Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - pozemku parc. Č. KNC 9593/27 o výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV Č. 6492, k. Ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite Ul. Tehelná v Prešove.

24.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)