Stavebné povolenie: "Nájomné byty (60 bytových jednotiek) na Ul. Bajkalská v meste Prešov".

Stavebné povolenie

27.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Vyvesené dňa ___ 2_7_0_3._2_D1_,s ___ l.:) 
Mesto Prešov 
Zvesené rt" a 
--------------·----
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SÚ/16046/82630/2018-Cj/B V Prešove dňa: 26.03.2018 
Vec: Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 Ol Prešov -žiadost' o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu: 
"Nájomné byty (60 bytových jednotiek) na Ul. Bajkalská v meste 
Prešov". Oznámenie 
stavebného povolenia podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom 
poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení jeho noviel verejnou 
vyhláškou 
Stavebné povolenie 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa§ 117 ods. l stavebného zákona na základe 
podanej žiadosti, ktorú podal 
'Ing. Viliam Čech so sídlom na Ul. K Surdoku 9, 080 Ol Prešov 
o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu : 
"Nájomné byty (60 bytových jednotiek) na Ul. 
Bajkalská v meste Prešov", prerokoval podanú žiadost' stavebníka v stavebnom konaní podľa 
§ 61 ods. l a § 61 ods. 4 stavebného zákona s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi 
konania a rozhodol takto : 
Stavba : 
"Nájomné byty (60 bytových jednotiek) na Ul. Bajkalská v meste Prešov", na 
pozemku parc. 
č. KN-C 9310/297, 9310/343, 9310/643, katastrálne územie Prešov sa podľa § 
66 
ods. l stavebného zákona 
povoľuje. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov : 
SO 
Ol-bytový dom lA, lB 
SO 02 -bytový dom 2 
SO 03 -bytový dom 3 
SO 04 -bytový dom 4 
SO 05 -prístrešok komunálneho odpadu l 
SO 06 -prístrešok komunálneho odpadu 2 SO 07 -sadové úpravy 
SO 09.2-vodovodné prípojky 
SO 10.2-spláškováé kanalizačné prípojky 
SO 13 -teplovodná prípojka 
SO 15 -verejné osvetlenie 
SO 16-drobná architektúra 
l 
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky : 
l. Podľa platného Ú zemného plánu mesta Prešov, v znení Zmien a doplnkov 2015 schváleného 
Mestským 
zastupiteľstvom v Prešove uznesením č. 724/2017 dňa 28.6.2017, jeho záväzná 
časť schválená uznesením č. 725/20 l 7 a vyhlásená VZN mesta Prešov č. 5/2017, ktoré 
nadobudlo 
účinnosť 24.7.2017, platí pre predmetnú lokalitu záväzný regulatív RL B.5 -
Obytná plocha bytových domov. 
2. Stavebné práce sa budú 
realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 
konaní a v súlade s platným rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným Mestom 
Prešov dňa 
12.01.2016 pod číslom B/9970/2016-Tu. 
3. Predmetná stavba nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov 
navrhovanej 
činnosti podľa § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej v texte len "zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP"), a ani predmetom 
posudzovania vplyvov navrhovanej 
činnosti podľa § 18 ods. l písm. a) zákona 
o posudzovaní vplyvov na 
ŽP, pretože jej realizáciou nedôjde k dosiahnutiu prahovej 
hodnoty uvedenej v prílohe 
č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
4. Pred začatím stavebných prác musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou 
alebo právnickou osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa 
§ 75 ods. l stavebného zákona. 
5. 
Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., 
príslušné slovenské technické normy, 
ochranné pásma jestvujúcich inžinierských sietí 
v danom území, 
bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob 
ich použitia. 
6. Stavbu treba 
ukončiť najneskôr do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
7. Stavebník 
je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť výstavbu v zmysle § 66 ods. 2 
písm. h) stavebného zákona. 
8. Zhotoviteľ stavby bude stavebník (podľa výpisu zo živnostenského registra č. 707-12275 je 
stavebník oprávnený vykonávať realizáciu bytových, občianských, inžinierských 
a priemyselných stavieb). 
9. V ed enie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
10. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
ll. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa§ 43f stavebného zákona. 
12. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa§ 43g stavebného zákona. 
13. Skladovanie stavebného materiálu 
počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
14. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí byt' uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil v zmysle § 66 
ods. 3 písm. 
j) stavebného zákona. 
15. Stavebník 
je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác na navrhovanej 
stavbe nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. 
16. Stavebník je povinný 
rešpektovať existujúce inžinierske siete vedené v danom území a 
pred 
začatím zemných prác písomne požiadat' jednotlivých správcov inžinierských 
sietí o ich presné 
vytýčenie na základe predloženej písomnej objednávky a práce 
uskutočňovat' tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník je povinný počas 
stavebných prác v ochranných pásmach jestvujúcich inžinierských sietí, vrátane ich 
2 
•.! 
križovania s plánovanou stavbou prizvať jednotlivých správcov inžinierskych sietí, 
resp. ich zástupcov. 
17. Pred začatím realizácie obvodového plášťa objektov bytových domov je potrebné jednotlivé 
farebné odtiene navrhovaného farebného riešenia bytových domov 
odsúhlasiť na MsÚ 
Prešov-OHAM. 
18. Vybudovanie novej šachty, v bode napojenia sa k teplovodným rozvodom spoločnosti. 
Spravbytkomfort, a.s. Prešov bude realizovať stavebník na vlastné náklady. Teplovodné 
rozvody od bodu napojenia k budúcim objektom 
odberateľa bude tiež realizovať stavebník 
na svoje náklady. Zároveň zabezpečí v každom samostatne stojacom objekte priestor na 
osadenie meračov tepla. 
19. Stavebník 
je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd 
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 
20. Stavebník je povinný v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. a § 127 stavebného zákona 
oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, stavebnému 
úradu a 
uroniť nevyhnitné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
21. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný likvidovať 
v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých 
zákonov a 
v súlade 
so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov vydaným pod 
číslom 8/2016. 
22. 
Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo zodpovedá 
stavebník. Terénne úpravy 
je potrebné zrealizovať tak, aby nespôsobovali škody tretím 
osobám. 
23. 
Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to 
na žiadosť stavebníka. 
24. 
Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
25. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 
zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"). 
Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný 
návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. Stavebník je povinný ku 
kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na 
stavbe, geometrický plán na porealizačné zameranie stavby, vrátane potvrenia správcu Digitálnej 
technickej mapy mesta Prešov (Progres CAD Engineering, s.r.o. Prešov) o odovzdaní 
porealizačného zamerania stavby a normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti budov 
(energetický certifikát). 
Námietky 
účastníkov konania k navrhovanej stavbe boli vznesené Marcelom Slávikom, 
predsedom za Združenie domových samospráv Bratislava. 
Stavebný úrad vyhodnotil 
vznesené námietky ako opodstatnené. 
Čast' vznesených námietok, týkajúcich sa predmetnej 
stavby bola projektantom stavby zapracovaná do projektovej dokumentácie. Vzneseným 
námietkám bolo zo strany stavebníka vyhovené. 
Odôvodnenie. 
Oznámením zo dňa 10.11.2017 pod číslom SÚ/16046/13570/2017 Čj stavebný úrad 
oznámil 
začatie stavebného konania verejnou vyhláškou. Predložená žiadosť bola preto 
preskúmaná z 
hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením 
a 
uskutočením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či 
ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické 
požiadavky 
na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu 
3 
uskutočneného stavebného konania dňa 08.12.2017 nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby. 
Námietky 
účastníkov konania k navrhovanej stavbe boli vznesené Marcelom Slávikom,· 
predsedom za Združenie domových samospráv Bratislava. Stavebný úrad vyhodnotil vznesené 
námietky ako opodstatnené. 
Časť vznesených námietok, týkajúcich sa predmetnej stavby bola 
projektantom 
:stavby zapracovaná do projektovej dokumentácie. Vzneseným námietkám bolo zo 
strany stavebníka vyhovené. 
V priebehu konania bolo prostredníctvom e-mailovej komunikácie doručené na podateľňu 
Mesta Prešov dňa 8.12.2017 písomné vyjadrenie Marcela Slávika, predsedu za Združenie 
domových samospráv Bratislava. 
Vo svojom písomnom vyjadrení 
uvádza nasledobné: 
Združenie domových samospráv si ako 
účastník konania podľa § 14 ods.l Správneho poriadku v 
kombinácii s §15 a §19 zákona o životnom prostredí 
sa v zmysle judikatúry NS SR sp.zn. 5 Sžp 
l 
06/2009 a sp.zn. l Sžo 248/2008 prihlasuje ako účastník predmetného stavebného konania pre 
stavbu 
"Nájomné byty (60 bytových jednotiek) na Ul. Bajkalská v meste Prešov" a uplatňuje 
si nasledovné podmienky k stavebnému povoleniu na ochranu svojich práv, povinností a 
zákonom chránených záujmov 
podľa §66 ods.3 písm. b, resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona a 
podľa §lO ods. l písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z.: 
• Žiadame predložit' potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a 
že sa na predmetnú stavbu 
nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní 
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. 
• Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (ako štátny metodický orgán nie 
správca komunikácie) ako 
aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že 
navrhované dopravné riešenie 
je dostatočné. 
• Žiadame predložiť vodoprávne povolenie na vodné stavby ako aj predložiť povolenia na 
všeobecné a osobitné užívanie vôd 
podľa Vodného zákona č.364/2004 Z.z. 
• Žiadame preukázat' dodržanie zákonom chránených záujmov zachovania vodnej bilancie 
podľa §65 Vodého zákona, nezhoršovania odtokových pomerov podľa § 18 ods.5 
Vodného zákona a environmentálnych 
cieľov podľa Vodného zákona vyjadrením orgánu 
štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. 
Nakladanie s vodami, 
zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s 
klimatickými zmenami 
je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až S zákona 
OPK č.543/2002Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného 
prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito, otázkami sa zaoberajú 
aj tri predchádzajúce 
body nášho stanoviska.Technické riešenie musí 
splňať isté kvalitatívne aj technické parametre 
pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich podmienkach. Viac k tejto 
téme napr.: http:/ /www. uzernneplany. sk/zakon/nakladanie-s-vodami -z-povrchoveho-odtoku-v
mestach.V predchádzajúcich bodoch sme požadovali a navrhli konkrétne overerié opatrenia; 
pripúšťame však aj alternatívne opatrenia ak navrhovateľ preukáže minimálne obdobnú 
funkcionalitu a 
účinnosť. 
Uvedenou požiadavkou sa napÍňajú požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.j 
Stavebného zákona v súlade s 
adaptačnou stratégiou SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, 
ktorá bola schválená uznesením vlády 
SR č.l48/2014. V zmysle §3 ods.5 zákona OPK 
č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie pre stavebné 
konanie. 
• Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej 
stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú 
a majú 
veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na 
zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích 
motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa 
nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. 
Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a 
spolu s 
prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad 
4 
mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5% až l 0%. 
V 
dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v 
urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, 
je 
prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má 
vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne 
negatívne 
ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí. 
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: 
• Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v 
zastavaných centrách miest. 
• Zabezpečiťa podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad 
vhodnou orientáciou stavby k svetovým 
s_tranám, tepelnú izoláciu, tienením 
transparentných výplni otvorov. 
• Podporovať a využívať vegetáci u, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej 
infraštruktúre. 
• Zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a 
infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam. 
• Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým 
podmienkam. 
Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do 
kontaktných hraníc sídla a do priľahle] krajiny. 
Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: 
• Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu 
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran. 
Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: 
• Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody. 
Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: 
• Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických 
opatrení, navrhnutých 
ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej 
infraštruktúry 
nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia 
diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích 
prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania 
nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí. 
• Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu 
dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest. 
• Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi. 
Podľa §65 Vodného zákona "Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné 
užívanie 
vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov 
zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z 
programu opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú 
vodu, z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania 
znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom 
hospodárstve. 
",· podľa § 18 ods.5 vodného zákona "Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie 
ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a 
prírodné 
dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, 
zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie 
slúžiť na podnikateľské účely. " 
Dokumentácie pre stavebné povolenie musí vyhovovať vyššie uvedeným požiadavkám. 
• Žiadame preukázať, že projekt stavby "Nájomné byty (60 bytových jednotiek) na Ul. 
Bajkalská v meste Prešov" predpokladá realizáciu sadových úprav s charakterom 
lokálneho 
parčíka v zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní a 
podľa podmienok územného rozhodnutia s preukázatemými ekostabilizačnými 
funkcionalitami pre dané územie. 
• Žiadame, aby súčasťou povolených sadových úprav boli aj aj tzv. dažďové záhrady 
(www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady. 
pdf). Dažďové záhrady plnia 
.:; 
dôležité eko stabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikro klimatickú teplotu až o 5 · e v 
tropických 
dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, 
odparovanie vody 
späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o 
technické ako 
aj krajinárske dielo. 
Navrhované riešenia tzv. 
dažďových záhrad sú navyše aplikáciou požiadaviek vyplývajúcich z 
vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia), strategického dokumentu Slovenskej 
republiky 
"Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" 
schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o odpadoch (maximálne možné 
používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a 
riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán 
uviesť ako sa vecne aj právne s 
týmito nárnietkami vysporiadal v zmysle §4 7 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené 
opatrenia budeme 
vyžadovať aj v následných povolovacích konaniach. Združenie domových 
samospráv 
na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti. 
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme zhotoviť 
z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia 
minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázatel'ne zadržania minimálne 8 I vody/m
2 
po 
dobu prvých 
15 min. dažďa a zrnzm tepelné napätie v danom území 
(www.samospravydomov.org/files/retencna dlazba.pdf). 
Prípustné aj keď environmentálne 
menej vhodné 
je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným podložím, či 
použitie betónovej zárnkovej dlažby s preukázanou vodozádržnou funkcionalitou. 
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú 
v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a 
vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva 
podla platných slovenských technických noriem, technických predpisova objektívne zistených 
výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. 
Na zabezpečenie uvedených úloh 
ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 
38/2016 schvaľuje a vydáva technické 
predpisy rezortu, ktoré 
usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych 
oblastiach 
(činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v 
plnotextovom znení 
na webovom sídle Slovenskej správy ciest -http://www.ssc.sk/sk/Technicke
predpisy-rezortu.ssc. 
Používanie materiálov zo zhodnotených odpadov vyplýva z §l ods. l písm. a zákona o odpadoch 
"tento zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom hospodárstve"; podľa §8 ods.3 
písm.c zákona o odpadoch ''program odpadového hospodárstva obsahuje záväznú časť a smernú 
čast'". Povinnosť používať materiály a výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo 
záväzných opatrení 
Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia
enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/ odpady -a 
-o baly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020 
vestník. pdf). 
Retenčná funkcia zase vyplýva z požiadavky nezhoršovania odtokových pomerov: Podľa §65 
Vodného zákona 
"Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné užívanie vôd, 
súhlasov, vyjadrení a 
pri inom rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu 
a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných 
vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení 
na 
účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov 
manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania 
znečisťovania vôd 
znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve. "; podľa 
§ 18 ods.5 vodného zákona "Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich 
kvalita alebo zdravotná 
bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, 
zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov 
rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely." 
Navrhované stavebno-konštrukčné prvky retenčných dlažieb zo zhodnotených odpadov 
6 
.. 
.. 
spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v 
povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie 
domových samospráv 
na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti. 
• recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16 
• kamenivo fr. 0-4 tr.A 
• geotextília netkaná proti ropná 
• separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL) 
• 
hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A 
• hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A 
• výstužná geomreža 
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však 
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, 
v dôsledku 
čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci 
stavebného konania 
doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej 
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho 
inžinierskeho 
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie. 
• Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 
zákona o odpadoch zákona 
č.79/2015Z.z.(https:/www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). 
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 
• kovov označeného červenou farbou 
• papiera označeného modrou farbou 
• skla označeného zelenou farbou 
• plastov označeného žltou farbou 
• bio-odpadu označeného hnedou farbou 
• Podľa §l O ods .l písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. "stavebné povolenie obsahuje okrem všeobecných náležitostz 
ď'alšie podmien~, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy 
účastníkOv konania"; yyššie uvedené požiadavky žiadame 
uviesť v stavebnom povolení ako podmie~ podľa _§,66 ods.3 písm. 
b resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona v zmysle §l O ods .l písm.e vyhlasky č.45312000 
Z.z. 
S realizáciou stavby "Nájomné byty (60 bytových jednotiek) na Ul. Bajkalská v meste Prešov" 
súhlasí za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok. 
Zároveň Vás v súlade s §23 ods. l Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie 
spisu (skenu) resp. jeho 
častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j.: 
• Koordinačná situácia 
• Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 
• Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia 
• Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, 
odtoku z povrchu komunikácii, 
vyhodnotenie možnosti použitia 
retenčnej dlažby 
Záverom svojho písomného vyjadrenia žiada stavebný úrad 
uviesť v stavebnom povolení, ako sa 
vysporiadal s vyjadrením predseda ZDS. 
Stavebný úrad na základe vyjadrenia stavebníka konštatuje nasledovne: 
l. Požiadavka na predloženie potvrdenia o splnení podmienok dostatočnej dopravnej kapaciti 
je splnené. Mesto Prešov -ODažP, ktoré vykonáva kompetencie cestného správneho 
orgánu v zmysle § 3 ods. 2 
zákonač. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov vydal ako 
dotknutý orgánv zmysle 
§ 140b) stavebného zákona súhlasné záväzné stanoviskok 
predmetnej stavbe. Navrhované prístupové obslužné komunikácie v zmysle 
STN 736101 
a STN 736110 kapacitne postačujú pre dopravné sprístupnenie navrhovaných parkovacích 
7 
stojísk pre bytový dom a nie je potrebné ani vyjadrenie správcu miestnych komunikácií, ani 
vyjadrenie štátneho metodického orgánu. 
2. Požiadavka na predloženie stanoviska, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné bolo 
preukázané stanoviskom Mesta Prešov-
ODaŽP. 
3. Požiadavka na predloženie vodoprávneho povolenia na vodné stavby bola splnená vydaním 
vodoprávneho povolenia pod 
číslom OU-PO-OSZP3-2018/004490-02/PG zo dňa 
12.01.2018. Právoplatnosť rozhodnutia je zo dňa 22.01.2018. 
4. Požiadavka na preukázanie dodržania zákonom chránených záujmov zachovania vodných 
pomerov bilancie 
podľa § 65 Vodného zákona bolo splnené vydaním vyjadrenia 
k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie pod 
číslom OU-OSZP3-
2017/040307-02 
zo dňa 05.10.2017. 
5. V zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 § 3 ods. 4 a 5 je stavba navrhovaná 
s 
ohľadom na jestvujúci ekosystém, bez ich poškodzovania a obmedzovania. Vzhl'adom na 
jestvujúci stav v území výstavbou bude celé územie ekologicky zhodnotené úpravami 
a prvkami, ktoré 
zohľadňujú ochranu prírody (dažďové záhrady, parkové úpravy, 
odstránenie náletových drevín a pod.). 
6. V zmysle§ 47 stavebného zákona je stavba navrhovaná v zmysle všeobecných technických 
požiadaviek 
7. Požiadavka na zriadenie dažďových záhrad je splnená v objekte SO 12, kde dažďové vody z 
jednotlivých bytoviek sú odvádzané 
dažďovou kanalizáciou do dažďovej záhrady, pod 
ktorou sú umiestnené vsakovacie bloky a vzhl'adom na geologické podložie bude postupne 
zabezpečené vsakovanie vôd. 
8. Požiadavka na použitie materiálov s retenčnou funkcionalitou je taktiež splnená, nakoľko 
budú pri výstavbe použité materiály s požadovanou charakteristikou v zmysle Zákona 
o odpadoch 
č.79/2015. 
9. Požiadavka na splnenie retenčnej funkcie je splnená v objekte SO 12, ako je to 
v predchádzajúcom bode 
3. 
10. Požiadavka na zabezpečenie zberu separovaného odpadu je zabezpečená výstavbou objektov 
SO 05 a SO 06. 
ll. Požiadavka ohľadom ORL je splnená vydaním vodoprávneho povolenia pod čís. OU-PO
OSZP3-2018/004490-02/PG 
zo dňa 12.01.2018. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadatel' 
spÍňa všetky podmienky pre vydanie 
rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
Pre 
SO 9.1 -rozšírenie verejného vodovodu, SO 10.1 -rozšírenie verejnej kanalizácie, SO ll 
-dažďová kanalizácia z parkovísk a SO 12 -dažďová kanalizácia zo striech bolo vydané 
samostatné rozhodnutie Okresným úradom v Prešove, odborom starostlivosti o životné 
prostredie, ako príslušným orgánom štátnej vodnej správy 
dňa 12.01.2018 pod číslom OU-PO
OSZP3-2018/004490-02/PG. 
Pre vykonanie výrubu 23 ks drevín bolo vydané rozhodnutie Mestom Prešov, ako príslušným 
orgánom štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody 
dňa 27.6.2016 pod číslom 
T/3093/2/2016/CB. 
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č.l45/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písm. g) sumou vo výške 
800,-€ zaplatenou v pokladni Mestského úradu v Prešove. Správny poplatok bol vyznačený na 
prednej strane tohto rozhodnutia a na podanej žiadosti. 
8 
• 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí vyvesená v zmysle§ 
26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov, ktorá sa nachádza na stránke 
www.presov.sk. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, 
keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú 
tabuľu. 
Podľa §53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie (riadny opravný 
prostriedok), a 
to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto 
Prešov-stavebný úrad, Hlavná č. 73, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
Ú radný záznam : 
Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli 
2 7 03. zom 
Vyvesená dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis " 
MESTO PR~'· ~l 
Mestský ú !@~· 
Hlavná č. J 
080 Ol PRE Š V 
Na vedomie: -1-
l. Stasvebnfk: Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 Ol Prešov 
2. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Zvesená dňa .................................. . 
Pečiatka,~· 
0 
P~E~GY 
. Mestský 
Hlavná . 
080 Ol PR O V 
-1-
3. Projektant stavby: Ing. arch. Marián Ferjo, Vyšná Šebastová, súp. č. 138, 080 06 Vyšná Šebastová 
4. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
6. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
7. Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, 080 Ol Prešov 
8. Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov 
9. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
lO. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
ll. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
12. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24,080 Ol Prešov 
13. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
14. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
9 
• 
15. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
16. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
17. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
18. Mesto Prešov -stavebný úrad -pre spis 
'J' 
--. 
10 
1 7 OMUNÁLNEHO 
SOO? SADOVÉÚPRAVY 
SO 
15 
VEREJNÉ OSVETLENIE 
22350 
2
.8 
~
~
:
_
f l 
--~;.:r,"
.5-' 
J ~,, ," 
l 
,;t .:;i ~\-
;> l 
• 
940317 
8 
9399/2 
OBJEKTOVÁ 
SKLADBA: 
SO 
01 
BYTOVÝ DOM 
1 
A, 
1 B 
SO 
02 
BYTOVÝ DOM 
2 
SO 
03 
BYTOVÝ 
DOM 
3 
SO 
04 
BYTOVÝ DOM 
4 
SO 05 PRÍSTREŠOK KOMUNÁLNEHO 
ODPADU 1 
SO 06 PRÍSTREŠOK KOMUNÁLNEHO 
ODPADU 2 
SO 
07 
SADOVÉ 
ÚPRAVY 
SO 08 KOMUNIKÁCIE 
A 
SPEVNENÉ PLOCHY 
SO 
09.1 
ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU 
SO 09.2 VODOVODNÉ PRÍPOJKY 
SO 10.1 ROZŠÍRENIE 
VEREJNEJ 
KANALIZÁCIE 
SO 10.
2 SPLAŠKOVÉ 
KANALIZAČNÉ 
PRÍPOJKY 
SO 
11 
DAžĎOVÁ 
KANALIZÁCIA Z KOMUNIKÁCII 
SO 
12 
DAžĎOVÁ 
KANALIZÁCIA ZO STRIECH 
SO 
13 
TEPLOVODNÁ PRÍPOJKA 
SO 
14.1 
ROZŠÍRENIE 
DISTRIBUČNEJ 
NN 
SIETE 
SO 
14.2 ODBERNÉ 
ELEKTRICKÉ ZARIADENIE 
SO 
15 
VEREJNÉ OSVETLENIE 
SO 
16 
DROBNÁ 
ARCHITEKTÚRA 
LEGENDA: 
Cl 
~ 
Novonavrhovaná bytovka 
Vstup do bytovky 
Mapa katastra 
\ 
~ 
Prípojka vodovodu 
·• 
"' 
Vodovodná šachta 
.....,_ 
____ 
Spašková kanalizácia 
~-
Dažďová 
kanalizácia 
VB 
do vsakovacích 
blokov 
-l
. 
Dažďová 
kanalizácia cez 
ORL 
' 
Odlučovač 
ropných 
látok (ORL) 
Prípojka 
tepla 
Odberné 
elektrické 
zariadenie 
v 
93/01297 
.o: 
:u 
. 
...., 
o_ 
~
7: 
r 
.. 
--
,...,. . 
-
"
~ 
l 
.. 
~ 
~~~ 
~
L 
.. 
_ 
: 
•
~·
~ 
...I"'Zl2 
! 
2V'"' 
ZO STRIECH 
·{) 
~
3
~
01; 
...... 
.a 
2 
o 
-· 
. 
./,.!"X.
04 . 
Btso 
2
:11lJ
'h
oo 
1 
2
~ 
'1 
Pripojka 
verejného 
osvetlenia 
so 
stožiarovým 
svietidlom 
Sadové 
úpravy 
-
vzrastlá 
zeleň 
---+---
Jestvujúci 
verejný 
rozvod 
vody 
---
--1-
--
Jestvujúci 
verejný 
rozvod 
kanalizácie 
--
-
-+-
--
Jestvujúci 
rozvod 
NN 
Jestvujúci 
rozvod 
teplovodu 
, , 
• 
;;
. 
1'1/li:.lr
#p
l] 
• •• 
• 
~c:; 
•
••••• 
~~
· 
: 
~ 
•. · 
~"aný 
~~·. 
·'1l
' 
:· 
8':·:s'Vr~~··. 
~
H>i
---
.-
.... 
n 
ro. 
: 
~ 
& 
\O~
•r
5) 
~~: 
. . 
. 
., 
1: 
• 
.. 
*. 
ft 
•• 
·· 
... 
'i19P. 
~~ 
. 
PARÉČISLO 
' i 
' 
ARCH
I
TEKT: 
ZODP. 
PROJEKTANT
: 
l 
KŔE
'
slfL
: 
•• 
TRISTÁN 
studio 
s.r.o. 
STAVBA: 
Nájomné 
bytové 
domy 
/60 
bytových 
jednotiek/ 
Bajkalska 
ul., 
Prešov 
parcelač
.
: 
9310/297,9310/643 
DIEL: 
C 
OBJEKT: 
OBSAH: 
Koordinačná 
situácia 
Vyšná 
Šebastová 
138, 
080 
06 
Prešov 
tel.
: 
OS1m65906, 
mobil: 
0905 
537 
289 
email
: 
tristanstudio@tristanstudio
.
sk 
~--------~--------~ 
UCEL: 
SP 
ARCHIV
.
Č.
: 
FORMÁT: 
4xM 
DÁTUM: 
9/2017 
PROFESIA
: 
čiSLO 
VÝKRESU 
ASR 
c 
MIERKA
: 
M 
1:500 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)