Oznámenie mesta Prešov o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Prešov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018.

Oznámenie mesta Prešov

28.09.2018 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
OZNÁMENIEMESTAPREŠOV
OUMIESTŇOVANíVOLEBNÝCHPLAGÁTOVNAVEREJNÝCH
PRIESTRANSTVÁCHMESTAPREŠOVPREVOĽBYDOORGÁNOV
SAMOSPRÁVYOBcíDŇA10.NOVEMBRA2018
Podl
'
a§16zákonaČ.181/2014Z.z.ovolebnejkampaniaozmenea
doplnenízákonaČ.85/2005Z.z.opolitickýchstranáchapolitickýchhnutiach
vzneníneskoršíchpredpisov(ďalejlen"zákon")obecvšeobecnezáväzným
nariadenímvyhradímiestaaustanovípodmienkynaumiestňovanie
volebnýchplagátov
naverejnýchpriestranstváchpočasvolebnej
kampaneprevol'bydoorgánovsamosprávyobcí.Vyhradenáplocha
musízodpovedaťzásadámrovnostikandidujúcichsubjektov.
Podl
'
ačl.2ods.1VšeobecnezáväznéhonariadeniamestaPrešov
Č
.16/2015ovyhradenímiestanaumiestňovanievolebnýchplagátovna
verejnýchpriestranstváchmestaPrešovpočasvolebnejkampane(ďalejlen
"nariadenie
"
)mestovyhradíprekaždýkandidujúcisubjektrovnakú
plochunaumiestňovanievolebnýchplagátov
nainformačných
stojanoch,ktoréumiestninaHlavnejulicivčastipešejzóny.
Vsúlades§16zákonavspojenísčl.2ods.1nariadeniamestoPrešov
prevol'bydoorgánovsamosprávyobcí,ktorésavykonajúdňa10.novembra
2018
,vyhradiloprekaždýkandidujúcisubjektrovnakúplochuna
umiestňovanievolebnýchplagátovnainformačnýchstojanochsobojstrannou
vylepovacouplochou,ktorésúumiestnené
naHlavnejulicivčastipešejzóny,vpriestorepriečneho
prepojeniaulícFloriánovejaMetodovej
(severneodJužnéhoparku).
Plochynaumiestňovanievolebnýchplagátovnainformačnýchstojanoch
súoznačenéporadovýmčíslom1až54.Každávylepovaciaplochamá
rozmery:57cm(výška)x100cm(šírka).
@VKS"HhS&+WeYT&
K$HL$UHXPHKLUPHvyhradenáplochanaumiestňovanie
volebnýchplagátovnainformačnýchstojanochprekandidujúcesubjektysa
označíprevol'byposlancovmestskéhozastupitel'stvačíslomurčeným
žrebomverejnýmžrebovanímvyhradenýchplôch;prevoľbyprimátora
St
r
ana1z2


mestačíslomtotožnýms číslomnazoznamezaregistrovaných
kandidátov.
Prílohy:
1
.Grafickévyznačenievylepovacíchplôchnaumiestňovanievolebnýchplagátovna
i
nfo
r
mačnomstojanevmestePrešovpočasvolebnejkampaneprevol'bydoorgánov
sa
m
osprávyobcí2018
2
.Rozdelenievyhradenýchplôchnaumiestňovanievolebnýchplagátovnainformačných
stojanochvmestePrešovpočasvolebnejkampaneprevol'bydoorgánovsamosprávy
obcínazákladeverejnéhožrebovaniakonanéhodňa20.9.2018
Strana2z2


INFORMAčNÝSTOJAN'NAVYLEPOVANIEPREDVOLEBNÝCHPLAGÁTOV
PREVOĽBYDOORGÁNOVS~MOSPRÁVYMESTAPREŠOV,KTORÉ
SAUSKUTOČNIA10.11.2018
,
'
~
rozmery'M1':'20'.~.'',"
"
v
.
.
.
..
o
.
.
~,~~;
,..<:;-•.
,
VYLEP
'
(jYAcl
r;PLoCH,Y',,'
3 I,_''--
%
!%'P~i2..0HAs: /l 
•."
-
-
,'.-,
,,
cm
"
..


PRílOHAČ.2
RozdelenievyhradenýchplôchnaumiestňovanievolebnýchplagátovnainformačnýchstojanochvmestePrešovpočasvolebnejkampane
prevolbydoorgánovsamosprávyobcínazákladeverejnéhožrebovaniakonanéhodňa20.9.2018
,,...,,,
KANDIDUJUCIPOLITICKYSUBJEKTCISLOPLOCHY,,,...,
ANEZAVISLYKANDIDATNAINFORMACNOM,...,
PREVOtBYPRIMATORAMESTAPRESOVSTOJANE...,
(PREDMsÚ,HLAVNÁUL.)DNA10.11.2018
Kresťanskodemokratickéhnutie,
OBYČAJNíĽUDIAanezávisléosobnosti(OĽANO),7
NOVA
SlobodaaSolidarita,
SMERODINA-BorisKollár,6v
SANCA,
Demokratickástrana
SMER-sociálnademokracia,
Slovenskánárodnástrana,1,
MOST-HID
SPOLU-občianskademokracia,
ProgresívneSlovensko,2
Občianskakonzervatívnastrana
Stranarómskejkoalície-SRK3
Stran
alz5


PRílOHAč.2
RozdelenievyhradenýchplôchnaumiestňovanievolebnýchplagátovnainformačnýchstojanochvmestePrešovpočasvolebnejkampane
prevolbydoorgánovsamosprávyobcínazákladeverejnéhožrebovaniakonanéhodňa20.9.2018
NezávislýkandidátJUDr.PavelHagyarisNezávislýkandidátStanislavGrega4
,,.."KANDIDUJUCIPOLITICKYSUBJEKTCISLOPLOCHY,,,..,
ANEZAVISLYKANDIDATNAINFORMACNOM
PREVO(BYDOMESTSKÉHOZASTUPITE(STVASTOJANE..,..,(PREDMsÚ,HLAVNÁUL.)VPRESOVEDNA10.11.2018
DOMADOBRE40 
KomunistickástranaSlovenska,Sl Stranaobčianskejľavice
Kotleba-ĽudovástranaNašeSlovensko44 
Kresťanskodemokratickéhnutie,31 OBYČAJNíĽUDIAanezávisléosobnosti(OĽANO),NOVA
NAJ-NezávislosťaJednota32 ,,,
8NARODNAKOALICIA
Strana2z5


PRíLOHAč.2
RozdelenievyhradenýchplôchnaumiestňovanievolebnýchplagátovnainformačnýchstojanochvmestePrešovpočasvolebnejkampane
prevolbydoorgánovsamosprávyobcínazákladeverejnéhožrebovaniakonanéhodňa20.9.2018
SlobodaaSolidarita,
SMERODINA-BorisKollár,28 v
SANCA,
Demokratickástrana.
SMER-sociálnademokracia,•
Slovenskánárodnástrana,43 ,
MOST-HID
SPOLU-občianskademokracia,
ProgresívneSlovensko,23 
Občianskakonzervatívnastrana
Stranarómskejkoalície-SRK21 ,
45 USVIT
Nezávislákandidátkadoc.PhDr.ŠtefániaAndraščíková,42 PhD.,MPH
NezávislýkandidátJUDr.PatrikBenčík50 
NezávislýkandidátMgr.PeterBobko39 
NezávislýkandidátIng.MikulášBodnár15 
NezávislýkandidátMgr.VladimírBorecký24 
Strana3z5


PRílOHAČ.2
RozdelenievyhradenýchplôchnaumiestňovanievolebnýchplagátovnainformačnýchstojanochvmestePrešovpočasvolebnejkampane
prevolbydoorgánovsamosprávyobcínazákladeverejnéhožrebovaniakonanéhodňa20.9.2018
NezávislýkandidátIng.MarekČiž26 
NezávislákandidátkaPaedDr.SlávkaČorejová17 
NezávislýkandidátIng.JozefDemčák33 
NezávislýkandidátBc.MartinDolinský27 
NezávislýkandidátPhDr.RudolfDupkala,PhD.,MBA,DBA13 
NezávislýkandidátJUDr.MartinEštočák16 
NezávislýkandidátIng.RastislavFeriančik47 
NezávislýkandidátIng.ĽubomírGerda11 
NezávislýkandidátStanislavGrega34 ,
NezávislýkandidátJánHaluška36 
NezávislýkandidátJánHudák41 i
NezávislákandidátkaBc.Mgr.JanaKočišováČižová46 
NezávislákandidátkaIng.MartaKollárová,PhD.20 I
NezávislákandidátkaPhDr.JanetteLangová3S 
NezávislákandidátkaBc.MiladaMacourováS3 
NezávislýkandidátIng.MichaelMikloškoS4 
NezávislýkandidátPeterMilkovič18 
St
r
ana4z5


PRílOHAč.2
RozdelenievyhradenýchplôchnaumiestňovanievolebnýchplagátovnainformačnýchstojanochvmestePrešovpočasvolebnejkampane
prevolbydoorgánovsamosprávyobcínazákladeverejnéhožrebovaniakonanéhodňa20.9.2018
NezávislákandidátkaMUDr.DanielaMrouahová49 
NezávislákandidátkaMgr.ZuzanaOndrejčáková30 
NezávislýkandidátMgr.KonštantínOršul'ák48 
NezávislýkandidátBc.MariánPetro10 
NezávislákandidátkaMgr.MartaSegl'ová9
NezávislýkandidátPeterŠkrepták37 
NezávislýkandidátPaedDr.PatrikTomič14 
NezávislákandidátkaMgr.SlávkaVaníková25 
NezávislýkandidátIng.JozefVišňovský22 
NezávislýkandidátRudolfVoit38 
NezávislákandidátkaIng.DagmarVojteková19 
NezávislýkandidátJurajVolčko12 
NezávislýkandidátIng.JaroslavVýboštek,PhD.29 
NezávislýkandidátMgr.RastislavZima52 :
Strana5z5VPrešovedňa24.9.2018
N%AU'XW&2A]Ir::~PaedDr.JozefSmetana....:::::=.;:?-7'
koordinátor
,právneoddelenieodboruvnútornejsprávyMestskéhoúraduvPrešove

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)