Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dominika Dubiaková naposledy bytom 058 01 Poprad, Pavol Kubica naposledy bytom 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 
1718/2018 Prešov, 26. 9. 2018 
, , v 
VE RE J NA VYHLA S K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Dominika Dubiaková 
naposledy bytom 05801 Poprad 
Písomnosť č. k. EX 1718/2018 zo dl'ía 24.9.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt dal'íového dlžníka nie je známy doručuje sa písomnosť Mesta Prešov č. 
k. EX 1718/2018 zo dl'ía 24.9.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 3 
písm. c) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( dal'íový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
del'í lehoty sa považuje za del'í doručenia. 
. . 
,:].·://'" 
1..//," .. (. ' "'"-<. l,r 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov 
a podnikania 
Číslo konania: EX 1775/2018 Prešov, 26. 9. 2018 
' ' v 
VEREJN A VYHLA SKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Pavol Kubica 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 1775/2018 zo dňa 24.9.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 
73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1775/2018 zo dňa 16.08.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
v 
//1 ' , f·1 7 :'. 1 
, __ /L~ ... ,~., ... .,~.. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)