Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vlastníctve mesta Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2018

28.09.2018 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        tJ l 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 3/2018 o pridel'ovaní nájomných bytov 
Strana 
VO 
116 
Mesto Prešov 
vlastníctve mesta Prešov 
Mesto Prešov v súlade s § 6 ods. I zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, 
podľa § 
12 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov 
súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami a v súlade so zákonom 
č. 443/2010 Z. z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 3/20 I 8 o prideľovaní nájomných bytov vo 
vlastníctve mesta 
Prešov (ďalej len "nariadenie"). 
Článok I 
Účel a predmet nariadenia 
l. Účelom tohto nariadenia je stanovenie postupu pri 
a) prijímaní žiadostí o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta Prešov 
(ďalej 
len "nájomný byt"), 
b) zarad zo vaní do poradovníka uchádzačov o pridelenie nájomného bytu, 
c) pridelení mijomného bytu podľa poradia v príslušnom poradovníku, 
d) opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy. 
2. Predmetom prideľovania nájomných bytov sú byty, na rekonštrukciu a výstavbu 
ktorých boli použité 
finančné prostriedky štátu a mesta Prešov v týchto lokalitách 
mesta Prešov: 
a) K 
Starej tehelni, 
b) Sabinovská a Majakovského, 
c) Slanská, 
d) Antona Prídavka, 
e) Arm. gen. Svobodu. l. Na účely tohto nariadenia: 
Článok 2 
Základné pojmy 
a) žiadateľom je plnoletá fYzická osoba, ktorá písomne požiada mesto Prešov 
o pridelenie nájomného bytu 
(ďalej len "žiadateľ"), 
b) uchádzač o pridelenie nájomného bytu (ďalej len "uchádzač") 
je plnoletá fyzická 
osoba, ktorá 
je vedená v príslušnom poradovníku o pridelenie nájomného bytu, 
c) 
členom domácnosti je fyzická osoba, ktorá trvale žije v spoločnej domácnosti so 
žiadateľom resp. nájomcom, ich spolužitie má trvalý charakter, a podieľa sa na 
uhrádzaní nákladov na 
spoločné potreby členov domácnosti ll, 
d) nájomcom je plnoletá fYzická osoba, ktorá má uzatvorenú platnú nájomnú 
zmluvu o nájme nájomného bytu s 
prenajímateľom nájomných bytov, 
e) 
prenajímateľom je právnická osoba, ktorej mesto Prešov na základe osobitnej 
zmluvy zverilo do správy nájomné byty za 
účelom vykonávania právnych 
úkonov súvisiacich s úpravou nájomných 
vzťahov a správou nájomných 
bytov, f) poradovník uchádzačov o pridelenie nájomného bytu je zoznam žiadateľov, do 
ktorého budú žiadatelia zaradzovaní po predložení úplnej žiadosti o pridelenie 
nájomného bytu. V poradovníku bude každý 
žiadateľ vedený pod evidenčným 
číslom, ktoré bude jeho žiadosti o pridelenie nájomného bytu priradené 
elektronicky v 
podateľni Mestského úradu v Prešove, 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 3/2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vo 
Strana 
216 
Mesto Prešov 
vlastníctve mesta Prešov 
g) zámena bytu je pridelenie iného vhodnejšieho uvol'neného nájomného bytu 
nájomcovi na základe rozhodnutia primátora mesta. 
Článok 3 
Podávanie a posudzovanie žiadosti 
l. Žiadate!' om o pridelenie nájomného bytu môže byt' fyzická osoba, ktorá dovŕši 
18 rokov veku, je občanom SR a spÍňa tieto podmienky: 
a) má trvalý pobyt na území mesta 
Prešov, 
b) žiadateľ ani člen domácnosti žiadateľa nie je nájomca nájomného bytu, 
družstevného bytu, služobného bytu alebo bytu osobitného 
určenia. 
2. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu podáva žiadateľ do podatel'ne Mestského úradu 
v 
Prešove. 
3. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, mesto Prešov do 30 kalendárnych dní od 
doručenia žiadosti písomne vyzve žiadatel'a na doplnenie žiadosti. Ak žiadate!' 
nedoplní svoju 
žiadosť do 15 kalendárnych dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy, 
žiadosť bude vyradená z ďalšieho posudzovania. 
4. Ak členom domácnosti žiadateľa je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, 
preukáže svoj nepriaznivý zdravotný stav potvrdením poskytovatel'a zdravotnej 
starostlivosti 
podľa osobitného predpisu
2
l. 
Článok4 
Zaradenie do poradovníka a vyradenie z poradovníka 
l. Mesto Prešov vedie pre každú lokalitu uvedenú v článku l ods. 2 osobitný poradovník 
uchádzačov o pridelenie nájomného bytu. 
2. Mesto Prešov zaradí do príslušného poradovníka žiadosť o pridelenie nájomného 
bytu v lehote 
do 15 kalendárnych dní odo dňa podania úplnej žiadosti, ak žiadate!': 
a) je oprávneným 
uchádzačom, ktorý spÍňa podmienky stanovené týmto 
nariadením pre konkrétnu lokalitu, 
b) 
žiadateľ ani člen domácnosti žiadate l' a nie je výlučným alebo väčšinovým 
vlastníkom nehnutel'nosti určenej na bývanie, 
c) žiadate!' ani 
člen domácnosti žiadatel'a nemá žiadny dlh voči mestu Prešov, 
d) žiadate!' a členovia domácnosti žiadatel'a preukážu schopnosť platiť nájomné 
a služby spojené s užívaním bytu dokladom o aktuálnom príjme minimálne za 
ostatné tri kalendárne mesiace. 
3. 
Poradovníky uchádzačov o pridelenie nájomného bytu pre jednotlivé lokality mesto 
Prešov zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli mesta Prešov vždy do 3 
pracovných dní odo 
dňa akejkol'vek zmeny v príslušnom poradovníku. 
4. Každý poradovník bude 
obsahovať okrem evidenčného čísla žiadosti aj ďalší číselný 
údaj tzv. izbovitosť. Izbovitosť vyjadruje počet izieb v nájomnom byte, o pridelenie 
ktorého má žiadate!' záujem. 
5. Uchádzač sa vyradí z príslušného poradovníka uchádzačov v lehote do 15 
kalendárnych dní, ak: 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 3/2018 o prideľovaní nájomných bytov vo 
Strana 
316 
Mesto Prešov 
vlastníctve mesta Prešov 
a) prestane spÍňať niektorú z podmienok stanovených osobitným predpisom
3) 
alebo niektorú z podmienok uvedených v príslušných článkoch tohto 
nariadenia, 
b) 
uchádzač ne uzatvorí zmluvu o nájme bytu v lehote do 15 kalendárnych 
dní od prevzatia súhlasu primátora mesta na uzatvorenie zmluvy o nájme 
bytu na základe poradia v príslušnom poradovníku bez uvedenia závažných 
dôvodov. 
Článok 5 
Pridel' ovanie nájomných bytov obstaraných z finančných prostriedkov štátu 
a mesta 
Prešov na ul. K Starej tehelni 
l. Nájomný byt na ul. K Starej tehelni mesto Prešov pridelí uchádzačovi podl'a poradia v 
poradovníku zostaveného pre lokalitu K 
Starej tehelni, ak uchádzač bude spÍňať: 
a) podmienky stanovené osobitným predpisom
3
), 
b) podmienky uvedené v článku 3 ods. l a v článku 4 ods. 2, 
c) preukáže plnenie povinnej školskej dochádzky svojich školopovinných detí 
písomným potvrdením príslušnej školy, ktorú 
dieťa navštevuje. 
Článok 6 
Pridel'ovanie nájomných bytov obstaraných z finančných prostriedkov štátu 
a mesta 
Prešov na ul. Sabinovskej a ul. Majakovského 
l. Nájomný byt na ul. Sabinovskej a ul. Majakovského mesto Prešov pridelí uchádzačovi 
podl'a poradia v poradovníku zostaveného pre lokalitu Sabinovská a Majakovského, ak 
uchádzač bude spÍňať podmienky: 
a) stanovené osobitným predpisom
3
l, 
b) uvedené v článku 3 ods. l a v článku 4 ods. 2, 
c) preukáže plnenie povinnej školskej dochádzky svojich školopovinných detí 
písomným potvrdením príslušnej školy, ktorú 
dieťa navštevuje, 
d) 
uchádzač alebo manžel/manželka uchádzača minimálne dva roky bez 
prerušenia pracuje na území Slovenskej republiky alebo 
je poberatel'om dávky 
dôchodkového poistenia, dávky nemocenského poistenia alebo štátnej sociálnej 
dávky, 
e) spodná hranica príjmu 
uchádzača a príjmu členov domácnosti uchádzača 
dosahuje za posudzované obdobie výšku životného minima uchádzača a 
členov domácnosti uchádzača stanoveného osobitným predpisom 
4) 
zvýšenú 
o sumu 
200,-€ mesačne. 
š 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 3/2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vo 
Strana 
4/6 
Mesto Prešov 
vlastníctve mesta Prešov 
Článok 7 
Pridel'ovanie nájomných bytov na ul. Slanskej 
Nájomné byty na ul. S lanská sú vyčlenené pre potreby mesta Prešov a o ich pridelení 
rozhoduje primátor mesta. 
Článok 8 
Pridel'ovanie nájomných bytov obstaraných z 
finančných prostriedkov štátu 
a mesta 
Prešov na ul. Antona Prídavka 
l. Nájomný byt na ul. Antona Prídavka mesto Prešov pridelí uchádzačovi podľa poradia 
v poradovníku zostaveného pre lokalitu Antona 
Prídavka, ak uchádzač bude spÍňať 
podmienky: 
a) stanovené osobitným predpisom
3
>, 
b) uvedené v článku 3 ods. l a v článku 4 ods. 2, 
c) má trvalý pobyt v meste 
Prešov minimálne dva roky, 
d) preukáže plnenie povinnej školskej dochádzky svojich školopovinných detí 
písomným potvrdením príslušnej školy, ktorú 
dieťa navštevuje, 
e) 
uchádzač alebo manžel/manželka uchádzača minimálne dva roky bez 
prerušenia pracuje 
na území Slovenskej republiky alebo je poberateľom dávky 
dôchodkového poistenia, dávky nemocenského poistenia alebo štátnej 
sociálnej dávky, 
f) spodná hranica príjmu uchádzača a príjmu členov domácnosti uchádzača 
dosahuje za posudzované obdobie výšku životného minima uchádzača a členov 
domácnosti uchádzača stanoveného osobitným predpisom
4
> zvýšenú o sumu 
250,-€ mesačne. 
2. Uchádzač je povinný po prevzatí súhlasu primátora mesta na uzatvorenie zmluvy 
o nájme bytu 
zložiť finančnú zábezpeku na osobitný bankový účet prenajímateľa pred 
podpísaním zmluvy o nájme bytu. 
3. Finančná zábezpeka sa stanovuje podľa osobitného predpisu
5
> vo výške trojnásobku 
dohodnutého nájomného. 
4. Dohoda o finančnej zábezpeke tvorí neoddeliteľnú súčasť nájomnej zmluvy. 
Článok 9 
Pridel'ovanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta 
Prešov na ul. Arm. gen. 
Svobodu 
l. Nájomné byty tzv. malometrážne nájomné byty sú určené na bývanie osamelo žijúcich 
jednotlivcov. 
2. Nájomný byt na ul. Arm. gen. Svobodu mesto 
Prešov pridelí uchádzačovi p~dľa 
poradia v poradovníku zostaveného pre lokalitu Arm. gen. Svobodu, ak bude splňať 
podmienky uvedené v článku 3 ods. l a v článku 4 ods. 2. 
9 
Mesto Prešov 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 3/2018 o pridel'ovaní nájomných bytov 
vlastníctve mesta Prešov 
Článok 10 
Doba nájmu 
VO 
Strana 
516 
l. Doba nájmu nájomného bytu sa stanovuje na dobu určitú, maximálne na jeden rok. Po 
ukončení doby nájmu nájomca nemá nárok na bytovú náhradu. 
2. Opakované uzatvorenie nájomného vzťahu s nájomcom je možné za predpokladu, že 
nájomca 
spÍňa podmienky tohto nariadenia a 
a) nemá dlh na nájomnom ani na službách spojených s užívaním 
nájomného bytu, alebo 
b) má uzavretú dohodu o uznaní a splácaní dlhu a záväzky z tejto dohody plní. 
3. Nájomcovia nájomných bytov nachádzajúcich sa v zmiešaných bytových domoch 
majú právo na opakované uzavretie nájomnej zmluvy, ak 
spÍňajú podmienky uvedené 
v 
článku 3 ods. l a v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia v prípade, ak mesto Prešov 
nemá záujem naložiť s týmito nájomnými bytmi inak. 
Článok ll 
Spoločné ustanovenia 
l. Primátor mesta moze prideliť maximálne l 0% z celkového počtu uvoľnených 
nájomných bytov v predchádzajúcom kalendárnom roku uchádzačom, ktorí sú 
oprávnenými fyzickými osobami 
podľa osobitného predpisu
6) 
a zároveň spÍňajú 
podmienky podľa tohto nariadenia. 
2. Primátor mesta môže rozhodnúť o pridelení vhodnejšieho uvoľneného nájomného 
bytu nájomcovi, ktorý má platnú nájomnú zmluvu a riadne uhrádza 
mesačný predpis 
nájomného a služieb spojených s užívaním nájomného bytu, a 
to formou zámeny 
v prípade, 
ak nájomca alebo člen domácnosti nájomcu má ťažké zdravotné postihnutie 
alebo sa stal imobilným v dôsledku zdravotného stavu z dôvodu veku, úrazu 
či 
závažného ochorenia, prípadne trpí ochorením, ktoré si vyžaduje bezbariérový prístup 
do nájomného bytu, 
čo hodnoverne preukáže písomným potvrdením poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti. 
3. Podmienkou pre zámenu nájomného bytu je absencia bezbariérového prístupu do 
nájomného bytu, ktorý pred zámenou nájomca užíva. 
4. Pri zámene je nájomca povinný pôvodný nájomný byt odovzdať prenajímateľovi. 
5. Pri vzájomnej výmene bytov primátor mesta môže udeliť súhlas s výmenou bytov na 
základe písomnej dohody nájomcov. 
Podmienkou pre vzájomnú výmenu bytov je, aby 
nájomcovia 
spÍňali podmienky uchádzačov stanovené pre lokalitu, v ktorej sa predmet 
výmeny nachádza. 
6. Vo veciach prechodu nájmu bytu, spoločného nájmu bytu a podnájmu bytu (časti 
bytu) mesto Prešov postupuje podľa príslušných ustanovení osobitného predpisu
7
l. 
Článok 12 
Prechodné ustanovenia 
l. Žiadatelia, ktorí boli zaradení do zoznamu uchádzačov o poskytovanie sociálneho 
bývania v nájomných bytoch 
vo vlastníctve mesta Prešov pred účinnosťou tohto 
nariadenia, budú zaradení 
do príslušného poradovníka resp. poradovník ov pre 
c;r 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 3/2018 o pridel'ovaní nájomných bytov 
Strana 
vo 
616 
Mesto Prešov 
vlastníctve mesta Prešov 
jednotlivé lokality podľa toho, akú lokalitu vyznačili vo svojej žiadosti o pridelenie 
nájomného bytu a budú 
spÍI1ať podmienky pre jednotlivé lokality stanovené v tomto 
nariadeni. 
2. Žiadateľov uvedených v ods. l tohto článku, ktorí budú spÍI1ať podmienky pre 
pridelenie nájomného bytu v lokalite Antona 
Prídavka podľa tohto nariadenia, mesto 
Prešov zaradí do poradovníka pre lokalitu Antona Prídavka. 
3. Žiadatelia uvedení v ods. l tohto článku budú do poradovníka pre lokalitu Antona 
Prídavka zaradení podľa evidencie podania úplnej žiadosti o poskytovanie sociálneho 
bývania v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta 
Prešov. 
4. Užívatelia nájomných bytov, ktorým bol nájomný byt pridelený pred účinnosťou tohto 
nariadenia a ktorí bývajú v nájomnom byte vo vlastníctve mesta 
Prešov aj po uplynutí 
platnosti nájomnej zmluvy, plnia svoje povinnosti 
voči prenajímateľovi a vlastníkovi 
nájomného bytu, môžu 
požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa tohto článku, 
ak si podajú písomnú žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy v lehote 
najneskôr 
60 dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy mesta Prešov. 
Článok 13 
Účinnosť 
1
7 
n 
1
'" ZO'O 
I T 
v b • •• • • d • d b'd ov• ť d' C. ,l.' J 
. oto vseo ecne zavazne nar1a eme na o u a ucmnos na ........... :::: ... .. 
2. DI1om účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne zavazné 
nariadenie mesta 
Prešov č. 9/2016 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch vo 
vlastníctve mesta 
Prešov. 
2 B S EP. 2018 
V Prešove dňa ........ : ................... . 
l) § 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskor~ ich predpisov 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
z) príloha č. 2 zákona č. 443/2010 z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
l) § 22 ods. 3 zákona č. 443/20 lO z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
4) § 2 zákona č. 601/2003 z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorSích predpisov 
5) § 12 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
6) § 22 ods. 3 pism. b) bod 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
?) zákon č. 40/I964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)