Oznámenie mesta Prešov: „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“.

Oznámenie mesta Prešov

20.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor dopravy
 
a
 
životného prostredia 
Jarková 24 
080 01 Prešov 
 
 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
 ODaŽP- 144194/2018            MVDr. Tibor Bindas                     20.8.2018                
          051/3100210                   
        
tibor.bindas@presov.sk 
 
  
  
Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy a životného prostredia oznamuje verejnosti, že 
v
 
]P\VOH]iNRQDþ=]R
 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je zverejnený dokument: 
"Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 
-
 2020" - zaslanie 
]iYHUHþQpKRVWDQRYLVND
 
 
Uvedený dokument 
je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR: 
 http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-
hospodarstva
-
presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020 
 
 
   
9HUHMQRVĢP{åH QDKOLDGQXĢGRGRNXPHQWXQD0HVWVNRP~UDGH3UHãRY2GERUXGRSUDY\
a åLYRWQpKRSURVWUHGLD-DUNRYiXOLFDþ3UHãRYY
 
SUDFRYQêFKGĖRFKRGKRGGR
hod. 
 
   
9HUHMQRVĢ P{åH GRUXþLĢ StVRPQp VWDQRYLVNR N tomuto dokumentu do 15 dní od 
zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. 
Mieru 3, 081 92 Prešov. Stanovisko zašlite aj v
 
elektronickej podobe na E mail: alena.sekerakova@minv.sk 
 
 
    
                        
S pozdravom 
                                    
     Ing. Stanislav Ondirko 
vedúci odboru 
                                    
      
dopravy a životného prostredia  
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)