Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Prešov, zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

25.09.2018 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
VNVM1KV1PDEHRSPNT1MsAGI1MCHCrSNT
ikbohuapikdetnhkZeblnZ
Okbvho
JdrsnMpdčnutudpdHmtidoncýZz.56ncr,0y§jnmZú
,18012014 U,y,n
onclhdmjZbguójnmtunkdamgnop§uZZnyldmdZcnokmdmámhdjsnpóbgy§jnmnuuymdmá
mdrjnpčábgopdcohrnuynymZljZmchc§snu(yZpdfhrspnuZmóbgopdunýavophl§snpZldrsZ
8
'
%:LTRUODX2HQNR#=DHG3T%#:21#**T%#XHG`FLRGERTWUVDTRUVOLXRUVLRgLXRVQ]STRUVTHGLH#
?PHT$URFL\OQDGHPRNTDFLD#?ORXHQUN\Q\TRGQ\UVTDQD#:RUV$6^G
(
%>LFKDTG3TWVDTRXUNa#7QJ%#*-T%#LQIRTPDVLN#?SROW$REbLDQUNDGHPRNTDFLD#=TRJTHU^XQH
?ORXHQUNR#<EbLDQUNDNRQZHTXDV^XQDUVTDQD
)
%7JRT3WgGD#7QJ%#+&T%#eV\VQYZDPHUVQDQHF#?VTDQDT_PUNHMNRDO^FLH$UTN
*
%?VDQLUODX5THJD#,&T%#
SRGQLNDVHc
#QHZ\XLUOaNDQGLG\V
+
%=DXHO6DJYDTL#8A3T%#,'T%#DGXRN\V#QHZ\XLUOaNDQGLG\V
,
%4TDQVLeHN<cKD#7QJ%#*.T%
#SRGSTHGUHGDGRZRTQHMTDGY#TLDGLVHc#?ORERGDDUROLGDTLVD#?PH
TRGLQD$2RTLU9ROO\T#dDQFD#3HPRNTDVLFN\UVTDQD
-%1QGTHD@WTbDQRX\#7QJ%#+'T%#STLP\VRTND#9THUfDQUNRGHPRNTDVLFN]KQWVLH
#<EYbDMQ^cWGLD
DQHZ\XLUO]RUREQRUVL!RcDQR"#;RXD
B=THeRXH
3\VWP0('%&/%(&'.
SRGSLU
RGVODbRNSHbLDVNYREFH


ZOZNAMZAREGISTROVANÝCHKANDIDÁTOV
prevoľbydoMestskéhozastupiteľstva
vPrešove
MestoPrešovuvereJnujepodľa§173ods.2zákonaČ.18012014 Z.z.opodmienkach
výkonuvolebnéhoprávaaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov
zoznamkandidátov,zaregistrovanýchprevoľbydomestskéhozastupiteľstvapodľajednotlivých
volebnýchobvodov:
Volebnýobvodčíslo1
1
.KatarínaAndrášLešková,JUDr.,37r.,advokátka,Spolu-občianskademokracia,
ProgresívneSlovensko,Občianskakonzervatívnastrana
2.ZuzanaBednárová,RNDr.,PhD.,33r.,vysokoškolskápedagogička,
Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova
3
.PatrikBenčík,JUDr.,43r.,advokát,nezávislýkandidát
4.JánBenko,
Mgr
.,PhD.,38r.,stredoškolskýpedagóg,Slobodaasolidarita,Smerodina
BorisKollár,Šanca,Demokratickástrana
5.IvanBobák,Bc.,27r.,obchodnýriaditeľ,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodná
strana,Most-Híd
6.JanaCiha,Mgr.,52r.,SZČO,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodnástrana,Most
-Híd
7
.MarekČiž,Ing.
,42r.,ekonóm,nezávislýkandidát
8
.SlávkaČorejová,PaedDr.,44r.,učitel'ka,nezávislákandidátka
9.JozefDemčák,Ing.,31r.,podnikateľ,nezávislýkandidát
10
.ŠtefanHermanovský,65r.,technik,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezávisléosobnosti(oľano),Nova
11.JurajHudáč,Ing.
,55r.,ekonóm,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodnástrana,
Most-Híd
12.MarcelIzdenczy,37r.,SMEseniorpredajca,Slobodaasolidarita,Smerodina-Boris
Kollár
,Šanca,Demokratickástrana
1
3
.IgorKivader,48r.,správcamajetku,Spolu-občianskademokracia,Progresívne
Slovensko
,Občianskakonzervatívnastrana
14.MikulášKomanický,PhDr.,67r.,futbalovýtréner,Smer-sociálnademokracia,Slovenská
národnástrana,Most-Híd
15.RenátaKopilcová,Mgr.,43r.,manažérka,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodná
strana
,Most-Híd
16
.RichardKorpáš,Mgr.,29r.,referent,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezávisléosobnosti(oľano),Nova
17
.
PeterMilkovič,40r.,majiteľumeleckejagentúry,nezávislýkandidát
18.MiroslavNovák,Ing.,34r.,SZČO,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezávisléosobnosti(oľano),Nova
19.SvetlanaPavlovičová,Ing.,MBA,41r.,finančnámanažérka,Smer-sociálnademokracia,
S
l
ovenskánárodnástrana,Most-
Híd
20.RenéPolačok,58r.,SZČO,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,Šanca,
Demokratickástrana
21
.StanislavSendek,Ing.,32r.,ekonóm,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezávisléosobnosti(oľano),Nova
22.MartinSlavoš,Mgr.,43r.,SZČO~Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezávisléosobnosti(oľano),Nova


Strana:2
23
.RadkoSoročina,42r.,invalidnýdôchodca,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,
Šanca,Demokratickástrana
24
.ŠtefanŠimočko,Mgr.,54r.,štátnyzamestnanec,Smer-sociálnademokracia,Slovenská
národnástrana,Most-Híd
25.DominikŠotik,20r.,študentVŠ,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezávisléosobnosti(oľano),Nova
26
.PeterŠulík,36r.,SZČO,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,Šanca,
Demokratickástrana
27
.IgorTkáč,Mgr.,32r.,manažér,Spolu-občianskademokracia,ProgresívneSlovensko,
Občianskakonzervatívnastrana
28.ĽubomírVaško,Ing.,55r.,ITšpecialista,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,
Šanca,Demokratickástrana
29.DagmarVojteková,Ing.,53r.,ekologička,nezávislákandidátka
30
.MartinVokál,Mgr.,40r.,konateľspoločnosti,Slobodaasolidarita,Smerodina-Boris
Kollár
,Šanca,Demokratickástrana
Vovolebnomobvodesavolí7poslancov.
Volebnýobvodčíslo2
1.PeterBandura,Mgr.,37r.,projektovýmanažér,Spolu-občianskademokracia,Progresívne
Slovensko
,Občianskakonzervatívnastrana
2
.PeterBobko,Mgr.,43r.,právnik,konateľspoločnosti,nezávislýkandidát
3
.MartinaCopáková,38r.,občianskaaktivistka,Slobodaasolidarita,Smerodina-Boris
Kollár
,Šanca,Demokratickástrana
4.JuditaČechová,PhDr.,51r.,súdnaznalkyňa,Spolu-občianskademokracia,Progresívne
Slovensko
,Občianskakonzervatívnastrana
5
.MargarétaČišková,Mgr.,33r.,odbornáreferentkaverejnejsprávy,Smer-sociálna
demokrac
i
a
,Slovenskánárodnástrana,Most-Híd
6
.MartinDolinský,Bc.,48r.,technikFNsPPrešov,nezávislýkandidát
7
.RichardDrutarovský,Ing.,47r.,informatik,Spolu-občianskademokracia,Progresívne
Slovensko
,Občianskakonzervatívnastrana
8
.JánHudák,62r.,koordinátormenšíchobecnýchslužieb,nezávislýkandidát
9
.ErikIvanov,Ing.,43r.,manažérfirmy,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezávisléosobnosti(oľano),Nova
10
.IgorKobulský,Ing.,56r.,konateľspoločnosti,Slobodaasolidarita,Smerodina-Boris
Kollár
,Šanca,Demokratickástrana
11
.LenkaKohániová,Ing.,35r.,finančnáriaditeľka,Kresťanskodemokratickéhnutie,
Obyčajníľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova
12.JaroslavaKutajová,Mgr.,35r.,odbornáreferentka,Smer-sociálnademokracia,Slovenská
národnástrana,Most-Híd
13
.JánLuterán,JUDr.,34r.,advokát,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,Šanca,
Demokratickástrana
14
.RomanPolášek,34r.,podnikateľ,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezávisléosobnosti(oľano),Nova
15
.RenéPucher,JUDr.,47r.,právnik,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodnástrana,
Most-Híd
16
.MartaSegľová,Mgr.,41r.,učiteľka,nezávislákandidátka
Vovolebnomobvodesavolia3poslanci.


Strana
:3
Voleb
n
ýobvodčíslo3
1.MartinAngelovič,RNDr.,PhD.,34r.,manažér,Slobodaasolidarita,Smerodina-Boris
Kollár
,Šanca,Demokratickástrana
2.DanielBača,Ing.,45r.,informatik,Spolu-občianskademokracia,ProgresívneSlovensko,
Občianskakonzervatívnastrana
3
.PavolBiroš,MgJ.,41r.,SZČO,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezávisléosobnosti(oľano),Nova
4
.VladimírBorecký,Mgr.,59r.,konateľ,SZČO,nezávislýkandidát
5.MichalEliáš,33r.,manažérúdržby,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,Šanca,
Demokratickástrana
6
.PavolKleban,Ing.,39r.,SZČO,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodnástrana,
Most-Híd
7.MartaKollárová,Ing.,PhD.,55r.,projektovámanažérkaprerozvoj,nezávislákandidátka
8.PavolLeško,56r.,obsluhaenergetickýchzariadení,Kresťanskodemokratickéhnutie,
Obyčajníľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova
9
.MartinLipka,PhDr.,PhD.,43r.,manažér,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodná
strana
,Most-Híd
10.MichalMajdák,Mgr.,44r.,manažér,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodná
strana
,Most-Híd
11
.FrantišekMaňkoš,44r.,FNsPJ.A.ReimanaPrešov,zdravotník,Národnákoalícia
12.RastislavMochnacký,Ing.,46r.,krajinnýarchitekt,Kresťanskodemokratickéhnutie,
Obyča
j
níľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova
13
.PavolNeupauer,Mgr.,39r.,technik,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezá
v
isléosobnosti(oľano),Nova
14
.ĽudmilaNováková-Marcinčínová,Ing.,PhD.,MBA,48r.,vedecko-výskumná
praco
v
níčka
,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodnástrana,Most-Híd
15
.FrantišekOľha,Ing.,48r.,podpredsedadozornejrady,riaditeľ,Slobodaasolidarita,Sme
rodina-BorisKollár,Šanca,Demokratickástrana
16
.KonštantínOršuľák,MgJ.,67r.,referentodboruzdravotníctvaÚraduPSK,nezávislý
kandidát
17.SlávkaVaníková,Mgr.,45r.,stredoškolskáučiteľka,nezávislákandidátka
18
.JozefVišňovský,Ing.,46r.,riaditeľ,nezávislýkandidát
19
.JarmilaVokálová,Mgr.,40r.,zriaďovateľka,učiteľkaSMŠSimba,Slobodaasolidarita,
Smerodina-BorisKollár,Šanca,Demokratickástrana
Vovolebnomobvodesavolia4poslanci.
Volebnýobvodčíslo4
1.KatarínaBalková,Mgr.,39r.,lektorka,prekladateľka,Spolu-občianskademokracia,
ProgresívneSlovensko,Občianskakonzervatívnastrana
2.AndreaBrehová,44r.,SZČO,Kotleba-ľudovástrananašeSlovensko
3
.ValériaDrobňáková,60r.,opatrovateľka,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudia
anezávisléosobnosti(oľano),Nova
4.JozefDušenka,Ing.,51r.,manažér,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,Šanca,
Demokratickástrana
5.AndrejDžugan,Ing.,53r.,podnikateľ,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodná
strana
,Most-Híd


Strana
:4
6.RenátaFedorčíková,Ing.,51r.,riaditeľkastrednejškoly,Kresťanskodemokratickéhnutie,
Obyčajníľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova
7.StanislavGrega,60r.,podnikateľ,nezávislýkandidát
8
.JánHaluška,56r.,učiteľ,nezávislýkandidát
9.EmilChlapeček,Mgr.,60r.,prednostaokresnéhoúradu,Smer-sociálnademokracia,
Slovenskánárodnástrana,Most-Híd
10
.JozefínaKlučerovská,Ing.,48r.,SZČO,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,
Šanca
,Demokratickástrana
ll
.MartinKovalčík,Ing.,47r.,koordinátorpreIT,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajní
ľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova
12
.JanetteLangová,PhDr.,45r.,vedúcamestskejgalérieCaraffovaväznica,nezávislá
kandidátka
13.VáclavLouma,JUDr.,MBA,37r.,právnik,Smer-sociálnademokracia,Slovenská
národnástrana,Most-Híd
14.MiladaMacourová,Bc.,53r.,podnikateľka,nezávislákandidátka
15.AntóniaMarčáková,Ing.,41r.,finančnákonzultantka,Slobodaasolidarita,Smerodina
BorisKollár,Šanca,Demokratickástrana
16
.ElenaOláhová,60r.,opatrovaniečlenarodiny,Naj-nezávislosťajednota
17.JaroslavOľha,Ing.,53r.,riaditeľ,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,Šanca,
Demokratickástrana
18.JozefPalša,Ing.,51r.,podnikateľ,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodnástrana,
Most-Híd
19
.MariánSvocák,Ing.,44r.,technikMaR,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezávisléosobnosti(oľano),Nova
20
.PatrikTomič,PaedDr.,50r.,novinár,nezávislýkandidát
21
.JurajVolčko,46r.,profesionálnyvojakOzbrojenýchsílSR,nezávislýkandidát
22.JaroslavVýboštek,Ing.,PhD.,41r.,riaditeľVaV,nezávislýkandidát
23.RastislavZima,Mgr.,45r.,mediátor,nezávislýkandidát
Vovolebnomobvodesavolia4poslanci.
Volebnýobvodčíslo5
1
.MiroslavBenko,PaedDr.,MBA,44r.,vedúciodborustarostlivostioživotnéprostredie,
Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodnástrana,Most-Híd
2
.MikulášBodnár,Ing.,65r.,dôchodca,nezávislýkandidát
3
.VladimírFeľbaba,Mgr.,29r.,právnik,občianskyaktivista,Kresťanskodemokratické
hnutie
,Obyčajníľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova
4
.RastislavFeriančik,Ing.,31r.,riaditeľdivíziespoločnosti,nezávislýkandidát
5.MartaFertaľová,53r.,odbornáreferentka,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodná
strana,Most-Híd
6.TomášHangoni,doc.PhDr.,PhD.,54r.,vysokoškolskýpedagóg,Spolu-občianska
demokracia
,ProgresívneSlovensko,Občianskakonzervatívnastrana
7.JurajHreha,Ing.,55r.,vedúcivýrobyPDKapušany,Kresťanskodemokratickéhnutie,
Obyčajníľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova
8.JanaKočišováČižová,Bc.Mgr.,37r.,novinárka,nezávislákandidátka
9.MarekKošč,45r.,KeyAccountManager,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,
Šanca,Demokratickástrana
10
.ĽuboslavKrajňák,Mgr.,60r.,samostatnýreferent,Úsvit


Strana
:5
11
.PeterKrajňák,Mgr.,37r.,štátnytajomník,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodná
strana
,Most-Híd
12
.ĽubošKráľ,50r.,živnostník,KomunistickástranaSlovenska,Stranaobčianskejľavice
13.ĽubaKráľová,PhDr.,PhD.,59r.,projektovámanažérka,Spolu-občianskademokracia,
ProgresívneSlovensko,Občianskakonzervatívnastrana
14.PeterKriž,58r.,montážnypracovník,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,
Šanca
,Demokratickástrana
15
.StanislavLukáč,Mgr.,34r.,majsterodpadovéhohospodárstva,Kresťanskodemokratické
hnutie
,Obyčajníľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova
16.RóbertMačej,39r.,riaditeľspoločnosti,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezá
v
isl
éosobnosti(oľano),Nova
17
.ĽudovítMalaga,Ing.,59r.,technickýpracovník,Smer-sociálnademokracia,Slovenská
národnástrana,Most-Híd
18
.AlenaMolčanová,Mgr.,42r.,sociálnapracovníčka,Spolu-občianskademokracia,
Prog
r
es
ív
neSlovensko,Občianskakonzervatívnastrana
19
.PatrikPaľa,Bc.,45r.,SZČO,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,Šanca,
Demokratickástrana
2
0
.MariánPetro,Bc.,28r.,operátorcalicentra,nezávislýkandidát
21.PavolSabol,Ing.arch.,50r.,architekt,Spolu-občianskademokracia,Progresívne
Slovensko
,Občianskakonzervatívnastrana
22
.PeterŠkrepták,46r.,SZČO,nezávislýkandidát
2
3
.MargitaVavreková,Ing.,58r.,vládnaaudítorka,Národnákoalícia
2
4.RudolfVoit,52r.,SZČO,nezávislýkandidát
Vovolebnomobvodesavolia4poslanci.
Volebnýobvodčíslo6
1.IvanBaláž,Mgr.,PhD.,40r.,kurátorSTM,spisovateľ,výtvarník,Spolu-občianska
demokrac
i
a
,ProgresívneSlovensko,Občianskakonzervatívnastrana
2
.AndrejBuday,Ing.,66r.,živnostník,projektovýmanažér,Slobodaasolidarita,Smerodina
- Boris Kollár,Šanca,Demokratická strana
3
.PatrikDerfiňák,doc.PaedDr.,PhD.,48r.,vysokoškolskýučiteľ,Smer-sociálna
demokracia
,Slovenskánárodnástrana,Most-Híd
4
.RichardDubovický,33r.,ITmanažér,podnikateľ,Spolu-občianskademokracia,
Progresí
v
neSlovensko,Občianskakonzervatívnastrana
5
.RudolfDupkala,Phlžr.,PhD.,MBA,DBA,37r.,riaditeľŠarišskejgalérievPrešove,
nezávisl
ýkandidát
6.MichalDžupin,Mgr.,32r.,politológ,občianskyaktivista,Kresťanskodemokratickéhnutie,
Ob
y
čajníľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova
7
.ĽubomírGerda,Ing.,34r.,poverenýriadenímodboruSOpreIROPKošického
samosprávnehokraja,nezávislýkandidát
8
.RuženaHorváthová,PhDr.,54r.,odbornáreferentka,Smer-sociálnademokracia,
Slo
v
enskánárodnástrana,Most-Híd
9
.Mareklenčo,Mgr.,45r.,manažér,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezávisléosobnosti(oľano),Nova
10
.IgorKreta,RSDr.,67r.,dôchodca,KomunistickástranaSlovenska,Stranaobčianskej
ľavice
11
.MichalKrupa,Mgr.,34r.,systémovýadministrátor,Kresťanskodemokratickéhnutie,
Ob
y
čajníľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova


Strana
:6
12
.RadovanMamrilla,36r.,manažér,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,Šanca,
Demokratickástrana
13
.ErikaMichalčinová,57r.,detskásestra,Národnákoalícia
14.DanielaMrouahová,MUDr.,65r.,lekárka,nezávislákandidátka
15
.BranislavObal,35r.,technikvýroby,Národnákoalícia
16
.ZuzanaOndrejčáková,Mgr.,41r.,tajomníčkaFakultymanažmentuPrešovskejuniverzity,
nezávislákandidátka
17
.ĽudovítSabol,MVDr.,63r.,veterinárnylekár,Smer-sociálnademokracia,Slovenská
národnástrana,Most-Híd
18.ŠtefanSzidor,Ing.,63r.,leteckýinžinier,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodná
strana,Most-Híd
19
.VeronikaŠoltisová,20r.,študentka,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,Šanca,
Demokratickástrana
20
.ZuzanaTkáčová,47r.,zdravotnásestra,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezávisléosobnosti(oľano),Nova
Vovolebnomobvodesavolia4poslanci.
Volebnýobvodčíslo7
1.LukášAnderko,25r.,manažérobchodnéhotímu,Kresťanskodemokratickéhnutie,
Obyčajníľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova
2.ŠtefániaAndraščíková,doc.PhDr.,PhD.,MPH,55r.,vysokoškolskápedagogička,
nezávislákandidátka
3.MarcelaAntolová,PhDr.,32r.,personálnareferentka,Kresťanskodemokratickéhnutie,
Obyčajníľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova
4
.MiroslavBarna,Ing.,38r.,manažérvletectve,Smer-sociálnademokracia,Slovenská
národnástrana,Most-Híd
5
.TiborBindas,MVDr.,55r.,úradník,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,
Šanca,Demokratickástrana
6
.LukášBrehuv,Ing.,30r.,ekológ,manažér,Smer-sociálnademokracia,Slovenská
národnástrana,Most-Híd
7.JozefČokina,Ing.,61r.,manažér,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodnástrana,
Most-Híd
8.MartinĎurišin,PhDr.,PhD.,39r.,riaditeľškoly,občianskyaktivista,Slobodaasolidarita,
Smerodina-BorisKollár,Šanca,Demokratickástrana
9.JozefDužda,52r.,barman,Stranarómskejkoalície-srk
10
.MartinEštočák,JUDr.,29r.,právnik,nezávislýkandidát
11.PeterIhnat,51r.,SZČO,Domadobre
12.AlojzJusko,Ing.,61r.,SZČO,Domadobre
13
.TomášKinik,Ing.,34r.,RANkoordinátormobilnéhooperátora,Slobodaasolidarita,Sme
rodina-BorisKollár,Šanca,Demokratickástrana
14
.RudolfKolesár,52r.,vodičtaxislužby,KomunistickástranaSlovenska,Stranaobčianskej
ľavice
15
.PeterKuchár,56r.,invalidnýdôchodca,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,
Šanca,Demokratickástrana
16.MartinLukáč,Ing.,32r.,ekonomickýinžinier,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajní
ľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova
17.MichalMamrilla,62r.,výsluhovýdôchodca,KomunistickástranaSlovenska,Strana
občianskejľavice


Str
an
a
:7
18.MartinMarton,Mgr.art.,31r.,manažment,Národnákoalícia
19
.MichaelMikloško,Ing.,30r.,zamestnanecverejnejsprávy,futbalovýrozhodca,občiansky
aktivista,nezávislýkandidát
20.JozefPravda,58r.,obchodnýzástupca,Kresťanskodemokratickéhnutie,Obyčajníľudiaa
nezávisléosobnosti(oľano),Nova
21.PeterŠmeringai,Ing.,PhD.,30r.,projektovýmanažér,Kresťanskodemokratickéhnutie,
Obyčajníľudiaanezávisléosobnosti(oľano),Nova
22
.MiroslavTásler,68r.,dôchodca,Slobodaasolidarita,Smerodina-BorisKollár,Šanca,
Demokratickástrana
23
.ZdenkoValášek,Ing.,39r.,manažér,Smer-sociálnademokracia,Slovenskánárodná
strana,Most-Híd
24.JozefWožniak,Ing.,54r.,nezamestnaný,Domadobre
Vovolebnomobvodesavolí5poslancov.
m@UIhSYI
6^WXQ
2*,'(1'*()0
TSHTMV
SHWPEeSOTIeMEWOZSFGI

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)