Daňový úrad Košice - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin JaníkNaposledy sídlo/pobyt: 00, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.03.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ' 
. 
. 
-
. 
Číslo: 100615476/2018 
Dátum: 23.03.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE 
Železničná 
l, 041 90 Košice 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Mmtin Janík 
Naposledy sídlo/pobyt: 
OO, 080 O l 
Prešov Písomnosť č. 100614916/2018 zo dúa 23.03.2018 je uložená na Daúovom úrade Košice 
Tomášikova 35. Košice 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie 
je známy, doručuje sa písomnosť Daúového úradu Daňový 
úrad Košice číslo 100614916/2018 zo dúa 23.03.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daúový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daúovom úrade Košice 
Tomúšikova 35, Košice v kancelárii č. 212 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deú tejto lehoty sa považuje za de!'l doručenia . 
........................ J ...................... . 
Ing. Marián Strič 
vedúci oddelenia daúovej kontroly 
3 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)