Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Za Kalváriou, ul. Dúhová v termínoch 16, apríl 2018 od 07:20 h do 17:00 h, 17. apríl 2018 od 07:20 h do 17:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

28.03.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VD 
Váš list čísla/zo dHa 
Naše číslo 
Vybavuje 
Telefón/E-maiL 
M1esto/Dátum 
Vážený zákazník, 
l 
3/14 7457/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
Košice/27.03.2018 
3/14 7 457/2018 
MESTOPRi:SOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -celá ul. Za Kalváriou, ul. Dúhová. 
v termínoch 
16, 
apr~ 2018 od 07:20 h do 17:00 h 
17. apr~ 2018 od 07:20 h do 17:00 h 
Je nám ľúto, že 
práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom 
sídle a pod .l. Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti 
obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak pr efe rujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Cien O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E 
1nfo@vsds.sl< l www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31,042 91 l<oš1ce 
Slovenská republika 
Spor~(l.u>ť)e <óPISilfld v ObchaUr.om 
re~rw• Okte;né~o suJu Koš•ce l, 
odd.ol Sa. 'loikil 1411/V 
ICU ~O ~~~361, (JI .2022Ull~'J~7 
It DP f-i 51<2022082997 
6onko\'• spol""'" C:t,Uonk Eu<ope pk, 
"obotko '"l>romtn•1 bor>ky. 
[,u 2008480108/8130 
18A!v-SKOl 8130 0000 0020 0848 010~ 
61C CITI SK BI\ 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)