Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, MVDr. Vladimír Vargečko Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: l O l 877029120 l 8 
Dátum: 
24.09.20 l 8 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: Jozef Varga 
Naposledy sídlo/pobyt: O. 080 OJ Prešov 
Písomnosť č. !0187381712018 zo dľla 24.09.2018 je uložená na Daľlovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7. 080 O l Prešov 
Z dôvodu. že pobyt adresáta nie je známy. domčuje sa písomnosť Daľlového Íl radu Prešov číslo 
l O !87381 712018 zo dú a 24.09.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 56312009 Z. z. o 
správe 
dani (daúovS· poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dľla 
vyvesenia tohto oznámenia na Daúovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7. 080 Ol Prešov v kancelárii č.2!6 v in·adn>'ch 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. 
Podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 56312009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov 
posledný deľ! tejto lehoty sa považuje za deú doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
o~: ...................................................... 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy dani 3 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od. ........ do ............ . 
'' t' 
Číslo: l O 1874301/2018 
Dátum: 24.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MVDr. Vladimír Vargečko 
Naposledy sídlo/pobyt: . 080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 01868463/2018 zo dňa 24.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7.080 O l Prešov 
Z dôvodu. že pobyt adresáta nie je známy. doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l O 1868463/2018 zo dňa 24.09.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(dar\ov}· poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát st moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dr\a vyvesenia tohto 
ozmimenia na Daúovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7.080 Ol Prešov,. kancelárii č. 216 v úradn\·ch 
hodináefl. 
Toto 
oznámenie sa vyvesuje po dobu 
IS dni. Podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
der\ tejto lehoty sa považuje za der\ doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
Q / 
~""??~ 
............................................. 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 
3 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................. .. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)