Rozhodnutie: vodná stavba Král'ova Hora - Vodojem 2 x 650 m3 - rozšírenie vodovodu a kanalizácie.

Rozhodnutie

21.09.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
Čislo:OU-PO-OSZP3-20 18/0 l 5266-04/UM 
VEREJNÁ 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
V Prešove dňa 11.09.2018 
, v 
VYHLA SKA 
ROZHODNUTIE Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 
správy pod!' a ustanovenia § 
5 zákona 
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.! 
písm. e) zákona 
č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, podl'a § 
61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
SNR 
č. 3 72/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) a ako 
špeciálny stavebný úrad podl'a §-u 
120 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej stavebný zákon), prerokoval žiadosť 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom Komenského 50, Košice o 
vydanie 
vodoprávneho povolenia pre stavbu Král'ova 
Hora -Vodojem 2 x 650 m
3 -
rozšírenie vodovodu a kanalizácie a rozhodol takto: Povol'uje podl'a ustanovenia § 26 ods. l zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v spojení s 
ustanovením 
§ 66 stavebného zákona Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so 
sídlom Komenského 50, Košice zriadiť vodnú stavbu Král'ova Hora-Vodojem 2 x 650m
3 
-rozšírenie vodovodu a kanalizácie podl'a projektu stavby 
vypracovaného spoločnosťou 
Enviroline, s.r.o., Ing. Ladislavom Hnidiakom, autorizovaným stavebným inžinierom, v 
nasledovnom rozsahu: 
SO Ol Rozšírenie vodovodu 
Potrubie rozšírenia vodovodu je navrhované HDPE DN 150 (Dl60/9,5) a DN 100 (Dll0/6,6) s 
celkovou dÍžkou 894 
m. 
Vetva l HDPEDN 150 ... 503,00 m 
Vetva 
1-1 HDPEDN !OO ... 182,00 m 
Vetva 
1-2 HDPEDN 100 ... 83,00 m 
Vetva 
1-3 HDPEDN 100 ... 53,00 m 
Vetva 
1-1 O HDPEDN 100 ... 70,00m 
Vetva l-ll HDPEDN !OO ... 3,00 m 
Napojenie 
na vodovodnú sieť mesta Prešov sa zrealizuje na sídlisku III na ulici Mirka Nešpora. 
Na potrubí je navrhnutých 10 ks hydrantov DN 80 mm na odvzdušňovanie a odkal'ovanie 
potrubia, 
resp. pre účely požiarnej ochrany. 
2 
Potrubia v miestach križovania s plánovaným privádzačom k cestnej stavbe "R4 Prešov -
Severný 
obchvat" riešiť uložením do chráni čiek. 
SO 02 Objekt ČS 
Čerpacia stanica je jednokomorový podzemný monolitický železobetónový objekt 
slúžiaci na osadenie 
čerpacej techniky prečerpávajúcej vodu do vodojemu. Pôdorys 3600 mm x 
2700 mm, svetlá výška 2000 mm. Vstup do objektu jedným vstupným otvorom s 
uzamykateľným plastovým poklopom s odvetraním. 
V mieste otvoru osadené vidlicové 
stúpadlá s protišmykovou a protikoróznou povrcho
vou úpravou. Odvetranie 
čerpacej stanice je riešené pomocou odvetrania v poklope a tiež 
odvetrávacím nerezovým potrubím 
DNIOO osadeným do steny objektu a vyvedeným nad terén. 
Oba konce potrubia budú opatrené oceľovou mriežkou proti hmyzu. 
SO 03 Odberné eL zariadenie pre ČS a vodojem 
Odberné elektrické zariadenie pre navrhovanú ČS a vodojem bude z pilierovej 
rozpojovacej skrine 
Rl2 -projektovanej v rámci stavby PREŠOV -Ul. MIRKA NEŠPORA, 
KRÁĽOVA HORA ll-VN, TS A NN DISTRIBUČNÉ ROZVODY. 
Pre 
meranie spotreby elektrickej energie predmetného vodojemu a ČS bude slúžiť 
elektromerový rozvádzač, ktorý bude napojený z rozpojovacej skrine R 12 káblom NA YY-J 4 x 
25RE. 
Celková dÍžka trasy prepojovacieho kábla 
je 60 m. 
SO 04 Odpad z ČS 
Odpad z ČS začína v zbernej jímke čerpacej stanice, v ktorej bude suchá klapka proti 
zápachu 
011 O a končí napojením na stoku A. 
Potrubie odpadu z 
ČS bude PP DN 150 dÍžky 3m. 
SO OS Výtlačné vodovodné potrubie z ČS do vodojemu 
HDPE DN 150 (D 160/9,5) s celkovou dÍžkou 1051 m. 
Križovanie cestnej stavby "R4 Prešov-Severný obchvat" v chráničke. 
2 ks podzemných hydrantov DN 80 mm. 
SO 06 Vodojem Král'ova Hora 2 x 650m
3 
Objekt vodojemu pozostáva z monolitickej armatúmej komory a dvoch kruhových mo
nolitických nádrži obsahu 
2x650 m
3. 
Prevažná časť objektu bude zasypaná a osiata trávnym porastom, prečnievajúca 
armatúma komora bude zastrešená jednoduchou sedlovou strechou. 
Vstup do vodojemu cez nadzemné podlažie armatúrovej komory, ktorý bude osadený 
tesne nad pôvodným terénom. Armatúma komora 
je navrhnutá ako trojpodlažný objekt s jedným 
podzemným podlažím, v ktorom bude jedna armatúrna 
miestnosť. Táto miestnosť bude prístupná 
oceľovým pozinkovaným schodiskom z nadzemnej časti. Druhé podlažie bude nadzemné -
vstupné s 
miestnosťou elektrorozvádzača, miestnosťou dávkovania NaClO so samostatným 
vstupom a 
komunikačnou miestnosťou, z ktorej bude prístup k jednotlivým podlažiam. Tretie 
podlažie bude tvorené nástupnou plošinou -
pavlačou, z ktorej bude vstup do oboch nádrží 
3 
vodojemu. Kruhové nádrže, ktoré budú osovo symetricky umiestnené po oboch stranách 
armatúrovej komory, vytvoria jeden uzatvorený valcovitý tvar. 
Strop bude podopretý piatimi 
stÍpmi. Vstup do nádrží bude 
zabezpečený cez armatúmu komoru vstupným lichobežníkovým 
otvorom a nerezovým rebríkom. Nádrže vodojemu budú obsypané zeminou po celom obvode 
vrátane stropu. Násyp nad stropom bude v celkovej hrúbke 
600 mm vrátane tepelnej a 
hydroizolačnej vrstvy. 
V rámci elektroinštalácie sú riešené NN rozvody v objekte, svetelná elektroinštalácia a spôsob 
ovládania, zásuvková elektroinštalácia a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Vonkajší 
systém ochrany pred bleskom tvorí zachytávacia sústava inštalovaná priamo na streche objektu 
SO 07 Oplotenie vodojemu 
Poplastované pletivo výšky 2000 mm doplnené ostnatým drôtom nad pletivom v troch 
radoch, do celkovej výšky 2,5 m. Vstupná manuálne ovládaná 
oceľová posuvná brána 3,6 m x 1,0 
m. Pôdorysný rozmer oploteného pozemku 29m x 62m. Celková dÍžka oplotenia bude 175,0 m. 
SO 08 Terénne a sadové úpravy vodojemu 
V rámci terénnych a sadových úprav sa vykoná zásyp a obsyp akumulačných nádrží a 
armatúrovej komory vodojemu, realizácia okapových chodníkov, 
odvodňovacích žľabov, osev 
areálu vodojemu trávnym semenom a výsadbou okrasných drevín. 
Spevnené plochy v rámci areálu vodojemu riešia prístup obsluhy k 
manipulačnej komore 
vodojemu. Napojenie 
je na navrhovanú provizórnu prístupovú komunikáciu (SO 13). Celková 
plocha spevnených plôch v rámci areálu vodojemu bude cca 
72m
2. 
SO 09-Odpad z vodojemu 
Odvedenie vôd z bezpečnostného prepadu (prelivu), z vypúšťania vodojemu 2 x 650 m 
3 
a 
drenážnych potrubí 
gravitačne do koncovej šachty kanalizačného potrubia stoky A. 
Potrubie 
PP DN 200 s celkovou dÍžkou 21 m. 
Potrubia pre napojenie drenáží sú navrhované PVC DN 150, s celkovou dÍžkou IO m. 
SO lO-Zásobné vodovodné potrubie pre II. tlakové pásmo 
HDPE DN 150 (DI60/9,5) a DN 100 (Dll0/6,6) s celkovou dÍžkou 1839 m. 
Vetva 2 
HDPE DN 150 ... 1108,00 rn 
Vetva 1-4 HDPE DN 100 ... 297,00 rn 
Vetva 1-5 HDPE DN 100 ... 29,00 m 
Vetva 1-6 
HDPE DN 100 ... 24,00 rn 
Vetva 1-7 HDPE DN 100 ... 332,00 rn 
Vetva 1-8 HDPE DN 100 ... 29,00 m 
Vetva 1-9 
HDPE DN 100 ... 20,00 m 
Križovanie potrubia s 
"R4 Prešov-Severný obchvat" v chráničkách. 
Na potrubí je navrhnutých 17 ks hydrantov DN 80 mm. 
4 
SO ll -Zásobné vodovodné potrubie pre III. tlakové pásmo 
HDPE DN l OO (DII 0/6,6) s celkovou dÍžkou 489 m. 
Bod napojenia -technologické potrubie čerpacej stanice vo vodojeme. 
3 
ks podzemných hydrantov DN 80 mm. 
SO 12 Rozšírenie splaškovej kanalizácie 
Potrubie PP DN 300 s celkovou dÍžkou 2125 m. 
Stoka A PP DN 300 ... 1531,00m 
Stoka 
A-l PP DN 300 ... 187,00 m 
Stoka A-1-1 
PPDN300 ... 99,00m 
StokaA-2 PPDN 300 ... 81,00 m 
Stoka 
A-3 PPDN 300 ... 52,00 m 
Stoka A-7 PP DN 300 ... 24,00 m 
Stoka A-8 PP DN 300 ... 26,00 m 
Stoka A-9 PP DN 300 ... 50,00 m 
Stoka 
A-IO PP DN 300 ... 72,00 m 
Stoka A-ll PP DN300 ... 3,00m 
Potrubie bude zaústené do jestvujúcej splaškovej kanalizácie mesta Prešov na sídlisku III 
na ulici Mirka Nešpora. Križovania potrubia s 
" R4 Prešov-Severný obchvat" v chráničkách. 
SO 13-Provizórna prístupová komunikácia k vodojemu 
Provizórna komunikácia bude 
slúžiť počas výstavby, kým nebudú vybudované príslušné 
cestné komunikácie v rámci súvisiacich stavieb 
("R4 Prešov -Severný obchvat" a komunikácia k 
pripravovanej bytovej výstavbe). 
Navrhovaná komunikácia sa napoji stykovou križovatkou na ulicu Mirka Nešpora. Šírka 
prístupovej komunikácie 
je 3,0 m so spevnenou krajnicou šírky 0,5 m po obidvoch stranách. 
Celková dlžka navrhovanej komunikácie 
je 1658 m. 
PS Ol Technologické zariadenie ČS 
PS Ol. l - Strojnotechnologické zariadenie ČS 
Vodu dopravenú do čerpacej stanice potrubím DN ISO bude prečerpávať jedno 
prevádzkové a jedno rezervné celonerezové vertikálne odstredivé 
čerpadlo s parametrami Q = 
4,741/s pri H =cca 49 m. 
PS 01.2 -Elektrotechnické zariadenie a telemetria ČS 
Pri šachte ČS bude osadený elektrický rozvádzač, v ktorom bude osadený riadiaci a 
telemetrický systém, ktorý bude 
riadiť spínanie čerpadiel v ČS na základe požiadavky z 
vodojemu Král'ova Hora (pri poklese hladiny v nádržiach vodojemu) s blokovaním ich chodu pri 
poklese tlaku v sacom potrubí pod nastavenú hodnotu a tiež od max. tlaku na výtlaku z 
ČS. 
Ochrana čerpadiel proti chodu bez vody je zabezpečená dotykovou sondou v potrubí. 
5 
Zabezpečenie vstupu do objektu je realizované riadiacim systémom na základe dverného 
spínača na poklope a dverách rozvádzača. 
Telemetrický prenos bude rádiový, do riadiaceho centra prevádzkovateľa. 
Cez tento prenos budú prenášané na dispečing informácie: 
zabezpečenie objektu 
prítomnosť napätia v rozvádzači (stav hl. ističa) 
chod čerpadla l a čerpadla 2 
porucha 
čerpadla l a čerpadla 2 
-tlak na saní 
čerpadiel 
-tlak na výstupe z ČS 
-množstvo prečerpanej vody 
-teplota vzduchu v 
ČS 
-povolenie chodu čerpadla la povolenie chodu čerpadla 2 
V rámci elektrotechnického zariadenia 
ČS je riešené aj osvetlenie šachty a servisná zásuvka 
230V osadená v šachte. 
PS 02 Technologické zariadenie vodojemu. 
PS 02.1-Strojnotechnologické zariadenie vodojemu 
Strojnotechnologické zariadenie vodojemu zahŕňa všetky potrubné rozvody v rámci 
armatúrovej komory 
aj nádrží vodojemu, vybavenie vodojemu príslušným zariadením pre 
zdravotné 
zabezpečenie vody vo vodojeme, posilovacou čerpacou stanicou s dvoma čerpadlami s 
príslušenstvom pre 
zabezpečenie výtlaku pitnej vody do III. tlakového pásma, vrátane čerpadla na 
požiarnu vodu s príslušenstvom, jednovtokový vodomer 
DN 80, PN 16 s vysielačom impulzov k 
meraniu množstva vody na prítoku do vodojemu 
Dávkovacie 
čerpadlá (jedno prevádzkové, jedno rezervné), ktoré dávkujú 
koncentrovaný roztok 
NaClO do prívodného potrubia k zdravotnému (hygienickému) 
zabezpečeniu vody hladinovým ventilom, ovládaný automaticky riadiacim ventilom v závislosti 
na výške vody v nádržiach. 
Odber vody z jednotlivých nádrží vodojemu bude z dna každej nádrže potrubím z PVC 
DN cez prírubový sací kôš. 
AT stanica pozostáva z dvoch čerpadiel s frekvenčnými meničmi o výkone Q = 0,6 l/s 
pri H 
= cca 35 m, ktoré spolu s čerpadlom požiarnej vody dávajú prietok Q = 8,62 1/s. Tretie 
čerpadlo-na požiarnu vodu bude spúšťané automaticky pri poklese tlaku pod stanovený tlak. AT 
stanica 
má zabudovanú ochranu na sucho, snímač tlaku, na výtlačnej predlohe AT stanice je 
tlaková nádoba. 
Obe nádrže vodojemu budú pred zaplavením zabezpečené samostatným 
bezpečnostným prepadom z potrubia PVC DN 200. Potrubie prelivu z jednotlivých nádrží PVC 
DN 200 je zaústené do priehlbne armatúrnej komory. 
Každú nádrž bude možné 
vypustiť cez vypúšťacie potrubie do bezpečnostného prepadu 
potrubím 
DN 80. 
Obe 
nádrže vodojemu budú opatrené meraním hladiny. 
PS 02.2 -Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu 
Telemetrický prenos rádiový -do riadiaceho centra prevádzkovateľa. Cez tento prenos budú 
prenášané na 
dispečing informácie: 
6 
zabezpečenie objektu 
prítomnosť napätia v rozvádzači (stav hl. ističa) 
-stav každého zo 4ks uzáverov (otvorený zatvorený, chod, porucha) 
chod/porucha 
ATS 
chod/porucha čerpadla 
-tlak na výstupe z ČS (III. tlakové pásmo) 
množstvo privádzanej vody 
množstvo odoberanej vody (2x vodomer) 
-teplota vzduchu 
vo vodojeme 
ovládanie uzáverov 
1-4 
povolenie chodu ATS 
povolenie chodu čerpadla 
V rámci elektrotechnického zariadenia vodojemu sú v rozvádzači riešené aj vývody pre 
stavebnú elektroinštaláciu (svetelnú, zásuvkovú a napájanie zariadení VZT). 
Vodná stavba bude zriadená na pozemkoch s parcelnými 
číslami: 
k. ú. Prešov KN C 1626811, 1623511, 16235/33, 16235/29, 16217/5, 16220/6, 16220/7, 
16217/14, 16209/305, 16209/304, 16209/306, 16209/676, 16209/677, 16209/307, 16209/685, 
16209/686, 16209/308, 16209/701, 16209/698, 16209/697, 16209/696, 16209/695, 
16209/694, 16209/693, 16213/11, 16213112, 16213/1, 16213/3, 16213/8, 16213/7, 16209/420, 
16209/425 (E KN 2302), 16209/419, 16209/22, 16209/410, 16212/14, 16212/22, 16209/416, 
16212/11, 16212/16, 16212119, 16209/414, 16209/432, 16209/496, 162091719, 16209/408, 
16209/209, 16209/591, 16209/552, 16208/1 (E KN 3442/3), 5274/1, 
k. ú. Vel'ký Šariš C KN 2435/88, 2435/56. 
Podmienky povolenia stavby: 
l. Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie overenej špeciálnym stavebným 
úradom v stavebnom konaní, ktorá 
je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny 
nemôžu 
byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
2. Stavba nesmie byť začatá, pokia!' povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 
zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 
3. Zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia l'udí a životného 
prostredia 
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky v 
zmysle § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky 
č. 532/2002 Z.z., 
ktorá upravuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 
5. Investor je povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby v zmysle§ 
66 ods. 2. písm. h) stavebného zákona. 
6. Termín ukončenia stavby: 09/2020. 
7. Po ukončení prác zabezpečiť, aby terénne úpravy dotknuté výstavbou boli vrátené do 
pôvodného stavu. 
8. Investor je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov 
inžinierskych sietí o ich 
vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
9. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia podl'a § 26 ods. 3 
vodného zákona v súlade s § 76 ods. l stavebného zákona. Investor 
je povinný 
7 
požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o začatie kolaudačného konania a vydanie 
povolenia na užívanie predmetnej stavby 
(§ 79 stavebného zákona). 
IO. Dodržať podmienky Mesta Prešov, odbor hlavného architekta, uvedené v záväznom 
vyjadrení 
zo dňa 15. 06.2018: 
-Pri realizácii stavebných objektov SO Ol Rozšírenie vodovodu do ČS, SO 12 
Rozšírenie splaškovej kanalizácie a SO 13 Provizórna prístupová komunikácia k ČS a 
vodojemu musí 
byť zabezpečená funkčnosť otvoreného rigola zabezpečujúceho 
ochranu Sídliska III pred prívalovými vodami. 
-
V rámci kolaudácie stavby odovzdať Mestu Prešov, Odboru hlavného architekta mesta 
potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. 
spoločnosti Progres 
CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 
16, Prešov, o odovzdaní porealizačného 
zamerania stavby. Porealizačné zameranie stavby vypracuje oprávnená osoba v súlade 
so zásadami tvorby a uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej 
prílohou 
čl. l "Metodika tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov," ktoré sú prístupné na internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk. 
ll. Dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPÚP0-
2017/22338-03/58076/Ul zo dňa 30. októbra 2017 a rozhodnutia Krajského 
pamiatkového úradu Prešov 
č. KPÚP0-13/0626-03/1718/Ul zo dňa 26. februára 2013. 
12. Dodržať podmienky vyjadrenia SPF, Bratislava, RO Prešov č. SPFZ/2014/080043 zo 
dňa ll. 12. 2014: 
do kolaudácie stavby zriadiť vecné bremeno na pozemky v správe SPF, 
k realizácii stavby na pozemkoch v správe SPF potrebný súhlas prípadných 
užívate!' ov, 
po dokončení stavby pozemok v správe SPF dať do pôvodného stavu. Vzniknuté 
škody na pozemku 
odstrániť. 
13. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP Distribúcia, as., Bratislava č. 
TD/NS/0563/2017Ne zo dňa 06.11. 2017: 
pred začatím prác požiadať o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, 
oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení najneskôr 7 dní 
pred 
zahájením plánovaných prác, 
zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu 
potreby prevádzkovania plynárenských zaríadení, najmä kontroly prevádzky, údržby 
a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 
plynárenských zariadení, 
umožniť zástupcovi SPP -D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti 
v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete 
zabezpečiť proti poškodeniu, 
výkopové práce vo vzdialenosti menšej 
ako lm na každú stranu od plynárenských 
zariadení 
vykonávať výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 
ak pri výkopových prácach dôjde k odkrytiu plynárenských zariadení pred 
zasypaním 
výkopu kontaktovať zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly, výsledok zaznamenať do 
stavebného denníka, 
prístup k akýrnkol'vek technologickým zariadeniam 
SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi 
je zakázaná, 
nad trasou plynovodu 
nerealizovať terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie 
krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy 
plynárenských zariadení 
osadiť do novej úrovne terénu, 
8 
pri prácach dodržať STN EN 1594, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 73 6005, TPP 
702 Ol, TPP 702 02, 
§79 a§ 80 (ochranné pásmo) energetického zákona č. 25112012 
Z.z. (ochranné pásma) Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 a ostatných súvisiacich noriem 
a predpisov. 
v prípade poškodenia izolácie 
na plynovodnom potrubí bezodkladne informovať 
pracovníkov SPP -Distribúcia a.s., aby sa predišlo možnej korózii plyn. rozvodov, 
úniku plynu a prípadnému výbuchu 
ZP. 
14. Dodržať podmienky vyjadrenia ST, a.s., Bratislava č. 6611801136 zo dňa 15.01.2018. 
15. Dodržať podmienky stanoviska NDS, a.s., IO Prešov, č. 68/81036/30801/2015 zo dňa 
4.5.2015: 
umiestniť všetky siete mm. do hÍbky lm od zenmej pláne objektu "SO 121-00 
Prístupová 
komunikácia k južnému portálu tunela Bikoš," 
všetky vedenia umiestniť tak, aby ich nebolo nutné v prípade výstavby prístupovej 
komunikácie 
ASO 121-00 prekladať, 
zosúladiť postup prác pri realizácii SO 13 -Provizórna prístupová komunikácia 
k vodojemu s výstavbou R4 
Prešov -Severný obchvat, SO 121 prístupová 
komunikácia k južnému portálu tunela Bikoš. 
16. Dodržať podmienky vyjadrenia UPC BROAD BAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 
14,Košiceč. 1135/2017 zo dňa6. 10.2017: 
pred začatím zenmých prác objednať priestorové vytýčenie sietí a zariadení, 
dodržať ochranné pásma podľa ustanovenia § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách a príslušných STN, 
preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zenmé práce , s 
vytýčenou a vyznačenou polohou zariadení, 
upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zenmé práca na možnú polohovú odchýlku 
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 
upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedeni a zariadení 
pracovali s 
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hÍbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5m 
na každú stranu od vyznačenej polohy 
zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne 
zabezpečené proti akémukoľvek 
ohrozeniu a poškodeniu, 
ak dôjde 
ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami 
vopred 
prizvať pracovníkov UPC k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 
odkryté 
časti siete zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu, 
zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
9 
bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia, 
zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou 
UPC, 
zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu, 
dodržať niveletu terénu, kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC, 
bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačných zariadení spoločnosti 
UPC. 
17. Dodržať podmienky spoločnosti VSD, a.s., uvedené vo vyjadrení č. 23886/2017 zo 
dňa26. 10.2017: 
dodržať ochranné pásma v zmysle §43 Zákona 25112012 Z.z., 
v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia a pod 
elektrickým vedením 
je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 
uskladňovať l'ahko horl'avé a výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce 
bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať činnosti ohrozujúce el. vedenie 
a 
bezpečnosť a spol'ahlivosť prevádzky sústavy, vysádzať a pestovať trvalé trávne 
porasty s výškou presahujúcou 3 m v ochrannom pásme, pod elektrickým 
vedením a 2 m od krajného vzdušného vedenia, 
vysádzať a pestovať trávne 
porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného 
vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri 
páde nemôžu 
poškodiť vodiče vzdušného vedenia, 
umožniť prevádzkovate!' ovi vonkajšieho nadzemného el. vedenia prístup a príjazd 
k vedeniu a na ten 
účel umožniť prevádzkovate!' ovi udržiavať priestor pod 
vedením a vol'ný pruh pozemkov ( bezlesie) 
so šírkou 4 m po oboch stranách 
nadzemného elektrického vedenia, 
v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia 
neporušiť stabilitu 
podperných bodov a neporušil' 
uzemňovaciu sústavu el. vedenia. Pri prácach 
v blízkostí vedenia 
dodržať bezpečné vzdialenosti pod!' a platných STN, 
pred 
začatím zemných prác objednať vytýčenie káblov, 
v prípade križovania alebo súbehu s podzemným vedením 
zaistiť vedenie proti 
vzniku previsu, 
odkryté vedenie 
chrániť proti mechanickému poškodeniu, 
v prípade križovania alebo súbehu ukladaných inžinierskych sietí s podzemným 
vedením 
dodržať minimálne vzdialenosti stanovené STN 73 6005 Zmena a) 
tab.1,2, 
pred zasypaním odkrytého kábla 
prizvať zástupcu VSD, a.s. kvôli kontrole 
nepoškodenosti vedenia, min. 2 pracovné 
dni pred zasypaním odkrytého kábla , 
pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými 
vedeniami v zmysle STN 
73 6005 doplniť pod!' a potreby ochranu elektrických 
káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 
1050, 
STN 33 2000-5-52, STN 73 6005. 
lO 
18. Dodržať podmienky Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., závod Prešov 
uvedené vo vyjadrení č. 88335/2017/1 zo dňa 17. 10. 2017: 
- k tlakovej skúške vodovodu, skúške vodotesnosti stoky , na kontrolné dni a k prevzatiu 
a odovzdaniu stavby 
prizvať oprávnených zástupcov VVS, a. s., závod Prešov, 
pri realizácii vodovodu rešpektovať vodovodné a kanalizačné potrubie v správe VVS, 
a.s., závod Prešov v zmysle § 19 Zákona č. 442/2002/ Z.z., 
vytýčenie existujúceho verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ich napoJeme 
zrealizuje 
VVS, a. s., závod Prešov na základe objednávky. 
ll. Stavebné povolenie stráca platnosť ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, 
keď nadobudlo právoplatnosť(§ 67 ods. 2 stavebného zákona). 
12. Dodržať podmienky Rozhodnutia o umiestnení stavby č. SÚ/12709/2017 -Ja/228 zo 
dňa 29. 09. 2017 vydané Mestom Prešov. 
13. Orgán štátnej vodnej správy môže udelené povolenie zmeniť alebo zrušiť z vlastného 
podnetu po vykonanom konaní z dôvodov uvedených 
v§ 73, ods. ll zák. č. 364/2004 
Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
Rozhodnutie o námietkach 
V 
priebehu konania neboli vznesené námietky. 
Odôvodnenie 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, Košice 
požiadala Okresný úrad 
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom 
doručeným dňa 08. 03. 2018 o 
vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu 
Král'ova Hora-Vodojem 2 x 650m
3-
rozšírenie vodovodu a kanalizácie. Stavebné objekty: SO Ol Rozšírenie vodovodu, SO 02 
Objekt ČS, SO 03 Odberné el. zariadenie pre ČS a vodojem, SO 04 Odpad z ČS, SO 05 
Výtlačné vodovodné potrubie z ČS do vodojemu, SO 06 Vodojem Kráľova Hora 2 x 650m
3, 
SO 07 Oplotenie vodojemu, SO 08 Terénne a sadové úpravy vodojemu, SO 09 Odpad 
z vodojemu, 
SO lO Zásobné vodovodné potrubie pre IL tlakové pásmo, SO ll Zásobné 
vodovodné potrubie pre III. tlakové pásmo, 
SO 12 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 13 
Provizórna prístupová komunikácia k ČS a vodojemu, PS Ol Technologické zariadenie ČS, 
PS 02 Technologické zariadenie vodojemu. 
K vodoprávnemu konaniu bola predložená projektová dokumentácia stavby vypracovaná 
spoločnosťou Enviroline, s.r.o., Ing. Ladislavom Hnidiakom, autorizovaným stavebným 
inžinierom, Územné rozhodnutie 
č. B/14946/2013-Tu zo dňa 16. l. 2013 vydané Mestom 
Prešov, Rozhodnutie o predÍžení platnosti rozhodnutia č. B/15828/A/2016-Tu zo dňa 5. 12. 
2016 vydané Mestom Prešov, Územné rozhodnutie č. B/1501112013-Tu zo dňa 16. l. 2013 
vydané Mestom 
Prešov, Rozhodnutie o predÍžení platnosti rozhodnutia č. B/15828/A/2016-
Tu 
zo dňa 5. 12. 2016 vydané Mestom Prešov, kópia katastrálnej mapy, listy vlastníctva, 
zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Východoslovenkou 
vodárenskou 
spoločnosťou, a.s., Košice a Mestom Prešov, Východoslovenskou vodárenskou 
ll 
spoločnosťou, a.s., Košice a NOS, a. s., Bratislava, Východoslovenkou vodárenskou 
spoločnosťou, a. s., Košice a Martou Baťalovou, Jozefom Cupom, Vladimírom Ferencom, 
Petrom Majorošom, Máiou Rzounkovou, Milošom a Ľubicou Tuhrinskými, Jozefom Urdom, 
stanoviská a vyjadrenia: Technické služby mesta 
Prešov, MO SR -správa nehnuteľného 
majetku a výstavby, Slovak Telekom, a.s., OU Prešov, odbor CD a PK, CondorNet, s.r.o., 
Mesto 
Prešov, Mesto Veľký Šariš,, RÚVZ, SVP, š.p., VVS, a.s., SaÚC PSK, OPÚ, OÚ Prešov 
-pozemkový a lesný odbor, KPU, KRPZ, VSE, Eusteam, SPP -Distribúcia, a. s., Orange, 
a.s., Hydromeliorácie, š.p., SPF, Obvodný banský úrad, Transpetrol, NAFTA, a.s., Slovnaft, 
a.s., 
OR HaZZ, O. S. V. O. comp, a.s., UPC BROADBAND, Slovanet, a.s., stanovisko podľa § 
140 stavebného zákona, doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 800,-€. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom 
č. OU-PO-OSZP3-2018/015266-
02/UM 
zo dňa 30.4.2018 oznámil začatie vodoprávneho konania. V citovanom oznámení 
o 
začatí konania upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská 
môžu 
uplatniť najneskôr v deň prerokovania, inak, že sa na ne neprihliadne. Neznámym 
účastníkom konania bolo začatie konania oznámené verejnou vyhláškou. 
Na konaní 
uskutočnenom dňa 15. 06. 2018 boli prítomní oboznámení s technickým 
riešením stavby a boli dohodnuté podmienky povolenia stavby. 
Vlastníci pozemkov s parcelnými 
číslami 16 209/592, 16 209/591 a 16 209/720 
požiadali o zmenu trasy výtlačného vodovodu, zásobného vodovodu a NN el. vedenia tak, aby 
boli uložené mimo uvedených parciel. Požiadavke bolo vyhovené. 
Vlastník pozemku s 
p. č. 2295/2 na konaní požiadal o stanovisko, či bude možné 
napojenie tejto parcely na povolený vodovod a kanalizáciu. 
Správny orgán dáva nasledovné stanovisko: Na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu 
je možné sa 
pripojiť. Podmienky a spôsob pripojenia určí vlastník a prevádzkovateľ stavby. 
Po uskutočnenom konaní bolo doručené súhlasné stanovisko OR HaZZ v Prešove a 
záväzné stanovisko stavebného úradu 
podľa§ 120 stavebného zákona. 
Po preskúmaní dokladovej časti žiadosti a predloženého projektu orgán štátnej vodnej 
správy zistil, že posudzovaná vodná stavba 
je v súlade s verejnými záujmami, predovšetkým 
ochrany zdravia 
ľudí a životného prostredia, neohrozuje práva ani záujmy iných a nie sú mu 
známe 
skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu povolenia na zriadenie vodnej stavby. 
Riešenie 
je z hl'adiska ochrany vôd a ostatných zložiek životného prostredia a 
chránených záujmov 
spoločnosti vyhovujúce, nie je v rozpore s verejnými záujmami, v 
priebehu konania neboli podané námietky, orgán štátnej vodnej správy v súlade s ust. § 
26 
zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov a §66 a § 
120 zák. č. 50/1976 Zb. l stavebný 
zákon! výstavbu vodnej stavby povolil. 
Na základe uvedených 
skutočností rozhodol tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo 
výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. l zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní odo dňa 
12 
jeho doručenia, podaním na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. mieru 3, 
080 Ol 
Prešov. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 
'.--
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 26 zákona č. 7111967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli obce, spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 
Vyvesené dňa: 
Zvesené dňa: 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)