Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov, Okružná súp.č. 3912 -prevádzka cukrárne v I.NP".

Oznámenie o začatí stavebného konania

02.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Císla: SU/13623/147909/2018-Kč/137 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 26.09.2018 
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou 
a upustenie 
od 
ústneho pojednávania Dňa 07.09.2018 podal ITALIA, s.r.o., IČO 51330903, Župčany, súp. č. 176, 080 Ol 
Župčany, na stavebný úrad žiadost' na stavebné povolenie na stavbu: "Prešov, Okružná 
súp.č. 3912 -prevádzka cukrárne v I.NP" na pozemku parc. č. KN-C 3648/5, katastrálne 
územie 
Prešov. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov 
oznamuje 
podľa 
§61 ods. l stavebného zákona začatie stavebného konania §61 ods. 4 
stavebného zákona. 
Pretože stavebnému úradu 
sú dobre známe pomery na stavenisku 
a 
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej j stavby, upúšťa v zmysle 
§61 ods. 2 stavebného zákona od 
miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej pozemnej stavbe uplatniť 
najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie 
podané námietky v zmysle 
§ 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli 
alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní 
alebo pri prerokúvaní územného plánu obce alebo územného plánu zóny sa neprihliada. 
Podľa §61 ods. 5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 
26-Stavebnom úrade. 
Ak sa dá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle § 17 ods. 4 správneho poriadku. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 
ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk 
Vyvesené 
dňa .................................. . Zvesené dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis 
/ 
---------
Na vedomie: 
l. ITALIA, s.r.o., IČO 51330903, Župčany, súp. č. 176, 080 Ol Župčany 
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
3. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. Okresné riaditel'stvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiamická l, 080 
Ol Prešov 
2 
5. Regionálny úrad verejného zdravotmctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
6. NERD, s.r.o., IČO 47546221, Metodova 8, 080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
Vybavuje: Slavomír Kolačkovský e-mail: slavomir.kolackovsky@presov.sk ii 051/3100531 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)