Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Horárska párne č.d. 2 až 16, nepárne č.d. 1 až 19, č.d. 5A, 19A v termíne 16. apríl 2018 od 07:30 h do 15:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

28.03.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VD 
Váš hst čísla/zo dHa 
Naše číslo: 
Vybavuje 
Telefón/E-mail. 
Miesto/D<itum 
Vážený zákazník, 
l 
2/148023/2018 
linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/27.03.2018 
2/148023/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Horárska párne č.d. 2 až 16, nepárne č.d. 1 až 19, č.d. SA, 
19A. 
v termíne 
16. 
aprn 2018 od 07:30 h do 15:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na 
rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu 
pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom 
webovom sídle a pod .l. Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v 
tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na 
nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD·. 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
Poruchová linka VSO: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kO()takt. 
Východoslovenská 
distribučná, a s 
Mlynská 31, 042 911{ošice 
Slovenská republika 
Spoloč~o>ťJ• '~pisanO v Obchodnom 
regJStfl Okr.s~•ho s~du Košic• l, 
udóiol Sd, vlulko 1411N 
IČO-36 S!Jg 361 l DIČ 2022082997 
1C ll~H: 31(2QnD82997 
B<>nkovO spojenie. Cit1bank Europe plc, 
poboi'ka <ohraniln•r b•nky, 
1, u' 2008480108/8130 
IBI\ Ili: SKOl 8130 0000 0020 0848 0108 
61(.. CIT l SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)