Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu.

Informácia pre voliča

27.09.2018 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        /ŶĨŽƌŵĄĐŝa ƉƌĞǀŽůŝēa 
k stĄlemu njŽnjŶĂŵƵǀŽůŝēŽǀ a ŶĄŵŝĞƚŬŽǀĠŵƵkonaniu 
 
 
 
WŽĚűĂ Αϵods. 1 njĄŬŽŶa ē͘ϭϴϬͬϮϬϭϰ͘nj͘Ž ƉŽĚŵŝĞŶŬĂĐŚǀljŬŽŶƵǀŽůĞďŶĠŚŽ
??? o zmene a ĚŽƉůŶĞŶşŶŝĞŬƚŽƌljĐŚnjĄŬŽŶŽǀǀ njŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚpredpisov 
(ěĂůĞũůĞŶc?l}v^):
 ͣSƚĄůLJnjŽnjŶĂŵǀŽůŝēŽǀnjŽƐƚĂǀƵũĞĂ vedie ŽďĞĐ͘ŽƐƚĄůĞŚŽ
?}?vu???]??i}?}o]}?Ul?}?_ui????o??}??v obci.͞. 
 
WŽĚűĂ Α10 ods. 1 njĄŬŽŶa: ͣVŽůŝēƐŝŵƀǎĞǀ ƷƌĂĚŶljĐŚŚŽĚŝŶĄĐŚobce ŽǀĞƌŝƛ͕ēŝũĞ
??_?v? ? ƐƚĄlom zozname͕ ēŝ ƷĚĂũĞ Ž ŸŽŵ ƐƷ ƷƉůŶĠ Ă ƉƌĂǀĚŝǀĠ Ă ŵƀǎĞ
?}?}??}?ovv]?i}?o}??l}vv]}???X
Ki‰}À]vvÎ]}š]ÀÇZ}À]› o} } šŒ}Z v_ ‰_}uv }Ìvu]› À}o]}À] €À}ÇU ‰Œ lš}Œ 
Î]}š]vu€ÎÀÇZ}À]›X^. 
 
 
DĞƐƚŽ WƌĞƓŽǀ?]?] ?}v] ?}o]}? l ƐƚĄůĞŵƵ njŽnjŶĂŵƵ ǀŽůŝēŽǀ v ƌĄŵĐŝ
vu]šl}À Z}konania v ƷƌĂĚŶljĐŚZ}]vZ: 
 
Pondelok: 8.00 ʹ 16.00 hod. 
Utorok: 8.00 ʹ 16.00 hod. 
Streda: 8.00 ʹ 17.00 hod. 
aƚǀƌƚŽŬ: 8.00 ʹ 16.00 hod. 
Piatok: 8.00 ʹ 15.00 hod. 
 
na ŽĚĚĞůĞŶşŬůŝĞŶƚƐŬĞŚŽĐĞŶƚƌĂMestskĠŚŽ ƷƌĂĚu v WƌĞƓŽǀĞ, JarkovĄ ul. ē͘Ϯϲ, 
080 01 WƌĞƓŽǀϭ, tel.: 051/3100 510, 051/3100 513, e-mail: volby@presov.sk . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)