Rozhodnutie o využití územia: "Stavebné úpravy plôch, ul. Fučíkova -vnútroblok".

Rozhodnutie o využití územia

20.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        So sídlom Československých letcov 2, 
Obec Ľubotice 
Stavebný úrad 
080 06 Prešov 
Prot. 
č.: SU-S/6378/2017-Sf/92 V Prešove dňa: 10.09.2018 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje vydanie územného konania o využití územia pre inžiniersku stavbu: 
Navrhovate!': 
adresa: "Stavebné úpravy plôch, ul. Fučíkova -vnútro blok" 
Mesto Prešov v zastúpení Odbor strategického rozvoja, Oddelenie 
investičnej činnosti 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
(ďalej len navrhovate!') podal dňa 14.03.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia 
stavby: Stavebné úpravy plôch, ul. Fučíkova -vnútroblok 
v katastrálnom území: 
Prešov 
na pozemku parc. č. KN-C 8084 
V 
súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej 
stavebnej správy, so sídlom Nám. Mieru 3, 
081 92 Prešov určil pod 
č. 2011-49/100-2 zo dňa 
13.01.2011 Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie 
rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Mesto Prešov stavebným úradom a zároveň navrhovate!' om. 
Obec Ľubotice, príslušný stavebný úrad uskutočňovať konanie podľa § 119 ods. 4 stavebného 
zákona, v znení jeho noviel, posúdil predložený návrh podľa§ 37 a ďalších stavebného zákona. Na 
základe tohto posúdenia vydáva pod!' a § 39 a § 39b stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok. 
ROZHODNUTIE O VYUŽÍTÍ ÚZEMIA 
"Stavebné úpravy plôch, ul. Fučíkova -vnútro blok" 
Stavba "Stavebné úpravy plôch, ul. Fučíkova -vnútroblok" sa bude realizovať na pozemku 
KN-C 8084 katastrálne územie 
Prešov. 
Stavba kat. úz. Prešov, ako je zakreslené v situačnom výkrese v mierke l :250, ktorý 
vypracoval ALIVE ENG s.r.o., 
Pustá dolina 14, 08001 Prešov. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov 
: SO Ol -Úprava plochy 
Na pozemku KN-C 8084 na ulici 
Fučíkove sa budú realizovať parkovacie státia v počte l O miest 
a dve spevnené plochy pre osadenie kontajnerov o rozmeroch 
3,0 x 3,6 m 
a 
3,0 x 1,4 m . 
Konštrukcia vozovky bude z 
polovegetačných tvárnic a betónovej dlažby s ciel' om ponechať 
zrážkovu vodu vsakovaním do podložia. 
V zmysle vyhlášky MŽP č. 532/2002 z.z. nie e potrebné riešiť parkovacie miesta pre imobilných 
nakol'ko v dane lokalite 
sú situované na prístupnejších miestach. Rozmery kolmých parkovacích miest 
budú 5,0 x 2,5 m. 
2 
Konštrukcia parkovacích miest: 
-
vegetačné dlaždice s výplňovým kamenivom fr 4/16 
-mechanicky spevnené kamenivo 
-nestmelená vrstva zo štrkodrviny 
-nestmelená vrstva zo štrkodrviny STN EN 1338 
STN 736126 
STN 736126 
80mm 
50 mm 
120mm 
150-200 mm 
Spolu400-450 mm 
Ohraničenie parkoviska z troch strán, to znamená zo strany zostávajúcej zelene bude vyvýšeným 
obrubníkom cestným obrubníkom. 
Zo strany prepojovacej komunikácie sa osadí zapustený záhonový 
obrubník. 
Priečny sklon parkoviska bude jednostranný 2 %. Odvodnenie sa uvažuje vsakovaním do 
terénu. Na navrhovanom parkovisku sa vyznačia parkovacie stojiská prostredníctvom pásikov 
dlažby 
200* l OO* 80 mm červenej farby. Otvory v zatrávňovacej dlažbe sa vyplnia 
drobným kamenivom frakcie 8-16 mm. 
SO 02 -Sadové úpravy 
V rámci predmetnej stavby dôjde k výrubu 4 ks stromu a krov. Tieto dreviny sú kolízii s novo 
navrhovanou úpravou priestoru. 
Po ukončení stavebnej činnosti a príprave územia budú v riešenom 
území zrealizované sadové úpravy s výsadbami drevín. Všetky plochy dotknuté stavebnou 
činnosťou budú pred realizáciou sadových úprav rekultivované, podl'a rozsahu poškodenia bude 
hÍbkovo rozrušená zemina zhutnená pojazdom stavebných strojov. 
SO 03 -Verejné osvetlenie 
Navrhované parkovisko sa osvetlí dvoma LED stožiarmi Srn. Bodom napojenia bude najbližší 
existujúci sadový stožiar so svietidlom LED. Napojenie sa urobí káblom 
AYKY-J 4xl6 vo výkope. 
Svetelný zdroj LED bude zo svorkovnice stožiara napojený káblom 
CYKY-J 3xl,5. Ochrana pred 
bleskom bude riešená uzemnením stožiara. Uzemnenie sa urobí 
vodičom FeZn IO uloženým vo 
výkope min. l 
Ocm pod káblom. 
Pre vvužitie územia a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky : 
l. Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov zmeny a doplnky 2015 sa predmetná stavba 
realizuje na plochách 
funkčne určených ako plocha bytových domov pre ktorú platí regulatív. 
B 
5. 
2. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 
stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., príslušné technické 
normy, ochranné pásma, 
bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných výrobkov na 
spôsob ich použitia. 
3. Stavbu treba ukončiť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
4. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66 ods. 
2 písm. h) stavebného zákona. 
5. Navrhovate!' je povinný na viditel'nom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí byt' uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil v zmysle § 66 
ods. 3 písm. 
j) stavebného zákona. 
6. Zhotovíte!' stavby bude 
určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
navrhovate!' najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotovi tel' a stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
7. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
8. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo navrhovate!' od prvého dňa prípravných prác až do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
3 
9. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podl'a osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
l 
O. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť pod!' a § 43g stavebného zákona. 
ll. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre 
ochranu záujmov 
spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to 
oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona. 
12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
51 0/200 l Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a 
predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a 
osôb na stavenisku. 
13. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle § 12 
vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. Navrhovateľ je povinný počas stavebných prác zabrániť vstupu 
nepovoleným osobám na stavenisko. Toto je potrebné 
počas realizácie stavby oplotiť. 
14. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný písomnou formou zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich 
prípadnému poškodeniu. 
15. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak 
je to nevyhnuté, je 
potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť v súlade s pokymni správcu 
pred poškodením. 
16. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, 
chodníkov a podobne sa zakazuje. 
17. Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných nehnuteľnosti 
a aby nebolo zhoršované životné prostredie. Navrhovateľ realizáciou stavebných prác a ich 
dôsledkami nesmie nadmerne 
obťažovať okolie, resp. čo najmenej rušiť užívanie susedných 
pozemkov. 
18. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť každý 
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a 
urobiť nevyhnutné opatrenia, 
aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
19. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je navrhovateľ povinný likvidovať 
v 
súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých 
zákonov a 
v súlade 
so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov. Počas stavebných prác 
a po 
skončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých skládok. 
20. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo zodpovedá 
stavebník. 
21. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť pod!' a § 68 stavebného zákona, 
len v odôvodnenom prípade pred prevedením a 
to na žiadosť stavebníka. 
22. Ak sa 
so stavebnými prácami nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia, toto stráca 
platnosť podľa § 40 ods. l stavebného zákona. 
23. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"). 
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods. 4) stavebného zákona upúšťa od vydania 
povolenia terénnych úprav. 
Navrhovaná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. Navrhovateľ je 
povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých 
na stavbe a geometrický plán na 
porealizačné zameranie stavby. 
4 
Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli námietky k predloženému návrhu. Ich 
pripomienky boli zahrnuté do výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Združenie domových samospráv dňa 22.07.2017 doručilo pripomienky k navrhovanej stavbe: 
• Žiadame, aby okolie stavby "Stavebné úpravy plôch, ul. Fučíkova -vnútroblok " bolo 
upravené ako lokálny verejne prístupný 
parčík. 
Námietke sa nevyhovuje. 
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové záhrady 
Námietke sa nevyhovuje. 
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme 
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré 
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázatel'ne zadržania minimálne 
8 
l vody/m
2 
po dobu prvých 15 min. dažd'a a znižia tepelné napätie v danom území 
Námietke sa nevyhovuje. 
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však 
nezohl'adňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, 
v dôsledku 
čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhl'adom na uvedené žiadame v rámci 
stavebného konania 
doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej 
kanalizácie, splaškovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakol'ko tento nebol 
súčasťou odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho 
inžinierskeho hl'adiska vypovedaciu hodnotu o 
účinnosti ORL a kanalizácie. 
Námietke sa nevyhovuje. 
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 
Námietke sa vyhovuje. 
• Pre hospodárnosť výstavby žiadame realizovať Zelené verejné obstarávanie metodológiou 
LCC (náklady životného cyklu) 
Námietke sa vyhovuje. 
• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v územnom rozhodnutí ako požiadavku pod!' a §39a 
ods.2 písm.b Stavebného zákona s tým, že v projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie sa navrhovate!' riadne vysporiada s uplatnenými pripomienkami a v prípade 
technickej vhodnosti ich v maximálnej možnej miere zahrnie 
do projektovej dokumentácie 
stavby, 
čím si zároveň splní povinnosť podl'a §3 ods. S zákona OPK č.543/2002 Z.z. 
Námietke sa nevyhovuje. 
5 
Odôvodnenie 
Navrhovateľ -Mesto Prešov v zastúpení Odbor strategického rozvoja, Oddelenie investičnej 
činnosti, podal dňa 14.03.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia: "Stavebné úpravy 
plôch, ul. 
Fučíkova-vnútroblok", na pozemku KN-C 8084 katastrálne územie Prešov. 
Obec 
Ľubo ti ce -stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 06.04.2017 začatie 
územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a 
dňa 04.05.2017 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Konanie bolo oznámene 
verejnou vyhláškou, z dôvodu 
veľkého počtu účastníkov konania, v meste Prešov a v obci Ľubotice 
od 07.04.2017 do 24.04.2017. 
Stavebný úrad 
po vykonaní ústneho pojednávania konanie prerušil a vyzval navrhovateľa na 
doplnenie návrhu o nevyhnutne podklady v zmysle§ 
35 ods. 3 stavebného zákona. 
Svoje stanoviská oznámili orgány štátnej správy a iný účastníci konania. 
MsÚ 
Prešov, Odbor hlavného 
architekta mesta, MsÚ 
Prešov, Odbor D 
a 
ŽP , oddelenie dopravy 
a životného prostredia, MsÚ 
Prešov, Organizačný odbor-odd. KS, O.S.V.O. Comp, a.s., KR PZ 
KD! Prešov, Železnice Slovenskej Republiky, Orange Slovensko, a.s., Spravbytkomfort a.s., VVS, 
a.s., SPP, a.s., Slovak Telekom, a.s., UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Slovanet, a.s., Slovanet, a.s., 
Condomet a. s. 
Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté do podmienkovej časti 
rozhodnutia. 
Združenie domových samospráv , Rovniakova 14, 
P.O. BOX 218, 85000 Bratislava dňa 
16.04.2017 doručilo pripomienky k navrhovanej stavbe: 
• Žiadame, aby okolie stavby "Stavebné úpravy plôch, ul. Fučíkova -vnútroblok " bolo 
upravené ako lokálny verejne prístupný 
parčík. 
Námietke sa nevyhovela. Uvedená námietka je mimo rozsahu prejednávaného návrhu a 
projektovej dokumentácie. 
V uvedenom priestore sa nerieši verejne prístupný parčik, ale 
vybudovanie parkovacích stojísk. 
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové záhrady. 
Námietke sa nevyhovela. Odvádzanie zrážkových vôd je riešenie iným spôsobom. Mesto 
Prešov -Odbor hlavného architekta mesta, Mesto Prešov -odbor dopravy životného 
prostredia, Okresný úrad -odbor starostlivosti o životné prostredie, Východoslovenská 
vodárenská 
spoločnosť súhlasili s odvádzaním vôd spôsobom uvedeným v projektovej 
dokumentácii. 
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme 
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré 
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 
8 l vody/m
2 
po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území 
Námietke sa nevyhovela. Stavba sa bude 
realizovať so štandardných materialov tak ako je to 
uvedené v projektovej dokumentácii. 
Za navrhované riešenie zodpovídá projektant stavby . 
Projketová dokumentácia bola predložená na vyjadrenie všetkým dotknutým orgánom. 
6 
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však 
nezohl'adňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, 
v dôsledku 
čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhl'adom na uvedené žiadame v rámci 
stavebného konania 
doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej 
kanalizácie, splaškovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakol'ko tento nebol 
súčasťou odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho 
inžinierskeho hl'adiska vypovedaciu hodnotu o 
účinnosti ORL a kanalizácie. 
Námietke sa nevyhovela. Navrhované riešenie obsiahnuté v projektovej dokumentácii stavby 
bolo odsúhlasené všetkými príslušnými orgánmi. Stavebný úrad považuje navrhované riešenie 
za standardné. 
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber. 
Námietke sa vyhovelo. Navrhované riešenie obsiahnuté v projektovej dokumentácii stavby 
počíta s vybudovaním kontejnerových stojísk, v ktorých sa osadia smetné koše na separovaný 
zber. 
• Pre hospodárnosť výstavby žiadame realizovať Zelené verejné obstarávanie metodológiou 
LCC (náklady životného cyklu) 
Námietke sa nevyhovela. Stavebný úrad nie 
je oprávnený v územnom resp. Stavebnom 
rozhodnutí 
nariaďovať stavebníkovi postupy verejného obstarávania. 
• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v územnom rozhodnutí ako požiadavku pod!' a §39a 
ods.2 písm.b Stavebného zákona s tým, že v projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie sa navrhovate!' riadne vysporiada s uplatnenými pripomienkami a v prípade 
technickej vhodnosti ich v maximálnej možnej miere zahrnie 
do projektovej dokumentácie 
stavby, 
čím si zároveň splní povinnosť pod!' a §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. 
Námietke sa vyhovelo. Stavebný úrad sa vznesenými pripomienkami riadne zaoberal a 
rozhodol o nich. 
Výstavba nových parkovacích stojísk 
je pod!' a Prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP 
zaradená do Kategórie 9. Infraštruktúra, položka č . 16. Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej 
dopravy -od 
100 do 500 stojísk (zisťovacie konanie) Na základe predloženej žiadosti a vyššie 
uvedeného, realizácia plánovanej 
činnosti "Stavebné úpravy plôch, Fučíkova -vnútroblok".nie je 
predmetom zisťovacieh o konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti podl'a § 18 ods. 2 
zákona o posudzovaní vplyvov na 
ŽP, ani predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej 
činnosti podl'a § 18 ods. l písm a) zákona o posudzovani vplyvov na ŽP, pretože pôvodná 
navrhovaná 
činnosť ani jej zmena nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8 
zákona o posudzovaní vplyvov na 
ŽP. 
Navrhovate!' predložil právoplatné rozhodnutie o povolení výrubu drevín vydané obcou Lemešany 
dňa 19.05.2017 pod č. OD a ŽP/1381/2017, právoplatné dňa 20.06.2017. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a 
z výsledkov konania zistil, 
že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom Mesta Prešov, 
zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hl'adiskám neodporuje, 
neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
7 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť. 
Mesto Prešov, Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti je podľa sadzobníka 
správnych poplatkov 
časti l. položky 2 zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch oslobodené 
od poplatku. 
Stavebný 
úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. Preto, na 
základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 
ods. 2 stavebného zákona po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Obce Ľubotice a Mesta Prešov 
a zverejnená na internete 
-elektronickej tabuli Mesta Prešov (w\\W.prcso\.sk) a Obce Ľubotice 
(\\W\\ .luboticc.c:u). Toto oznárneníe verejnou vyhláškou musí byť z dôvodu veľkého počtu 
účastníkov konania . 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o povolení stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne 
na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 
budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia o povolení stavby. 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti 
tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie na Obec Ľubotice -stavebný úrad, Československých 
letcov 2, 080 06 Ľubotice v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa 
podáva na 
Obecný úrad Ľubotice, Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice. Rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
l . 
l -'\_./;J·~...---
MVDr. Štefan Krajči 
starosta obce 
8 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o využití územia, bola vyvesená 
na úradnej tabuli mesto Prešov 
dňa .................................................... . 
.......... : ............... ·.··············.:r·,': 
.................. . 
Pečiatka a podpis_~ 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o využití územia, bola vyvesená 
na úradnej tabuli mesto Prešov 
dňa .................................................... . 
\ 
' 
' 
............................................... ,. ............. . 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)