Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: GALPTEX, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Radlinského 13, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l O 18611 02/2018 
Dátum: 21.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: GALPTEX, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Radlinského 
13, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 01739295/2018 zo dúa 06.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 01739295/2018 zo dúa 06.09.2018 verejnou vyhláškou podla§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dúa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov ,Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deú tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Mgr. Rudolf 
Krafčák vedúci oddelenia daúovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
, __ 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)