Stavebné povolenie: "Projekt obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14, Prešov".

Stavebné povolenie

02.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: 21.09.2018 
Vec 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol 
Prešov na základe splnomocnenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Vlada Clementisa 10-14 v Prešove. 
Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Mesto Prešov stavebný úrad podľa § 117ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel na základe podanej 
žiadosti 
žiadateľa /stavebníka/-Bytové družstvo Prešov , Bajkalská 30,080 Ol Prešov na 
základe splnomocnenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na 
ulici Vlada Clementisa v Prešove /zo dňa 20.04.2018/ o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu pod 
označením: "Projekt obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14, 
Prešov", miesto stavby-objekt bytový dom Ul. Vlada Clementisa 10-14, Prešov, súpisné 
číslo 4774, na parcele číslo 9187, katastrálne územie Prešov prejednal podanú žiadosť 
stavebníka v stavebnom konaní podľa § 62 ods. l stavebného zákona s dotknutými orgánmi 
a 
so známymi účastníkmi konania dňa 26.10.2017 a rozhodol takto : 
Zmena dokončenej stavby pod označením : "Pr,[)jekt obnovy bytového domu na Ul. 
Vlada Clementisa 10-14, Prešov", objekt bytový dom na ulici Vlada Clementisa 10-14 
v Prešove, súpisné číslo 4774, na parcele 
číslo 9187, katastrálne územie Prešov sa podľa§ 
66 ods. l stavebného zákona 
povoľuje. 
Obnova zahŕňa: 
celkové zateplenie budovy l t.j. zateplenie fasády, strechy, stropu v l PP-pivnice 
a 
stropu časti schodiskového priestoru, nad !ktorým sa nachádza byt/, 
výmena výplní otvorov, 
obnova balkónov a loggií. Pre uskutočnenie stavebných prác stavebný úrad určuje tieto podmienky : 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou ll 0/2017/, ktorú 
vypracoval-zodpovedný projektant: Ing. Miroslav Ochotnický 
-autorizovaný stavebný 
inžinier -Komplexné architektonické a inžinierske služby, 
AIS-PO, s.r.o., Ateliér 
Šarišská 
č.l, 080 O l Prešov overenou v stavebnom konaní, ktorá je neoddelitel'nou 
súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. 
2. Stavebník zateplenie jestvujúceho obvodového muriva z pórobetónových tvárnic je 
povinný riešiť uplatnením difúzne otvoreného systému. 
3. Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny, v znení neskorších predpisov(§ 
35 ods. 1). 
4. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. 
z., bezpečnostné predpisy, slovenské technické normy a návody stavebných výrobkov na 
spôsob ich použitia. 
5. Stavebné práce treba ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
6. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 62 ods. l písm. d) stavebného zákona. 
7. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavebných prác 
v zmysle § 
66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
8. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
9. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
l 
O. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
ll. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
12. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí 
byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 
13. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
14. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. V opačnom prípade je povinný 
tieto škody 
nahradiť. 
15. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani neprimerane obmedzované bežné užívanie bytov. 
16. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas realizácie stavebných úprav na stavbe je 
stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch 
a v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta 
Prešov o odpadoch. 
17. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
18. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
19. So stavebnými prácami sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmysle§ 52 zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
20. Stavebník je povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 
resp. na osobitné užívanie /záberu/ verejného priestranstva na umiestnenie stavebného 
zariadenia 
l lešenia, veľkoobjemového kontajnera, skládky materiálu, eko WC, stavebnej 
techniky/ Mesto 
Prešov-MsÚ Prešov príslušný odbor. 
21. Stavebník pri uskutočňovaní stavebných úprav je povinný postupovať v súlade s 
osobitnými právnymi predpismi a opatreniami 
určenými vo vyjadreniach dotknutého 
orgánu -Okresného úradu 
Prešov odboru starostlivosti o životné prostredie -orgánu 
ochrany prírody a krajiny pod 
č. OU-PO-OSZP3-2018/022341-02 zo dňa 17.05.2018, 
a vypracovaným Odborným posudkom 
na výskyt chránených druhov 
živočíchov 
/vypracoval: Ing. Martin Ceľuch, PhD-BAT-MAN, s.r.o., Andraščíkova 618/1, 085 Ol 
Bardejov, miesto a dátum: Bardejov 11105/2011 ďalej o odpadoch pod č. OU-PO-OSZP3 
-2018/021339-02 zo dňa 09.05.2018. 
22. Pred realizáciou stavby /po určení konkrétneho zatepľovacieho systému/ je stavebník 
povinný 
konzultovať výber konkrétneho farebného odtieňa na odbore hlavného 
architekta mesta v súlade s opatrením uvedeným v stanovisku Mesta 
Prešov -odboru 
hlavného architekta mesta zo 
dňa 28.08.2018 pod č. OHAM/2018/12039. 
Stavebník je povinný písomne požiadať stavebný úrad po ukončení stavebných prác na 
stavbe o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií stavebných prác na stavbe doložiť atesty a certifikáty 
všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe, doklady o 
bezpečnej prevádzke el. 
rozvodov a zariadení ak boli 
uskutočnené v rámci obnovy bytového domu. 
V stavebnom konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani so strany 
dotknutých orgánov. 
Odôvodnenie 
Žiadateľ /stavebník/-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov na základe 
splnomocnenia /zo 
dňa 20.04.2018/ vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 
na ulici Vlada Clementisa 
10-14 v Prešove podalo dňa 31.05.2018 na tunajšom stavebnom 
úrade 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: " Projekt obnovy 
bytového domu na 
Ul. Vlada Clementisa 10-14, Prešov", objekt bytový dom na 
ulici Vlada 
Clementisa 
10-14 v Prešove, súpisné číslo 7058, na parcele číslo 14308/42, katastrálne 
územie Prešov. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie . 
Tunajší stavebný úrad oznámil listom zo 
dňa 25.06.2018 pod. č. SÚ/9187/2018-Fa začatie 
stavebného konania dotknutým orgánom, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných 
predpisov jednotlivo a 
vzhľadom na to, že ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, 
títo boli o 
začatí stavebného konania upovedomení formou verejnej vyhlášky. Ústne 
pojednávanie v predmetnej veci bolo vykonané 
dňa 26.07.2018. 
V 
dokladovej časti stavebník doložil: 
-súhlasné stanovisko /s opatrením/ Mesta 
Prešov Msú v Prešove Odboru hlavného architekta 
mesta zo 
dňa19.01.2018 pod č.OHAM/2018/548 a zo dňa 28.8.2018 pod č.OHAM/2018/ 
12039 -opatrenie zapracované v bode č. 22 podmienkovej časti rozhodnutia, 
-súhlasné stanovisko 
OR HaZZ v Prešove pod č. ORHZ-P01-484-001/2018 zo dňa 
27.03.2018, 
-vyjadrenie orgánu ochrany 
prírody a krajiny 
OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo 
dňa 17.05.2018 pod. č. OU
PO-OSZP3-2018/022341-02 +Odborný 
posudok na výskyt chránených druhov živočíchov 
/11/05/2018/-opatrenia zapracované v bode č. 21 podmienkovej časti rozhodnutia, 
-vyjadrenie 
OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 
/odpady/ pod 
č. OU-PO-OSZP3-2018/021339-02 zo dňa 09.05.2018-opatrenia 
zapracované v bode 
č. 21 podmienkovej časti rozhodnutia. 
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť z hľadísk uvedených v§ 62 ods. 
l a 2 stavebného zákona a konštatoval , že 
uskutočnením l ani budúcim užívaním l stavby nie 
sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené 
záujmy 
účastníkov konania. Stavebníci majú k nehnuteľnosti vlastnícke a spoluvlastnícke 
právo - L 
V č. 9489. Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj s ním 
súvisiacich právnych predpisov. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za 
účelom 
zabezpečenia ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe , komplexnosti výstavby , dodržania 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, predpisov a technických noriem, 
požiadaviek 
určených dotknutými orgánmi a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej 
užívania na životné prostredie ako 
aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
žiadateľ-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 
080 
Ol Prešov /správca BD/ na základe splnomocnenia l záznam zo schôdze vlastníkov bytov 
v bytovom dome na ul. Vlada Clementisa 10-14, Prešov zo 
dňa 20.04.2018, uznesenie č.2/ 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Vlada Clementisa l 0-14 
v Prešove spÍňa všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť 
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Žiadost' o stavebné povolenie bola v súlade 
so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. 
o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel spoplatnená podľa položky č. 60 písmena 
c) sumou vo výške l 
00,00 € . Správny poplatok žiadateľ uhradil v pokladni Mestského úradu 
v Prešove 
dňa 31.05.2018-doklad č. 42/670/2018. 
Poučenie 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona 
č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov (www.presov.sk). Posledný 
deň tejto lehoty 
je dňom doručenia rozhodnutia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 ods.2 zákona č. 
7111967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa § 54zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní l správny poriadok/ proti tomuto 
rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 
PSČ 080 Ol. Včas podané odvolanie má podľa ustanovenia § 55 
ods. l správneho poriadku odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe 
správnej žaloby, až po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Prílohy 
Ing. Andrea 
Turčanová 
primátorka mesta 
Overená projektová dokumentácia l lx pre stavebníka ,l x pre mesto/ 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie 
-zmena dokončenej stavby: " Projekt 
Obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14, Prešov" bola vyvesená na úradnej 
tabuli Mesta Prešov 
;:·. 
dňa .................................................................... . 
\ 
J ,:;-.. 
........................................................................
 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie 
-zmena dokončenej stavby: " Projekt 
Obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14, Prešov" bola zvesená z úradnej 
tabule Mesta Prešov 
dňa ................................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)