Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Holländerova a ul. Ku Kráľovej hore v termíne 16. október 2018 od 07:00 h do 17:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

01.10.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
15/508789/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l(ošice/27.09.2018 
15/508789/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá 
sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Holländerova a ul. Ku Kráľovej hore 
v termíne 
16. október 2018 od 07:00 h do 17:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
dis~ribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Udržba je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v 
tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia l' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSO! 
0850123 312 
E info@vsds.sl< 
J www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31. 042 91 Košice 
Slovenská republika 
S poloi'nosť je >apisanil v Obchodnom 
registri Okresného 
5údu Koiiice l, 
od dio l Sa, vložka 1411/V 
IČO: 36 599 361) DIČ:2022082997 
tč DPH: SK20220S2997 
BankovO si'Ojenle: Citibank Eurol'•l'lc. 
pobočka " "hrani
nej banky, 
č. Ú .. 2008480108(8130 
IS AN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC CITI SK BA 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)