Oznámenie o začatí stavebného konania: "Pavla Horova 18,19,20 obnova vstupov- Rekonštrukcia vstupných zádverí Pavla Horova 19,20 Prešov, Rekonštrukcia schodiskových stien Pavla Horova 18-20 Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania

27.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Císla: 
SU/11605/2018-Fa 
MESTO PREŠOV 
stavebný úrad 
Vybavuje: Ing. Mária Franková, č. tel. 051/3100 535 
e-mail: maria. farankova@presov.sk 
VEREJNÁ 
VYHLÁŠKA 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa:24.09.2018 
ktorou sa oznamuje o začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Pavla Horova 18,19,20 obnova 
vstupov-Rekonštrukcia vstupných zádverí Pavla 
Horova 
19,20 Prešov, Rekonštrukcia schodiskových stien Pavla Horova 18-20 Prešov" 
Na Mesto 
Prešov , príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 ods. l zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov bola podaná 
dňa 18.07.2018 žiadosť žiadateľom -NEBILA s.r.o. , 
Jilemnického 3, 080 
Ol Prešov na základe splnomocnenia vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového 
domu na ulici Pavla Horova 18,19,20, v Prešove o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu pod 
označením: "Pavla Horova 18,19,20 obnova vstupov
Rekonštrukcia vstupných zádverí Pavla Horova 19,20 Prešov, Rekonštrukcia 
schodiskových stien Pavla 
Horova 18-20, Prešov " miesto stavby-bytový dom na ulici 
Pavla 
Horova 18,19,20, v Prešove, súpisné číslo 6320, na parcele 14627, katastrálne územie 
Prešov. 
Stavebný úrad 
podľa§ 26 ods./zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s§ 
61 ods. 4 stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie stavebného konania 
všetkým 
účastníkom konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: 
"Pavla Horova 18,19,20 obnova 
vstupov-Rekonštrukcia vstupných zádverí Pavla 
Horova 
19,20 Prešov, Rekonštrukcia schodiskových stien Pavla Horova 18-20 Prešov" 
Mesto 
Prešov, príslušný stavebný úrad upúšťa v zmysle §61ods. 2 stavebného zákona od 
miestneho 
zisťovania a od ústneho pojednávania, žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 
jej posúdenie žiadosti. 
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky k predmetnej veci uplatniť 
najneskoršie do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia inak sa na neskoršie 
námietky v zmysle § 
61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Do podkladov 
na vydanie rozhodnutia v predmetnej veci je možné nahliadnuť na 
Mestskom úrade v Prešove-stavebnom úrade /Jarkova 26, 2.poschodie č. d. 302/ termín 
nahliadnutia dohodnút' s pracovníkom SÚ na tel. č. 051/3100 535. 
Stavebný úrad v súlade s 
§33 ods .. 2 správneho poriadku umožňuje účastníkom konania, 
aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie stavebného konania na stavbu: "Pavla 
Horova 18,19,20 obnova vstupov -Rekonštrukcia vstupných zádverí Pavla 
Horova 19,20 Prešov, Rekonštrukcia schodiskových stien Pavla Horova 18-20 Prešov", musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní 
a podl'a §61 ods. 4 stavebného zákona podobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená 
na internetovej stránke mesta Prešov l www.presov.sk/. 
l 1 
~ 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak na koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom 
lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
Úradný záznam: 
-~ 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: "Pavla 
Horova 18,19,20 obnova vstupov -Rekonštrukcia vstupných zádverí Pavla Horova 
19,20 Prešov, Rekonštrukcia schodiskových stien Pavla Horova 18-20 Prešov", bola 
vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................. . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: "Pavla 
Horova 18,19,20 obnova vstupov -Rekonštrukcia vstupných zádverí Pavla Horova 
19,20 Prešov, Rekonštrukcia schodiskových stien Pavla Horova 18-20 Prešov", bola 
zvesená z 
úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa ................................. .. 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)