Rozhodnutie o využití územia: "Úprava plôch vnútro bloku na ul. Janouškova 12 -16, 24- 26 Prešov".

Rozhodnutie o využití územia

20.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Obec Ľubotice 
Stavebný úrad 
,. 
: ~ '' 
So sídlom Československých letcov 2, 080 06 Prešov 
Prot. č.: SÚ-S/8994/2017-Sf/141 V Prešove dňa: 13.08.2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu: 
"Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12 -16,24-26 Prešov" 
Navrhovateľ: Mesto Prešov v zastúpení Odbor strategického rozvoja, Oddelenie 
investične.i činnosti 
adresa: Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 
25.04.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia 
stavby: 
Úprava plôch vnútro bloku na ul. Janouškova 12 -16, 24-26 Prešov 
v katastrálnom území: Prešov 
na pozemkoch parc. č. KN-C 3126/1 
V súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej 
stavebnej správy, so sídlom Nám. Mieru 3, 
081 92 Prešov určil pod č. 2011-49/100-2 zo dňa 
13 .O 1.20 ll Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie 
rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Mesto Prešov stavebným úradom a zároveň navrhovateľom. 
Obec Ľubotice, príslušný stavebný úrad uskutočňovať konanie podľa § 119 ods. 4 stavebného 
zákona, v znení jeho noviel, posúdil predložený návrh 
podľa§ 37 a ďalších stavebného zákona. Na 
základe tohto posúdenia vydáva 
podľa§ 39 a§ 39b stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok. 
ROZHODNUTIE O VYUŽÍTÍ ÚZEMIA 
"Úprava plôch vnútro bloku na ul. Janouškova 12 -16, 24-26 Prešov" 
Stavba "Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12 -16, 24 -26 Prešov" sa bude 
realizovať na pozemkoch: KN-C 312611 katastrálne územie Prešov. 
Stavba 
kat. úz. Prešov, ako je zakreslené v situačnom výkrese v mierke l :250, ktorý 
vypracoval 
Stavoprojekt s.r.o, Jarková 31, 08001 Prešov. Sadové úpravy sa budú realizovať 
podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Katarínou Mohlerovou. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: 
SO Ol-Úprava plochy 
Predmetom je vybudovanie kolmého parkoviska a zároveň vybudovanie krátkeho prepojenia 
dvoch vnútroblokových komunikácií. Začiatok prepojenia je od jestvujúcej vnútro blokovej 
komunikácie šírky 4,5 m pri bytovom dome 24-26. Koniec 
je napojený na vnútroblokovú 
komunikáciu pred radovými garážami. Šírka prepojenia bude 4,5 
m. Plocha pred radovými 
garážami bude 
slúžiť ako komunikačná plocha pred nimi a zároveň ako vnútrobloková 
2 
komunikácia, na ktorú bude napojené kolmé parkovisko na opačnej strane ako sú radové garáže. 
Šírka vnútroblokovej komunikácie pred radovými garážami bude 
6,0 resp. 7,0 m. Smerom ku 
druhému vjazdu sa vnútrobloková komunikácia v 
súčasnej dobe zužuje na šírku 3,3 m. Táto 
šírka sa upraví na šírku 5,5 m s tým, že jeden deliaci múrik sa úplne vybúra vrátane 
základu. 
Upraví sa šírka vjazdu medzi priebežným chodníkom a samotnou ul. 
Janouškovou zo šírky 3,3 m na šírku 5,5 
m. Na styku s ul. Janouškovou budú 
oblúky za 
účelom plynulého vjazdu a výjazdu. 
Celkovo sa bude 
realizovať 24 kolmých parkovacích miest. Z toho počtu budú tri kolmé 
parkovacie miesta situované na štítovej strane radových garáží 
neďaleko druhého 
vjazdu do vnútrobloku. 
V zmysle vyhlášky 532/2002 z.z. bude z navrhovaného počtu jedno parkovacie 
miesto 
určené pre telesne postihnutých. Rozmery kolmých parkovacích miest budú 
4,5*2,5 m. Rozmery parkovacieho miesta pre telesne postihnutých budú 4,5*3,5 m 
.. 
Konštrukčné vrstvy navrhovaných kolmých parkovísk: 
zatrávňovacia dlažba 60*40* lO ............. lOOmm 
štrkopiesok ............................................. .200 mm 
spolu ....................................................... 300 mm 
Ohraničenie parkovísk z troch strán, bude vyvýšeným obrubníkom cestným obrubníkom. Zo strany 
vnútroblokovej komunikácie sa osadí zapustený záhonový obrubník. 
Sklon parkoviska bude 
jednostranný 2 
%. Odvodnenie sa bude vsakovaním do terénu. 6 kolmých parkovacích miest bude 
situovaných 
na pôvodnej asfaltovej ploche. Vyznačia sa vodorovným dopravným značením. Z tejto 
plochy sa rovnako ako z vnútroblokovej komunikácie pred garážami vybúra pôvodný asfaltový kryt 
hr. 
50 mm a vybúra sa kvôli značnej nerovnosti j časť podkladovej vrstvy v hrúbke l OO mm. 
Budú realizovať nasledovné vrstvy: 
asfaltový betón AC11-II ................................................................. 
50 mm 
asfaltový postrek spojovací 0,5 kg/m2 
štrkodrva ........................................................................
................ 1 
OO mm 
Zostatkové asfaltové plochy sa vybúrajú a nahradia sa zeleňou. Prepojovacia komunikácia bude 
šírky 4,5 m. 
konštrukčné vrstvy 
asfaltový betón AC11-II.. ................................................................ 
50 mm 
asfaltový betón AC16-III ................................................................ 50 mm 
asfaltový postrek spojovací 0,5 kg/m2 
štrkodrva ........................................................................
................ 
200 mm 
štrkodrva fr. 0-32 ................................................................... 150-200 mm 
spolu: 450-500 mm 
Odvodnenie komunikácie bude jednostranným priečnym sklonom 2 % do terénu. Na 
navrhovaných plochách sa vyznačia parkovacie stojiská prostredníctvom dlažby 200*100*80 mm 
červenej farby. Otvory v zatrávňovacej dlažbe sa vyplnia drobným kamenivom frakcie 8-16 mm. 
Zvislé a vodorovné dopravné značenie je zamerané na vyznačenie spomínaných 
kolmých parkovacích miest a na 
vyznačenie parkovacieho miesta pre TP. 
Dotknutý sušiak na prádlo sa vybúra. Dotknuté pieskovisko, vahadlová 
hojdačka 
a preliezka sa preložia na iné miesto. Pod navrhovanými spevnenými plochami sa nachádzajú káble 
3 
NN a VO. Tie sa uložia pod nimi do chráničky podľa príloh tejto technickej správy. Zároveň v 
prípade ich plytkého uloženia sa urobí ich výšková úprava-zapustenie nižšie. 
SO 04 -Sadové úpravy 
V rámci predmetnej stavby dôjde k výrubu drevín, ktoré sú kompozične nevhodné. Dôjde k výrubu 
3 kusov drevín a 4 m
2 
krov na parcele KN -C 3126/1. Tieto dreviny sú kolízii s novo navrhovanou 
úpravou priestoru. 
Po ukončení stavebnej činnosti a príprave územia budú v riešenom území 
zrealizované sadové úpravy s výsadbami drevín. Všetky plochy dotknuté stavebnou 
činnosťou budú 
pred realizáciou sadových úprav rekultivované, podl'a rozsahu poškodenia bude hÍbkovo rozrušená 
zemina zhutnená. Výsadba l 
O ks drevín bude realizovaná do vopred pripravený jám. Rozmery jám 
pre vysokokmené -
0,4 -1,0 m 
. Na výsadbu bude použitý predpestovaný-min. 2 x presadený a 
vzrastlý rastlinný materiál, pri stromoch listnatých s obvodom 
kmeňa 12114 cm so založenou 
korunkou vo výške 2,2-2,5m, kotvený ku trom 
tyčiam s trojhranom, kmeň obalený jutovinou. 
Plochy sa namulčujú borovicovou kôrou, aby sa zminimalizovala následná údržba o ploche 
výsadbovej misy v hrúbke 
0,10 m polomerom 0,3 m. Všetky výsadby vysokokmeňov musia byt' 
pred realizáciou konfrontované s 
IS, tak aby boli dodržané predpísané 
vzdialenosti od 
IS. 
Pre využitie územia a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky : 
l. Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov zmeny a doplnky 2015 sa predmetná stavba 
realizuje na plochách 
funkčne určených ako plocha bytových domov pre ktorú platí regulatív 
RL.B6. 
2. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 
stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., príslušné technické 
normy, ochranné pásma, 
bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných výrobkov na 
spôsob ich použitia. 
3. Stavbu treba ukončiť najneskôr do 12 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
4. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66 ods. 
2 písm. h) stavebného zákona. 
5. Navrhovateľ je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí byt' uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil v zmysle § 66 
ods. 3 písm. j) stavebného zákona. 
6. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
navrhovate!' najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
7. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
8. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo navrhovateľ od prvého dňa prípravných prác až do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
9. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
10. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú 
kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa§ 43g stavebného zákona. 
ll. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre 
ochranu záujmov 
spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to 
oprávnené v zmysle§ 45 stavebného zákona. 
12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
510/200 l Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a 
predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a 
osôb na stavenisku. 
4 
13. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle § 12 
vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. Navrhovateľ je povinný počas stavebných prác zabrániť vstupu 
nepovoleným osobám na stavenisko. Toto 
je potrebné počas realizácie stavby oplotiť. 
14. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný písomnou formou zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich 
prípadnému poškodeniu. 
15. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. 
Ak je to nevyhnuté, je 
potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť v súlade s pokynmi správcu 
pred poškodením. 
16. Skladovanie stavebného materiálu 
počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, 
chodníkov a podobne sa zakazuje. 
17. Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných nehnuteľnosti 
a aby nebolo zhoršované životné prostredie. Navrhovateľ realizáciou stavebných prác a ich 
dôsledkami nesmie nadmerne 
obťažovať okolie, resp. čo najmenej rušiť užívanie susedných 
pozemkov. 
18. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť každý 
archeologický nález Krajskému parniatkovému úradu 
Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, 
aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
19. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je navrhovateľ povinný likvidovať 
v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých 
zákonov a 
v súlade so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov. 
Počas stavebných prác 
a po 
skončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých skládok. 
20. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo zodpovedá 
stavebník. 
21. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad 
povoliť podľa§ 68 stavebného zákona, 
len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
22. 
Ak sa so stavebnými prácami nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia, toto stráca 
platnosť podľa§ 40 ods. l stavebného zákona. 
23. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 
zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"). 
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods. 4) stavebného zákona upúšt'a od vydania 
povolenia terénnych úprav. 
Navrhovaná stavba sa môže 
užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. Navrhovateľ je 
povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých 
na stavbe a geometrický plán na 
porealizačné zameranie stavby. 
Osobitné podmienky: 
l. Mesto Prešov -odbor dopravy a životného prostredia v zavaznom vyjadrení zo dňa 
27.02.2017 pod č. ODŽP -2386/2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za 
podmienky: 
• Rozšírenia prístupu k vnutroblokovej komunikácii cez chodník na ulici Janouškovej 
na šírku min. 5,5 m 
2. Mesto Prešov-organizačný odbor, oddelenie komunálnych služieb v záväznom vyjadrení zo 
dňa 27.03.2017 pod č. Oo/597/8488/2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za 
podmienky: 
5 
• Stavebník je povinný požiadať o vydanie súhlasu na výrub všetkých stromov a krov 
vo verejnej zeleni v prípade, že tieto nebudú presadené. 
3. Mesto Prešov-odbor hlavného architekta mesta v záväznom vyjadrení zo dňa 10.03.2017 
pod č. OHAM/2017/2783 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienky: 
• umiestnenie stromov pri novonavrhovaných parkoviskách v objektoch SO 02 
jednotlivých stavieb, okrem stavby 4. vnútroblok na ul. Čapajevova 18-20, bude 
prepracované v zmysle 
§ 8 vyhlášky Č. 532/2002 Z.z. a VZN mesta Prešov Č. 
12/2016 regulatív RL 1.3 Statická doprava, t.j navrhovaná yýsadba stromov (v 
pomere l strom na 2 parkovacie miesta), bude zrealizovaná tesne pri parkovisku tak, 
aby vysadené stromy tienili parkovisko 
• v stavbe 2. vnútroblok na ul. Janouškova 12-16, 24-26 nerealizovať parkovacie 
.miesto 
č. 21, pretože nie je dodržaná vzdialenosť parkoviska 3m od priečelia budovy 
s oknami z obytných miestností v zmysle 
§ 6 ods. 6 vyhl. MŽP 532/2002 Z.z. 
4. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove v záväznom vyjadrení č. KRPZ-PO-KDI-
15-076/2017 
zo dňa 10.03.2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok. 
5. SPP-Distribúcia, a.s. v záväznom vyjadrení č. TD/NS/0253/2017/Uh zo dňa 01.03.2017 
určila: 
• Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú 
je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo 
elektronicky , prostredníctvom online formuláru zverejneného na webe 
(www.spp
distribucia.sk 
• V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne l hodinu. 
• Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. 055/242 55 09) 
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 
• Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 
realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä 
výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných 
skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
• Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 
kontroly realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
• Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s 
STN73 3050 
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez 
použitia strojových mechanizmov. 
• Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 
povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly 
stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný 
do stavebného denníka. 
• Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie 
SPP-D. 
• Odkryté 
plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 
6 
• Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej 
úrovne terénu. 
• Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byt' 
ihneď ohlásené SPP-Dna tel. č. 0850 111 727. 
• Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 
150 000,-€. 
• 
Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ako 
aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn 
(TPP) najmä TPP 702 Ol, TPP 702 02. 
• 
Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
• Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle 
STN 
73 6005 a TPP 906 O l. 
• Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 
Zákona 
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 
apod. 
6. Slovak Telekom, a.s. v záväzné vyjadrení č. 6611703589, zo dňa 08.02.2017 určil: 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom(§ 68 zákona č. 351/2011 
Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. 
o ochrane proti rušeniu. 
• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer 
je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma 
týchto sietí, 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti: Danka Chovanová, 
danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551 
• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 35112011 
Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných 
vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 
zrealizovať prekládku SEK. 
• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení 
a zariadení. 
• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma. 
• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok 
ochrany zariadení 
je porušením 
povinnosti 
podľa§ 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
7 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác 
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 
Valom záujmovom území sa môžu 
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 
Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
• Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky 
do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekom,sk, +421 517712188, 
0902614733. V objednávke v 
dvoch vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania.· 
• Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených 
bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
• Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, 
prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
• Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť 
na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
• Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 
7. VVS, a.s. v záväzné vyjadrení č. 15007/2017/0 zo dňa 20.02.2017 súhlasí s vydaním 
stavebného povolenia bez pripomienok. 
• Upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré sú v 
majetku a správe 
majiteľov napájaných nehnuteľností.(viď. priložené situácie). 
8. VSD, a.s. Distribúcia, a.s. v záväznom vyjadrení č. 62760/2017 zo dňa 14.02.2017 uviedla, 
že v predmetnej lokalit esa nenáchádzajú siete v správe 
VSD .. 
Vlastníci garáži zastúpený Jaroslavom Remetom: Janouškova 12, 08001 Prešov vzniesli 
v písomnej forme 
dňa 24.07.2017 tieto námietky: 
Naším cieľom je úspešne pripomienkovať projekt a tak aj výstavbu parkovacích miest, ktoré majú 
priamy vplyv 
na nerušené užívanie cca 40. rokov tak užívaných garáží. 
Zároveň chceme predísť vzájomným sporom a obmedzeniam vo výjazde z garáži, ktoré sa za 
obdobie od kedy vznikla svetelná križovatka Janouškova -Levočská a tak sa osadením zákazu 
zastavenia 
na oboch stranách ulice Janouškovej obmedzilo parkovanie aj zásobovanie pre 
bývajúcich 
občanov bytových domov. Títo v snahe zaparkovať, každodenne porušujú dopravnú 
značku zákazu vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch s dodatkovou tabuľou s textom OKREM 
DOPRAVNEJ OBSLUHY, 
ako aj ustanovenia vyhlášky v súvislosti s parkovaním a tak blokujú 
výjazdy z garáží. 
Paradoxne vlastníci garáži s terajším najväčším výjazdom 9,7. metrov majú podľa 
projektu postačovať na výjazd 6. metrov, ktoré sa ešte skráti ak na navrhovanom 4,5. metrov 
parkovacom mieste zaparkuje len 
6. metre dlhý 9 miestny mikrobus, čím sa navrhovaná 
vzdialenosť z 6. metrov zníži na 4,5 merta čo pri 5. metrovej dÍžke v garáží zaparkovaného vozidla 
znemožní 
jeh o výjazd. 
Rozhodnutie o námietke. Námietke sa nevyhovuje. 
8 
Taktiež považujeme za potrebné sa vyjadriť k osadeniu kontajnera na komunálny odpad, ktorý má 
slúžiť hlavne obyvateľom bytového domu Janouškova 18-20 ajedného vchodu Mudroňovej. Náš 
návrh 
je zakreslený v prílohe a umiestnenie reflektuje na uvedené skutočnosti, umiestnenie pred 
bytový dom ktorý ho využíva ako 
aj minimálne zachádzanie smetiarskeho vozidla do dvora, aby 
nedochádzalo k opätovnému poškodzovaniu zrekonštruovanej dvorovej 
časti účelovej komunikácie. 
Rozhodnutie o námietke. Námietke sa nevyhovuje. 
Združenie domových samospráv 
dňa 22.07.2017 doručilo pripomienky k navrhovanej stavbe: 
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme 
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré 
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 
8 l vody/m
2 
po dobu prvých 15 min. dažd'a a znižia tepelné napätie v danom území 
Rozhodnutie o námietke. Námietke sa nevyhovuje. 
Odôvodnenie 
Navrhovateľ -Mesto Prešov v zastúpení Odbor strategického rozvoja, Oddelenie investičnej 
činnosti, podal dňa 25.04.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia: "Úprava plôch 
vnútrobloku na 
ul. Janouškova 12 -16, 24 -26 Prešov" sa bude realizovať na pozemku KN-C 
3126/1 katastrálne územie 
Prešov. 
Obec Ľubotice-stavebný úrad oznámil podľa§ 36 stavebného zákona dňa 30.08.2017 začatie 
územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a 
dňa 03.10.2017 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Konanie bolo oznámene 
verejnou vyhláškou, z dôvodu 
veľkého počtu účastníkov konania, v meste Prešov a v obci Ľubotice 
od 06.09.2017 do 21.09.2017. 
Stavebný úrad dňa 03.10.2017 do zápisnice prerušil konanie a vyzval navrhovateľa na úpravu 
projektovej dokumentácie v zmysle doložených stanovísk dotknutých orgánov a vyjadrenie sa 
k vzneseným námietkám. 
Navrhovateľ 7/2018 doložil upravenú projektovú dokumentáciu so stanoviskom projektanta stavby 
k vzneseným pripomienkam. 
Stavebný úrad na základe doložených podkladov pristúpil k vydaniu 
rozhodnutia. 
Svoje stanoviská oznámili orgány štátnej správy a iný účastníci konania. 
MsÚ 
Prešov, Odbor hlavného architekta mesta, MsÚ Prešov, Odbor D 
a 
ŽP , oddelenie dopravy 
a životného prostredia, 
Msú Prešov, Organizačný odbor-odd. KS, O.S.V.O. Comp, a.s., KR PZ 
KDI Prešov, Orange Slovensko, a.s., Spravbytkomfort a.s., VVS, a.s., SPP, a.s., Slovak Telekom, 
a.s., 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Slovanet, a.s., Slovanet, a.s., Condomet a.s. 
Námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené. 
Pripomienky boli skoordinované 
a zahrnuté 
do podmienkovej časti rozhodnutia. Vlastníci garáži zastúpený Jaroslavom Remetom: 
Janouškova 12,08001 Prešov vzniesli v písomnej forme dňa 24.07.2017 tieto námietky: 
Naším ciel'om je úspešne pripomienkovať projekt a tak aj výstavbu parkovacích miest, ktoré majú 
priamy vplyv na nerušené užívanie cca 
40. rokov tak užívaných garáží. 
Zároveň chceme predísť vzájomným sporom a obmedzeniam vo výjazde z garáži, ktoré sa za 
9 
obdobie od kedy vznikla svetelná križovatka Janouškova -Levočská a tak sa osadením zákazu 
zastavenia na oboch stranách ulice Janouškovej obmedzilo parkovanie aj zásobovanie pre 
bývajúcich 
občanov bytových domov. Títo v snahe zaparkovať, každodenne porušujú dopravnÚ 
značku zákazu vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch s dodatkovou tabuľou s textom OKREM 
DOPRAVNEJ 
OBSLUHY, ako aj ustanovenia vyhlášky v súvislosti s parkovaním a tak blokujú 
výjazdy z garáží. Paradoxne vlastníci garáži s terajším 
najväčším výjazdom 9, 7. metrov majú podľa 
projektu postačovať na výjazd 6. metrov, ktoré sa ešte skráti ak na navrhovanom 4,5. metrov 
parkovacom mieste zaparkuje len 
6. metre dlhý 9 miestny mikrobus, čím sa navrhovaná vzdialenosť 
z 6. metrov zníži na 4,5 metra čo pri 5. metrovej dÍžke v garáží zaparkovaného vozidla znemožní 
jeho výjazd. 
Námietke sa nevyhovela. Stavebný úrad prerokoval uvedené námietky s projektantom stavby a 
dotknutými organmi. 
Navrhovateľ a projektant stavby trvali na na pôvodnom riešení. 
Navrhované projektové riešenie 
je v súlade s pravnymi predpismi a v súlade s vyjadreniami 
dotknutých orgánov. 
• Rozmery parkovacích miest boli navrhnuté v súlade s STN 73 6056/0 l "Odstavné 
a parkovacie plochy cestných vozidiel". 
• Šírka komunikačnej plochy pred radovými garážami bola navrhnutá v súlade s STN 73 
6057 "Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia." 
• Premiestnenie kontajnera podľa požiadavky sťažovateľov je možné aj bez úpravy PD 
(napr. zápisom do stavebného denníka). 
Taktiež považujeme za potrebné sa 
vyjadriť k osadeniu kontajnera na komunálny odpad, ktorý má 
slúžiť hlavne obyvateľom bytového domu Janouškova 18-20 a jedného vchodu Mudroňove}. Náš 
návrh 
je zakreslený v prílohe a umiestnenie reflektuje na uvedené skutočnosti, umiestnenie pred 
bytový dom ktorý ho využíva ako aj minimálne zachádzanie smetiarskeho vozidla do dvora, aby 
nedochádzalo k opätovnému poškodzovaniu zrekonštruovanej dvorovej 
časti účelovej komunikácie. 
Námietke sa nevyhovela. 
Plocha pre kontajner bola navrhnutá v blízkosti terajšieho 
situovania kontajnera. 
Premiestnenie kontajnera podľa požiadavky sťažovateľov je možné aj 
bez úpravy PD (napr. zápisom do stavebného denníka). 
Združenie domových samospráv , Rovniakova 14, P.O. BOX 218, 85000 Bratislava dňa 
22.07.2017 doručilo pripomienky k navrhovanej stavbe: 
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme zhotoviť z 
dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s 
retenčnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia 
minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m
2 
po 
dobu prvých 15 min. dažď a a znižia tepelné napätie v danom území. 
Námietke sa nevyhovela. Stavba sa bude 
realizovať so štandardných materialov tak ako je to 
uvedené v projektovej dokumentácii. 
Za navrhované riešenie zodpovídá projektant stavby . 
Projketová dokumentácia bola odsúhlasená všetkými dotknutými orgánmi. 
Okresný úrad v 
Prešove -
odbor starostlivosti o životné prostredie v záväznom vyjádrení č. 
OU-PO-OSZP3-2017/02581-02 zo dňa 24.08.2017 uviedol: súčasnej dobe parkovanie aut je 
riešené v garážach v počte 33. a dobuduje sa 24 nových parkovacích statí. 
Výstavba nových parkovacích stojísk 
je podľa Prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP 
zaradená do Kategórie 9. Infraštruktúra~ položka č . .16. Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej 
lO 
dopravy -od 100 do 500 stojísk (zisťovacie konanie) Na základe predloženej žiadosti a vyššie 
uvedeného, realizácia plánovanej 
činnosti "Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12 -16, 24 
-26 
Prešov" nie je predmetom zisťovacieh o konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej 
činnosti podľa § 18 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, ani predmetom posudzovania 
vplyvov navrhovanej 
činnosti podl'a § 18 ods. l písm a) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, 
pretože pôvodná navrhovaná 
činnosť ani jej zmena nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe 
č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a z výsledkov konania zistil, 
že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom Mesta Prešov, 
zodpovedá 
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, 
neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Toto rozhodnutie platí v 
zmysle§ 40 ods. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť. 
Mesto Prešov, Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti je podľa sadzobníka 
správnych poplatkov 
časti L položky 2 zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch oslobodené 
od poplatku. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. Preto, na 
základe 
výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako 
je uvedené vo výroku územného rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa§ 42 
ods. 2 stavebného zákona po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Obce Ľubotice a Mesta Prešov 
a zverejnená na internete 
-elektronickej tabuli Mesta Prešov (\\IWW.presov.sk) a Obce Ľubotice 
(www.lubotice.eu). Toto oznámenie verejnou vyhláškou musí byť z dôvodu veľkého počtu 
účastníkov konania . 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o povolení stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 
budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia o povolení stavby. 
Podľa§ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti 
tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie na Obec Ľubotice -stavebný úrad, Československých 
letcov 2, 080 06 Ľubotice v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa 
podáva 
na Obecný úrad Ľubotice, Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice. Rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
1\ \. 
'-(. il. \ 
MVDr. Štefan Krajči . 
starosta obce 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutie o využití územia, bola 
vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov 
\( .,, :·i~!. ~; <·~, 
dna ····~·······~·!······~·-···!·········!'•.!··············· 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutie o využití územia, bola 
zvesená z 
úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)