Oznámenie miesta uloženia písomnosti: René Makula, nar. 1990, bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: Vybavuje /linka: Prešov 
MsP/212111817734-Já Mgr. Jenčová -051/3100346 02.10.2018 
VEC 
Oznámenie o doručení písomností 
Mesto 
Prešov, 
Mestská polícia v Prešove, Ul. Jarková č. 24, v súlade s § 5 zákona NR 
SR č. 25311998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
upozorňuje 
René Makula, nar. 1990, bytom Prešov, že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na Mestskej polícii v Prešove, Ul. Jarková č. 24 -prízemie vľavo, kde si ju môže 
prevziať. 
,? 
•7/Í 
~án Andrejko, 
PhD. náčelník MsP 
Mestská polícia v Prešove l Jarkova 241080 01 Prešov l Tel +421 (51} 77 32 670 l Fax +421 (51) 31 OO 3541 E,mail: mestska.pollcla@presov.sk l www.presovsk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)