Stavebné povolenie: "Prešov - Kalvária - zriadenie NN smer BTS".

Stavebné povolenie

28.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                v 
MESTO PRESOV 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 01 
Císlo: SÚ/11157/144857/2018-Ja232 V Prešove dňa: 20.09.2018 
Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHÁŠKA) 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia§ 117 
zákona 
č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (ďalej v texte len 
stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval 
žiadosť stavebníka v stavebnom 
konaní s dotknutými orgánmi a 
so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 
stavebného zákona rozhodol, stavba pod pracovným názvom: 
"Prešov -Kalvária -zriadenie NN smer BTS 
(ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare)", 
* 
ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 -Distribučný rozvod NN 
* ktorej stavebníkom je: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 
v.z. 
Privel s.r.o., Palkovičova 7, 040 01 Košice (ďalej v texte len "stavebník"), 
* kde predmetom je: V rámci tejto pripravovanej stavby je navrhované vybudovanie NN 
prípojky pre potreby napájania plánovanej 
BTS (základňová stanica mobilných sietí), 
ktorá bude umiestnená priamo na podpernom bode 
VVN vedenia. 
Z existujúcej trafostanice TS0586-1208 Nazarej, navrhujeme zriadiť nový NN vývod 
káblom NAYY-J 
4x150 mm
2 
ktorý bude uložený vo výkope a bude napájať novú skriňu 
SR4. Nová skriňa SR4 bude umiestnená vedľa existujúcej trafostanice TS0586-1208 
Nazarej. NN vývod zo skrine SR4 bude tvoriť NN prípojku pre napájanie plánovanej 
BTS. NN prípojka bude riešená NN káblom NA YY-J 4x25 mm
2 
ktorý bude uložený vo 
vol'nom výkope v dÍžke cca 77 m a bude ukončený v novej pilierovej skrini RE-BTS pri VVN stožiari č. 68, vedenia VVN č. 6796, na parcele KN-C 7008/217. Z RE-BTS sa 
zriadi vývod káblom NA 
YY-J 4x25 mm
2 
so stočenou rezervou cca 15m na p.b.č. 68. 
* na pozemku parc. č. KN-C 7008/217,9470/2, KN-E 2881/103 v kat. území Prešov, 
sa podľa §66 stavebného zákona a podľa §10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
po v o l' uje. 
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
l. Vyhotovenie a umiestnenie stavby musí byť v súlade a za dodržania adekvátnych 
podmienok uvedených v územnom rozhodnutí vydanom Mestom 
Prešov pod 
č. SÚ/1914/89848/2018-Ja/21 zo dňa 27.03.2018; stavba bude uskutočnená podľa 
vypracovanej projektovej dokumentácie overenej v tomto stavebnom konaní, ktorej 
spracovatel'om 
je Privel s.r.o., Palkovičova 7, 040 01 Košice. 
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia §75 stavebného zákona 
osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 
3. Zhotoviteľ stavby bude určený stavebníkom výberovým konaním; do 15 dní od určenia 
zhotoviteľa stavby, stavebník jeho meno (názov) a adresu oznámi stavebnému úradu. 
4. Stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia. 
5. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písomnou formou. 
6. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, 
a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle 
ustanovení § 46d stavebného zákona a 
§ 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na 
označení je potrebné uviesť kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla 
rozhodnutia, meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom a termín začatia 
a ukončenia stavby. 
8. Stavba bude ukončená najneskôr do 36 mesiacov od začatia stavebných prác. 
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona 
vzťahujúce sa na stavenisko. 
10. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať ustanovenie § 13 
Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnoteclmických 
požiadavkách na výstavbu a 
ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení a 
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení 
Nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 
ll. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí 
o 
vytýčenie existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovat' tak, aby nedošlo 
k ich poškodeniu. 
12. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných 
objektov sa nesmie používat' 
vibračný valec, ryhy sa musia kopat' ručne. 
13. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému 
zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prizývať aj zodpovedných 
pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú 
byť zasypané, 
o 
čom bude vyhotovený písomný záznam. 
14. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom. 
15. Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s§ 48 ods. 3 stavebného zákona. 
16. Pri stavebných prácach nesmie byť narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení. 
17. Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromov a drevín. 
18. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú 
technicky spôsobilé. 
19. Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia 
telekomunikačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovateľa; práce 
zastaví a urobí 
zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu. 
20. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN. 
21. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov o odpadoch. 
22. Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a 
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný 
dohľad a orgánov 
povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe, 
ktoré by ohrozovali 
bezpečnosť a zdravie. 
23. Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 
ustanovenia § 52 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po 
uplynutí IS-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí 
vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 
Ďalšie podmienky podl'a posúdenia verejného záujmu: 
24. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný rešpektovať ochranné pásma od podzemných 
káblových NN 
lkV vedení-v zmysle Zákona o energetike č. 70/1998 Z. z. § 19-Im na 
každú stranu trasy podzemného vedenia; v ochrannom pásme 
je nevyhnutné dodržiavať 
bezpečnosť práce; v ochranných pásmach zemné práce vykonávať výlučne ručne a nie 
mechanizmami. 
25. Prípadný súbeh alebo križovanie 
je potrebné riešiť v zmysle platných STN 33 2000-5-52 
(bývalá 34 1050) a 73 6005. 
26. Stavebné práce budú organizované tak, aby nedošlo k narušeniu stability jestvujúcich 
podperných bodov vzdušných el. rozvodov. 
27. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby boli priľahlé 
komunikácie v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené. 
28. Stavebník, resp. zhotoviteľ počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd 
obslužných vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a 
hasičskej služby. 
29. Stavebník, resp. zhotoviteľ nesmie cesty a miestne komunikácie a premávku na nich 
stavebnou 
činnosťou ohrozovať. 
30. Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému 
obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách. 
31. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností. 
32. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých 
účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov. 
33. Oprávnená osoba vypracuje 
porealizačné zameranie stavby v súlade so zásadami tvorby 
a 
uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika 
tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov", ktoré sú prístupné na 
internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk. 
34. Stavebník 
je povinný rešpektovať existujúce a povolené trasy vodných stavieb. 
35. V prípade, že počas samotnej realizácie uvedených prác dôjde k obmedzeniu cestnej 
premávky na niektorej z pozemných komunikácií, KDI požaduje pred samotnou 
realizáciou prác 
predložiť na KDI projektovú dokumentáciu prenosného dopravného 
značenia k schváleniu. 
36. Stavebník zabezpečí, aby konečné terénne úpravy a spätná povrchová úprava rozkopávok 
boli zrealizované ku 
dňu kolaudácie stavby. 
37. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný 
návrh stavebníka vydá stavebný úrad; ku 
kolaudačnému konaniu stavebník predloží 
okrem náležitých dokladov (tzv. revíznych správ) 
aj atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých na stavbe; od kolaudácie domových prípojok sa 
v zmysle ustanovenia§ 
8lc písm. a) stavebného zákona upúšťa. 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa 
keď nadobudlo právoplatnosť. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani zo strany 
dotknutých orgánov, ktoré chránia verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola spoplatnená podľa položky 60 písm. g) zákona č. 
145/1995 z. z. o správnych poplatkoch sumou 100€, dňa 01.08.2018, č. dokladu 
47/1321/2018. 
Tunajší stavebný úrad 
upozorňuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby. 
Stavebné povolenie stráca 
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu 
moc sa 
so stavbou nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona. 
Odôvodnenie 
Žiadateľ, ktorým je Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
v zastúpení na základe splnomocnenia Privel s.r.o., IČO 31671829, Palkovičova 7, 040 Ol 
Košice, podala dňa 01.08.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia pre stavbu pod pracovným názvom: 
"Prešov -Kalvária -zriadenie NN smer 
BTS". 
Pre uvedenú stavbu na pozemku parc. č. KN-C 7008/217, 9470/2, KN-E 28811103 
v kat. území Prešov bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Prešov pod č. 
SÚ/1914/89848/2018-Ja/21 zo dňa 27.03.2018. Tunajší stavebný úrad listom zo dňa 
31.08.2018 účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré chránia verejné 
záujmy 
podľa osobitných predpisov jednotlivo oznámil začatie stavebného konania verejnou 
vyhláškou a pozval ich na ústne pojednávanie 
diia 20.09.2018. V stavebnom konaní 
k predmetnej stavbe 
neboli vznesené námietky. V rámci stavebného konania sa k stavbe 
kladne vyjadrili, alebo stavebník doložil kladné vyjadrenia od dotknutých orgánov -ich 
podmienky boli skoordinované a zapracované 
do podmienkovej časti tohto stavebného 
povolenia. Dokumentácia stavby 
spÍňa požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z. z. 
Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia: -ochrany záujmov 
spoločnosti pri výstavbe; -komplexnosti výstavby; dodržanie všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu, ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek 
určených dotknutými orgánmi štátnej správy a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej 
užívania na životné prostredie, ako 
aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. Na základe 
výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad konštatuje, že 
uskutočnením 
(ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 
obmedzené 
či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad 
v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako 
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením § 69 odst. 2) stavebného zákona a v súlade 
s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podľa po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete -elektronickej tabuli 
mesta 
Prešov (www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia stavebného povolenia. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní v znení jeho noviel 
deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci 
pracovný deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní podať na Mesto Prešov -správny orgán, ktorý 
rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podat' v lehote 15 
dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Úradný záznam: 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta 
Prešov 
dňa .............................. · .. :: .................. . 
·········i~·············· 
' 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Na vedomie: 
l. Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
2. 
Privel s.r.o., Palkovičova 7, 040 Ol Košice 
3. Msú Prešov-Odbor D,ŽP, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
5. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
6. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov 
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 O l Prešov 
CO! 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
--------
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)