Prešov (Dopravoprojekt 1998) 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov 2008-2013 (BermanGroup 2007) 
Aktualizácia dokumentu PSHR mesta Prešov (BermanGroup 2012) 
Program 
rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 (KRI 2016) 
Akčný plán rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 (KRI 2016) 
Generel cyklistickej dopravy v meste Prešov (SMC a.s. 2013) 
Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Prešov (EEI 2015) 
Plán dopravnej obslužnosti mestskej hromadnej dopravy mesta Prešov (DIC Bratislava 2014) 
Štúdia riešenia preferencie mestskej hromadnej dopravy v meste Prešov (DAQE Slovakia 2017) 
Územný plán mesta Prešov 
v znení Zmien a doplnkov 
2015 (OHA a ÚP MÚ Prešov 2015) 
Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja 
Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre 
Prešovský samosprávny kraj 
Štúdia 
realizovateľnosti integrovaného systému osobnej kol'ajovej dopravy v regióne Košíc 
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie 
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 
9. Druh schvaľovacieho dokumentu 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
Strana 13 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržate/'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
111. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO 
DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 
1. Požiadavky na vstupy 
Vo fáze prípravy strategického dokumentu sa bude vychádzať z aktuálne platných strategických 
dokumentov 
ä východiskových údäjových podklädov týkajúcich sa hlavne rolvoja dopravy a územného 
rozvoja, z 
príslušnej legislatívy, predpisov, noriem a nariadení, ako aj dostupných prieskumov, analýz 
a údajov, vrátane vlastných prieskumov a analýz, ktoré popíšu aktuálny stav jednotlivých dopravných 
sektorov a identifikujú 
kl'účové problémy vrátane environmentálnych, ktoré budú ďalej riešené v 
strategickej 
časti dokumentu. 
Strategický dokument 
zároveň vyhodnotí, zanalyzuje a v potrebnej miere zohl'adní príslušné dokumenty, 
ktoré priamo súvisia s 
predmetom Stratégie udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov. 
• Minimálne 
podklady: 
Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS) 2001 v znení KURS 2011 
Územný plán vel'kého územného celku Prešovský kraj v znení zmien a doplnkov (ÚPN VÚC PSK) 
Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja 
Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre 
Prešovský samosprávny kraj 
Štúdia 
realizovatel'nosti integrovaného systému osobnej kol'ajovej dopravy v regióne Košíc 
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Prešov v znení zmien a doplnkov (ÚPN HSA PO) 
Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 
Akčný plán pre prípravu programového obdobia pre mesto Prešov na roky 2014 -2020 
Strategické hlukové mapy vybraných komunikácií na území mesta Prešov 2007 
Generálny 
dopravný plán (GDP) 1984 
Analýza vývoja dopravy v Košiciach a hlavné strategické zámery rozvoja dopravy (aktualizácia 2007) 
Demografické údaje, vrátane podpory výberu pre prieskum dopravného správania (sam pli ng frame) 
Údaje o parkovacích miestach, vrátane možnosti parkovania 
na uliciach 
Výsledky 
smerového prieskumu realizovaného NOS 
Príslušné národné, resp. európske stratégie a pod. 
Generel cyklistickej dopravy mesta Prešov 
Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Prešov 
Národná stratégia dopravy 
• Odkazy na širšie vzťahy a súvisiacu územnoplánovaciu dokumentáciu 
Medzinárodná 
úroveň-kontext cezhraničného regiónu 
Národná 
úroveň (Koncepcia územného rozvoja Slovenska) 
Regionálna 
úroveň (Územný plán vel'kého územného celku Košický kraj) 
• Prepojenia s okolitými mestami a obcami a príslušná územnoplánovacia dokumentácia : 
Územný 
plán mesta Vel'ký Šariš 
Územný 
plán obce Ľubotice 
Územný plán obce Fintice 
Územný 
plán obce Malý Šariš 
Územný 
plán obce Vyšná Šebastová 
Územný 
plán obce Ruská Nová Ves 
Strana 14 
Oznámenie o strategickom dokumente/ Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
Územný plán obce Záborské 
Územný plán obce Haniska 
Územný 
plán obce 
Teriakovce 
Územný plán obce Bzenov 
Základným východiskovým dokumentom pre vypracovanie Stratégie udržatel'ného rozvoja dopravy mesta 
Prešov je platný ÚPN mesta Prešov, vrátane opisu urbanistických okrskov, na základe čoho bude definované 
územie z hl'adiska potrieb dopravnej obsluhy 
na tvorbu dopravno-urbanistických okrskov {dopravných zón). 
);> Vymedzenie riešeného územia 
Územie je vymedzené administratívno-správnymi hranicami mesta Prešov. Vzhl'adom na špecifickosť 
problematiky SÚRDMP, ako aj z hl'adiska širších vzťahov sa odporúča riešiť ako územie funkčného 
mestského regiónu mesta Prešov, rozšírené o okresy Bardejov, Sabinov, Stropkov Svidník a Vranov nad 
Topl'ou a 
s presahom do iných okolitých území, 
kl'účových z hl'adiska regionálnych a nadregionálnych 
dopravných 
vzťahov {mesto Košice, Kysak a pod.). V zjednodušenej miere by sa mali zohl'adniť aj širšie 
prepravné 
vzťahy do iných okresov Prešovského a Košického kraja, na okolité kraje a štáty. 
Riešené územie je totožné s administratívnym územím mesta 
Prešov, vymedzeným katastrálnymi územiami 
jeho mestských častí (k.ú. Prešov, k.ú. Solivar, k.ú. Šalgovník a k.ú. Nižná Šebastová) a pril'ahlých miest a 
obcí obsluhovaných, resp. plánovaných 
na obsluhu mestskou hromadnou dopravou : Vel'ký Šariš, Ľubotice, 
Fintice, Malý Šariš, Vyšná Šebastová, Ruská Nová Ves, Záborské, Haniska, Teriakovce a Bzenov. 
Obrázok 
: Riešené územie 
Zdroj: SU DR MP-l. časf 
Strana 15 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov 
~ Dopravno-urbanistické okrsky (dopravné zóny} 
Územie mesta Prešov je pre účely dopravného modelovania rozdelené na 153 dopravno-urbanistických zón 
(dopravných okrskov). Okolité obce v rámci riešeného územia sú v modeli reprezentované 36 dopravnými 
okrskami. 
Obce v pril'ahlých okresoch a zvyšok Slovenska vrátane vplyvu okolitých štátov sú agregované 
podl'a spádových oblastí jednotlivých miest a obcí v regióne a zaústené do 18 externých vstupov. 
Vo fáze implementácie strategického dokumentu budú konkrétne stanovené opatrenia dopravnej 
infraštruktúry realizované 
na základe podrobnejších projektov, v ktorých budú stanovené a vyčíslené 
konkrétne požiadavky na vstupy a ich hodnotenie bude predmetom posudzovania vplyvov na životné 
prostredie 
(ElA) na úrovni jednotlivých projektov. 
~ Pôda 
Výstavba nových dopravných stavieb, najmä výstavba komunikácií na nových trasách, je spojená s trvalým 
záberom pôdy (pol'nohospodárska pôda, lesné pozemky, ostatné plochy). Vzhl'adom 
na rozsah a charakter 
riešeného územia 
sa záber pol'nohospodárskej pôdy v dôsledku novej výstavby predpokladá v minimálnom 
rozsahu. 
Záber pôdy v chránených územiach a lokalitách Natura 2000, záber biotopov národného 
a európskeho významu, ako 
aj záber biotopov zvlášť chránených druhov sa nepredpokladá, no vzhl'adom na 
stupeň spravovaného strategického dokumentu ho nie je možné vopred úplne vylúčiť. Počas výstavby 
nových, resp. pri rekonštrukcii stávajúcich dopravných stavieb, môže 
dôjsť k dočasnému záberu PP. 
~ Voda 
Počas realizácie jednotlivých projektov dopravnej infraštruktúry môžu byť kladené nároky na spotrebu vody 
pre technologické využitie. V dobe prevádzky vznikajú nároky pri údržbe a prevádzke stavieb dopravnej 
infraštruktúry. 
~ Suroviny 
Pri výstavbe líniových dopravných stavieb, vrátane modernizácie železničnej trate, sú najväčšie nároky 
kladené 
na spotrebu zeminy, kameniva, štrkopiesku, asfaltu, cementu, železa a podobne. Pri prevádzke 
dopravných stavieb a ich údržbe vznikajú nároky 
na posypové materiály a materiály používané na ich 
opravu. 
~ Energie 
Najväčšie nároky na energiu vznikajú pri výstavbe jednotlivých dopravných stavieb, najmä na prevádzku 
techniky a strojov. 
Pri prevádzka dopravnej infraštruktúry vznikajú trvale nároky na energiu pri prevádzke 
osvetlenia, svetelných 
signalizačných zariadení, zabezpečovacích zariadení, pri prevádzke dopravných 
vozidiel 
(PHM, elektrická energia), vykurovaní objektov a 
podobne. Realizáciou navrhovaných opatrení 
môže 
dôjsť k preskupeniu jednotlivých druhov energií, napr. navýšením potreby elektrickej energie na úkor 
zníženia spotreby nafty a benzínu (zmena organizácie MHD, presun dopravy z ciest 
na železnice, nové 
technológie) a podobne. 
~ Doprava a nároky na pracovné sily 
Pri realizácii opatrení navrhnutých v strategickom dokumente sa predpokladajú zvýšené nároky na dopravu, 
najmä 
na prepravu surovín, materiálov, odpadov i pracovníkov. 
2. Údaje o výstupoch 
V súčasnosti nie je možné definovať jednotlivé konkrétne výstupy, keďže konkrétne projektové aktivity 
budú stanovené v návrhovej 
časti strategického dokumentu a realizované budú v priebehu implementácie 
Strana 16 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
Stratégie udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov. Výstupom realizačnej časti SURMP bude súbor 
aktivít, 
či už hmotného alebo nehmotného charakteru, vyplývajúcich z realizácie jednotlivých opatrení 
zameraných 
na posilnenie dopravnej infraštruktúry na území mesta Prešov a jeho pril'ahlých miest a obcí 
obsluhovaných, resp. plánovaných 
na obsluhu mestskou hromadnou dopravou (MHD). Tieto aktivity 
prispejú nielen k lepšiemu využívaniu 
l'udských zdrojov, ku skvalitneniu dopravnej infraštruktúry a tým aj 
zvýšeniu konkurencieschopnosti, ale aj zlepšeniu kvality životy obyvatel'ov, k ochrane a tvorbe životného 
prostredia a tiež i 
k 
zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny. 
V návrhovej časti strategického dokumentu budú na základe výsledku z vykonaných analýz stanovené 
multimodálne výhl'adové ciele, ktoré budú 
riešiť potenciál, rozvíjať silné stránky alebo prekonávať slabé 
stránky, 
či hrozby systému identifikované v SWOT. Tieto špecifické ciele budú zamerané pre dostupnosť, 
resp. prepojenie územia a subsytémov a pod. Tento zoznam ciel'ov bude kvantifikovaný kl'účovými 
indikátormi vzhl'adom k stavu vedomostí a povahy ciel'a. Pre každý konkrétny ciel' bude definovaný 
konkrétny kvantifikovatel'ný ukazovatel' a jeho 
ciel'ová hodnota tak, aby bolo možné sledovať vývoj a úroveň 
dosiahnutia požadovaných ciel'ov v SURDMP. Tieto ukazovatele budú l'ahko meratel'né s prihliadnutím na 
možnosti, ktoré ponúka dopravný model. 
Zonálny systém (dopravno-urbanistické okrsky, resp. dopravné zóny) bude navrhnutý na základe 
nasledujúcich princípov: 
• súlad s minimálnymi štatistickými jednotkami (ZSJ-základná sídelná jednotka), 
• homogénne využitie územia v rámci jednotlivých zón, 
• podobnosť zón z hl'adiska počtu obyvatel'ov a vel'kosti zamestnanosti, najmä pre zóny s podobným 
využívaním územia, 
• posúdenie prírodných a umelých hraníc (rieky, železnice, cesty, atď.). 
2.1. Celková dopravná stratégia mesta 
Na základe výstupov z analytickej časti bude navrhnutá dopravná stratégia mesta Prešov pre obdobie 2020, 
2025, 2030 
s výhl'adom do roku 2040 v kapitolách : 
• trendy dopravných charakteristík mesta, 
• reálne možnosti ďalšieho rozvoja dopravnej infraštruktúry, 
• zásady dopravnej regulácie územného rozvoja mesta, 
• priority v rozvoji dopravných subsystémov. 
Bude vypracovaný návrh zásad riešenia jednotlivých dopravných subsystémov v súlade s celkovou 
dopravnou stratégiou : 
• závermi analytickej časti súčasného stavu a prijatými návrhmi scenárov rozvoja územia mesta Prešov 
a jej aglomerácie, 
• sociálno-ekonomickým a demografickým vývojom (nízky, stredný a vysoký 
variant vývoja), 
• rozvojom dopravnej sústavy mesta pre návrhové časové horizonty +5, 10, 20 a 30 rokov, 
• rozvojom jednotlivých druhov a subsystémov dopravného procesu, 
• určením miery zaostávania stavu dopravnej infraštruktúry za reálnymi potrebami (porovnať so 
stavom v roku 2010). 
2.2. Návrh riešenia dopravných subsystémov 
Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov navrhne a posúdi cestnú sieť a verejnú hromadnú 
dopravu v dvoch variantoch (rastový/vyrovnaný) s 
ich dopravno-inžinierskym overením pomocou 
dopravného modelu pre každý 
časový interval. 
Strana 17 
---------
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
2.2.1. 
Cestná sieť 
Zo záverov analytickej časti, navrhovanej dopravnej stratégie a prognózy SURDMP navrhne v časových 
horizontoch +5, 10, 20 a 30 rokov cestnú sieť mesta Prešov (odporúčaná postupnosť realizácie s 
rastovým/vyrovnaným 
finančným plánom) : 
• návrh siete spracovať formou matematického modelu zaťažením dopravy, 
• výpočet zaťaženia navrhovanej cestnej siete, 
• vyhodnotenie variantov a návrh pre ďalší postup spolu s analýzou SWOT z hl'adiska obslužnosti 
územia. 
2.2.2. 
Sieť verejnej osobnej dopravy 
Zo záverov analytickej časti, dopravnej stratégie a prognóz strategická dokument SURDMP navrhne v 
časovom horizonte +5, 10, 20 a 30 rokov sieť verejnej osobnej dopravy vrátane integrovanej dopravy v 
rámci regiónu mesta 
Prešov spolu s návrhom vplyvov v tejto oblasti na úrovni 2 širších vzťahov. 
Výsledok bude obsahovať: 
• alternatívu k platnej koncepcii riešenia MHD, 
• sieť mestskej a integrovanej hromadnej dopravy na území mesta a regiónu formou matematického 
modelu. Spracovate!' môže poskytnúť skvalitnenie posudzovanej siete v matematickom modeli 
územia mesta Prešov pre rôzne časové obdobia (dopravná špička, 3. hodina v dopravnej špičke). 
Základná požiadavka pre matematický model je celodenný objem prepravených osôb, 
• výpočet zaťaženia siete verejnej hromadnej dopravy (VHD), 
• strategické prestupové uzly s návrhom hlavných peších prúdov, 
• zariadenia VHD na území mesta, 
• dopravno-inžinierske vyhodnotenie variantov a návrh pre postupnú technickú a časovú 
implementáciu integrovanej siete VHD. 
2.2.3. Statická doprava 
Na základe výstupov z analytickej časti, dopravnej stratégie, prognózy dopravy a koncepcie parkovacej 
politiky mesta, SURDMP navrhne celkovú stratégiu statickej dopravy v meste, s prihliadnutím najmä k 
udržatel'nosti systému a celkovému ciel'u, ktorým je motivácia k využívaniu verejnej dopravy (kde 
parkovacia a cenová 
politika zohráva zásadnú úlohu) : 
• systémom dopravnej politiky pre mesto Prešov definovanej vo vypracovaní metodiky, ktorá bude 
obsahovať systémové, technické, organizačné a legislatívne podmienky jednotné pre celé mesto 
Prešov z hl'adiska všetkých tried miestnych komunikácií a technických zariadení statickej dopravy, 
• diferencovaným uplatňovaním ekonomických noriem a technických podmienok v rôznych častiach 
mesta podl'a dopytu a ponuky, 
• systémom záchytných parkovísk (Park&Ride), definovanie polohy, kapacity a finančných nákladov, 
• 
parkovaním na uliciach a verejných parkoviskách, 
• výstavbou hromadných garáží. 
2.2.4. 
Cyklistická doprava 
Strategický dokument 
SURDMP navrhne samostatnú kapitolu cyklistickej dopravy v rozsahu hlavných 
a doplnkových cyklistických trás. Na základe záverov analytickej časti, dopravnej stratégie, prognózy 
dopravy a koncepcie 
cyklistickej politiky mesta spracovate!' navrhne jej celkovú stratégiu dopravy v meste : 
• systémom dopravnej politiky pre mesto Prešov definova nej vo vypracovaní metodiky, 
Strana 18 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
• diferencovaným uplatňovaním noriem, technických podmienok a metodík v rôznych častiach mesta. 
2.2.5. 
Pešia doprava 
Stratégia 
udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov navrhne samostatnú kapitolu týkajúcu sa pešej 
dopravy v rozsahu 
zásad pre procesy územného plánovania, orientovanú na návrh lokalizácie peších zón a 
zón s preferenciou pešej dopravy. 
Na základe podkladov z analytickej časti, dopravnej stratégie, prognózy 
dopravy a koncepcie dopravnej politiky mesta, bude navrhnutá celková stratégia pešej dopravy v meste : 
• orientovaná na pešie zóny a verejné priestranstvá (definícia hlavných ťahov a objemov pešej 
dopravy, hlavné prestupové uzly hromadnej dopravy), 
• systémom dopravnej politiky mesta Prešov definova nej vo vypracovaní metodiky, 
• diferencovaným uplatňovaním noriem, technických podmienok a metodík v rôznych častiach mesta. 
2.2.6. 
Železničná doprava 
Riešenie 
železničnej dopravy SURD mesta Prešov navrhne na základe platného ÚPN mesta so zapracovaním 
stratégie z rezortných 
koncepčných dokumentov ŽSR a ŽSSK v rámci ich vlastného riešenia. Požaduje sa 
uplatňovať predovšetkým hl'adisko integrovanej kol'ajovej dopravy. Súčasťou návrhu riešenia železničnej 
dopravy bude i posúdenie verejných priestorov predstaničných plôch a posúdenie prestupových uzlov zo 
železničnej dopravy na mestskú hromadnú dopravu. 
2.2.7. Inteligentné dopravné systémy 
(IDS) 
SURD mesta Prešov identifikuje základnú architektúru a požiadavky na inteligentné dopravné systémy {IDS), 
ktoré podporia ciele a politiku mesta a budú vhodné pre udržatel'nú mobilitu, či už vo verejnej doprave (AVL 
-užívateľský informačný systém, integrovaný a technologicky pokročilý systém predaja cestovných lístkov, 
atď.), tak i v cestnej premávke a pri parkovaní {TMS,VMS,PMS, atď.) s osobitým zretel'om na informácie 
užívatel'ov (pred a počas jazdy) a ochranu/bezpečnosť zabezpečujúcu dobrú úroveň služieb a efektivitu pre 
celú dopravnú 
sieť. 
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
Vzhl'adom na to, že Stratégia udržatel'ného rozvoja mesta Prešov je zameraná na zlepšenie kvality 
dopravnej infraštruktúry, v súvislosti s jej implementáciou je potrebné očakávať najmä pozitívne priame aj 
nepriame vplyvy na životné prostredie, napr. zvýšenie rýchlosti a plynulosti dopravy, zníženie dopravnej 
nehodovosti, zníženie negatívneho vplyvu dopravy 
na okolité prostredie, najmä obyvatel'stvo bývajúce 
a pracujúce v blízkosti dopravných 
ťahov a podobne. Väčšina navrhovaných aktivít a opatrení bude 
konkrétne zameraná 
na posilnenie starostlivosti o územie a na zlepšenie stavu živolného proslr etliä d 
zdravia obyvatel'stva. Pravdepodobnosť výskytu negatívnych vplyvov je minimálna. 
Nakol'ko strategický dokument -
SURD mesta Prešov má ukončenú svoju l. etapu -analytickú časť (júl 
2018) a 
v 
súčasnosti sa spracováva návrhová časť, ktorá bude obsahovať konkrétne riešenia a opatrenia, nie 
je možné nateraz 
tieto vplyvy bližšie špecifikovať a vyhodnocovať. Podrobnejšiemu hodnoteniu SURDMP, 
z hl'adiska jeho vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvatel'stva, sa bude zaoberať Správa o hodnotení 
strategického dokumentu podl'a 
Prílohy č. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
v predmetnom Oznámení o strategickom dokumente sú stručne charakterizované hlavné, k rozvoju 
dopravy relevantné, aspekty životného prostredia a verejného zdravia, ako 
aj typické vplyvy na životné 
prostredie a verejné zdravie spojené s 
realizáciou dopravnej infraštruktúry. 
Strana 19 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
CHARAKTERISTIKA HLAVNÝCH ASPEKTOV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VEREJNÉHO ZDRAVIA 
V zmysle environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky (Správa o stave životného prostredia 
SR v roku 2015, SAŽP) je prevažná časť riešeného územia zaradená do regiónu č. 21 -Toryský s mierne 
narušeným prostredím. Samotné riešené územie mesta 
Prešov je zaradené do okrsku "E"-Prešovský so 
značne narušeným prostredím. 
Mapa: 
Regióny environmentálnej kvality 
{Zdroj :SAŽP 2015) 
• OVZDUŠIE 
Najviac zaťaženou zložkou životného prostredia v dôsledku dopravy je ovzdušie. Hlavnými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia v doprave sú spal'ovacie motory (vznetové aj zážihové), spal'ovacie turbíny pre 
pohon dopravných prostriedkov (cestných kol'ajových vozidiel, lodí a pod.), 
ale aj stavebných a 
pol'nohospodárskych strojov. Druh a množstvo emisií závisí od použitého paliva, technického riešenia 
spal'ovacieho zariadenia a od riadenia spal'ovacieho procesu. 
:Jo> Emisná situácia 
Emisie z dopravy predstavujú významný podiel z národnej emisnej bilancie, predovšetkým v prípade oxidov 
dusíku, suspendovaných 
častíc a na ne viazaných polycyklických aromatických uhl'ovodíkov. Postupnou 
modernizáciou vozového parku dochádza k znižovaniu množstva výfukových emisií z automobilových 
motorov. Okrem výfukových plynov 
sa však na celkových emisiách z dopravy významne podiel'a aj 
resuspenzia prachov z vozovky a otery brzdového obloženia, pneumatík a povrchu komunikácie, na čo 
nemá modernizácia vozidiel prakticky žiadny vplyv. Dlhodobo dochádza k nárastu intenzity individuálnej 
automobilovej dopravy, 
čo smeruje k postupnému nárastu emisií. Tieto protichodné faktory v súhrne 
spôsobujú, 
že trend celkových dopravných emisií je možné charakterizovať v dlhodobom horizonte ako 
Strana 20 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
stagnujúci. Významné odchýlky od tohto celkového trendu nastávajú na lokálnej úrovni, predovšetkým 
v dôsledku infraštruktúrnych opatrení s dopadom 
na miestnu intenzitu cestnej dopravy. 
Vývoj produkcie emisií v cestnej doprave je v posledných rokoch ovplyvňovaný viacerými zásadnými 
faktormi. Negatívny vplyv rýchleho rastu environmentálne nepriaznivej cestnej dopravy, predovšetkým 
najnepriaznivejšej individuálnej automobilovej dopravy, jej zvyšujúcimi 
sa výkonmi a spotrebou pohonných 
látok, ktorý 
tlmí uplatňovanie generačne nových, environmentálne a energeticky vhodnejších vozidiel. 
V 
rámci Slovenskej republiky emisie základných znečisťujúcich látok v ovzduší (TZL, 50
2, 
NOx a CO) 
z hl'adiska dlhodobého horizontu (1990-2016) zaznamenali pokles, avšak rýchlosť poklesu sa po roku 2000 
spomalila. Prechodne v rokoch 2001 -2005 bol zaznamenaný mierny nárast emisií, po roku 2010 bol 
udržaný klesajúci trend. 
V roku 2016 oproti roku 2015 došlo k poklesu emisií vo všetkých základných 
znečisťujúcich látok. 
Tab.: Emisie základných znečisťujúcich látok (tis. t) v SR z dopravy (cestnej a ostatnej) v rokoch 1990-1999 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 ,1998 1999 
. TZL 
. 
4,103 3,358 2,943 2,674 2,798 2,945 2,891 2,823 2,956 2,710 
SO:z 2,968 2,402 2,135 1,978 2,101 2,254 2,293 2,326 2,498 1,088 
NOx_·· 61,479 50,718 45,652 43,586 44,843 46,585 45,618 44,841 45,889 42,718 
co 164,003 151,872 151,295 161,360 165,921 163,931 153,841 153,841 153,968 144,215 
v' 
Zdroj: SU SR 
Tab.: Emisie základných znečisťujúcich látok (tis. t) v SR z dopravy v rokoch 2000, 2005, 2010-2016 
2000 2005 2010 2011 21:)12 20U .... 2014 2015 20i6 
CD 1,814 2,793 2,683 2,203 2,510 2,398 2,431 2,158 1,897 
TZL OD 0,175 0,179 0,225 0,219 0,177 0,199 0,208 0,223 0,206 
Spolu 1,989 2,972 2,908 2,422 2,687 2,597 2,639 2,381 2,103 
CD 0,693 0,193 0,029 0,027 0,028 0,027 0,028 0,029 0,028 
·so~ OD 0,041 0,014 0,223 0,209 0,073 0,110 0,127 0,188 0,163 
Spolu 0,734 0,207 0,252 0,236 0,101 0,137 0,155 0,217 0,191 
CD 33,934 47,357 41,574 32,813 34,361 32,445 32,945 26,977 22,703 
NO 
l .. ·. · ... x 
OD 7,818 8,340 7,058 7,118 4,649 5,074 4,729 4,983 4,864 
Spolu 41,752 55,697 48,632 39,931 39,010 37,519 37,674 31,960 27,567 
. ~-.. 
CD 170,393 173,799 89,828 58,752 56,572 50,369 43,552 39,163 35,245 
[·· ... 
co OD 16,544 20,427 18,923 19,354 19,485 19,847 20,853 19,501 18,081 
Spolu 186,937 194,226 108,751 78,106 76,057 70,216 64,405 58,664 53,326 
ZdroJ: ŠU SR 
>-lmisná situácia 
Rozhodujúcimi lokálnymi zdrojmi prašného znečistenia ovzdušia je v mestách a sídlach cestná doprava 
(abrázia-oter pneumatík, brzdových obložení a povrchov ciest, resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest 
-
znečistené automobily, posypový materiál, prach, špina na krajnici ciest a výfukové emisie), minerálny 
prach 
zo stavebnej činnosti, veterná erózia z nespevnených povrchov, lokálne vykurovacie systémy na tuhé 
palivá, malé a stredné lokálne priemyselné zdroje 
bez náležitej odlučovanej techniky a prípadne aj niektoré 
pol'nohospodárske práce (suchá orba, žatva alebo repná 
kampaň). Na tieto zdroje by sa mali orientovať 
lokálne opatrenia na znižovanie úrovne PM
10, 
medzi ktoré je možné zaradiť zmeny v organizácii dopravy, 
pešie zóny, rozširovanie zelene, 
spevňovanie povrchov, znižovanie spotreby tuhých palív v lokálnom 
vykurovaní, kontrola technického stavu a 
znečistenia pneumatík vozidiel, čistenie ulíc a chodníkov miest a 
obcí, protierózne opatrenia 
na staveniskách, skládkach sypkých materiálov, skládkach odpadov, prísna 
kontrola lokálnych priemyselných zdrojov a podobne). 
Strana 21 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
Riešené územie, potenciálne dotknuté realizáciou posudzovaného strategického dokumentu, je silne 
urbanizované, s vysokou hustotou 
zal'udnenia a hustou dopravnou sieťou. Rozhodujúci vplyv na celkovú 
kvalitu ovzdušia v meste 
Prešov má rovnako, ako v lokalitách s podobne hustým osídlením, automobilová 
doprava, menej významný vplyv má priemyselná 
činnosť a individuálne vykurovanie domácností na 
okraJoch mesta. 
~ Prízemný ozón 
Prízemný ozón je l'udskému zdraviu nebezpečný. Spôsobuje dráždenie a choroby dýchacích ciest, zvyšuje 
riziko astmatických záchvatov, podráždenie 
očí a bolesti hlavy. Až 95 % ozónu vdýchnutého do pl'úc zostáva 
v organizme. Spôsobuje oslabenie organizmu a zvyšuje 
náchylnosť na infekcie dýchacích ciest. Chronické 
účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu účinkom ozónu. K 
najcitlivejším skupinám populácie 
na ozón patria starí l'udia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo
cievnej sústavy, alergici a astmatici, 
vel'mi malé deti a tehotné ženy. 
Zvýšený vznik prízemného ozónu pozorujeme najmä počas horúcich letných dní v lokalitách s vysokou 
koncentráciou výfukových plynov spal'ovacích motorov, kde dochádza k nárastu obsahu oxidov dusíka a 
plynných uhl'ovodíkov vo vzduchu. V posledných rokoch 
sú všetky novo vyrábané osobné automobily 
vybavené katalyzátormi, ktoré 
premieňajú oxidy dusíka na inertný plynný dusík a toxický oxid uhol'natý na 
relatívne neškodný C0
2• 
Zavedením týchto opatrení sa podarilo znížiť koncentráciu prízemného ozónu vo 
vel'kých priemyselných centrách o niekol'ko desiatok percent. 
Ciel'ové a prahové hodnoty pre prízemný ozón sú stanovené vo Vyhláške MŽPaRR SR č. 310/2010 Z.z. 
o kvalite ovzdušia, ktoré sú v súlade s legislatívou EÚ. V prípade prekročenia niektorých prahových hodnôt 
musí byť verejnosť upozornená, resp. varovaná. 
Tab. : Cie/'ové a prahové hodnoty pre prízemný ozón 
Ciel'ové, resp. prahové hodnoty Koncentráeia 03 (t-tg:m ~) Priemer za časový interval 
Ciel'ová hodnota na ochranu zdravia l'udí 120* 8h 
Celková hodnota na ochranu vegetácie AOT40** 18.000 (llg.m·
3
.h) l. máj-31. júl 
Informačný prah pre upozornenie verejnosti 180 lh 
Výstražný prah pre varovanie verejnosti 240 lh 
' 
Zdroj :SHMU 
* 
** 
maximálny denný 8-hod. priemer 120 J.l.g.m·
3 
sa nesmie prekročiť viac ako 25 dní za kalendárny rok, v priemere za tri roky 
AOT40 vyjadrené v J1g.m·
3
.h znamená súčet všetkých rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu väčšími 
ako 80 J.l.g.m.
3
(= 40 ppb) a 80 J.l.g.m·
3 
v čase medzi 8,00 hod a 20,00 hod. stredoeurópskeho času od 1. mája do 31. júla a to 
v priemere 
za 5 rokov 
Monitorovanie prízemného atmosférického ozónu v meste Prešov nie je realizované. Oo monitorovacej 
siete 
EMEP patria 2 monitorovacie stanice-Starina a Stará Lesná. Okrem týchto staníc sa prízemný ozón 
meria 
aj v Humennom (mestské prostredie) a v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ v Gánoviach, ktoré 
je zapojené do medzinárodných pozorovaní ozónového systému. 
Tab. : Priemerné ročné koncentrácie prízemného ozónu [J..lg.m-
3} 
v zóne Prešovský kraj v rokoch 2003-2016 
Stanica 2oo3 2(101 ZÔ08 2oo9. 2010 ·zoli ···2o12'· •''2ói3' ····2o14· · 
2015 '2ôi6 
Humenné, Nám. slobody 66 56 ss 59 53 53 ss 60 
b40 a 41 
so 
Stará lesná, AÚ SAV 67 68 74 61 67 65 
.. 
63 71 
a 56 a 66 
58 
Gánovce, Meteo. stanica 68 60 65 62 63 64 66 
a 67 
58 
c 66 a 38 
Starina, Vodná nádrž 73 62 ... · 59 58 51 59 .· 60 64 55 
o 64 o 58 
Priemer 69 62 63 60 59 60 61 66 52 59 51 
Zdroj :SHMU 
Strana 22 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
, viac ako 90 %, a 75-90 %, b 50-75 % c menej ako 50 % platných meraní 
Ročné priemery koncentrácie prízemného ozónu na Slovensku v znečistených mestských a priemyselných 
územiach 
sa v roku 2016 pohybovali v intervale 36-96 11g.m-
3. 
Na ostatnom území boli hodnoty od 51 do 
75 11g.m-
3, 
ktoré závisia hlavne od nadmorskej výšky. Priemerné ročné koncentrácie v roku 2016 boli nižšie 
ako v rekordnom roku 
2003. 
)> Kvalita ovzdušia 
SHMÚ na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zónach a aglomeráciách v rokoch 2014 -2016 podl'a § 9 
ods. 3 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov navrhuje aktualizáciu 
vymedzenia oblastí riadenia kvality ovzdušia 
SR na rok 2017. Znečisťujúca látka bude vyňatá z oblasti 
riadenia kvality ovzdušia 
až potom, keď bude 3 roky pod limitnou hodnotou pri hodnotení nasledujúci rok. 
V 
Prešovskom kraji sa nachádza l oblasť riadenia kvality ovzdušia: 
• územie mesta Prešov a obce Ľubotice -určené pre PM
10 
a N0
2 
(komplexné znečistenie -priemysel, 
najmä hutnícky, doprava, individuálne vykurovanie domácností) 
Obrázok : Zóna Prešovský kraj 
lli1Jiln~i.ii • ,;;.,,"~!li<iu~kv~~·~iii !:í.:ii# ~M'w~.r.Ail"'·ntď.&->~};;i,W(oliii.b~ 
~n.r>iltri'.<,!'':l;"li~~;t, • m±"'~ru~ 
~:n.M .u?..t::-"~ilil ~~~-Mit· 
,"";;,;; ... .,~~ . . 
_,0"':V'' ·:~~~?~ ~: ~:.·~.,-~~-
.~· iittl!~po;;il.<Alr'li run lilii;o 
r:::r tríiľ.t® xiitj.1 
-"""""~=----;;;;;:;;;:;;;;;;\!{ff!· !ll' ... út ·········~;i'· }fi ....... 11:0 . 
Zdroj: SHMÚ, Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2016 
V meste Prešov je v súčasnosti umiestnená len jedna autonómna monitorovacia stanica (AMS}, ktorá je 
lokalizovaná južne od križovatky ulíc 
Jurkovičova-Arm. gen. Ľ. Svobodu (oproti ČS Lukoil). Stanica, ktorá je 
koncipovaná 
ako dopravná, monitoruje hodnoty : N0
2, 
PM
10, 
PM
2,5, 
CO, C5H5. 
V predchádzajúcom období boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané zvýšené koncentrácie 
prachových 
častíc PM
10, 
ktoré predstavujú najväčší problém kvality ovzdušia na Slovensku, ale aj vo väčšine 
európskych krajín. Okrem nepriaznivých poveternostných podmienok, prispieva ku znečisteniu ovzdušia 
lokálne vykurovanie budov, vrátane rodinných domov tuhými palivami. Hlavný podiel 
na znečisťovaní 
ovzdušia mesta majú mestské kotolne, drevospracujúci priemysel, automobilová doprava a sekundárna 
prašnosť. 
Strana 23 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržate/'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
Mesto Prešov sa podl'a predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) radí do 
skupiny miest s najvyšším 
počtom smogových dní. Najvyšší počet smogových dní bol nameraný vo Velkej 
Ide pri Košiciach {97 smogových dn íL avšak tento počet je vysoký aj v meste Prešov, keď bolo v roku 2014 
nameraných 
až 46 smogových dní. Maximálna norma povol'uje 35 smogových dní ročne {limitná hodnota 50 
~g.m-
3
). Zvýšené koncentrácie prachových častíc {PM
10
) majú nepriaznivé účinky na !'udské zdravie, ako je 
podráždenie horných dýchacích ciest s 
kašl'om a kýchaním a podráždenie očných spojiviek. V 
predchádzajúcom období bolo potrebné 
obmedziť vetranie v čase inverzie {hlavne v podvečerných 
hodinách) i pohyb vo vonkajšom prostredí, hlavne deťom, starším a chorým l'udom. Špeciálnym druhom 
kontaminácie ovzdušia je 
zaťaženie prostredia pachom. Za imisný limit sa považuje koncentrácia, ktorá 
neobťažuje obyvatel'stvo, čo je do určitej miery subjektívne kritérium. 
Tab. : Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podf'a limitných hodnôt na ochranu Judského zdravia 
v aglomerácii Prešov (Prešov, 
Arm. gen. Ľ. Svobodu) za rok 2015 a 2016 
Znečisťujúca látka so2 
. Doba spriemerovania 
-o 
o 
.t:: 
<"i 
., .. 
,limitnáhodnota [J.lg.m""] 350 
Rok 2015 
Rok 2016 
11 
maximálna osemhodinová koncentrácia 
2
! limitné hodnoty pre výstražné prahy 
-o 
o 
.t:: 
·~. 
125 
3
! stanice indikujú regionálnu požadovanú úroveň 
-o 
o 
.t:: 
..; 
zoo 
o 
o 
Ochrana zdravia 
NO~ PMio 
-o 
.:.: 
o 
.:.: 
e 
.t:: 
o 
~ -.... .... 
Íl O so 40 
42 24 30 
37 18 24 
Znečisťujúce latky, ktoré prekročili limitnú hodnotu sú zvýraznené hrubým písmom 
Označenie vyťaženosti: ?_85 platných meraní 
v pZI 
PM2s .. co 
ŕ31im· 
S02, N02 
zén 
l' 
(l> QJ. 
i? 
~ 
..Q 
.:.: 
-o 
.:.: 
-o -o eu 
o 
o 
o o 
"' 
o 
"' .... .t:: .. .t:: 
o 
.t:: 
o 
.-i <O .... 1'11 1:1. 1'11 1:1. 
25 10000 5 soo 400 ,. 
21 1.170 1,6 o 
13 1.173 0,9 o 
ZdrOJ :SHMU 
Na základe "Hodnotenia kvality ovzdušia v Slovenskej republike" v zóne Prešovského kraja nebola v roku 
2016 
prekročená limitná alebo ciel'ová hodnota na ochranu zdravia l'udí pre žiadnu meranú znečisťujúcu 
látku. V roku 2015 bola zo všetkých znečisťujúcich látok prekročená priemerná ročná koncentrácia NOz. 
Hlavné referenčné ciele ochrany ovzdušia relevantné pre SURD mesta Prešov: 
udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde sú plnené imisné limity, resp. ciel'ové hodnoty a v ostatných 
prípadoch 
zlepšiť kvalitu ovzdušia, 
v dlhodobom horizonte 
dosiahnuť úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá poskytuje účinnú ochranu 
zdravia l'udí a životného prostredia, 
dosiahnuť do roku 2020 národného ciel'a zníženie expozície obyvatel'stva Slovenské republiky 
rozptýleným časticiam PMz,s· (tam, kde je možné). 
• HLUKOV Á ZÁŤAŽ A VIBRÁCIE 
>-Hluková záťaž 
Podl'a výsledkov hlukového mapovania je základným zdrojom hluku presahujúcim hygienické limity v 
Slovenskej 
republike cestná doprava {z 95 %). Hluk z cestnej dopravy postihuje takmer každé sídlo a krajinu 
pozdÍž ciest 
zaťažených intenzívnou dopravou. Je závislý najmä od intenzity a skladby dopravného prúdu 
a 
od charakteristiky trasy cesty. K hlavným zdrojom hluku patria predovšetkým pohonné jednotky a to 
najmä pri nízkych rýchlostiach vozidiel, pri vyšších rýchlostiach potom prevláda hluk z valenia pneumatík po 
povrchu vozovky. Zdrojom 
hluku je aj prúdenie vzduchu okolo vozidla, či prúdenie vzduchu cez chladiaci 
Strana 24 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
a ventilačný systém vozidla. V porovnaní s cestnou dopravou sa železničná doprava na hlukovej záťaži 
podiel'a v ovel'a menšej miere. Je preukázané, že každý hluk po určitej dobe vyvoláva poruchy vyššej 
nervovej sústavy, ktoré vedú k poškodeniu nielen sluchových, ale i ďalších telesných orgánov a znižuje 
odolnosť organizmu voči vonkajším negatívnym vplyvom, čo podnecuje vývoj ďalších chorôb (poruchy 
metabolizmu, spánku, srdcovo-cievneho systému, psychickej výkonnosti a duševnej pohody). Najtesnejší 
vzťah medzi dlhodobou expozíciou hluku a zdravotným stavom bol preukázaný pre kardiovaskulárne 
choroby. 
~ Vibrácie 
Ďalším javom, negatívne pôsobiacim na zdravie človeka, sú vibrácie, ktorých hlavným zdrojom je cestná 
a 
železničná doprava. Ich výskyt závisí na konštrukcii vozidiel, ich nápravových tlakoch, rýchlosti a 
zrýchlenia, 
na kvalite krytu vozovky, na konštrukcii a podloží vozovky a v prípade kol'ajovej dopravy styku 
kol'aje s podložím. Pociťované sú predovšetkým v bezprostrednej blízkosti dopravnej záťaže. Dlhodobé 
pôsobenie však môže vyvolať trvalé poškodenie zdravia vrátane patologických zmien centrálneho 
nervového systému. 
Okrem negatívneho vplyvu na !'udské zdravie predstavujú dopravou pôsobené vibrácie 
"' 
tiež riziko z hl'adiska vplyvov na budovy (hmotný majetok), rovnako najmä v bezprostrednej blízkosti 
dopravnej záťaže. 
~ Predpokladané vplyvy na hlukovú záťaž a vibrácie 
Realizáciou strategického dokumentu by malo dôjsť k celkovému zníženiu hlukovej záťaže obyvatel'ov 
i 
k zníženiu vibráciám, 
vďaka konkrétnym navrhnutým opatreniam súvisiacich s optimálnym návrhom 
nového spôsobu, techniky riadenia a organizácie dopravy, vrátane vedenia nových trás komunikácií a 
ich 
usporiadania, spôsobu a techniky riadenia organizácie dopravy a taktiež k modernizácií železničnej 
infraštruktúry. V súčasnosti je legislatívne hluk, infrazvuk a vibrácie vyskytujúce sa trvalo alebo prerušovane 
vo vonkajšom prostredí 
alebo vo vnútornom prostredí budov v súvislosti s aktivitami l'udí alebo činnosťou 
zariadení upravený Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a 
o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí. 
• VPLYVY NA PODZEMNÉ A POVRCHOVÉ VODY 
Z hl'adiska znečistenia podzemných a povrchových vôd predstavujú cestné komunikácie potenciálny zdroj 
plošného (difúzneho) znečistenia. Riziko zhoršenia kvality vôd je späté prevažne s odtokom zrážkových vôd, 
minimálne v súvislosti so znečistením ovzdušia. Menej časté, ale o to závažnejšie, môžu byť pre kvalitu 
podzemných a povrchových vôd havarijné úniky ropných produktov alebo iných škodlivých a nebezpečných 
látok v dôsledku dopravných nehôd, resp. pri ich preprave a manipulácii s nimi. 
V priebehu 
realizácie dopravných stavieb a zariadení v blízkosti vodných plôch a tokov, môžu byť povrchové 
vody 
znečistené splachom zeminy. Počas samotnej prevádzky sa difúzne znečistenie objavuje pozdÍž 
cestných vozoviek, 
na väčších odstavných a parkovacích plochách, odpočívadlách a čerpacích staniciach 
pohonných hmôt. V rámci modernizácie a rekonštrukcie cestnej siete 
sa pre minimalizáciu difúzneho 
znečistenia realizujú dažďové stoky, retenčné a sedimentačné nádrže s nornými stenami pre zachytenie 
plávaj(lcich, najmä ropných látok. 
Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov musí byť v súlade so zákonom NR SR č. 364/2004 Z.z. 
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon), a 
so Smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva 
(Rámcová smernica o vode). 
Strana 25 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
• 
VPLYVY NA PÔDU A HORNINOVÉ PROSTREDIE 
Pôda 
Negatívne dopady dopravy na pol'nohospodársku pôdu sa prejavujú najmä trvalými a dočasnými zábermi 
pol'nohospodárskej pôdy a lesných pozemkov v dôsledku výstavby komunikácií a celej dopravnej siete. 
V miestach 
dočasného záberu pol'nohospodárskej pôdy (prístupové cesty, manipulačné plochy, stavebné 
dvory, depónie humusu a pod.) dochádza vplyvom 
ťažkej techniky nie len k degradácii a zhutneniu pôdy, ale 
môže dôjsť aj k znečisteniu pôdy. Na plochách dočasného záberu je potrebné po ukončení stavby vykonať 
rekultiváciu a uvedenie pôdy, resp. pozemku do pôvodného alebo iného vhodného stavu. 
Splašky z pozemných komunikácií môžu kontaminovať okolitú pôdu. Rizikom je i kontaminácia pôdy 
v prípade havárií pri prevoze chemických látok, únikov pri manipulácii s pohonnými hmotami a pod. 
Znečistenie pôdy, predovšetkým ťažkými kovmi, sa koncentruje do zóny pozdÍž krajnice vo vzdialenosti max. 
15 m. Za touto hranicou koncentrácie škodlivín i pri vel'mi zaťažených komunikáciách klesajú pod limitné 
hodnoty. V súvislosti s postupným zlepšovaním emisných parametrov u obnovovaného vozového parku je 
možné 
očakávať čiastočné zlepšenie situácie v budúcnosti. 
Kontamináciu pôd v katastroch 
Prešova monitoruje Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v 
Bratislave 
na desiatich sondách, ktoré monitorujú hodnoty rizikových látok v pôde : As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, 
Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, V, Zn, karcinogénne látky -polycyklické aromatické uhl'ovodíky PAU a 
polychlorované bifenoly 
PCB atď. Vo väčšine sond je obsah rizikových látok nad referenčnou hodnotou, 
teda je 
vyšší ako fónové hodnoty pre danú oblasť (referenčná hodnota jednotlivých rizikových prvkov, 
prípadne jej 
prekročenie, neznamená síce kontamináciu pôdy, ale je to signál, že obsah látok je vyšší ako 
fónové hodnoty pre danú oblasť). Závažným momentom je kontaminácia pôd ropnými látkami a 
priemyselnými olejmi v južnej 
časti priemyselnej zóny Prešova. V súčasnosti ju monitoruje firma KrOger z 
Dánska prostredníctvom MŽP SR. 
~ Horninové prostredie 
Nakol'ko v súčasnosti nie sú známe konkrétne navrhované opatrenia, nie je možné vylúčiť ani priamy vplyv 
na horninové prostredie v prípade výstavby novej cestnej a železničnej infraštruktúry, najmä pri realizácii 
tunelov, násypov a zárezov, kedy môže 
dôjsť k narušeniu stability svahov, aktivácii zosuvov, vzniku erózie, 
urýchleniu zvetrávania 
alebo kontaminácii horninového prostredia. 
Všetky prípadné zásahy do horninového prostredia 
sa budú vykonávať na základe výsledkov podrobného 
inžinierskogeologického a hydro-geologického prieskumu, ktorý bude 
realizovaný v súlade so zákonom NR 
SR č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. Nepriamym 
vplyvom je 
ťažba surovín pre stavbu a s tým súvisiace otváranie zemníkov a zvýšená ťažba v existujúcich 
lomoch a tiež ukladanie 
prebytočného materiálu zo zemných prác. Reliéf bude ovplyvnený vlastnou 
výstavbou infraštruktúry 
aj pri ťažbe a dočasnom ukladaní potrebných surovín. Vplyvy na horninové 
prostredie, nerastné suroviny a 
reliéf budú významné a bude ich potrebné eliminovať účinnými technickými 
a preventívnymi opatreniami 
na projektovej úrovni. 
• VPLYVY NA PRODUKCIU ODPADOV 
Počas vlastnej implementácii strategického dokumentu bude hlavným zdrojom produkcie odpadov 
samotná výstavba dopravnej infraštruktúry, pri ktorej 
najväčší objem odpadov predstavuje zemina z 
výkopov, 
ak nie je opätovne použitá pri stavbe a vel'koobjemový stavebný odpad. Odpady v doprave 
vznikajú najmä v dôsledku obmeny vozového parku 
(likvidácia autovrakov, prípadne ojazdených vozidiel). 
Následne 
počas prevádzky budú vznikať odpady pri údržbe a opravách komunikácií. Určité množstvo 
Strana 26 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
komunálnych odpadov je možné očakávať na autobusových a železničných staniciach, zastávkach MHD, 
čerpacích staniciach a pod. Pri nakladaní a likvidácii odpadu je potrebné rešpektovať zákon NR SR č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene .a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
• VPLYVY NA FLÓRU, FAUNU A KRAJINU 
)> Flóra a fauna 
V zmysle geomorfologického členenia Slovenska {Atlas krajiny SR 2002 -Mazúr, lukniš) je prevažne 
západná 
časť riešeného územia súčasťou sústavy Alpsko-himalájskej, podsústavy Karpaty, provincie 
Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, Podhôlno-magurská oblasť, celku Spišké
šarišské medzihorie, podcelku Šarišské 
Podolie, časť Sedlická brázda. Východná časť riešeného územia je 
súčasťou sústavy Alpsko-himalájskeL podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie 
Vnútorné 
Západné Karpaty, oblasti Lučenecko-košická zníženina, celku Juhoslovenská kotlina, podcelku 
Košická kotlina, časť Toryská pahorkatina. 
Podl'a fytogeografického členenia Slovenska {Futák 1980L celá časť riešeného územia, vrátane mesta 
Prešov, do oblasti západokarpatskej flóry {Carpatikum occidentaleL obvodu východobeskydskej flóry 
{Beschidicum orientale), okresu Východné Beskydy a oblasti 
Šarišská vrchovina. Potenciálna prirodzená 
vegetácia je 
vďaka členitému reliéfu pomerne rôznorodá. Svoje zastúpenie v posudzovanom území majú 
karpatské dubovo-hrabové lesy, dubové a cerovo-dubové lesy, v okolí vodných tokoch jelšové lesy 
na. 
nivách podhorských a horských vodných tokov a v menšej miere aj podhorské bukové lesy. 
Z hl'adiska zoogeografického členenia Slovenska (Atlas SR, 1980) patrí západná časť riešeného územia do 
provincie Karpaty, oblasti 
Západné Karpaty, obvodu vonkajšieho, okrsku beskydského, podokrsku 
východného, východná 
časť riešeného územia do provincie Karpaty, oblasti Východné Karpaty, obvodu 
prechodného, okrsku nízkobeskydského a slanského a južná 
časť riešeného územia do provincie 
vnútrokarpatské zníženiny, oblasti panónskej, obvodu juhoslovenského, okrsku košického. 
Vďaka tomu je 
fauna pomerne rôznorodá a obsahuje prvky troch oblastí. 
)> Krajina 
Mesto Prešov leží vo východnej časti Slovenska, na sútoku riek Torysa a Sekčov, v severnom výbežku 
Košickej 
kotliny. Z východu ho obklopujú Slánske vrchy a zo západu Šarišská vrchovina s vel'mi členitým 
reliéfom. Najvyšší vrch Stráž {739,60 m n.m.) sa nachádza severne od mesta. 
Najväčšiu plochu z celkovej výmery územia mesta Prešov {7.043,6560 ha) tvorí pol'nohospodárska pôda 
{2.652,4782 ha), predovšetkým orná pôda {1.528,4779 
haL ďalej trvalé trávnaté plochy {703,8082 ha) 
a záhrady {368,8714 ha), menej ovocné sady {51,1299 ha) a vinice {0,1908 ha). Nasledujú lesné pozemky 
{2.212,9371 
haL zastavané plochy {1.333,2615 haL ostatné plochy (717,7727 ha) a vodné plochy (127,2065 
ha). Najviac ornej pôdy je vo východnej a západnej časti územia, ktorá je intenzívne pol'nohospodársky 
využívaná. 
Lesné pozemky sú situované hlavne juhozápadne od zastavaného územia mesta a v menšej 
miere 
aj severne od zastavaného územia mesta. 
Územie mesta pozostáva 
zo 4 katastrálnych území (Prešov, Solivar, Šalgovník a Nižná Šebastová), ktorých 
zastavané územie je vzájomne prepojené, 
čím vytvára jednotný celok. Hlavným prírodným kompozičným 
prvkom je vodný tok Torysa, pretekajúci stredom zastavaného územia mesta Prešov a vodný tok Sekčov, 
oddel'ujúci samotné územie mesta Prešov od ostaných častí {Nižná Šebastová, Šalgovník a Solivar). 
Technickými 
kompozičnými prvkami sú hlavné dopravné ťahy cestnej a železničnej siete. Okrem obytnej 
zástavby, ktorú tvoria obytné súbory individuálnej bytovej výstavby 
(IBV) a obytné súbory komplexnej 
hromadnej bytovej výstavby 
{HBV), sa na území mesta nachádzajú aj priemyselné a pol'nohospodárske 
areály, ktoré 
sú situované prevažne v okrajových častiach zastavaného územia. V samotnom meste je 
Strana 27 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
pomerne vel'ký podiel verejnej zelene, pdrkov, zelene nd sídliskách, záhrad, cintorínov a pod. Viditel'ný je 
však úbytok plôch zelene kvôli rozširovaniu spevnených a zastavaných plôch, prípadne zhoršovanie kvality 
vplyvom 
nedostdtočnej starostlivosti i priameho poškodzovania. 
~ Vplyvy na prírodu a krajinu 
Výstavba dopravnej infraštruktúry má nezanedbatel'ný vplyv na prírodu a krajinu. V prvom rade ide 
o zábery prírodných 
stanovíšť a biotopov zvlášť chránených a ohrozených druhov. V okolí dopravných 
stavieb dochádza k zmenám v druhom zložení vplyvom 
vegetačných úprav, znečistenia ovzdušia, pôdy 
a vody, ktoré je spôsobené jednak bežnou prevádzkou, tak 
aj v dôsledku prípadných havárií, zvýšeným 
hlukom a svetlom. 
Zároveň dochádza i k priamemu usmrcovaniu nie len živočíchov pravidelne migrujúcich 
(obojživelníky, vydry a podobne), ale 
aj vel'kých živočíchov, kde priamo dochádza aj k zníženiu dopravnej 
bezpečnosti. 
Vo všeobecnosti platí, že dopravné stavby prinášajú do územia ďalšie líniové prvky infraštruktúry, ktoré 
zvyšujú fragmentáciu krajiny, 
čo má za následok negatívne dôsledky najmä pre migráciu vel'kých druhov 
cicavcov, ale i 
ďalších druhov bioty (známe sú napr. každoročné migrácie obojživelníkov). Dopravné líniové 
stavby, najmä cestné komunikácie, 
zároveň tvoria významnú "bariéru" prirodzeného pohybu živočíchov 
v krajine. Ich nežiadúci vplyv je závislí od technických parametrov jednotlivých komunikácií (šírka, výškové 
vedenie oproti okolitému terénu, zvodidlá, ploty, proti hlukové steny) a intenzity dopravy (riziko stretu 
so 
zvieraťom, hluková a pachová záťaž okolia). 
Vytváraním tzv. bariér dochádza okrem iného 
aj k izolácii niektorých populácií, k redukcii migračného a 
kolonizačného potenciálu, ku zmenšeniu loveckých možností miestnych druhov, ku genetickým problémom 
malých populácií vedúcim 
až k poklesu populačnej hustoty alebo k celkovému utlmeniu či ohraničeniu 
výskytu druhu. Ďalším dôsledkom fragmentácie je aj zvýšenie náchylnosti časti krajiny k inváziám 
nepôvodných druhov. 
• POTENCIÁLNE POZITÍVNE VPLYVY 
Zníženie záťaže obyvatel'ov hlukom a emisiami prostredníctvom odstránenia "úzkych miest" na 
dopravnej infraštruktúre (zvýšenie celkovej efektivity a plynulosti dopravy), modernizáciou a 
zlepšením technických parametrov dopravných ciest, a odvedením 
časti dopravnej záťaže mimo 
rezidenčné územie. 
Zvýšenie efektivity dopravného systému (napr. vytvorením podmienok pre zlepšenie pomerov 
dopravných výkonov medzi jednotlivými dopravnými médmi), vrátane jeho environmentálnych 
parametrov (emisie, energetická 
náročnosť, atď.) 
• POTENCIÁLNE NEGATÍVNE VPLYVY 
riziko zvýšenia dopravnej intenzity a lokálne zvýšenie dopravnej záťaže, 
lokálne zvýšenie záťaže obyvatel'stva hlukom a emisiami v blízkosti nových dopravných trás a stavieb 
záber 
pol'nohospodárskej pôdy, prípadne i lesných pozemkov pre výstavbu nových prvkov dopravnej 
infraštruktúry, 
zvýšenie spotreby zdrojov nutných k realizácii dopravných stavieb, ktorých zaistenie je spojené 
s environmentálnymi nákladmi 
(ťažba a preprava stavebných materiálov, spotreba vody, atď.), 
fragmentácia biotopov, ekosystémov a krajiny ako celku v dôsledku výstavby nových dopravných 
trás, 
možné zásahy do osobitne chránených území a lokalít sústavy Natura 
2000 pri trasovaní nových 
dopravných stavieb, 
ovplyvnenie krajinného 
rázu situovaním nových dopravných stavieb a zariadení v území, 
Strana 28 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
riziko šírenia inváznych druhov, 
zmena druhového 
zloženia pozemkov v blízkosti komunikácií v dôsledku výsadby nepôvodných 
druhov a druhové zmeny spôsobené 
vplyvom zmien podmienok (exhalácie, chemické látky zo 
zimnej údržby komunikácií a samotnej prevádzky, hluk, atď.), 
narušenie migračných trás živočíchov (bariérový efekt), 
mortalita živočíchov pri prevádzke na komunikáciách, 
rušenie 
živočíchov hlukom a svetlom pri výstavbe aj prevádzke dopravných stavieb. 
4. Vplyv na zdravotný stav obyvatel'stva 
Doprava môže byť vo vzťahu k zdraviu faktorom pozitívnym (napr. pohyb osôb a presun tovaru), ale aj 
negatívnym (napr. znečistenie ovzdušia, hluk, vibrácie). 
);> Pozitívne dopady 
Pozitívny dopad na zdravotný stav obyvatel'stva má pešia doprava, hlavne pešia doprava segregovaná mimo 
ostatnú dopravu a mimo 
priemyselnú oblasť. Je významným zdrojom pohybu pre človeka, pričom vo 
vyššom veku sa stáva väčšinou aj jeho hlavnou pohybovou aktivitou. Chôdza je vynikajúcim fyziologickým 
pohybom. Na zdravú a bezpečnú chôdzu má významný vplyv kvalita chodníkov (technický stav, materiálové 
prevedenie, trasovanie ako aj ich pravidelná údržba). 
Pozitívny vplyv na zdravie človeka má aj cyklistická doprava, ktorá má významný podiel v prevencii 
civilizačných chorôb vrátane pohybového aparátu, zaťažuje obehový a srdcový systém, znižuje možnosť 
nadváhy, je spôsobom rehabilitácie pri nervových ochoreniach a chorobách svalov. Vyžaduje bezpečnosť a 
pohyb v 
čistom ovzduší a rovnako ako pri chôdzi, ošetrený a upravovaný povrch cyklistických trás. 
Automobilová doprava pomáha rýchlo sa premiestniť k zamýšl'anému ciel'u, stretávať priatel'ov, navštevovať 
šport a rekreáciu, vzdelávacie centrá. Nákladná doprava prenáša rýchlo tovar k zákazníkovi a tým aj 
financie. 
);> Negatívne dopady 
Doprava je zdrojom znečistenia ovzdušia, ktoré je závislé na frekvencii dopravy, či ide o ťažké alebo l'ahké 
vozidlá, v akom sú technickom stave, aké majú palivo, aký je povrch vozovky, aké sú rozptylové 
a meteorologické podmienky, či sa tvoria častice nové, alebo sa víria častice usadené. 
Doprava je zdrojom 
hluku a vibrácií. Predovšetkým vibrácie ohrozujú bezpečnosť stavieb a pohodu 
obyvatel'ov. Hluk z dopravy je preukázanou škodlivinou (noxou), narušujúcou pohodu dotknutých osôb. 
Podiel'a sa na vzniku a zhoršovaní civilizačných chorôb, napr. chorôb kardiovaskulárnych. Zhoršuje priebeh 
duševných ochorení. 
Hlboko zasahuje do procesov, ktoré vyžadujú pokoj a sústredenie (učenie, prednes, 
vedecká práca, komunikácia medzi 
l'uďmi, najmä medzi deťmi, učitel'om a deťmi, rodičmi a deťmi, 
komplikácie spôsobuje seniorom s nedoslýchavosťou). Hluk najhoršie pôsobí v období, kedy sa l'udský 
organizmus obnovuje, rekreuje a odpočíva, ale najmä v spánku. 
Nezanedbatel'ným negatívnym 
vplyvom dopravy na verejné zdravie je takisto dopravná nehodovosť. 
K častým príčinám dopravných nehôd patrí okrem l'udského faktoru aj kvalita dopravnej siete. 
Z 
hl'adiska obsahového zamerania Stratégie udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov možno za 
najdôležitejšie potenciálne pozitívne vplyvy na životné prostredie a verejné zdravie považovať: 
Strana 29 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
• Zníženie záťaže obyvatel'ov hlukom a emisiami prostredníctvom zvýšenia celkovej efektivity a 
plynulosti dopravy, modernizáciou a zlepšením technických parametrov cestnej siete, presun 
významnej 
časti tranzitnej automobilovej dopravy mimo rezidenčné územie, presun časti dopravných 
výkonov z individuálnej dopravy 
na hromadnú, prípadne z cestnej na železničnú a podobne. 
• Zvýšenie efektivity dopravného systému, napr. vytvorením podmienok pre zlepšenie pomerov 
dopravných výkonov medzi 
jednotlivými dopravnými módmi, vrátane jeho environmentálnych 
parametrov (emisie, energetická 
náročnosť, atď.). 
• Zníženie nehodovosti odstránením kritických miest, najmä skapacitnenie frekventovaných úsekov, 
bezpečnejšie križovanie ciest a pod. 
Za najdôležitejšie potenciálne negatívne vplyvy na životné prostredie a verejné zdravie považovať : 
• Riziko zvýšenia dopravnej intenzity a lokálne zvýšenie dopravnej záťaže (napr. skvalitnenie cestnej 
siete môže 
viesť k väčšiemu využívaniu individuálnej automobilovej dopravy). 
• Lokálne zvýšenie záťaže obyvatel'ov hlukom a emisiami v blízkosti nových dopravných trás a stavieb. 
• Záber pol'nohospodárskej pôdy pre výstavbu nových zariadení dopravnej infraštruktúry. 
• Zvýšenie spotreby zdrojov nutných k realizácii dopravných stavieb, ktorých zaistenie je spojené 
s environmentálnymi nákladmi 
(ťažba a preprava stavebných surovín, spotreba vody, atď.) 
Kl'účovým aspektom hodnotenia zdravotných dopadov je znečistenie ovzdušia z dopravy. Ďalšími 
hodnotenými dopadmi bude obťažovanie obyvatel'stva hlukom a možnosti zdravotných dopadov. Zvážené 
budú aj ďalšie potenciálne dopady na obyvatel'stvo. Nezanedbatel'ným vplyvom dopravy na verejné zdravie 
je takisto dopravná nehodovosť. 
5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia 
európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (NATURA 
2000), 
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.) 
vrátane návrhu opatrení 
na ich zmiernenie. 
5.1. Národná sústava chránených území 
Pre územnú ochranu ustanovuje Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 
päť stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom zväčšuje, pričom 
územná ochrana sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky, čiže na území mimo osobitne vyhlásených 
chránených území platí 
1. stupeň ochrany. 
• Vel'koplošné chránené územia 
Do riešeného územia a ani do okresu Prešov nezasahujú žiadne vel'koplošné chránené územia, tzn. že sa tu 
nenachádzajú žiadne národné parky (NP) a ani chránené krajinné oblasti (CHKO). 
• Maloplošné chránené územia 
V rámci celého okresu Prešov je evidovaných 19 maloplošných chránených území, z čoho je 6 národných 
prírodných rezervácií 
(NPR), 10 prírodných rezervácií (PR), 1 chránený areál (CHA) a 2 prírodné pamiatky 
(PP}. 
);> NPR Kokošovská dubina 
Katastrálne územie : 
Rozloha: Kokošovce (dotknuté územie) 
20 ha 
Strana 30 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatef'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
Vyhlásená v roku : 1964 
Chránené územie predstavuje výskumnú lokalitu pre lesnícke účely. Rastie tu svetoznámy kokošovský dub, 
ktorý 
sa preslávil svojimi vynikajúcimi technickými vlastnosťami vhodnými pre drevospracujúci priemysel. Je 
to kvalitná odroda duba zimného, charakteristická tvárnymi rovnými kmeňmi. 
~ NPR Šarišský hradný vrch 
Katastrálne územie : 
Rozloha: 
Vyhlásená v roku : 
Vel'ký Šariš (riešené územie) 
145,74 
ha 
1964 
Národnú prírodnú rezerváciu tvoria lesy 
na hradnom vrchu. Na strmých severných svahoch šarišského 
hradného vrchu nájdeme chladnomilnejšie bukové a sutinové lesy. Južné svahy 
sú porastené teplomilnejším 
bukovo-dubovým lesom s javorom 
mliečnym, hrabom a lipou. Nájdeme tu aj chránené rastliny: veternica 
lesná {Anemone sylvestris), kosatec trávolistý 
{Iris graminea), zimozeleň menšia {Vinca minor). Zo 
živočíchov tu žije napríklad rosnička zelená {Hyla arborea), jašterica živorodá {Lacerta vivipara), myšiak 
lesný (Buteo buteo) a sokol myšiar {Falco tinunculus). 
Z okolia sem zaletuje aj orol krikl'avý (Aquila 
pomarina) a vzácna sova dlhochvostá 
{Strix uralensis). 
~ NPR Šimonka 
Katastrálne územie : 
Rozloha: 
Vyhlásená v roku : Zlatá 
Baňa (dotknuté územie) 
33,52 
ha 
1950 
Chránené 
územie sa nachádza v Severnej časti Slánskych vrchov v nadmorskej výške 1092 m n.m. Je 
jedinečnou ukážkou lesných spoločenstiev pralesovitého charakteru -lesy sú riedke, so starými, 
zakrpatenými, netvárnymi i práchnivejúcimi 
kmeňmi, čo zapríčiňujú tunajšie klimatické podmienky vietor, 
sneh a mráz. 
Na strmých svahoch plytká kamenitá pôda l'ahko podlieha erózii, preto tu majú lesy ochrannú 
funkciu. Nájdeme 
tu javorové bučiny a jaseňové bučiny a miestami je vtrúsený brest horský. V hustom 
bylinnom podraste 
je hojná 
papraďka samičia {Athyrium filix-femina), starček hájny {Senecio nemorensis) a 
mnoho iných druhov. 
Vel'kou vzácnosťou je liana plamienok alpínsky (Ciematis alpina). Z vrcholu Šimonky je 
vel'mi pekný 
výhl'ad na širšie okolie Oblíka. 
~ PR Dubová hora 
Katastrálne územie : 
Rozloha: 
Vyhlásená v roku : 
Okružná (dotknuté územie) 
0,35 ha 
1964 
Chránené územie tvoria južné svahy Dubovej hory v Slánskych vrchoch. Tvoria ju porasty duba žltkastého s 
brezou a borovicou. 
V bylinnom poschodí je hojný vres obyčajný {Caluna vulgaris) a čučoriedka obyčajná 
{Vaccinium myrtillus). Ako vel'ká vzácnosť v celých Slánskych vrchoch sa tu vyskytuje kručinka chlpatá 
{Genista pilosa) a kostrava tvrdá {Festuca cinerea). 
~ PR Fintické svahy 
Katastrálne územie : 
Rozloha: 
Vyhlásená v roku : Fintice (riešené územie) 
41,33 
ha 
1980 
Nad obcou Fintice sa tiahnu kamenisté svahy pohoria Stráže. Podklad tvoria andezity, ktoré sú vel'mi 
výhrevné. Preto sú porastené xerotermnými {suchomilnými a teplomilnými) druhmi rastlín. Fintické svahy 
Strana 31 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržate/'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
sú ozajstnou botanickou klenotnicou. Rastie tu vzácny a chránený poniklec obyčajný (Pulsatilla grandis), 
poniklec otvorený (Pulsatilla patens) a kosatec bezlistý (Iris aphylla). Prehriate svahy skál sa stali domovom 
chránenej jašterice múrovej (Lacerta muralis). 
~ PR Kapušiansky hradný vrch 
Katastrálne územie : 
Rozloha: 
Vyhlásená v roku : 
Kapušany-Fulianka {dotknuté územie) 
18,10 ha 
1980 
PR Kapušiansky hradný vrch sa vypína nad obcou Kapušany na východnom okraji vulkanického pohoria 
Stráže. Vegetácia 
na južných svahoch je podobná ako na Fintických svahoch. Na trávnatých svahoch pod 
Kapušianskym hradom nájdeme kosatec uhorský (Iris hungarica) a poniklece. V blízkosti hradného 
areálu 
sa 
nachádzajú rozsiahle porasty chráneného klokoča perovitého {Staphyllea pinnata). Vel'mi často sú trávnaté 
svahy pod hradom 
na jar a v lete vypal'ované. Je to vel'mi škodlivý a nebezpečný zásah do prírody. Ďalším 
škodlivým zásahom tu bola výsadba nepôvodných drevín agátu bieleho {Robinia pseudo-acacia) a borovice 
čiernej (Pinus nigra). 
~ PR Pusté pole 
Katastrálne územie : 
Rozloha: 
Vyhlásená v roku : 
Zlatá Baňa {dotknuté územie) 
6,24 ha 
1983 
Je to xerotermná lúka na andezitovom podklade, ktorá sa nachádza v Slánskych vrchoch medzi obcami Zlatá 
Baňa a Červenica. Rastie tu najbohatšia populácia ponikleca vel'kokvetého (Pulsatila grandis) v celých 
Slánskych vrchoch. Lokality ponikleca boli 
na území celého Slovenska v posledných desaťročiach vel'mi 
zmenšované a redukované v dôsledku rekultivačných prác alebo postupným zarastaním stanovíšť. Preto je 
na tomto území nevyhnutná starostlivosť formou extenzívneho kosenia a pasenia, ktoré naša správa 
zabezpečuje v dvojročných intervaloch. 
~ PR Zbojnícky zámok 
Katastrálne územie : 
Rozloha: 
Vyhlásená v roku : 
Ruská Nová ves (riešené územie) 
8 
ha 
1964 
Chránené územie sa nachádza v severnej časti Slánskych vrchov, nad obcou Ruská Nová Ves. Je tvorené 
výrazným geomorfologickým útvarom s 
pril'ahlými lesnými porastami. Dokladuje vyvrelinový pôvod 
Slánskych vrchov a 
je významným náleziskom reliktnej teplomilnej vegetácie, ktorá sa vyvinula na 
skalnatom ryolitovom brale. Nájdeme tu krovinaté formácie tavol'níka prostredného (Spiraea media) višne 
krovitej, rôznych ruží, 
klokoča perovitého {Staphyllea pi nn ata) a iných. Zbojnícky zámok je aj vyhl'adávaným 
turistickým objektom v neposlednom rade pre pekný 
výhl'ad na Šarišskú vrchovinu, Čergov a Košickú 
kotlinu. 
~ CHA Holá hora 
Katastrálne územie : 
Rozloha: 
Vyhlásená v roku : 
Prešov {riešené územie) 
4,51 ha 
1990 
Chránené územie sa nachádza v intraviláne mesta Prešov. Tvorí ho Kalmanova záhrada, ktorá plní funkciu 
mestského parku a záhradná 
časť ekocentra "Holá Hora", ktoré plní funkciu ekologickej výchovy. Na týchto 
Strana 32 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
miestach boli v minulosti snahy vytvoriť genofondovú plochu pre účely pestovania chránených a 
ohrozených druhov 
rastlín východoslovenského regiónu za účelom posilnenia ich populácií v prírode. V 
areáli Ekocentra sa nachádza živý zookútik -akváriá, teráriá a voliery pre vtáctvo i domáce hospodárske 
zvieratá, ktoré 
slúžia taktiež na ekovýchovné účely. 
• Ochrana drevín 
Ochrana drevín zabezpečuje legislatívnu ochranu drevín rastúcich mimo lesa (LPF) a ochranu chránených 
stromov, 
za ktoré sa môžu vyhlásiť kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne 
významné stromy 
alebo ich skupiny vrátane stromoradí. 
);> Chránené stromy 
V katastrálnom území mesta Prešov sa nachádza chránený strom -Prešovský platan (Piatanus occidentalis 
L), ktorý je chránený v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. V okrese 
Prešov, mimo riešeného a dotknutého územia, sa v katastrálnom území obce Čelovce 
nachádza druhý chránený strom-Čelovský dub (Quercus robur L). 
• Jaskyne a priepasti 
V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sú 
prírodnými pamiatkami aj jaskyne a priepasti, ktoré sa však v riešenom a ani dotknutom území 
nenachádzajú. 
5.2. Územia NA TURA 2000 
Sústava chránených území NATURA 2000 je celistvá európska sústava území, ktorá má zabezpečiť ochranu 
najvzácnejších a najviac ohrozených druhov 
vol'ne rastúcich rastlín, vol'ne žijúcich živočíchov a prírodných 
biotopov vyskytujúcich 
sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a 
biotopov 
zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. 
Sústava NATURA 2000 predstavuje sústavu chránených území členských krajín EÚ, ktorú tvoria dva 
typy území: 
);> Osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA), ktoré sú vyhlasované na základe 
smernice Rady č. 79/409 l EHS o ochrane vol'ne žijúcich vtákoch -Directive on the Conservation of 
Wild Birds v platnom znení (podl'a § 26 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov 
sú to Chránené vtáčie územia-CHVÚ), 
);> Osobitné územia ochrany (Special Areas of Cinservation, SAC), ktoré sú vyhlasované na základe 
smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov vol'ne žijúcich živočíchov a vol'ne 
rastúcich rastlín -Directive on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora 
v platnom znení (podl'a § 27 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 
sú to Územia európskeho významu-ÚEV). 
);> Chránené vtáčie územia 
Juhovýchodne od mesta Prešov s nachádza chránené vtáčie územie Slanské vrchy (SKCHVU025), ktoré bolo 
vyhlásené Vyhláškou 
MŽP SR č. 193/2010 Z.z., za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov 
na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov 
sťahovavých druhov vtákov orla král'ovského (Aquila heliaca), výra skalného (Bubo bubo), bociana čierneho 
(Ciconia nigra), orla krikl'avého (Aquila pomarina), včelára lesného (Pernis apivorus), ďatl'a bielochrbtého 
(Dendrocopos leucotos), ďatl'a prostredného (Dendrocopos medius), sovy dlhochvostej (Strix uralensis), 
penice jarabej (Sylvia nisoria), muchárika červenohrdlého (Ficedula parva), muchárika bielokrkého (Ficedula 
Strana 33 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
albicollis), strakoša červenochrbtého (Lanius collurio), orla skalného (Aquila chrysaetos), lelka lesného 
(Caprimulgus 
europaeus), škovránka stromového (Lullula arborea), jariabka hôrneho (Tetrastes bonasia), 
prepelice pol'nej (Coturnix coturnix), žltochvosta lesného (Phoenicurus phoenicurus), krutihlava hnedého 
(Jynx torquilla), muchára sivého (Muscicapa striata), hrdličky pol'nej (Streptopelia turtur), pŕhl'aviara 
čiernohlavého (Saxicola rubicola), chriaštel'a pol'ného (Crex crex), žlny sivej (Picus canus) a ďatl'a čierneho 
(Dryocopus martius) a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Celková rozloha CHVÚ 
Slanské vrchy je 60.247,42 ha a v rámci riešeného územia zasahuje do katastrálnych území Ruská Nová Ves 
a Vyšná Šebastová, v rámci dotknutého územia do katastrálnych území obcí okresu Prešov Kokošovce, 
Okružná, Podhradík, 
Zlatá Baňa a Žehra. 
Do okresu Prešov zo severozápadu zasahuje CHVÚ Čergov (SKCHVU052) a z juhovýchodu CHVÚ Volovské 
vrchy {SKCHVU036). Obidve uvedené chránené vtáčie územia nezasahujú priamo do katastrálnych území 
riešeného územia. 
~ Územia európskeho významu 
V katastrálnom území mesta Prešov sa územie európskeho významu nenachádza. Severne od mesta Prešov 
sa nachádza územie európskeho významu Fintické svahy (SKUEV0322) o celkovej rozlohe 746,52 ha. 
V rámci riešeného územia zasahuje do katastrálneho územia mesta Vel'ký Šariš a obce Fintice, v rámci 
dotknutého územia do katastrálneho územia obce Terňa, Tulčík a Záhradné. Predmetom ochrany sú 
biotopy : 6240* Subpanónske travinnobylinné porasty, 8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou 
vegetáciou, 
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd, 9110 Kyslomilné bukové lesy, 9130 
Bukové a jedl'ové kvetnaté lesy, 9180* Lipovo-javorové sutinové lesy, 91HO* Teplomilné panónske dubové 
lesy a 9110* Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku), druhy rastlín : kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla 
ssp. Hungarica), poniklec vel'kokvetý (Pulsatilla grandis), poniklec otvorený (Pulsatilla patens) a druhy 
živočíchov európskeho významu : kunka žltobruchá (Bombina variegata), spriadač kostihojový (Callimorpha 
quadripunctaria), mlynárik východný (Leptidea morsei), ohniváčik vel'ký (Lycaena dispar), modráčik 
bahniskový (Maculinea nausithous), modráčik krkavcový (Maculinea teleius) a netopier vel'kouchý (Myotis 
bechsteinii). 
Do okresu Prešov zo severozápadu zasahuje ÚEV Čergov (SKUEV0332) a z juhovýchodu ÚEV Šimonka 
(SKUEV0932), ÚEV Pusté pole (SKUEV0390), ÚEV Dubnícke bane (SKUEV0401). V západnej časti okresu 
Prešov sa nachádza ÚEV Kamenná Baba (SKUEV0207) a v severnej časti okresu Prešov ÚEV Demjatské 
kopce 
(SKUEV0323). Z uvedených území európskeho významu do dotknutého územia zasahuje ÚEV 
Šimonka (katastrálne územie obce Zlatá Baňa), ÚEV Pusté pole (katastrálne územie obce Zlatá Baňa) a ÚEV 
Dubnícke bane (katastrálne územie obce Zlatá Baňa). 
5.3. Územia chránené podl'a medzinárodných dohovorov 
V rámci medzinárodných dohovorov platí na území Slovenska niekol'ko dôležitých zmlúv a dohovorov, ktoré 
majú 
za ciel' výraznejšie zachovanie svetového dedičstva na Zemi. Podl'a nich sú vyčlenené chránené územia 
a 
lokality, ktoré nie sú kategóriou chráneného územia podl'a zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
ale tvoria významnú základňu pre rozvoj vedy a prezentácie 
ochrany 
prlrody v zahranič(. Tieto územia môžu súčasne patriť aj do národnej sústavy chránených území 
alebo do navrhovanej európskej súvislej sústavy chránených území NATURA 2000. Jedná sa napr. o 
Dohovor 
UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (World Heritage), Medzinárodnú 
dohodu 
UNESCO o ochrane významných prírodných krás v rámci programu "Človek a biosféra" {MaB), 
Dohovor o ochrane mokradí majúcich medzinárodný význam (Ramsarský dohovor) a podobne. V riešenom 
Strana 34 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
území a ani na území okresu Prešov sa nenachádzajú žiadne územia, chránené podľa medzinárodných 
dohovorov. 
5.4. Územný systém ekologickej stability-ÚSES 
Územný systém ekologickej stability je zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov definovaný ako celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich 
zložiek a prvkov, ktorá 
zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému 
predstavujú biocentrá, biokoridory a 
interakčné prvky, ktoré môžu mať nadregionálny, regionálny, alebo 
miestny význam. 
Pre územie okresu Prešov bol v roku 1994 spracovaný regionálny ÚSES (Kotlárová a kol., 1994). V roku 2010 
bol 
vypracovaný nový RÚSES okresu Prešov (SAŽP, 210). Pre mesto Prešov bol v roku 1993 vypracovaný 
miestny 
ÚSES (Burda a kol., 1993), ktorý bol v rámci riešenia Zmien a doplnkov ÚPN mesta Prešov v roku 
2015 prehodnotený. 
V zmysle RÚSES okresu Prešov sa v riešenom a dotknutom území nachádzajú : 
};> Biocentrá nadregionálneho významu : 
NRBc Stráže (k.ú. Vel'ký Šariš, Gregorovce, Prešov, Fintice, Záhradné, Tulčík, Turňa, Kapušany) 
NRBc Kokošovská dubina 
(k. ú. Okružná, Podhradík, Solivar, Ruská Nová Ves, Zlatá Baňa, Kokošovce, Dulova Ves, Žehňa) 
NRBc Šimonka (k. ú. Zlatá Baňa) 
};> Biocentrá regionálneho významu : 
RBc Pavlovce-Tajch (k. ú. Okružná) 
RBc Kopce (k. ú. Rokycany, Janov, Radatice) 
RBc Kvašná voda-Cemjata (k.ú. Prešov, Kendice, Radatice) 
RBc Tlstá (k. ú. Kendice, Radatice) 
RBc Gýmešský jarok (k.ú. Žehňa, Petrovany) 
navrhované RBc Bartňa (k.ú. Svinia) 
navrhované RBc Hložie (k.ú. Medzany, Župčany, Svinia) 
navrhované 
RBc Zákalovky (k. ú. Terňa) 
navrhované RBc Hal'agoš (k.ú. Tulčík) 
navrhované RBc Čierna hora (k.ú. Zlatá Baňa, Ruská Nová Ves) 
navrhované RBc Zobraná (k. ú. Žehňa) 
navrhované RBc Do chotára (k.ú. Záhradné, Tulčík) 
};> Biokoridory nadregionálneho významu : 
NRBk Čierna hora 
NRBk Torysa (významný vodný tok prechádzajú ci priamo katastrálnym územím mesta Prešov) 
NRBk Tri chotáre-Lysá hora (k. ú. Terňa, Tulčík) 
NRBk Stráže-Hradová hora (k. ú. Terňa, Záhradné) 
NRBc Kokošovce-Niereše-Obišovce) 
navrhovaný 
NRBk Šarišská vrchovina 
};> Biokoridory regionálneho významu : 
RBk Svinka (k.ú. Svinia, Kojatice, Rokycany, Bzenov, Janov, Radatice) 
RBk Sekčov (k.ú. Solivar, Prešov, t:ubotice, Fintice, Kapušany, Tulčík) 
Strana 35 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
RBk Delňa (k.ú. Solivar, Záborské, Dulova Ves, Kokošovce) 
navrhovaný 
RBk Bartňa-Dubina (k. ú. Svinia) 
navrhovaný 
RBk Hložie-Šarišský hradný vrch (k. ú. Medzany, Malý Šariš, Vel'ký Šariš) 
navrhovaný RB k Paťovský-Šarišský potok (k. ú. Malý Šariš, Vel'ký Šariš) 
navrhovaný RBk Dúbrava-Kvašná voda (k. ú. Prešov, Malý Šariš, Vel'ký Šariš) 
navrhovaný RBk Kapušiansky hradný vrch-Hal'agoš (k. ú. Tulčík) 
navrhovaný RBk Sekčov-Petič (k. ú. Kapušany) 
navrhovaný 
RBk Lysá hora-Pavlovce-Tajch (k.ú. Okružná) 
navrhovaný RBk Kvašná voda-Gýmešský jarok (k. ú. Kendice, Petrovany) 
navrhovaný RB k Gýmešský jarok-Zorba ná-Kokošovská dubina (k. ú. Žehňa) 
V zmysle MÚSES Prešov sa v riešenom území nachádzajú : 
~ Lokálne (miestne) biocentrá 
LBc Delňa (zarastajúci svah v blízkosti kúpalisku Delňa) 
LBc Nižné lúky (po l'avom i pravom brehu Sekčova) 
LBc Kúty (pravobrežné lúky) 
LBc západný breh Sekčova (za supermarketom) a východný breh Sekčova (pri Kronospane) 
LBc mŕtve ramená pod Táboriskom a budúci mestsky park 
LBc mŕtve rameno pod Východnou ulicou 
LBc Surdok 
LBc Polianky (trávne porasty a medze nad Levočskou cestou medzi Vydumancom a Prešovom) 
LBc Sosienky (les nad Levočskou cestou na začiatku Prešova) 
LBc Nad Šidlovcom (časť NRBc Stráže) 
LBc Lachôrka (lesné porasty a zarastajúce plochy popri l'avostrannom prítoku Vydumanca) 
LBc Stavenec 
LBc Breziny 
LBc Kvašná voda-Cemjata 
~ Biokoridory (nadregionálne, regionálne a miestne l lokálne) 
Nadregionálny 
biokoridor NR Bk Torysa 
Regionálny 
biokoridor RBk Sekčov 
Regionálny biokoridor RBk Delňa 
Lokálny biokoridor LBk Šalgovický potok 
Lokálny biokoridor LBk Šebastovka 
Lokálny 
biokoridor LBk Hradného/Sol'ného potoka 
Lokálny 
biokoridor LBk Barackého potoka 
Lokálny 
biokoridor LBk Kružno (Surdok) 
~ Ekologicky významné plochy zelene 
komplex mokrých lúk a zvyškov ramien 
Sekčova Pod Táboriskom 
~!Jrievuuttd Leletr Luku Deltte uu Peltuvidtt~k.ej ulice !JU ú~Lie Ju Tury~y 
plocha zelene medzi ulicami Levočskou a V. Clementisa 
zeleň hlavného cintorína 
Lesík delostrelcov 
zeleň areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Táborisku 
plánovaný centrálny mestský park 
bývalý detsky park a pril'ahlé záhrady 
Strana 36 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
Kalmanova záhrada, Ekocentrum a Kalvária 
park kaštiel'a Nižná Šebastová 
zeleň areálu bývalých kúpel'ov lšl'a 
lesné porasty v katastri mesta 
Hnevlivá dolina -lúky 
Pod Bi košom-staré záhrady a borovicový porast 
Dúbrava 
-lúky 
Slanisko pri Gápli 
Vydumanec-lokalita šafrán u 
Jelšina na Cemjate 
5.5. Pamiatkovo chránené územia 
Nakol'ko navrhované opatrenia v strategickom dokumente budú implementované aj v rámci zastavaného 
územia mesta 
Prešov a pril'ahlých obcí, pri riešení dopravnej infraštruktúry musí byť v plnom rozsahu 
rešpektovaný zákon 
NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) v znení 
neskorších predpisov. Možné 
vplyvy na pamiatkovo chránené územia budú na koncepčnej úrovni 
vyhodnotené v Správe o hodnotení strategického dokumentu, konkrétne budú riešené pri príprave 
projektov 
jednotlivých objektov. 
Pamiatkovo chránené územia : V zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 
(pamiatkový zákon) v znení neskorších predpisov, medzi chránené pamiatkové územia patria pamiatkové 
rezervácie, pamiatkové zóny a ochranné pásma. 
Na území mesta Prešov je vyhlásená Mestská pamiatková 
rezervácia 
Prešov, ochranné pásmo Mestskej pamiatkovej rezervácie Prešov, ochranné pásmo národnej 
kultúrnej pamiatky (NKP) Prešov-Solivar-Solivar s areálom a navrhované ochranné pásmo NKP Prešov
Nižná Šebestová-kaštiel' a kláštor. V rámci riešeného územia sú vyhlásené ochranné pásma NKP Haniska
Pomník rol'níckej vzbury a Fintice -kaštiel'. V dotknutom území nie sú evidované žiadne pamiatkovo 
chránené územia. 
Pamiatkovo chránené objekty (národné kultúrne pamiatky) : Národné kultúrne pamiatky predstavujú 
najvyšší 
stupeň ochrany kultúrneho dedičstva. Celkovo je na území mesta Prešov evidovaných 257 NKP, 
v časti Prešov-Solivar ll NKP, v časti Prešov-Nižná Šebastová 5 NKP a v časti Prešov-Cemjata 5 NKP. 
NKP sa nachádzajú v nasledovných obciach riešeného územia : 1 NKP -Fintice, Ruská Nová Ves, Vyšná 
Šeba~tová, Teriakovce a Záborské, 2 NKP -Haniska a Malý Šariš, 3 NKP -Ľubotice, 12 NKP -Vel'ký Šariš 
a v nasledovných obciach dotknutého územia : 1 NKP-Kojatice, Medzany, Podhradík, Rokycany, Záhradné 
a Žehňa, 2 NKP -Kapušany, Petrovany, Svinia a Tulčík, 3 NKP -Radatice a Župčany, 4 NKP -Zlatá Baňa 
a Tulčík. 
Archeologické náleziská, medzi ktoré patria sídliská, pohrebiská, mohylníky, hradiská, zaniknuté sakrálne 
stavby a panské sídla, predstavujú dôležitú skupinu pamiatok vo vol'nej krajine. Najväčšiu koncentráciu 
archeologických 
nálezísk, najmä v súvislosti so stavebnou činnosťou, špecifikuje zákon NR SR č. 49/2002 Z.z. 
o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkového zákona) v znení neskorších predpisov. V súčasnosti sú 
okrem samotného mesta Prešov v riešenom území evidované archeologické náleziská v katastroch obcí 
Bzenov, Fintice, Haniska, 
Ľubotice, Malý Šariš, Ruská Nová Ves, Vel'ký Šariš, Vyšná Šebastová a Záborské. 
V rámci dotknutého územia sú evidované archeologické náleziská v katastroch obcí Dulová Ves, 
Gregorovce, Kapušany, Kendice, Kojatice, Kokošovce, Medzany, Petrovany, Podhradík, Radatice, Rokycany, 
Terňa, Tulčík, Záhradné, Zlatá Baňa, Žehňa a Župčany. 
Strana 37 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
5.6. Chránené vodohospodárske oblasti, vodné zdroje a ich ochranné pásma 
Predmetné riešené a dotknuté územie je chudobné na kvalitné podzemné vody. Na zásobovanie pitnou 
vodou 
sa vo vel'kej miere využívajú zdroje povrchových vôd. Hlavným opatrením na ochranu povrchových a 
podzemných vôd je dodržiavanie zákona 
NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
Citlivé a zranitel'né oblasti ustanovuje Nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z.z. podl'a § 33 a 34 zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Podl'a tohto nariadenia sú za citlivé 
oblasti vyhlásené vodné útvary povrchových vôd 
na celom území Slovenskej republiky. Zranitel'né oblasti sú 
pol'nohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú 
do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia 
dusičnanov vyššia ako 50 mg/l alebo sa môže v blízkej 
budúcnosti 
prekročiť. Podl'a prílohy č. l Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé 
oblasti a 
zranitel'né oblasti, sú v riešenom území za zranitel'né oblasti ustanovené pol'nohospodárske 
pozemky využívané v katastrálnom území mesta 
Prešov a Vel'ký Šariš a obcí Ľubotice, Fintice, Malý šariš, 
Vyšná Šebastová, 
Ruská Nová Ves, Záborské, Haniska a Teriakovce. V rámci dotknutého územia sú za 
zranitel'né oblasti ustanovené pol'nohospodárske pozemky využívané v katastrálnom území obce Dulová 
Ves, Gregorovce, Kapušany, Kendice, Kojatice, Kokošovce, Medzany, Petrovany, Podhradík, Svinia, Tulčík, 
Záhradné, Žehňa a Župčany. 
Chránené vodohospodárske oblasti : Za chránené vodohospodárske oblasti (CHVO) sa považujú oblasti, 
ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvoria významnú 
oblasť prirodzenej akumulácie vôd. Podmienky 
ochrany vôd v CHVO sú upravené podl'a § 31 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov. 
Do riešeného a ani dotknutého územia nezasahuje žiadna chránená 
vodohospodárska 
oblasť. 
Vodárenské toky a ich povodia sú dané Vyhláškou MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam 
vodohospodársky významných vodných 
tokov a vodárenských vodných tokov. V zmysle Prílohy č. l vyhlášky 
MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov, sa na 
území mesta Prešov nachádza vodohospodársky významný vodný tok-Torysa (4-32-04-001), Sekčov {4-32-
04-079), Šebastovka (4-32-04-116) a Delňa (4-32-04-125). V zmysle Prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 
211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodárenských vodných tokov, sa na území mesta Prešov 
nachádzajú vodárenské vodné toky Torysa (4-32-04-001) a Šebastovka (4-32-04-116). Podl'a zákona NR SR č. 
364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, je pre výkon správy toku stanovené 
ochranné pásmo pozdÍž vodohospodárky významných vodných tokoch 
10 m od brehovej čiary a pozdÍž 
ostatných vodných 
tokov 5 mod brehovej čiary. 
Ochrana prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov sa vykonáva zákonom č. 538/2005 
Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpel'och, kúpel'ných miestach a prírodných 
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Podl'a § 2 ods. 
2 zákona č. 538/2005 Z.z. sa na v riešenom a ani dotknutom území nenachádza prírodná minerálna voda, 
ktorá pre svoje zloženie vhodné 
na liečenie bola uznaná podl'a tohto zákona. Zároveň sa na území obce 
nenachádza ani prírodná minerálna voda, ktorá podl'a 
§ 2 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z.z. je mikrobiologicky 
bezchybná a 
spÍňa kvalrtatívne požradavky podl'a osobrtného predpisu (zákon č. l!:>:l/1~~!:> L..z., o 
potravinách v znení neskorších predpisov) 
na použitie ako potravina a na výrobu balených prírodných 
minerálnych vôd a 
bola uznaná podl'a tohto zákona. 
Ochrana záujmových území navrhovaných vodohospodárskych diel zabezpečuje ochranu najvhodnejších 
lokalít pre výstavbu nádrží a to nielen pre už známe potreby ale aj pre zabezpečenie účelnej rezervy kapacít 
povrchových zdrojov vody pre 
zatial' nešpecifikované potreby. V zmysle ÚPN VÚC Prešovského kraja -
Strana 
38 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
Zmeny a doplnky č. 2004, 2009 a 2017 sa v riešenom a ani v dotknutom území neuvažuje s výstavbou 
takýchto vodohospodárskych 
diel. 
5.7. Chránené ložiskové územia, dobývacie priestory a 
prieskumné územia 
V riešenom a dotknutom území 
sa nenachádzajú niektoré evidované prieskumné územia, chránené 
ložiskové územia a 
aj dobývacie priestory, na ktorých ochranu a využívaniu nerastného bohatstva sa 
vzťahuje ochrana v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v 
znení neskorších predpisov, zákon 
č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej správe v znení 
neskorších predpisov a nariadenie vlády 
SR č. 520/1991 Zb. o podmienkach využívania ložísk nevyhradených 
nerastov. 
Chránené ložiskové územia, dobývacie priestory i evidované prieskumné územia môžu byť ovplyvnené 
priamym stretom s infraštruktúrnymi opatreniami, 
čo je možné eliminovať pri príprave projektov. Ďalej 
budú ovplyvnené ťažbou surovín pre stavbu. 
Tab.: Chránené ložiskové územia v riešenom území a dotknutom (*) území k 01.01.2018 
číslo Ná~ovCHLÚ Nerast 
-'' 
Organizácia 
11/d Fintice Andezit LOMY s.r.o. Prešov 
12/d Fintice l Andezit LOMY s.r.o. Prešov 
126/d' Fintice ll Bentonit ŠGÚDŠ Bratislava 
121/d 
Gregorovce* keramické 
íly Bez právneho zástupcu 
127/d 
Kapušany* Bentonit 
ŠGÚDŠ Bratislava 
37/d 
Okružná-Borovník* andezit EUROVIA SK a.s. Košice 
41/d Prešov l -Solivary kamenná sol' Bez právneho zástupcu 
58/d 
Vyšná Šebastová 
dioritový porfyrit IS-LOM s.r.o. Maglovec 
63/d Záhradné* andezit VSK MINERAL s.r.o. Košice 
62/d 
Zlatá Baňa* Polymetalické ruda ŠGÚDŠ Bratislava 
Zdroj: Obvodný banský úrad v Košiciach 
Tab.: Dobývacie priestory v riešenom území a dotknutom(*) území k 01.01.2018 
Číslo NázovCHLÚ Ne rast ·Organizácia 
' 
12/D Fintice andezit LOMY s.r.o. Prešov 
13/D Fintice l andezit LOMY s.r.o. Prešov 
35/D 
Okružná-Borovník* andezit EUROVIA SK a.s. Košice 
41/D 
Prešov 
l kamenná sol' Bez organizácie 
65/D 
Vyšná Šebastová 
dioritový porfyrit IS-LOM s.r.o. Maglovec 
66/D Záhradné* andezit VSK MINERAL s.r.o. Košice 
Zdroj: Obvodný banský úrad v Košiciach 
Prieskumné územie P12/16 Šalgovník o celkovej ploche 61,84 km
2 
na vykonávanie hydrologického 
prieskumu geotermálnych vôd pre Terra 
Vis a.s., Mostová 2, Bratislava, zahŕňa nasledovné katastrálne 
územia miest a obcí riešeného a dotknutého (*) územia : Dulova Ves* (1,87 
%). Ľubotice (13,57 %). Prešov
k.ú. Prešov, Nižná Šebastová, Solivar a Šalgovník (69,58 %), Ruská Nová Ves (5,14 %), Teriakovce (3,93 %). 
Vel'ký šariš (1,75 %) a Vyšná Šebastová (4,16 %}. 
Prieskumné územie P15/17 Zlatá Baňa o celkovej ploche 11,98 km
2 
na vykonávanie ložiskového 
geologického prieskumu vyhradených nerastov (polymetalické a 
Au, Ag, Sb rudy) pre Rodinia s.r.o., 
Mostová 
2, Bratislava, zahŕňa katastrálne územie dotknutej obce Zlatá Baňa (87,39 %). Zvyšná časť 
prieskumného územia spadá do obce Hermanovce nad Topl'ou (12,61 %) v okrese Vranov nad Topl'ou. 
Strana 39 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
5.8. Návrhy opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov 
V návrhovej časti strategického dokumentu bude potrebné pri priestorovom rozvoji dopravnej 
infraštruktúry v maximálnej miere 
rešpektovať: 
• Národnú sústavu chránených území, ktorú ustanovuje zákon NR SR . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov, 
• Chránené územia európskeho systému NA TURA 2000, 
• Chránené pamiatkové územia a archeologické náleziská, na ochranu ktorých sa vzťahuje zákon NR SR 
č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) v znení neskorších predpisov, 
• Chránené vodohospodárske oblasti, vodné zdroje ich ochranné pásma, 
• Chránené ložiskové územia a podobne. 
Z dôvodu zmiernenia nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu na prírodu a krajinu, je nutné 
pri návrhu optimálneho dopravného vybavenia územia s 
ohl'adom na jeho ďalší územný rozvoj : 
• zachovať územnú celistvosť chránených území prírody, chránených vtáčích území a území 
európskeho významu, vrátane zachovania 
či zlepšenia stavu predmetu ich ochrany, 
• nezhoršovať stav biodiverzity, 
• zamedziť degradácii ekosystémov vrátane ekosystémov viazaných na vodu, 
• zlepšiť priestupnosť krajiny a nadväznosť ekosystémov, 
• rešpektovať jestvujúce i navrhované prvky územného systému ekologickej stability, 
• zachovať vysoký podiel vnútro mestskej zelene a zvyšovať jej kvalitu. 
Vplyvy navrhovaných infraštruktúrnych opatrení 
na vyššie uvedené chránené územia, prírodu a krajinu 
budú vyhodnotené v Správe o hodnotení strategického dokumentu 
na koncepčnej úrovni. Konkrétne vplyvy 
a opatrenia 
na ich elimináciu musia byť riešené na projektovej úrovni. 
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu 
Celková orientácia Stratégie udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov, jej ciele a navrhované opatrenia 
budú nastavené tak, aby 
boli prípadné riziká čo najviac eliminované a preto sa nepredpokladajú 
významnejšie riziká spojené s 
uplatňovaním strategického dokumentu vo vzťahu k životnému prostrediu 
a verejnému zdraviu. 
NapÍňanie strategických ciel'ov, týkajúcich sa rozvojových aktivít v podobe 
konkrétnych 
investičných zámerov, bude podrobené posúdeniu vplyvov na životné prostredie (ElA) v zmysle 
platnej legislatívy pred ich povolením 
na základe vlastných projektov, čo prispeje k eliminácií prípadných 
rizík. 
Správa o hodnotení strategického dokumentu, ktorá bude vypracovaná 
podl'a Prílohy č. 4 zákona NR SR č. 
24/2006 Z.z. posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, podrobne vyhodnotí 
SURD mesta Prešov z hl'adiska jej vplyvov na životné prostredie 
a verejné zdravie a prípadne bude 
obsahovať detailný popis možných rizík a ich hodnotenie. 
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice 
Vzhl'adom na charakter predmetného strategického dokumentu sa vplyvy na životné prostredie 
presahujúce štátne hranice nepredpokladajú. 
Strana 
40 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
IV. DOTKNUTÉ SUBJEKTY 
l. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení 
Dotknutou verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov je verejnosť, ktorá má záujem 
alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením (§ 6a zákona NR SR č. 
24/2006 Z.z.). Medzi dotknutú verejnosť pri posudzovaní strategických dokumentov patrí: 
• fyzická osoba staršia ako 18 rokov, 
• právnická osoba, 
• občianska iniciatíva podl'a odseku 3. 
2. Zoznam dotknutých subjektov 
• Dotknuté samosprávne kraje : 
Prešovský samosprávny kraj (PSK}, Námestie mieru č. 2, 080 Ol Prešov 
• Dotknuté orgány verejnej správy : 
Mesto Prešov, Hlavná č. 73, 080 01 Prešov 
Mesto Vel'ký Šariš, Námestie sv. Jakuba č. 1, 082 21 Vel'ký Šariš 
Obec Bzenov, Bzenov č. 38, 082 42 Bzenov 
Obec Fintice, Grófske nádvorie č. 210/1, 082 16 Fintice 
Obec Haniska, Bajzova č. 14, 080 Ol Haniska-Prešov 
Obec 
Ľubotice, Čsl. Letcov č. 2, 080 06 Ľubotice 
Obec Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, 080 Ol Prešov 
Obec 
Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves č. 168, 080 OS Prešov S 
Obec Teriakovce, Teriakovce č. 54, 080 OS Prešov-Solivar 
Obec 
Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová č. 157, 080 06 Prešov 
Obec 
Záborské, Záborské č. 39, 082 53 Petrovany 
Susediace obce, resp. obce v dotknutom území: 
Obec Dulová Ves, Dulová Ves č. 18, 082 52 Kokošovce 
Obec Gregorovce, Gregorovce č. 88, 082 66 Uzovce 
Obec Janov, Janov č. 1, 082 42 Bzenov 
Obec Kapušany, Hlavná č. 104/6, 082 12 Kapušany 
Obec Kendice, Kendice č. 274, 082 Ol Kendice 
Obec Kojatice, Kojatice č. 200, 082 32 Svinia 
Obec Kokošovce, Kokošovce č. 76, 082 52 Kokošovce 
Obec Medzany, Medzany č. 152, 082 21 Vel'ký Šariš 
Obec Okružná, Okružná č. 15, 082 12 Kapušany 
Obec Petrovany, Petrovany č. 317, 082 53 Petrovany 
ObecPodhradík, Podhradík 
č. 82, 080 06 Prešov 
Obec 
Radatice, Radatice č. 105, 082 42 Radatice 
Obec Rokycany, Rokycany č. 45, 082 41 Bajerov 
Obec Svinia, Hlavná č. 87/10, 082 32 Svinia 
Obec šarišské Micharany, Kpt. Nálepku č. 18, 082 22 Šarišské Micha rany 
Obec Terňa, Hlavná č. 119/58, 082 67 Terňa 
Obec Tulčík, Tul
ík č. 178, 082 13 Tulčík 
Strana 41 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
Obec Záhradné, Tulčícka č. 271/2, 082 16 Záhradné 
Obec Zlatá 
Baňa, Zlatá Baňa č. 71, 082 52 Kokošovce 
Obec Žehňa, Žehňa č. 151, 082 06 Žehňa 
Obec Župčany, Župčany č. 59, 080 Ol Prešov 
• Dotknuté orgány štátnej správy : 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
Okresný 
úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva Prešov, Hollého 5, 080 Ol Prešov 
Okresné riaditel'stvo 
Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
Železnice 
SR, Klemensova č. 8, 813, 61 Bratislava 
3. Dotknuté susedné štáty 
Vplyv na susedné štáty sa nepredpokladá. 
V. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 
Oznámenie je k dispozícii aj v elektronickej podobe (na CD-nosiči) pre zverejnenie na webovom sídle 
Ministerstva životného prostredia SR a webovej stránke mesta Prešov. 
l. Mapová a iná grafická dokumentácia 
• Vymedzenie riešeného územia 
• Regióny environmentálnej 
kvality 
SR 
• Vymedzenie oblasti riadenej kvality ovzdušia (Zóna Prešovský kraj) 
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu 
• Platná územnoplánovacia dokumentácia na všetkých úrovniach 
Koncepcia územného rozvoja 
Slovenska (KURS) 2001 v znení KURS 2011 
ÚPN VÚC Prešovský kraj v znení zmien a doplnkov, 
ÚPN mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 
ÚPN pril'ahlých miest a obcí 
• Strategické dokumenty na regionálnej úrovni 
PHSR Prešovského samosprávneho kraja 2014-2020 
Program 
rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 
• 
Strategické dokumenty na celoštátnej úrovni 
Strategický 
plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2030 
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR na obdobie 2014-2020 
Národný plán regionálneho rozvoja SR 
Národná stratégia trvalo udržatel'ného rozvoja, 
Akčný plán trvalo udržatel'ného rozvoja v SR na roky 2005-2010 
Program 
rozvoja vidieka SR 2014-2020 
Národný strategický referenčný rámec 2014-2020 
Národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 
Strana 42 
Oznámenie o strategickom dokumente l Stratégia udržatel'ného rozvoja dopravy mesta Prešov 
Štátna politika zdravia Slovenskej republiky 
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvatel'ov Slovenskej republiky IV. (NEHAP IV.) 
Národný program podpory zdravia v 
Slovenskej republike pre roky 2014-2030 
• Národné a regionálne dopravné dokumenty 
Program prípravy a výstavby 
diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011-2014 
Dlhodobý program rozvoja železničných ciest 
Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy 
Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy 
SR do roku 2020 
Rozvoj verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou 
Generel dopravnej infraštruktúry 
Prešovského kraja 
Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj 
Generálny dopravný 
plán SÚ Prešov 
Gene rei cyklistickej dopravy v meste Prešov 
Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Prešov 
Plán dopravnej obslužnosti mestskej hromadnej dopravy mesta Prešov 
Štúdia riešenia preferencie mestskej hromadnej dopravy v meste Prešov 
• Príslušná 
platná legislatíva Slovenskej republiky a EÚ 
Vl. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA 
Prešov, august 2018 
VIl. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 
l. Meno spracovatel'a oznámenia 
Ing. arch. Vlasta 
Čamajová, Záhradná 14, 965 Ol Žiar nad Hronom 
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávatel'a, pečiatka 
Ing. Andrea Turčanová-primátorka mesta, svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov. 
Ing. Andrea 
Turčanová 
prímátorka 
mesta 
Strana 43 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)