Začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Záhradkárska osada - Prešov, Vydumanec".

Začatie územného konania

20.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
stavebný úrad 
Hlavná 
73, Prešov PSČ 080 Ol 
č: SÚ/12659/144238/2018-Ko/356 V Prešove dňa: 20.09.2018 
Vybavuje: Mgr. Ján Kovaľ, 
e-mail: jan.koval@presov.sk 
Iii 051!31 00532 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: 
"Záhradkárska osada -Prešov, Vydumanec" 
Na Mesto Prešov, stavebný úrad, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 
§ 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej v texte stavebný zákon), bol podaný dňa 12.09.2018 navrhovateľom Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever v.z. Ing. Ľubomír 
Župina, Exnárova 30, 080 Ol Prešov návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie 
líniovej inžinierskej stavby: 
"Záhradkárska osada -Prešov, Vydumanec", na pozemkoch 
parc. 
č. KN-C 15865/1, 15945/27, 15945/28, 15945/30, 15945/103, KN-E 3464/2, k.ú. 
Prešov, s veľkým počtom účastníkov konania. 
Líniová inžinierska stavba: 
"Záhradkárska osada -Prešov, Vydumanec" sa člení 
v rozsahu nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov a to: 
SO Ol -Elektrická NN prípojka 
Stavebný úrad podľa §26 ods. 
l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§36 ods.4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania 
všetkým 
účastníkom konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "Záhradkárska osada 
-Prešov, Vydumanec", na pozemku parc. č. KN-C 15865/1, 15945/27, 15945/28, 15945/30, 
15945/103, KN-E 3464/2, k. ú. Prešov, verejnou vyhláškou. 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad 
nariaďuje v súlade s §36 ods.! zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení jeho 
noviel, ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
16.10.2018 o 09:00 hod 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 
l. poschodí, miestnost' č. 217 
Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej 
správy a organizácie spolu pôsobiace v územnom konaní nahliadnut' na Mestskom úrade 
v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 305, na 2. 
poschodí na 
základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100532. 
2 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a 
podl'a §36 ods. 4) stavebného zákona 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Na vedomie: 
l. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
2. Ing. Ľubomír Župina, Exnárova 30, 080 Ol Prešov 
3. Msú Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
CO/ 
5. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova IO, 825 13 Bratislava-Ružinov 
6. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
8. Vladimír Tomáš, Jurkovičova 2, 080 Ol Prešov 
9. Helena Hudáková, Levočská 93, 080 Ol Prešov 
IO. Alphavit s.r.o., IČO 36487694, Železničná 9, 082 21 Vel'ký Šariš 
ll. Richard Piatak, 17. novembra 96, 080 O l Prešov 
12. Ľuboš Barančik, Tomášikova 32, 080 Ol Prešov 
13. Henrieta Tomášová, Jurkovičova 2, 080 O I Prešov 
I4. Slovenský pozemkový fond Bratislava, RO Prešov, IČO 17335345, Keratsinské námestie l, 080 Ol 
Prešov 
15. Emília Vojteková, Exnárova 13,080 Ol Prešov 
Mesto 
Prešov-Stavebný úrad 
3 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"Záhradkárska osada-Prešov, Vydumanec", SO Ol-Elektrická NN 
prípojka bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa ................................................... .. 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"Záhradkárska osada-Prešov, Vydumanec", SO Ol-Elektrická NN 
prípojka bola zvesená z 
úradnej tabule mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)