Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Július Čepela Naposledy sídlo/pobyt: , 080 00 Prešov, Rastislav Torma Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l O 1895588/2018 
Dátum: 25.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomnosti: Július Čepela 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 OO Prešov 
Písomnosť č. 101894688/2018 zo dňa 25.09.2018 je uložená na 
Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu. že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101894688/2018 zo dúa 25.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe dani 
(da!'10vý poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
Sl moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dni odo dúa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daúovom úrade Prešov Hviezdosla,·ova 7. 080 Ol Prešo\· ,. kancelárii č.~ 16 
,. úradn}•ch· lmmTr.ki1. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dni. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
zneni neskorších predpisov posledný 
deú tejto lehoty sa považuje za 
deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................. . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ............................... do .................................. . 
' 
. 
< < 
< 
< 
Číslo: l O 1908204/2018 
Dátum: 26.09.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: Rastislav Torma 
Naposledy sídlo/pobyt: . 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. 10189283112018 zo dňa 25.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Hviezdoslavova 7, Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy. doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
10189283112018 zo dňa 25.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe dani 
(daňový poriadok) a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dni odo dňa vyvesema tohto 
oznárnenia 11a Dalmvom úrade Prešov na pobočke Hviezdoslavo\a 7, Prešo\' \ kancehirii č. 2u4 
\ úradn)•ch hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
\ 
\ 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
-__ ../ 
C--rc____.,__. C --r ---c__ 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy dani 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
.......... 
.. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)