Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNE 1327/1o výmere 50m2, orná pôda, zapísaného na LV č. 2156, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod parkoviskom v lokalite Ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove.

19.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)