Výzva na prevzatie písomnosti: Tomáš Šurina, Prešov, Dušan Petrík, Prešov.

Výzva na prevzatie písomnosti

25.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Doručenie verejnou vyhláškou 
podľa§ 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších 
predpisov 
'oo ef MESTO PRESOV 
~ Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
. 
OSS/142915/11509/2018/Pir V Prešove dňa 19.09.2018 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Tomáš Šurina, Prešov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dni od vyvesenia tohto 
oznámenia na Mestskom úrade v 
Prešove, Jarková 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. 111. 
.Jr!~ l 
PhDr. Mária Humenufová, PhD. 
vedúca odboru 
Toto 
doručenie verejnou vyhláškou musí byt' vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené na internetovej stránke mesta Prešov v rubrike 
"Elektronická úradná tabuľa". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
Doručenie verejnou vyhláškou 
podl'a 
§ 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
•o ooc MESTO PRESOV 
~ Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/140729/12350/2018/Pir 
V Prešove dňa 19.09.2018 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Dušan Petrík, Prešov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na Mestskom úrade v 
Prešove, Jarko vá 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č.dv.lll. 
.k~ l 
PhDr. Mária Humení,fová, PhD. 
vedúca odboru 
Toto doručenie verejnou vyhláškou musí byť vyvesené IS dní na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené na internetovej stránke mesta Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabul'a". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)