Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č . KNE 3495/5 o výmere 27,9 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov.

27.03.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)