Zámer predaja pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu prístupu k nehnutel'nostiam vo vlastníctve žiadatel'ov, a to pozemkov vedených na LV č. 6492, k. ú. Prešov lokalita Ul. Budovateľská.

Zámer predaja

03.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 47. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 1019/2018 zo dňa 28. 8. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER PREDAJA: 
Zámer predaja pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
prístupu k nehnutel'nostiam vo vlastníctve žiadatel'ov, a to pozemkov vedených 
na L V č. 
6492, k. ú. Prešov lokalita Ul. Budovateľská: 
-parc. č. KNC 6205/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 158m
2, 
(prístupová 
komunikácia) do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2, a to : 
spoločnosti A TEX-OK s. r. o., Puškinova 18, 083 Ol Sabinov, IČO 36 452 327, v 
podiele 
112 a Jozefovi Kozmovi a manželke Anne, Sabinovská 132, 080 Ol Prešov v 
podiele 1/2 
-za cenu 62,65 €/m
2, 
-parc. č. KNC 6205/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 156m
2, 
Mariánovi 
Kovalskému, Zimnt potok 27, 080 Ol Prešov 
-za cenu 62,65 €/m , 
-parc. 
č. KNC 6205/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 697m
2, 
spoločnosti A TEX-OK s.r.o., 
Puškinova 18,083 Ol Sabinov, IČO: 36 452 327, v 
za 
účelom zabezpečenia dopravného prístupu a parkovania motorových vozidiel 
-za cenu 62,65 €/m
2, 
-parc. č. KNC 6205/39, zastavané plochy a nádvoria o výmere 104m
2, 
Jozefovi Kozmovi a manželke Anne, Sabinovská 132, 080 Ol Prešov v 
-za cenu 62,65 €/m
2, 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)