Oznámenie o začatí územného konania: "INS_Klaster_PO_JUST_03_Transport".

Oznámenie o začatí územného konania

02.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v~vesené dria ___ -_..;.;..z. _1'""'0:...... =2::J..,_:j...__ __ 
7ve er.6 rl'i::~ ---------· 
Obec Vyšná Šebastová 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. č.: SÚ/13587/2018 -Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/31 OO 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
080 O l Prešov 
V 
Prešove dňa: 01.10.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"INS_Klaster_PO_JUST_03_Transport" 
Dňa 23.04.2018 podal Slovak Telekom, a.s., v zastúpení Nevitel, a.s. Kračanská ceta 40, 
929 Ol Dunajská Streda, na stavebnom úrade návrh na vydanie územného povolenia 
inžinierskej líniovej stavby : "INS _ Klaster _PO_ JUST_ 03 _Transport". 
Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č.: KN-C 3329, KN-C 3330 - k.ú. Nižná 
Šebastová a KN-C 998/1, KN-C 996/1, KN-E 1246/101, KN-E 1002/5, KN-E 1246/3, KN-E 
1237/4, KN-E 1232/4, KN-E 1236/103, KN-E 1236/3, KN-E 1235/3, 
KN-E 1234/3, KN-E 
1233/3, KN-E 1232/3, KN-E 375, KN-E 386/3, KN-E 393, KN-E 400, KN-E 406/1, k.ú. 
Vyšná Šebastová 
Obec Vyšná Šebastová, určená ako príslušný stavebný úrad v súlade s ust. §119 ods. 
stavebného zákona, 
podľa § 117 odst.l) stavebného zákona a v súlade s § 36 odst. 
4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: 
"IN S_ Klaster _PO_ JUST_ 03 _Trans po rt" verej nou vyhláškou. 
Zároveň Obec Vyšná Šebastová, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 
36 odst.1 stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude 
konať 
Dňa 25.10.2018 o 08,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do 
podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
----------------------
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektove.i dokumentácie navrhovanej 
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 05113100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom zneni 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania. ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, 
musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní na úradnej tabuli obce Vyšná Šebastová a zverejnená na internetovej stránke obce 
Vyšná Šebastová. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí 
územného konania. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehotv. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli obec Vyšná Šebastová a zverejnená na elel<tronickej úradnej 
tabuli obce Vyšná Šebastová. v L IO. z:n 
Dna .................................... .. 
........... ....... ~I0.;·Ô
7
L.. )V 
Peči_ tká'll~po~'pi!·c ... ._a 
1 \avh c. 73 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule obce Vyšná Šebastová a z §~nO i eje~t:ninibkij V 
úradnej tabule obce Vyšná Šebastová. -1-
Dňa .................................... .. 
Pečiatka a podpis 
,, . 
r 
INS_Kiaster_PO_JUST _03_ Transport 
tbotice 
ŠALGOVÍK 
LEGENDA: 
-· -· -projektovaná trasa výkopu 
~".....c::/"" projektovaná nadzemná sieť 
Vyšná 
Sebastová 
L.1 
Kapušany L 
TmkO"II 
3 
525 
. Podhradlk 
NEVITE .u 
• 
• 
Kračanská cesta 40 
neLiitPl 
929 01 Dunajská S1reda 
SR 
IN'i<STOR 
Slovak Telekom ,a.s. 
NÁZOIJ STAVBY: 
INS_Kiaster_PO_JUST _03_ Transport 
06SA1i WKRESU: 
Mapa širšieh vzťahov 
HL PROJEKTANT 
l 
VYPRACOVAL 
ING. KA TARINA KOLENCIAK l ING. ANNA URBANOVÁ 
ČISLO (SAPi Y-17-01Ctl).17 05.01 STU PEN l OÚR 
HOST: P·e~o" FORMÁT l A·l 
2ÁKAZK. Č SPJ1SDQJLST01 
VVKRES C. 
DATUt.1 ca;2o1a 
L.1 
MIERKA 1·301)0 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)